Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20
(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 7066/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 605/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

Số TT

CÁC TRƯỜNG HỢP THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

MỨC THU
(đồng/giấy phép)

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

50.000

2

Cấp phép xây dựng các công trình khác

100.000

3

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

10.000

2. Tỷ lệ phần trăm trích để li như sau: Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng phải nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này và trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời báo với Hội đồng nhân dân thành phố để có điều chỉnh cho phù hợp thực tế của thành phố.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát quá trình tổ chức, triển khai việc thực hiện Nghị quyết này

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Thường trực
UBMTTQ TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Đại biểu HĐND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND TP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND, UB.MTTQ VN TP;
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo15/01/2016
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo15/01/2016
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh