Chỉ thị 35/2006/CT-UBND

Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về việc xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2006/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE, QUÁN BAR, DỊCH VỤ XOA BÓP, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH; CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

Trong những năm qua, các cấp, các ngành cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã nỗ lực triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa - xã hội và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, kéo giảm tệ nạn xã hội, từng bước đưa các hoạt động dịch vụ văn hóa đi dần vào nề nếp và tuân thủ đúng pháp luật, tạo nên các điểm sáng văn hóa trên địa bàn quận - huyện; đồng thời chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ngoài trời mất trật tự, kém mỹ quan, không an toàn trên địa bàn, đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, đúng theo định hướng của thành phố.

Tuy nhiên, những chuyển động đó chưa thật mạnh, vững chắc, đều khắp, vẫn cần phải được tiếp tục tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, tạo điều kiện để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, phong phú của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường; Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch và quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

1. Về định hướng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận - huyện giai đoạn 2006 - 2010:

a) Thực hiện quy hoạch đối với 05 ngành nghề: karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch;

b) Đối với các ngành nghề kinh doanh thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội khác như: nhà hàng, quán cà phê nhạc, bi da máy lạnh, hớt tóc thanh nữ, trò chơi điện tử, dịch vụ Internet…; giao Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương để có sự điều chỉnh cần thiết, phù hợp, tiến hành quy hoạch; và trên cơ sở làm việc thống nhất với các sở - ngành chức năng liên quan, trình Hội đồng nhân dân quận - huyện thông qua và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt;

c) Tạm thời chưa cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành nghề karaoke, vũ trường, quán bar; chưa cấp mới Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường; kể cả đối với các cơ sở đã có trong quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2004 - 2005 nhưng đến nay chưa được cấp đăng ký kinh doanh hoặc chưa được cấp phép hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005;

d) Hạn chế cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp, chỉ cấp mới đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp, day ấn huyệt trong các bệnh viện, trung tâm y tế quận - huyện, các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao;

e) Hạn chế cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, chỉ cấp mới đối với các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn có sao;

g) Các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận xếp hạng sao được kinh doanh các ngành nghề karaoke, vũ trường, quán bar, xoa bóp không cần phải có Giấy phép kinh doanh nhưng phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện và phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định. Trước mắt tạm thời chưa cho phép triển khai mới việc tổ chức hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar tại các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận xếp hạng sao theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường.

2. Về định hướng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận - huyện giai đoạn 2006 - 2010:

a) Xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời theo hướng thống nhất các hình thức phương tiện quảng cáo về kiểu dáng, kích thước, chất liệu, loại hình; hiện đại hóa chất liệu, phương tiện cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời nhằm tăng cường mỹ quan đô thị;

b) Không cho phép quảng cáo thương mại ngoài trời (trừ biển hiệu) trên các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn (quận 1); không cho phép quảng cáo bằng băng rôn trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 1 và quận 3;

c) Không cho phép quảng cáo ngoài trời trên các dải phân cách đường phố gây che chắn tầm nhìn các phương tiện giao thông, hoặc vật liệu quảng cáo quá thô sơ, nội dung quảng cáo kém thẩm mỹ; hiện đại hóa về hình thức, kiểu dáng, chất liệu các panô quảng cáo tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, nhất là trên tuyến xa lộ Hà Nội.

3. Về tổ chức thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010 theo định hướng nêu trên; nội dung cần thể hiện rõ định hướng tổng quan quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010, quy hoạch chi tiết giai đoạn 2006 - 2008 có kèm theo phụ lục danh sách các cơ sở được tiếp tục hoạt động, các cơ sở phải di dời và các cơ sở phải ngưng hoạt động. Dự thảo quy hoạch phải lấy ý kiến các sở - ngành chức năng liên quan trước khi thông qua Hội đồng nhân dân quận - huyện và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 12 năm 2006;

b) Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010 theo định hướng nêu trên; nội dung cần thể hiện rõ định hướng tổng quan quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010, quy hoạch chi tiết giai đoạn 2006 - 2008 có kèm theo phụ lục gồm các phần: cổ động chính trị, quảng cáo ngoài trời bằng phương tiện băng rôn, panô, hộp đèn, màn hình điện tử và chất liệu khác. Dự thảo quy hoạch phải lấy ý kiến các sở - ngành chức năng liên quan trước khi thông qua Hội đồng nhân dân quận - huyện và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 12 năm 2006;

c) Giao các sở - ngành chức năng hướng dẫn thống nhất về tiêu chí quy hoạch, trách nhiệm thẩm định chính nội dung chuyên ngành đối với dự thảo quy hoạch do Ủy ban nhân dân quận - huyện trình trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt: Sở Văn hóa và Thông tin hướng dẫn đối với ngành nghề karaoke, vũ trường, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời; Sở Y tế hướng dẫn đối với ngành nghề dịch vụ xoa bóp; Sở Thương mại hướng dẫn đối với ngành nghề quán bar; Sở Du lịch hướng dẫn đối với ngành nghề cơ sở lưu trú du lịch;               

d) Giao Sở Văn hóa và Thông tin trong tháng 11 năm 2006 trình Ủy ban nhân dân thành phố nội dung sửa đổi, điều chỉnh các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, karaoke, vũ trường sau khi đã có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; xây dựng Đề án thực hiện quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;

e) Giao Sở Y tế trong tháng 11 năm 2006 trình Ủy ban nhân dân thành phố nội dung sửa đổi, điều chỉnh Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động dịch vụ xoa bóp sau khi đã có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;

g) Giao Sở Thương mại phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh nội dung quy định về quán bar, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2006 để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ;

h) Giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Cục Thuế thành phố nghiên cứu cơ chế thu chi và mức thu phí sử dụng không gian thực hiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2006;

i) Giao Sở Giao thông - Công chính phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin nghiên cứu xây dựng Quy chế thực hiện các công trình giao thông công cộng kết hợp quảng cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 12 năm 2006;

k) Giao Sở Văn hóa và Thông tin là đầu mối tổng hợp những vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp;

l) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu35/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2006
Ngày hiệu lực16/11/2006
Ngày công báo15/11/2006
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu35/2006/CT-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thành Tài
     Ngày ban hành06/11/2006
     Ngày hiệu lực16/11/2006
     Ngày công báo15/11/2006
     Số công báoSố 41
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời

       Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 35/2006/CT-UBND xây dựng quy hoạch ngành nghề vũ trường karaoke quán bar xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch cổ động chính trị QC ngoài trời