Quyết định 04/2011/QĐ-UBND

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy đã được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-UBND tổ chức ban chỉ huy chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố;
Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 275/TTr-PCLB ngày 13 tháng 9 năm 2010 và ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1777/TTr-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, đoàn thể thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và tổ chức phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi thành phố.

Điều 3. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có con dấu riêng, được cấp kinh phí từ ngân sách và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố được kiện toàn theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này quy định:

1. Thiên tai bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần.

2. Tai nạn, thảm họa bao gồm: tai nạn máy bay, tai nạn tàu thuyền trên biển, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm, sập đổ nhà cao tầng, công trình xây dựng, sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, rò rỉ bức xạ hạt nhân…

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn là hoạt động khẩn trương tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ người và phương tiện, tài sản ngay khi sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại.

4. Sự cố tai nạn hàng ngày bao gồm: cháy nổ, người bị điện giật, sét đánh; người tâm thần đang trong tình trạng nguy hiểm; người đang trong tình trạng nguy hiểm dưới ao, hồ, giếng, sông, kênh, rạch…; người đang trong tình trạng nguy hiểm ở trên cao, trên mái nhà, trên cây, trên cột điện…; người bị chết đuối, tự tử; người ốm, bị bệnh, bị thương, người khuyết tật, người thiểu năng trí tuệ mà không tự thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc căn phòng, căn nhà, thang máy…; sụp đổ nhà, công trình không thuộc diện cao tầng; sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, triều cường, ngập lụt trong phạm vi hẹp, cục bộ.

Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố gồm các thành viên:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

b) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

c) Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.

d) Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày.

đ) Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban.

e) Các Ủy viên gồm đại diện là lãnh đạo các sở - ngành thành phố: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão thành phố...

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có các cơ quan thường trực để kịp thời điều hành, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Ban, gồm:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

Trụ sở: số 176 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.

Trụ sở: số 291 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

c) Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố là cơ quan thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày.

Trụ sở: số 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu.

Trụ sở: số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Trụ sở: số 176 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở - ngành, đơn vị, đoàn thể, quận - huyện, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tai nạn, thảm họa nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng năm; trên cơ sở đó rà soát lại nhiệm vụ, phương án và kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố, đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại thiên tai. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

3. Kịp thời thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình lụt, bão, thiên tai và tai nạn, thảm họa cho các địa phương, đơn vị và nhân dân. Ban hành các công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và khắc phục hậu quả tai nạn, thảm họa.

4. Xây dựng kế hoạch quản lý, trang bị, dự trữ và kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu… phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống cấp bách do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân trong khu vực ảnh hưởng.

5. Tổ chức tập huấn, diễn tập, huấn luyện cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực xung yếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tai nạn, thảm họa để từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.

6. Tham mưu và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, thu, nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố đúng quy định.

8. Tham mưu, đề xuất các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

a) Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

b) Phối hợp với sở - ngành, quận - huyện triển khai, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa tại các địa phương.

c) Kiểm tra, đôn đốc, xem xét đề xuất đầu tư, sửa chữa công trình, tập huấn, diễn tập, huấn luyện và cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, đơn vị.

d) Xây dựng kế hoạch, phương án, đề án phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

2. Xây dựng, cập nhật các loại bản đồ phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Triển khai công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Cập nhật kịp thời thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, lụt, bão, thiên tai, dự báo, cảnh báo các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó, tổng hợp báo cáo các thiệt hại do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và các nguồn cứu trợ, tài trợ cho công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

5. Thường xuyên báo cáo, thông tin tình hình chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

6. Quản lý, sử dụng con dấu, tài sản, tài chính của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo sự phân công, phân cấp.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ

Điều 9. Trưởng ban

1. Phụ trách chung.

2. Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố; điều động Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố theo quy định; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

4. Quyết định duyệt chi từ nguồn ngân sách thành phố sử dụng cho công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong trường hợp số kinh phí phê duyệt lớn hơn 10 tỷ đồng phải thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp.

5. Quyết định việc cho phép hoặc không cho phép tàu thuyền ra khơi khi có bão, áp thấp nhiệt đới; cho học sinh nghỉ học khi có lụt, bão, thiên tai, thảm họa; sơ tán, di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

6. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Điều 10. Phó Trưởng ban thường trực

1. Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở - ngành, quận - huyện thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố duyệt chi từ ngân sách thành phố kinh phí phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

2. Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Chủ trì phối hợp với các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố tai nạn hàng ngày.

Điều 11. Các Phó Trưởng ban

1. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại quận - huyện được phân công phụ trách.

2. Chỉ đạo và chủ động phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

Điều 12. Các Ủy viên

Thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại quận - huyện được phân công phụ trách.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố

1. Khi có nhiều thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng tham gia ứng phó tình huống lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa trên cùng một địa bàn, Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền là người chỉ huy ứng phó.

2. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có trách nhiệm thông tin và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 14. Chế độ làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố 01 năm họp thường kỳ 02 lần. Trong trường hợp khẩn cấp có thể họp bất thường do Trưởng ban quyết định triệu tập.

2. Chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ cho các kỳ họp do Văn phòng thường trực, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp chuẩn bị.

3. Giữa các kỳ họp, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố triển khai, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Điều 15. Chế độ trực ban

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trực ban và triển khai công tác trực ban 24/24 giờ tại đơn vị mình khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa. Lãnh đạo cơ quan Thường trực và các thành viên Ban trực tiếp kiểm tra hiện trường nơi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa để chỉ đạo, điều hành, phối hợp, điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế trực ban nghiêm túc, đúng quy định. Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, tổ chức trực ban kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ; khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa phải tổ chức trực ban 24/24 giờ; riêng các đơn vị lực lượng vũ trang trực ban theo quy chế của đơn vị.

3. Khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để tổng hợp, đồng thời báo cáo cho cơ quan cấp trên để xử lý.

Điều 16. Chế độ tài chính

Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố theo quy định tại Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố để đảm bảo cho các hoạt động của Ban theo dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm.

Điều 17. Mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố

1. Đối với Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đề xuất, tham mưu những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiệt hại do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Đối với các sở - ngành, đơn vị thành phố, các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đối với các quận - huyện: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; đồng thời tổng hợp những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 19. Các sở - ngành, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ Quy chế này để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn ở đơn vị, địa phương mình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2011
Ngày hiệu lực31/01/2011
Ngày công báo15/02/2011
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Trung Tín
       Ngày ban hành21/01/2011
       Ngày hiệu lực31/01/2011
       Ngày công báo15/02/2011
       Số công báoSố 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy