Quyết định 38/2013/QĐ-UBND

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2011/QĐ-UBND quy định về thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM đã được thay thế bởi Quyết định 50/2015/QĐ-UBND thực hiện chương trình kích cầu đầu tư Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7640/SKHĐT-KT ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1:

“1. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể được thành lập tại thành phố thực hiện các dự án đầu tư ngoài nước (Lào, Campuchia).”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 1, Điều 3:

“c) Các dự án thuộc các ngành: cơ khí (Các phân ngành, sản phẩm thuộc ngành cơ khí - Theo Phụ lục I đính kèm); điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su; dự án đu tư sản xut các loại máy móc, sản phm điện tử, thiết bị thế hệ mới sử dụng công nghệ mới được tự động hóa, điều khiển theo các chương trình máy tính.”

3. Bổ sung thêm điểm e vào Khoản 1, Điều 3:

“e) Các dự án đầu tư xây dựng trung tâm hỏa táng trên địa bàn thành phố.”

4. Bổ sung thêm điểm g vào Khoản 1, Điều 3:

“g) Các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp công nghệ cao của thành phố (Theo Phụ lục II đính kèm).”

5. Sửa đổi điểm a, Khoản 2, Điều 3:

“a) Các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp dệt - may, da - giày của thành phố (Theo Phụ lục III đính kèm).”

6. Sửa đổi điểm b, Khoản 2, Điều 3:

“b) Dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ cho các ngành sản xuất vật liệu composit, vật liệu mới có chất lượng cao; sản xuất sản phẩm in phức hợp, bao bì màng đa lớp, bao bì thân thiện môi trường.”

7. Sửa đổi điểm c, Khoản 2, Điều 3:

“c) Dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm như: điện gia dụng, dây cáp điện, dây điện từ, đèn LED, máy biến áp, ống thép không r, cốp - pha nhựa, lốp ôtô được tiêu thụ trong nước.”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm f, Khoản 2, Điều 3:

“f) Dự án đu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; dự án đầu tư cơ sở giết mổ; sản xuất giống gia súc, gia cầm; dự án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các dự án này phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường; sản phẩm của các dự án phải thuộc danh mục hoặc phục vụ cho sản xuất các mặt hàng thiết yếu theo Chương trình bình ổn giá cả thị trường và được Ủy ban nhân dân thành phphê duyệt.”

9. Bổ sung thêm điểm h vào Khoản 2, Điều 3:

“h) Các dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện hiện hữu; ngầm hóa hệ thống mạng lưới dây dẫn thông tin truyền thông trên địa bàn trung tâm thành phố”.

10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 3, Điều 3:

“a) Mức lãi suất hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiền bằng đồng VN kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phHồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm phí quản lý từ 1% đến 2%/năm.

Phần chênh lệch lãi vay do chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng hoặc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh với mức lãi suất hỗ trợ của ngân sách thành phố sẽ do Chủ đu tư tự cân đối.”

11. Sửa đổi Khoản 4, Điều 4:

“4. Tổng vốn vay của các dự án được ngân sách hỗ trợ lãi vay thông qua Chương trình này là không quá 12.000 tđồng, bao gồm số vốn vay theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND Ngân sách thành phố không thanh toán phn lãi phát sinh do chủ đu tư không hoàn trả lại vốn gốc đúng thời hạn quy định trong dự án được duyệt.”

12. Bổ sung thêm Khoản 5, Điều 8:

“5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện quyết toán đối với các khoản được ngân sách hỗ trợ khi chấm dứt thời gian hỗ trợ lãi vay của dự án."

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9:

“1. Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ lãi vay hàng năm đối với các dự án tham gia Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ đề nghị cấp bù lãi vay cho các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát, cấp bù lãi vay cho các chủ đầu tư. Hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp để làm cơ sở kiểm soát cấp bù lãi vay bao gồm:

- Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố về quy mô, mục tiêu của dự án, tổng vốn đầu tư, mức vốn được ngân sách hỗ trợ lãi vay, thời gian hỗ trợ lãi vay, nguồn vốn đầu tư, chi phí cho các hạng mục: xây lắp, thiết bị, công nghệ được ngân sách hỗ trợ lãi suất vốn vay;

- Bản sao (có thị thực) hp đồng tín dụng đã ký với các tổ chức tín dụng và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay;

- Bảng kê chi phí phát sinh và phiếu tính lãi đối với các khoản vay thuộc hạng mục hoặc khoản mục chi phí đã được y ban nhân dân thành phxét duyệt hỗ trợ lãi suất vay vốn;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Giấy rút vốn đầu tư;

- Bảng kê chi tiết nội dung thanh toán các khoản vay được ngân sách hỗ trợ lãi có xác nhận của tổ chức tín dụng (Theo Phụ lục IV đính kèm).”

14. Bổ sung thêm Khoản 4, Điều 9:

“4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện quyết toán đối với các khoản được ngân sách hỗ trợ khi chm dứt thời gian hỗ trợ lãi vay của dự án.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể tngày ký. Các quy định khác tại Quy định về thực hiện các dự án đu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố không sửa đổi, bổ sung vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành của thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý và chủ đầu tư các dự án liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đu tư; Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể;
-
Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND. TP;
- UBND các quận - huyện;
- CN các NH thương mại, NH đầu tư, Ngân hàng cổ phần trên địa bàn TP;
- Các báo, đài TW và TP;
- VPUB: các PVP;
-
Các Phòng CV, THKH (6b), TTCB;
- Lưu: VT, (THKH/Qt) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ T
CH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC PHÂN NGÀNH, SẢN PHẨM THUỘC NGÀNH CƠ KHÍ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% LÃI VAY

- Cơ khí chế tạo máy, chế tạo khuôn mẫu.

- Sản xuất phương tiện vận tải thủy, máy công cụ, máy động lực, máy sản xuất phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến.

- Sản xuất thiết bị toàn bộ, thiết bị kỹ thuật điện và cơ điện tử, rôbốt công nghiệp.

- Sản xuất linh kiện, phụ tùng máy công nghiệp.

- Sản xuất dụng cụ quang học, thiết bị kiểm tra an toàn, thiết bị đo lường.

- Tạo phôi và luyện bột kim loại.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% LÃI VAY

1. Ngành Điện tử - Tin học:

- Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, điôt, ăngten, thyristor;

- Linh kiện thạch anh; Vi mạch điện tử;

- Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực;

- Linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp sản phẩm điện tử: Linh kiện nhựa, linh kiện cao su, chi tiết cơ - điện tử, linh kiện kính;

- Pin sản xuất theo công nghệ mới dùng cho ngành thông tin, tin học, dân dụng thay thế pin - ắc quy chì truyền thống.

2. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

- Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử đphát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn.

- Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rôbốt công nghiệp.

- Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thng thiết bị sản xut điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

- Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐƯỢC HỖ TRỢ 50% LÃI VAY

1. Ngành Dệt - May:

- Xơ tổng hợp: PE, Viscose.

- Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt.

- Hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm phục vụ ngành nhuộm hoàn tất vải.

- Phụ liệu ngành may: Cúc, mex, khóa kéo, băng chun (thung).

2. Ngành Da - Giày:

- Da thuộc; Da muối, Vải giả da.

- Đế giày, Chỉ may giày.

- Hóa chất thuộc da.

 

PHỤ LỤC IV

CÔNG TY ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT NỘI DUNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN VAY ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÃI

Dự án:

ĐVT: đồng.

STT

Hợp đồng tín dụng

Ngày nhận nợ

Số tiền vay

Nội dung thanh toán

Ghi chú

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

Xác nhận của tchức tín dụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2013
Ngày hiệu lực03/10/2013
Ngày công báo15/10/2013
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành23/09/2013
       Ngày hiệu lực03/10/2013
       Ngày công báo15/10/2013
       Số công báoSố 58
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu TPHCM