Quyết định 38/2005/QĐ-UB

Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định về địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2005/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP, TÊN MIỀN VÀ ĐỊA CHỈ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/09/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

- Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/07/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

- Căn cứ văn bản số 309/CV-BĐH112 ngày 13/9/2004 của Ban Điều Hành Đề án 112 của Chính phủ về qui định địa chỉ IP và tên miền của mạng tin học Chính phủ;

- Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 973/VP-TTTH ngày 22/02/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ VỚI IP, TÊN MIỀN VÀ HỘP THƯ ĐƠN VỊ
Ban hành kèm Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

STT

Đơn vị

Địa chỉ IP

Tên miền (Domain Name)

E-mail đơn vị

1

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

10.188.1.0

TPHCM.EGOV.VN

ubnd@tphcm.gov.vn

2

Văn phòng HĐND và UBND Quận 1

10.188.128.0

Q.1.TPHCM.EGOV.VN

q1@tphcm.gov.vn

3

Văn phòng HĐND và UBND Quận 2

10.188.132.0

Q2.TPHCM.EGOV.VN

q2@tphcm.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND Quận 3

10.188.136.0

Q3.TPHCM.EGOV.VN

q3@tphcm.gov.vn

5

Văn phòng HĐND và UBND Quận 4

10.188.140.0

Q4.TPHCM.EGOV.VN

q4@tphcm.gov.vn

6

Văn phòng HĐND và UBND Quận 5

10.188.144.0

Q5.TPHCM.EGOV.VN

q5@tphcm.gov.vn

7

Văn phòng HĐND và UBND Quận 6

10.188.148.0

Q6.TPHCM.EGOV.VN

q6@tphcm.gov.vn

8

Văn phòng HĐND và UBND Quận 7

10.188.152.0

Q7.TPHCM.EGOV.VN

q7@tphcm.gov.vn

9

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8

10.188.156.0

Q8.TPHCM.EGOV.VN

q8@tphcm.gov.vn

10

Văn phòng HĐND và UBND Quận 9

10.188.160.0

Q9.TPHCM.EGOV.VN

q9@tphcm.gov.vn

11

Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

10.188.164.0

Q10.TPHCM.EGOV.VN

q10@tphcm.gov.vn

12

Văn phòng HĐND và UBND Quận 11

10.188.168.0

Q11.TPHCM.EGOV.VN

q11@tphcm.gov.vn

13

Văn phòng HĐND và UBND Quận 12

10.188.172.0

Q12.TPHCM.EGOV.VN

q12@tphcm.gov.vn

14

Văn phòng HĐND và UBND Quận Phú Nhuận

10.188.176.0

PHUNHUAN.TPHCM.EGOV.VN

phunhuan@tphcm.gov.vn

15

Văn phòng HĐND và UBND Quận Gò Vấp

10.188.180.0

GOVAP.TPHCM.EGOV.VN

govap@tphcm.gov.vn

16

Văn phòng HĐND và UBND Quận Tân Bình

10.188.184.0

TANBINH.TPHCM.EGOV.VN

tanbinh@tphcm.gov.vn

17

Văn phòng HĐND và UBND Quận Bình Thạnh

10.188.188.0

BINHTHANH.TPHCM.EGOV.VN

binhthanh@tphcm.gov.vn

18

Văn phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức

10.188.192.0

THUDUC.TPHCM.EGOV.VN

thuduc@tphcm.gov.vn

19

Văn phòng HĐND và UBND Quận Tân Phú

10.188.196.0

TANPHU.TPHCM.EGOV.VN

tanphu@tphcm.gov.vn

20

Văn phòng HĐND và UBND Quận Bình Tân

10.188.200.0

BINHTAN.TPHCM.EGOV.VN

binhtan@tphcm.gov.vn

21

Văn phòng HĐND và UBND Huyện Hóc Môn

10.188.204.0

HOCMON.TPHCM.EGOV.VN

hocmon@tphcm.gov.vn

22

Văn phòng HĐND và UBND Huyện Củ Chi

10.188.208.0

CUCHI.TPHCM.EGOV.VN

cuchi@tphcm.gov.vn

23

Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh

10.188.212.0

BINHCHANH.TPHCM.EGOV.VN

binhchanh@tphcm.gov.vn

24

Văn phòng HĐND và UBND Huyện Nhà Bè

10.188.216.0

NHABE.TPHCM.EGOV.VN

nhabe@tphcm.gov.vn

25

Văn phòng HĐND và UBND Huyện Cần Giờ

10.188.220.0

CANGIO.TPHCM.EGOV.VN

cangio@tphcm.gov.vn

26

Văn phòng Tiếp công dân

10.188.17.0

VPTCD.TPHCM.EGOV.VN

vptcd@tphcm.gov.vn

27

Công an

10.188.18.0

CA.TPHCM.EGOV.VN

ca@tphcm.gov.vn

28

Bộ Chỉ huy Quân sự

10.188.20.0

BCHQS.TPHCM.EGOV.VN

bchqs@tphcm.gov.vn

29

Sở Nội vụ

10.188.22.0

SNOIVU.TPHCM.EGOV.VN

snoivu@tphcm.gov.vn

30

Sở Tư pháp

10.188.24.0

STP.TPHCM.EGOV.VN

stp@tphcm.gov.vn

31

Sở Ngoại vụ

10.188.26.0

SNGOAIVU.TPHCM.EGOV.VN

sngoaivu@tphcm.gov.vn

32

Sở Y tế

10.188.28.0

SYT.TPHCM.EGOV.VN

syt@tphcm.gov.vn

33

Sở Giáo dục và Đào tạo

10.188.30.0

SGDDT.TPHCM.EGOV.VN

sgddt@tphcm.gov.vn

34

Sở Văn hóa và Thông tin

10.188.32.0

SVHTT.TPHCM.EGOV.VN

svhtt@tphcm.gov.vn

35

Sở Thể dục-Thể thao

10.188.34.0

STDTT.TPHCM.EGOV.VN

stdtt@tphcm.gov.vn

36

Sở Lao động-Thương binh và xã hội

10.188.36.0

SLDTBXH.TPHCM.EGOV.VN

sldtbxh@tphcm.gov.vn

37

Sở Giao thông Công chánh

10.188.38.0

SGTCC.TPHCM.EGOV.VN

sgtcc@tphcm.gov.vn

38

Sở Tài nguyên-Môi trường

10.188.40.0

STNMT.TPHCM.EGOV.VN

stnmt@tphcm.gov.vn

39

Sở Xây dựng

10.188.42.0

SXD.TPHCM.EGOV.VN

sxd@tphcm.gov.vn

40

Sở Quy hoạch-Kiến trúc

10.188.44.0

SQHKT.TPHCM.EGOV.VN

sqhkt@tphcm.gov.vn

41

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.188.46.0

SKHDT.TPHCM.EGOV.VN

skhdt@tphcm.gov.vn

42

Sở Tài chính

10.188.48.0

STC.TPHCM.EGOV.VN

stc@tphcm.gov.vn

43

Sở Công nghiệp

10.188.50.0

SCN.TPHCM.EGOV.VN

scn@tphcm.gov.vn

44

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10.188.52.0

SNN.TPHCM.EGOV.VN

snn@tphcm.gov.vn

45

Sở Bưu chính, Viễn thông

10.188.54.0

SBCVT.TPHCM.EGOV.VN

sbcvt@tphcm.gov.vn

46

Sở Khoa học và Công nghệ

10.188.56.0

SKHCN.TPHCM.EGOV.VN

skhcn@tphcm.gov.vn

47

Sở Thương mại

10.188.58.0

STM.TPHCM.EGOV.VN

stm@tphcm.gov.vn

48

Sở Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ

10.188.60.0

SPCCC.TPHCM.EGOV.VN

spccc@tphcm.gov.vn

49

Sở Du lịch

10.188.62.0

SDL.TPHCM.EGOV.VN

sdl@tphcm.gov.vn

50

Thanh tra

10.188.64.0

THANHTRA.TPHCM.EGOV.VN

thanhtra@tphcm.gov.vn

51

Cục Thống kê

10.188.66.0

CUCTK.TPHCM.EGOV.VN

cuctk@tphcm.gov.vn

52

Cục Thuế

10.188.68.0

CUCTHUE.TPHCM.EGOV.VN

cucthue@tphcm.gov.vn

53

Viện Kinh tế

10.188.70.0

VIENKT.TPHCM.EGOV.VN

vienkt@tphcm.gov.vn

54

Ban Tôn giáo

10.188.72.0

BANTG.TPHCM.EGOV.VN

bantg@tphcm.gov.vn

55

Ban Công tác người Hoa

10.188.73.0

BCTNH.TPHCM.EGOV.VN

bctnh@tphcm.gov.vn

56

Ban Quản lý Khu Nam

10.188.74.0

BQLKN.TPHCM.EGOV.VN

bqlkn@tphcm.gov.vn

57

Ban Quản lý các KCX-KCN

10.188.75.0

BQLKCX.TPHCM.EGOV.VN

bqlkcx@tphcm.gov.vn

58

Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

10.188.76.0

BQLTHUTHIEM.TPHCM.EGOV.VN

bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

59

Ban Quản lý Khu công nghệ cao

10.188.77.0

BQLKCNC.TPHCM.EGOV.VN

bqlkcnc@tphcm.gov.vn

60

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

10.188.78.0

UBDSGDT.TPHCM.EGOV.VN

ubdsgdt@tphcm.gov.vn

61

Ùy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

10.188.79.0

UBNVIET.TPHCM.EGOV.VN

ubnviet@tphcm.gov.vn

62

Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC)

10.188.80.0

TTXTTMDT.TPHCM.EGOV.VN

ttxttmdt@tphcm.gov.vn

63

Văn phòng Thành ủy

10.188.81.0

DCSVN.TPHCM.EGOV.VN

dcsvn@tphcm.gov.vn

64

Đảng ủy Khối chính quyền

10.188.82.0

DUKCQ.TPHCM.EGOV.VN

dukcq@tphcm.gov.vn

65

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

10.188.83.0

MTTQ.TPHCM.EGOV.VN

mttq@tphcm.gov.vn

66

Liên đoàn Lao động

10.188.84.0

LDLD.TPHCM.EGOV.VN

ldld@tphcm.gov.vn

67

Thành Đoàn

10.188.85.0

DTNCS.TPHCM.EGOV.VN

dtncs@tphcm.gov.vn

68

Hội Liên hiệp Phụ nữ

10.188.86.0

HLHPN.TPHCM.EGOV.VN

hlhpn@tphcm.gov.vn

69

Hội Nông dân

10.188.87.0

HND.TPHCM.EGOV.VN

hnd@tphcm.gov.vn

70

Hội Cựu chiến binh

10.188.88.0

HCCB.TPHCM.EGOV.VN

hccb@tphcm.gov.vn

71

Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng

10.188.89.0

HDTDKT.TPHCM.EGOV.VN

hdtdkt@tphcm.gov.vn

72

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

10.188.90.0

VPDDBQH.TPHCM.EGOV.VN

vpddbqh@tphcm.gov.vn

73

Bộ đội Biên phòng

10.188.91.0

BDBP.TPHCM.EGOV.VN

bdbp@tphcm.gov.vn

74

Viện Kiểm sát nhân dân

10.188.92.0

VKSND.TPHCM.EGOV.VN

vksnd@tphcm.gov.vn

75

Tòa án nhân dân

10.188.94.0

TAND.TPHCM.EGOV.VN

tand@tphcm.gov.vn

76

Cục Hải quan

10.188.96.0

CUCHQ.TPHCM.EGOV.VN

cuch@tphcm.gov.vn

77

Quỹ Đầu tư phát triển đô thị

10.188.98.0

QUYDT.TPHCM.EGOV.VN

quydt@tphcm.gov.vn

78

Kho bạc nhà nước

10.188.100.0

KHOBAC.TPHCM.EGOV.VN

khobac@tphcm.gov.vn

79

Trường Cán bộ

10.188.102.0

TRUONGCB.TPHCM.EGOV.VN

truongcb@tphcm.gov.vn

80

Đài Truyền hình TPHCM (HTV)

10.188.104.0

HTV.TPHCM.EGOV.VN

htv@tphcm.gov.vn

81

Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM

10.188.106.0

DTNND.TPHCM.EGOV.VN

dtnnd@tphcm.gov.vn

82

Lực lượng Thanh niên Xung phong

10.188.108.0

TNXP.TPHCM.EGOV.VN

tnxp@tphcm.gov.vn

83

Liên minh các Hợp tác xã

10.188.109.0

LMHTX.TPHCM.EGOV.VN

lmhtx@tphcm.gov.vn

84

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn

10.188.110.0

TTKHXHNV.TPHCM.EGOV.VN

ttkhxhnv@tphcm.gov.vn

85

Bảo hiểm Xã hội

10.188.111.0

BHXH.TPHCM.EGOV.VN

bhxh@tphcm.gov.vn

86

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh

10.188.112.0

BCDCCHC.TPHCM.EGOV.VN

bcdcchc@tphcm.gov.vn

87

Ban Chỉ đạo Nông nghiệp-Nông thôn

10.188.113.0

BCDNNNT.TPHCM.EGOV.VN

bcdnnnt@tphcm.gov.vn

88

Ban Chỉ đạo Khu Tây Bắc thành phố

10.188.114.0

BCDKTB.TPHCM.EGOV.VN

bcdktb@tphcm.gov.vn

89

Ban đổi mới Quản lý Doanh nghiệp

10.188.115.0

BDMDN.TPHCM.EGOV.VN

bdmdn@tphcm.gov.vn

90

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội

10.188.116.0

PC13.CA.TPHCM.EGOV.VN

Pc13.ca@tphcm.gov.vn

91

Trung tâm Tin học thành phố

10.188.254.0

TTTH.TPHCM.EGOV.VN

ttth@tphcm.gov.vn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2005
Ngày hiệu lực28/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành28/02/2005
        Ngày hiệu lực28/02/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định địa chỉ IP tên miền của cơ quan hành chính Hồ Chí Minh