Quyết định 1918/QĐ-UBND

Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -
Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1410/STP-KTrVB ngày 27 tháng 3 năm 2015 về bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 134 văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố do không còn phù hợp với quy định hiện hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban -ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã -thị trấn và các tchức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Kèm Danh mục văn bản bị bãi bỏ)

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Văn phòng Chính phủ;
-Bộ Tư pháp;
-Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
-Đoàn ĐBQH Thành phố;
-Thường trực HĐND thành phố;
-TTUB: CT, các PCT;
-VP ĐĐBQH và HĐND TP;
-Các Ban HĐND TP;
-VPUB: Các PVP;
-Các Phòng CV; TTCB; City Web;
-Lưu: VT, (PC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản)

STT

Loại văn bản

Số, ngày, ban hành

Trích yếu

Lý do

NĂM 1989

1

Chỉ thị

25/CT-UB

21/08/1989

Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh

Nội dung không phù hợp với các quy định về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài truyền hình và Đài phát thanh trong các văn bản của Trung ương và Thành phố (Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND , 17/2012/CT-UBND) và có sự thay đổi về chủ thể, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan

2

Chỉ thị

31/CT-UB

13/09/1989

Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào thành phố

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không còn phù hợp với các quy định về dán tem hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/9/2003 hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu

NĂM 1990

3

Chỉ thị

22/CT-UB

23/04/1990

Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên

Đối tượng điều chỉnh không còn

NĂM 1992

4

Chỉ thị

11/CT-UB

03/04/1992

Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành

Nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế -xã hội

5

Chỉ thị

26/CT-UB

10/06/1992

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không phù hợp với các quy định mới của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các văn bản khác về vấn đề này: Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị số 27/2011/CT-UBND ngày 23/8/2011 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

NĂM 1993

6

Quyết định

1412/QĐ-UB-NC

29/9/1993

Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn thành phố.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành (Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ).

7

Chỉ thị

14/CT-UB

08/4/1993

Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh

Một số nội dung còn thực hiện đã được quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

NĂM 1994

8

Quyết định

4246/QĐ-UB-QLĐT

15/12/1994

Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

9

Chỉ thị

33/CT-UB-KT

15/08/1994

Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng ở thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại Văn bản số 9582/VP-CNN ngày 16/11/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bưu vàng

NĂM 1995

10

Quyết định

32/QĐ-UB-QLĐT

06/01/1995

Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho được cấp tặng

Nội dung không còn phù hợp với các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền khác gắn liền với đất; quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

11

Quyết định

2099/QĐ-UB-KT

18/03/1995

Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố

Không còn đối tượng điều chỉnh do thuế đất đã được thay bằng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kể từ ngày 01/01/2012 (thời điểm Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 và Nghị định số 53/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành)

12

Quyết định

4555/QĐ-UB-QLĐT

22/6/1995

Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu

Nội dung không còn phù hợp với các quy định về cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2012 của

Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

13

Quyết định

5700/QĐ-UB-KTNN

04/08/1995

Về việc ban hành bản quy định về khoán-bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và đã được điều chỉnh tại các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố: Quyết định số 7506/1999/QĐ-UB-CNN ngày 08/12/1999 ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ; Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

14

Quyết định

6985/QĐ-UB-QLĐT

02-10-1995

Về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng xe 2 bánh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nhiều nội dung không còn phù hợp như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải quyết hợp lý việc lưu thông xe cơ giới ở thành phố, hiện nay, được thực hiện theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và pháp luật có liên quan

15

Chỉ thị

21/CT-UB-QLĐT

10/5/1995

Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý

Không còn phù hợp với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

NĂM 1996

16

Quyết định

286/QĐ-UB-NC

27/01/1996

Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý Hồ Sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

17

Quyết định

6093/QĐ-UB-KT

26/12/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy thành phố

Căn cứ pháp lý, nội dung không còn phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật về kiểm soát ô nhiễm của phương tiện đường thuỷ (Thông tư số 23/2010/TT-BGTVT ngày 25/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu") (TCVN 5942-1995 được quy định trong nội dung văn bản nay đã được thay thế bằng QCVN 26:2010/BGTVT)

- Hiện nay áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa (có hiệu lực từ 01/11/2013)

18

Chỉ thị

04/CT-UB-KT

05/02/1996

Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành

19

Chỉ thị

06/CT-UB-NCVX

21/03/1996

Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố Hồ Chí Minh

Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015

20

Chỉ thị

15/CT-UB-NCVX

03/05/1996

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không phù hợp với các quy định mới của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các văn bản khác về vấn đề này: Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

21

Chỉ thị

23/CT-UB-NCVX

17/06/1996

Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước

Những nội dung được thu trong nhà trường (trừ học phí được thực hiện theo các quy định khác của UBNDTP) UBNDTP đã có Công văn số 4696/UBND-VX ngày 13/9/2012 giao cho Sở Tài chính, Sở Gíao dục và Đào tạo hướng dẫn các khoản thu, mức thu thuộc dạng: thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, các khoản thu hộ, chi hộ phục vụ giảng dạy học tập trong nhà trường

22

Chỉ thị

38/CT-UB-NC

28/11/1996

Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực:

Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. Mặt khác các nội dung của Chỉ thị này đã được quy định tại Điều 22, Điều 23 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

NĂM 1997

23

Quyết định

682/QĐ-UB-QLĐT

13/2/1997

Về cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1,3,5,1 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong thành phố

Hiện nay, việc cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba bánh thực hiện theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24

Quyết định

1208/QĐ-UB-NC

18/03/1997

Quyết định Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành

25

Quyết định

2399/QĐ-UB-KT

14/05/1997

Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn thành phố

Nội dung này đã được quy định tại Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011 về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

26

Quyết định

4506/QĐ-UB-KT

26/08/1997

Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Không còn đối tượng điều chỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05/05/2010 thành lập công ty đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) trên cơ sở tổ chức lại quỹ đầu tư và phát triển đô thị

27

Quyết định

7066/QĐ-UB-NCVX

09/12/1997

Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung văn bản không phù hợp với các quy định hiện hành về trách nhiệm, trình tự, thủ tục tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại, cấm lưu hành không còn phù hợp của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

28

Quyết định

7500/QĐ-UB-KT

30/12/1997

Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

29

Chỉ thị

39/CT-UB-NC

02/12/1997

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản có phạm vi điều chỉnh nhiều hành vi “sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản”.

Trong khi đó, nội dung Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước có nội dung điều chỉnh chưa đầy đủ) so với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

NĂM 1998

30

Quyết định

750/QĐ-UB-NCVX

16/02/1998

Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố

Văn bản không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 và Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 -2014 đến năm học 2014 -2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

31

Quyết định

3345/QĐ-UB-QLĐT

27/6/1998

Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Không còn phù hợp với Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

32

Quyết định

6095/QĐ-UB-QLĐT

14/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 10

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

33

Quyết định

6380/QĐ-UB-QLĐT

26/11/1998

Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

34

Quyết định

6585/QĐ-UB-QLĐT

08/12/1998

Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

35

Quyết định

6681/QĐ-UB-QLĐT

12/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

36

Chỉ thị

02/1998/CT-UB-KT

12/01/1998

Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố

Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về Ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí minh giai đoạn 2013-2015)

37

Chỉ thị

04/1998/CT-UB-NC

16/01/1998

Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07/8/1997

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với Luật Tiếp công dân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

38

Chỉ thị

19/CT-UB-TM

18/05/1998

Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế

Không còn đối tượng điều chỉnh do việc đăng ký thuế và cấp mã số quốc gia đợt đầu cho các đối tượng nộp thuế trong năm 1998 để chuẩn bị điều kiện cho việc thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 theo nội dung chỉ thị tại văn bản đã được triển khai thực hiện xong

39

Chỉ thị

37/1998/CT-UB-KT

16/10/1998

Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QD-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”

Đối tượng triển khai của văn bản không còn phù hợp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

40

Chỉ thị

43/1998/CT-UB-VX

01/12/1998

Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Không còn phù hợp với Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm

41

Chỉ thị

48/1998/CT-UB-KT

28/12/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước thành phố

Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015)

NĂM 1999

42

Quyết định

51/QĐ-UB-QLĐT

05/01/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 11

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

43

Quyết định

4202/QĐ-UB-QLĐT

26/7/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

44

Quyết định

4204/QĐ-UB-QLĐT

26/07/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 3

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

45

Chỉ thị

20/1999/CT-UB-KT

12/07/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm

1999 của Chính phủ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản (Nghị định số 07/1999/NĐ-CP) và nội dung không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP .

46

Chỉ thị

33/1999/CT-UB-VX

21/10/1999

Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã có văn bản khác ban hành sau có nội dung điều chỉnh về cùng một vấn đề (Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

47

Chỉ thị

35/1999/CT-UB-QLDA

01/11/1999

Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Không còn đối tượng điều chỉnh do việc giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh đã được xử lý chuyển thành vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC kể từ ngày 09/06/2001

NĂM 2000

48

Quyết định

02/2000/QĐ-UB-VX

20/01/2000

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh

Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành về trợ giúp các đối tượng bảo trợ Xã hội và áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh

49

Quyết định

1828/QĐ-UB-ĐT

22/03/2000

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

50

Quyết định

63/2000/QĐ-UB-VX

17/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Không còn phù hợp với các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; không phù hợp với các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh

51

Chỉ thị

16/2000/CT-UB-TM

26/05/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, đối tượng điều chỉnh không phù hợp với quy định của Điều 38 Luật quản lý thuế

52

Chỉ thị

60/2000/CT-UB-VX

30/10/2000

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố

Nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, không phù hợp với văn bản ban hành sau (Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố)

NĂM 2001

53

Quyết định

01/2001/QĐ-UB

04/01/2001

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKH ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

54

Quyết định

3840/QĐ-UB

26/06/2001

Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi;

- Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

55

Quyết định

117/2001/QĐ-UB

03/12/2001

Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân đã ban hành Công văn số 4696/UBND-VX ngày 13/9/2012 chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cơ chế thu tổ chức các kỳ thi kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học, như là khoản thu dịch vụ, không phải khoản thu phí, lệ phí nhằm phục vụ nhu cầu xã hội. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tự xây dựng các mức thu trên cơ sở tính toán hợp lý, hợp lệ

56

Chỉ thị

06/2001/CT-UB

14/05/2001

Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất

Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của Luật Đât đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

57

Chỉ thị

25/2001/CT-UB

18/09/2001

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn thành phố

Nội dung không còn phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013

NĂM 2002

58

Quyết định

76/2002/QĐ-UB

02/07/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung khác đã được quy định tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

59

Quyết định

89/2002/QĐ-UB

07/08/2002

Về Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011, Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

60

Quyết định

105/2002/QĐ-UB

24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản được sử dụng làm căn cứ ban hành Quy định 105/2002/QĐ-UB đã có văn bản khác thay thế, một số nội dung không còn phù hợp với các quy định quản lý hoạt động khiêu vũ nơi công cộng (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP).

61

Quyết định

106/2002/QĐ-UB

24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản được sử dụng làm căn cứ ban hành Quy định 106/QĐ/UBND đã có văn bản khác thay thế.Một số nội dung của Quyết định 106/2002/QĐ-UB không còn phù hợp với các quy định quản lý Karaoke (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP , Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL).

62

Chỉ thị

05/2002/CT-UB

13/03/2002

Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ

Nội dung không còn phù hợp với quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

63

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

02/04/2002

Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

64

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

22/04/2002

Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành (Luật Đất đai năm 2013)

65

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

12/06/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới về xử lý vi phạm hành chính đối với người mua dâm, người bán dâm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản khác về vấn đề này (Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25/6/2014 Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

NĂM 2003

66

Quyết định

03/2003/QĐ-UB

03/01/2003

Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn phù hợp với Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP .

67

Quyết định

19/2003/QĐ-UB

24/02/2003

Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

68

Quyết định

96/2003/QĐ-UB

12/06/2003

Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, việc phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

69

Quyết định

109/2003/QĐ-UB

30/06/2003

Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

Không còn phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay phần mềm “Quản lý hồ sơ khiếu nại – tố cáo” không còn sử dụng tại các cơ quan liên quan, đồng thời các tiêu thức phần loại trong quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo công tác Thanh tra

70

Quyết định

132/2003/QĐ-UB

30/7/2003

Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

Không còn phù hợp với Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

71

Quyết định

150/2003/QĐ-UB

15/8/2003

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp

Nội dung này đã được quy định tại Quyết định 95/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp

72

Quyết định

246/2003/QĐ-UB

06/11/2003

Quyết định Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 246 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

73

Quyết định

303/2003/QĐ-UB

23/12/2003

Quyết định Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội

Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản

74

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

13/01/2003

Về việc bảo vệ, gìn giữ các mốc dấu đo đạc trên địa bàn thành phố.

Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành: Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

75

Chỉ thị

18/2003/CT-UB

23/07/2003

Về tăng cường biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định mới

76

Chỉ thị

20/2003/CT-UB

13/08/2003

Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ ban hành, nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành (Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành)

77

Chỉ thị

28/2003/CT-UB

23/12/2003

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Hiện tại, lĩnh vực giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Do đó, nội dung của Chỉ thị số 28/2003/CT-UB ngày 23/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

NĂM 2004

78

Quyết định

12/2004/QĐ-UB

03/02/2004

Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã

Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực từ ngày 25/10/2009; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã thay thế Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

79

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

25/3/2004

Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản

80

Quyết định

68/2004/QĐ-UB

25/03/2004

Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

81

Quyết định

113/2004/QĐ-UB

23/4/2004

Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện

Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 113 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

82

Quyết định

228/2004/QĐ-UB

06/10/2004

Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không còn phù hợp với quy định tại Điều 57 Luật Công chứng, mức thù lao về soạn thảo Hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng xác định.

83

Quyết định

236/2004/QĐ-UB

14/10/2004

Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi (Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực); đồng thời Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có Văn bản số 2468/UBND-ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2013 về phối hợp thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài hướng dẫn công tác xử lý hồ sơ

84

Quyết định

336/2004/QÐ -UB

30/12/2004

Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Ðào tạo thành phố

Văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 và Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 -2014 đến năm học 2014 -2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

85

Chỉ thị

20/2004/CT-UB

06/08/2004

Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX)

Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015)

86

Chỉ thị

26/2004/CT-UB

15/9/2004

Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn đối tượng điều chỉnh, hiện nay Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2013 (hiệu lực 01/7/2014)

NĂM 2005

87

Quyết định

13/2005/QĐ-UB

24/01/2005

Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung khác đã được quy định tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

88

Quyết định

17/2005/QĐ-UB

31/01/2005

Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã hết hiệu lực thi hành

89

Quyết định

38/2005/QĐ-UB

28/02/2005

Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung và phạm vi điều chỉnh của Quyết định 38/2005/QĐ-UBND đã được quy định tại quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 176/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

90

Quyết định

52/2005/QĐ-UB

30/3/2005

Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành đã thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định về phá dỡ công trình xây dựng hiện hành tại Điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

91

Quyết định

113/2005/QĐ-UBND

01/7/2005

Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời-tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung Quyết định 113/2005/QĐ-UBND đã được điều chỉnh tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

92

Quyết định

142/2005/QĐ-UBND

11/08/2005

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận-huyện

Nội dung không còn phù hợp với thực tế và quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Thông tư số 103/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTG

93

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND

10/11/2005

Ban hành Quy chế quản lý Khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung đã không còn phù hợp: Quyết định số 95/2005/QĐ-UB đã hết hiệu lực ngày 25/02/2011, Quyết định số 322/2003/QĐ-UB không còn phù hợp. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 13/2009/TT-BXD hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp. Nội dung Thông tư này đã bao hàm nội dung Quyết định số 201/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố

94

Quyết định

203/2005/QĐ-UBND

18/11/2005

Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới. Việc xét chọn cơ sở kinh doanh đạt trên chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện theo quy định của Luật Du lịch 2005, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

95

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND

18/11/2005

Ban hành quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

96

Quyết định

208/2005/QĐ-UBND

02/12/2005

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đã được thay thế tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chương trình phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015

97

Quyết định

242/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc ban hành quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh, Thành phố không còn đối tượng thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ di dời chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định này

98

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

04/02/2005

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định hiện nay về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng

99

Chỉ thị

09/2005/CT-UB

07/4/2005

Về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Chỉ thị này để triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2005 của Chính phủ nên không còn phù hợp với tình hình hiện nay

100

Chỉ thị

26/2005/CT-UBND

22/9/2005

Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Không còn phù hợp với Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP .

101

Chỉ thị

29/2005/CT-UBND

12/10/2005

Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài

Việc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài được thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

NĂM 2006

102

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

10/03/2006

Về thành lập Ban Thi đua khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua-khen thưởng các cấp.

Ban Thi đua khen thưởng thành phố đã được sáp nhập vào Sở Nội vụ theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Ngày 19/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận -huyện đã quy định công tác thi đua khen thưởng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ quận huyện

103

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

29/3/2006

Về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma túy vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý

Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 46 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

104

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND

16/05/2006

Ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008, không thành lập Hội động định giá để định giá tài sản thi hành án dân sự

105

Quyết định

126/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Về điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và lực lượng thanh niên xung phong thành phố

Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản

106

Quyết định

137/2006/QĐ-UBND

14/09/2006

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Quy định thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa áp dụng cho diện tích mạ mùa đã gieo và lúa gieo cấy trong vụ mùa năm 2006 và vụ Đông Xuân 2006-2007. Không xác định thời điểm chấm dứt việc áp dụng chính sách này trên thực tế

107

Quyết định

147/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường

Nội dung Đề án áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 đến nay không còn phù hợp

108

Quyết định

162/2006/QĐ-UBND

10/11/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Quy định thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa áp dụng cho diện tích mạ mùa đã gieo và lúa gieo cấy trong vụ mùa năm 2006 và vụ Đông Xuân 2006-2007. Không xác định thời điểm chấm dứt việc áp dụng chính sách này trên thực tế

109

Quyết định

168/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn thành phố

Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả của Thành phố đã được giải thể theo Quyết định

110

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

16/01/2006

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

Không còn đối tượng điều chỉnh, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014

111

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND

13/03/2006

Về công tác phòng cháy-chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các nội dung của Chỉ thị này đến nay đã được thực hiện xong, đồng thời có một số nội dung được quy định tại Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

112

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

14/3/ 2006

Về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông thông.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, một số nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế xã hội.

113

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

14/4/2006

Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị này đã được thực hiện xong

114

Chỉ thị

35/2006/CT-UBND

06/11/2006

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định mới (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Nội dung Chỉ thị đã hết thời gian áp dụng (giai đoạn 2006-2010); đồng thời Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản khác chỉ đạo vấn đề này (Chỉ thị 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố).

NĂM 2007

115

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Về ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trên cơ sở phương pháp lập định mức xây dựng theo quy định của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố các định mức xây dựng cho các công việc đặc thù của địa phương

116

Quyết định

115/2007/QĐ-UBND

16/8/2007

Quyết định về ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi: Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Căn cứ các quy định nói trên, Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong không thuộc đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

117

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

28/06/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết

Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Khi nào có dịch bệnh thì sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với từng địa bàn, điều kiện cụ thể của từng giai đoạn

118

Chỉ thị

20/2007/CT-UBND

25/07/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm

2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi Nghị định số 37/2007/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

119

Chỉ thị

27/2007/CT-UBND

16/11/2007

Về tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản, và nội dung không còn phù hợp với quy định Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

120

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND

04/12/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2011 theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

NĂM 2008

121

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy

Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 246 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

122

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND

05/7/2008

Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh

Không phù hợp với văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBNDTP về Ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2020

123

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND

18/12/2008

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội

Không còn phù hợp với Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP .

124

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

27/03/2008

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về nội dung này

125

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

23/04/2008

Về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo

Nội dung Chỉ thị 09 đả được thể hiện tại Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

126

Chỉ thị

20/2008/CT-UBND

12/11/2008

Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Một số văn bản dùng làm căn cứ ban hành, hướng dẫn áp dụng nêu trong Chỉ thị đã được thay thế bằng các văn bản khác và Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh điều chính các nội dung tương tự.

NĂM 2009

127

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

05/6/2009

Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản dùng làm căn cứ ban hành Quyết định 39/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bằng văn bản mới, một số nội dung không còn phù hợp với Luật Quảng cáo 2012

128

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND

23/06/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định

43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

129

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND

6/5/2009

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

130

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND

18/5/2009

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011

NĂM 2010

131

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

11/06/2010

Ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới

Quy định này áp dụng thực hiện chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 – 2011, đến nay đã hết thời gian thực hiện chương trình thí điểm, nhưng không xác định được thời điểm chấm dứt thực hiện quy định này.

132

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

21/01/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

133

Chỉ thị

12/2010/CT-UBND

07/5/2010

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

NĂM 2011

134

Chỉ thị

27/2011/CT-UBND

23/8/2011

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

Nghị định số 87/2007/NĐ-CP đã được bãi bỏ bằng Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1918/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1918/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực23/04/2015
Ngày công báo01/06/2015
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1918/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1918/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTất Thành Cang
       Ngày ban hành23/04/2015
       Ngày hiệu lực23/04/2015
       Ngày công báo01/06/2015
       Số công báoSố 31
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh

           • 23/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực