Quyết định 75/2009/QĐ-UBND

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban thành phố ban hành Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 75/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2009/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1969/STP-VB ngày 14 tháng 7 năm 2009, Công văn số 2444/STP-VB ngày 24 tháng 8 năm 2009 và Công văn số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 ban hành Quy chế bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu và ý kiến của Sở Tài chính tại các Công văn số 7269/STC-CS ngày 04 tháng 8 năm 2009, Công văn số 8405/STC-CS gnày 24 tháng 8 năm 2009 và Công văn số 9204/STC-CS ngày 17 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất); cụ thể như sau:

1. Tên gọi của Quyết định được sửa đổi, bổ sung:

“Về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trừ tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính được chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và tài sản là nhà, đất”.

2. Phần căn cứ của Quyết định: thay “Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002” bằng “Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008”.

3. Điều 1 Quyết định được sửa đổi, bổ sung:

“Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trừ tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính được chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và tài sản là nhà, đất.

Căn cứ Quy chế này, Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thành phố, quận - huyện triển khai các hoạt động bán đấu giá”.

4. Tên gọi của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định được sửa đổi, bổ sung:

“Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trừ tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính được chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và tài sản là nhà, đất”.

5. Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định được sửa đổi, bổ sung:

“Quy chế này quy định trình tự, thủ tục tổ chức bán đấu giá công khai tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trừ tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính được chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và tài sản là nhà, đất”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thành phố, quận - huyện, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Xí nghiệp Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, Giám đốc các cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2009
Ngày hiệu lực23/10/2009
Ngày công báo01/11/2009
Số công báoSố 287
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu75/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thị Hồng
     Ngày ban hành13/10/2009
     Ngày hiệu lực23/10/2009
     Ngày công báo01/11/2009
     Số công báoSố 287
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2009/QĐ-UBND sửa đổi, Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND