Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 332/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 252/TTr-STP ngày 14 tháng 01 năm 2016 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1989

1

Chỉ thị

25/CT-UB

21/08/1989

Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

2

Chỉ thị

31/CT-UB

13/09/1989

Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1990

3

Chỉ thị

22/CT-UB

23/04/1990

Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

4

Thông báo

105/TB-UB

28/9/1990

Về giao cho Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về mặt tổ chức đối với các đơn vị, ngành, trung ương và các địa phương bạn trú đóng tại Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

05/6/2015

NĂM 1992

5

Chỉ thị

11/CT-UB

03/04/1992

Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

6

Chỉ thị

26/CT-UB

10/06/1992

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1993

7

Quyết định

1412/QĐ- UB-NC

29/9/1993

Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

8

Chỉ thị

14/CT-UB

08/04/1993

Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào tiền lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1994

9

Quyết định

414/QĐ-UB- NC

04/2/1994

Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015

10

Quyết định

4246/QĐ- UB-QLĐT

15/12/1994

Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

11

Chỉ thị

33/CT-UB- KT

15/08/1994

Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1995

12

Quyết định

32/QĐ-UB- QLĐT

06/01/1995

Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

13

Quyết định

2099/QĐ- UB

18/03/1995

Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

14

Quyết định

4555/QĐ- UB-QLĐT

22/06/1995

Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

15

Quyết định

5700/QĐ- UB-KTNN

04/08/1995

Về việc ban hành bản quy định về khoán - bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

16

Quyết định

6985/QĐ- UB-QLĐT

02/10/1995

Về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

17

Chỉ thị

21/CT-UB

10/05/1995

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

18

Công văn

2110/UBND-VX

01/8/1995

Về cấp phép và quản lý các đơn vị, cơ quan trú đóng, hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2646/QĐ-UBND

05/6/2015

NĂM 1996

19

Quyết định

286/QĐ-UB- NC

27/01/1996

Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

20

Quyết định

6093/QĐ- UB-KT

26/12/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

21

Chỉ thị

04/CT-UB- KT

05/02/1996

Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

22

Chỉ thị

06/CT-UB- NCVX

21/03/1996

Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

23

Chỉ thị

15/CT-UB- NCVX

03/05/1996

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

24

Chỉ thị

23/CT-UB- NCVX

17/06/1996

Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

25

Chỉ thị

38/CT-UB- NC

28/11/1996

Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1997

26

Quyết định

682/QĐ-UB- QLĐT

13/02/1997

Về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

27

Quyết định

1208/QĐ-UB-NC

18/03/1997

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

28

Quyết định

2399/QĐ- UB-KT

14/05/1997

Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

29

Quyết định

4506/QĐ- UB-KT

26/08/1997

Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

30

Quyết định

7066/QĐ- UB-NCVX

09/12/1997

Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

31

Quyết định

7500/QĐ- UB-KT

30/12/1997

Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

32

Chỉ thị

39/CT-UB- NC

02/12/1997

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

33

Công văn

1253/UB- QLĐT

04/11/1997

Về việc chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

12/11/201

5

NĂM 1998

34

Quyết định

750/QĐ-UB- NCVX

16/02/1998

Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

35

Quyết định

3345/QĐ- UB-QLĐT

27/06/1998

Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

36

Quyết định

6095/QĐ- UB-QLĐT

14/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 10.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

37

Quyết định

6380/QĐ- UB-QLĐT

26/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

38

Quyết định

6585/QĐ- UB-QLĐT

08/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

39

Quyết định

6681/QĐ- UB-QLĐT

12/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

40

Chỉ thị

02/1998/CT- UB-KT

12/01/1998

Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

41

Chỉ thị

04/1998/CT- UB-NC

16/01/1998

Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07 tháng 8 năm 1997.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

42

Chỉ thị

19/CT-UB- TM

18/05/1998

Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

43

Chỉ thị

37/1998/CT- UB-KT

16/10/1998

Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

44

Chỉ thị

43/1998/CT- UB-VX

01/12/1998

Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

45

Chỉ thị

48/1998/CT- UB-KT

28/12/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1999

46

Quyết định

51/QĐ-UB- QLĐT

05/01/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 11.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

47

Quyết định

4202/QĐ- UB-QLĐT

26/7/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 6.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

48

Quyết định

4204/QĐ- UB-QLĐT

26/07/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 3.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

49

Chỉ thị

20/1999/CT- UB-KT

12/07/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

50

Chỉ thị

33/1999/CT- UB-VX

21/10/1999

Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

51

Chỉ thị

35/1999/CT- UB-QLDA

01/11/1999

Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2000

52

Quyết định

02/2000/QĐ-UB-VX

20/01/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

53

Quyết định

1828/QĐ- UB-ĐT

22/03/2000

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 5.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

54

Quyết định

63/2000/QĐ-UB-VX

17/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

55

Chỉ thị

16/2000/CT- UB-TM

26/05/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

56

Chỉ thị

60/2000/CT- UB-VX

30/10/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2001

57

Quyết định

01/2001/QĐ-UB

04/01/2001

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

58

Quyết định

3840/QĐ- UB

26/06/2001

Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin Thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

59

Quyết định

51/2001/QĐ-UB

15/6/2001

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

60

Quyết định

71/2001/QĐ-UB

10/11/2001

Ban hành Quy chế về báo cáo viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

61

Quyết định

117/2001/QĐ-UB

03/12/2001

Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

62

Chỉ thị

03/2001/CT- UB

03/04/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/ NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

14/7/2015

63

Chỉ thị

06/2001/CT- UB

14/05/2001

Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

64

Chỉ thị

25/2001/CT- UB

18/09/2001

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2002

65

Quyết định

36/2002/QĐ-UB

15/4/2002

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

66

Quyết định

76/2002/QĐ-UB

02/07/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

67

Quyết định

89/2002/QĐ-UB

07/08/2002

Về Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

68

Quyết định

105/2002/QĐ-UB

24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

69

Quyết định

106/2002/QĐ-UB

24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

70

Chỉ thị

05/2002/CT- UB

13/03/2002

Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

71

Chỉ thị

06/2002/CT- UB

02/04/2002

Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

72

Chỉ thị

08/2002/CT- UB

22/04/2002

Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

73

Chỉ thị

15/2002/CT- UB

12/06/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2003

74

Quyết định

03/2003/QĐ-UB

03/01/2003

Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

75

Quyết định

19/2003/QĐ-UB

24/02/2003

Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

76

Quyết định

54/2003/QĐ-UB

17/04/2003

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

77

Quyết định

96/2003/QĐ-UB

12/06/2003

Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

78

Quyết định

109/2003/QĐ-UB

30/06/2003

Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra Thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

79

Quyết định

132/2003/QĐ-UB

30/07/2003

Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

80

Quyết định

150/2003/QĐ-UB

25/08/2003

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

81

Quyết định

226/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố) quản lý trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

82

Quyết định

228/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

83

Quyết định

246/2003/QĐ-UB

06/11/2003

Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

84

Quyết định

303/2003/QĐ-UB

23/12/2003

Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

85

Chỉ thị

03/2003/CT- UB

13/01/2003

Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

86

Chỉ thị

18/2003/CT- UB

23/07/2003

Về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

87

Chỉ thị

20/2003/CT- UB

13/08/2003

Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

88

Chỉ thị

28/2003/CT- UB

23/12/2003

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2004

89

Quyết định

12/2004/QĐ-UB

03/02/2004

Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

90

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

25/03/2004

Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

91

Quyết định

68/2004/QĐ-UB

25/03/2004

Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

92

Quyết định

113/2004/QĐ-UB

23/4/2004

Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

93

Quyết định

200/2004/QĐ-UB

18/08/2004

Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 609/QĐ- UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

10/02/2015

94

Quyết định

228/2004/QĐ-UB

06/10/2004

Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

95

Quyết định

236/2004/QĐ-UB

14/10/2004

Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

96

Quyết định

336/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

97

Chỉ thị

20/2004/CT-UB

06/08/2004

Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

98

Chỉ thị

24/2004/CT- UB

31/08/2004

Về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

99

Chỉ thị

26/2004/CT- UBND

15/9/2004

Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2005

100

Quyết định

13/2005/QĐ-UB

24/01/2005

Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

101

Quyết định

17/2005/QĐ-UB

31/01/2005

Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

102

Quyết định

38/2005/QĐ-UB

28/02/2005

Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

103

Quyết định

52/2005/QĐ-UB

30/03/2005

Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

104

Quyết định

113/2005/QĐ-UBND

01/07/2005

Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời - tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

105

Quyết định

142/2005/QĐ-UBND

11/08/2005

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Thành phố và quận- huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

106

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND

10/11/2005

Về ban hành Quy chế quản lý khu lưu trú công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

107

Quyết định

203/2005/QĐ-UBND

18/11/2005

Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

108

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND

18/11/2005

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

109

Quyết định

208/2005/QĐ-UBND

02/12/2005

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

110

Quyết định

242/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

111

Chỉ thị

05/2005/CT- UB

04/02/2005

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

112

Chỉ thị

09/2005/CT- UB

07/04/2005

Về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

113

Chỉ thị

26/2005/CT- UBND

22/09/2005

Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

114

Chỉ thị

29/2005/CT- UBND

12/10/2005

Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2006

115

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

09/02/2006

Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/12/2015

116

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

10/03/2006

Về thành lập Ban Thi đua khen thưởng Thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua- khen thưởng các cấp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

117

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

29/03/2006

Về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma tuý vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

118

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND

16/05/2006

Ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

119

Quyết định

74/2006/QĐ-UBND

17/05/2006

Về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25/5/2015

120

Quyết định

94/2006/QĐ-UBND

06/7/2006

Về đổi tên Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

121

Quyết định

126/2006/QĐ-UBND

22/08/2006

Về điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

122

Quyết định

137/2006/QĐ-UBND

14/09/2006

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

123

Quyết định

147/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

124

Quyết định

162/2006/QĐ-UBND

10/11/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

125

Quyết định

168/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

126

Chỉ thị

02/2006/CT- UBND

16/01/2006

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

127

Chỉ thị

07/2006/CT- UBND

13/03/2006

Về công tác phòng cháy-chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

128

Chỉ thị

08/2006/CT- UBND

14/03/2006

Về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24/02/2006 và Công điện số 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

129

Chỉ thị

13/2006/CT- UBND

14/04/2006

Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

130

Chỉ thị

26/2006/CT- UBND

03/08/2006

Về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/9/2015

131

Chỉ thị

35/2006/CT- UBND

06/11/2006

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

132

Công văn

3005/UBND-VX

12/05/2006

Về chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015

NĂM 2007

133

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Về ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

134

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND

23/07/2007

Về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/6/2015

135

Quyết định

115/2007/QĐ-UBND

16/08/2007

Về ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

136

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND

10/09/2007

Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5465/QĐ-UBND

12/11/2015

137

Chỉ thị

15/2007/CT- UBND

28/06/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

138

Chỉ thị

20/2007/CT- UBND

25/07/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

139

Chỉ thị

25/2007/CT- UBND

20/09/2007

Về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

24/8/2015

140

Chỉ thị

27/2007/CT- UBND

16/11/2007

Về tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

141

Chỉ thị

28/2007/CT- UBND

04/12/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2008

142

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

143

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

144

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND

09/6/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

145

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND

05/7/2008

Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

146

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND

27/10/2008

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

147

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND

18/12/2008

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

148

Chỉ thị

06/2008/CT- UBND

27/03/2008

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

149

Chỉ thị

09/2008/CT- UBND

23/04/2008

Về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

150

Chỉ thị

20/2008/CT- UBND

12/11/2008

Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

151

Công văn

5344/UBND-VX

22/8/2008

Về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 về bãi bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/11/2015

NĂM 2009

152

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

05/6/2009

Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

153

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND

23/6/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

154

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

13/7/2015

155

Quyết định

2980/QĐ- UBND

16/6/2009

Về ban hành bộ Đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2009 khu vực Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/4/2015

156

Chỉ thị

07/2009/CT- UBND

06/5/2009

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

157

Chỉ thị

10/2009/CT- UBND

18/5/2009

Tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh..

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2010

158

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

08/01/2010

Ban hành Quy định về quản lý, thu- nộp, sử dụng, quyết toán Qũy Phòng, chống lụt, bão Thành phố và quận-huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố

03/8/2015

159

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25/5/2015

160

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

11/6/2010

Về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

161

Quyết định

74/2010/QĐ-UBND

07/10/2010

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Qũy Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

25/5/2015

162

Quyết định

81/2010/QĐ-UBND

08/12/2010

Về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/7/2015

163

Chỉ thị

03/2010/CT- UBND

21/01/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

164

Chỉ thị

06/2010/CT- UBND

26/02/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

165

Chỉ thị

12/2010/CT- UBND

7/5/2010

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

166

Công văn

2064/UBND-VX

10/05/2010

Về việc bổ sung thêm cơ cấu tổ chức và chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015

NĂM 2011

167

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/9/2015

168

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

28/5/2011

Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

169

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

11/7/2011

Về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/9/2015

170

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND

22/9/2011

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

18/6/2015

171

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND

10/11/2011

Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

172

Quyết định

79/2011/QĐ-UBND

13/12/2011

Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/9/2015

173

Chỉ thị

27/2011/CT- UBND

23/8/2011

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2012

174

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

28/08/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

16/7/2015

175

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND

12/9/2012

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Qũy Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

16/02/2015

176

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

04/10/2012

Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

177

Quyết định

5259/QĐ-UBND

12/10/2012

Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2010-2015.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020

18/6/2015

178

Quyết định

5390/QĐ- UBND

20/10/2012

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

NĂM 2013

179

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

30/5/2013

Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/7/2015

180

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

23/9/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

181

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

24/9/2013

Ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/7/2015

182

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND

18/10/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

08/3/2015

NĂM 2014

183

Chỉ thị

03/2014/CT- UBND

08/02/2014

Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

03/6/2015

184

Chỉ thị

06/2014/CT- UBND

27/3/2014

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

04/6/2015

185

Công văn

3265/UBND-VX

10/7/2014

Về cấp giấy thỏa thuận trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015

NĂM 2015

186

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

13/01/2015

Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/11/2015

Tổng cộng: 186 văn bản

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2006

1

Quyết định

91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

• Khoản 4, Điều 1

• Khoản 2 Điều 1

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

- Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

16/02/2015

22/5/2015

NĂM 2011

2

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 về cấp giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

• Khoản 3 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị

20/02/2015

3

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

• Khoản 1 Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn Thành phố

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND

26/3/2015

NĂM 2012

4

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 Về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

• Khoản 1, Khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

22/3/2015

5

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 Về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

• Điểm d, Khoản 2, Điều 5

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/4/2015

NĂM 2014

6

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

• Khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi tại Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND

28/11/2015

7

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

• Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng

Được thay thế tại Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về việc thay thế Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

03/12/2015

NĂM 2015

8

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

• Mục 4 phần IV của Biểu giá cây trồng, hoa màu

Được điều chỉnh tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND

20/12/2015

Tổng số: 08 văn bản

 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2015: Không có./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2016
Ngày hiệu lực30/01/2016
Ngày công báo15/03/2016
Số công báoTừ số 14 đến số 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 332/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 332/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu332/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành30/01/2016
       Ngày hiệu lực30/01/2016
       Ngày công báo15/03/2016
       Số công báoTừ số 14 đến số 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 332/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 332/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2015 2016

           • 30/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực