Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH B ĐƠN GIÁ D TOÁN LP VÀ ĐIU CHNH QUY HOCH, K HOCH S DNG ĐT TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 thang 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5651/TTr-TNMT-KH ngày 07 tháng 8 năm 2015, ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 5698/STC-ĐTSC ngày 27 tháng 7 năm 2015 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 4020/STP-VB ngày 05 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

Đơn vị tính: đng

Nội dung công việc

Đơn giá dự toán

Cấp Thành phố:

Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

3.037.992.129

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

2.221.943.201

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

984.776.655

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

730.357.498

Cấp quận - huyện

Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

1.592.669.612

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

1.137.580.878

Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

286.250.819

(Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Các hệ số

Các hệ số Kkt, Kds, Ks, Khc, Kđt, quy định trong bộ đơn giá được tính toán căn cứ vào thông tin số liệu của các cơ quan thống kê nhà nước được công bố ở thời điểm gần nhất so với thời điểm tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với hệ số áp lực kinh tế Kkt: đối với những quận - huyện không có các số liệu thống kê để làm cơ sở tính toán Kkt, cho phép áp dụng các số liệu thống kê cấp Thành phố để tính Kkt.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận, huyện đã được phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được áp dụng Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện điều chỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 5;
-
Bộ Tư pháp;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực Hội đồng nhân dân TP; .
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Các Sở ngành, Đoàn thể TP;
-
Ủy ban nhân dân quận - huyện;
-
VPUB: các PVP;
-
Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
-
Lưu: VT, (ĐTMT-PTH) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. C
HỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành01/09/2015
       Ngày hiệu lực11/09/2015
       Ngày công báo01/10/2015
       Số công báoSố 45
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh

           • 01/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực