Chỉ thị 09/2014/CT-UBND

Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014 - 2015

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp; việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Để thực hiện tốt Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014; Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi Điều 23, Điều 24 Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 và Công văn số 5588/UBND-VX ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Chỉ đạo các Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và tuyển sinh lớp 10.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm thi, bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi, thực hiện công tác thi và công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế thi và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số 5588/UBND-VX ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015.

2. Thực hiện tốt chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng; thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

- Chỉ đạo các Hội đồng thi thông báo công khai, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về kỳ thi (kế hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi,...) cho học sinh biết để chấp hành. Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự khu vực Hội đồng thi.

b) Công an Thành phố:

- Phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố bảo đảm an toàn từ khâu in sao đề thi, bảo vệ các Hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch các Hội đồng thi;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch phối hợp trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đảm bảo lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

c) Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Hội đồng thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Hội đồng thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

d) Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH Một thành viên: tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày làm việc của Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi và chấm thi theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện cho Sở Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng nguyên tắc để thuê máy phát điện dự phòng, đề phòng sự cố mất điện bất trắc xảy ra.

đ) Bưu điện Thành phố: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn và kịp thời việc chuyển bưu phẩm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sở Giáo dục và Đào tạo đúng quy trình quy định.

e) Viễn thông Thành phố: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp các số điện thoại phục vụ cho các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng thi để thực hiện công tác chỉ đạo thi theo yêu cầu.

g) Sở Thông tin và Truyền thông: bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng Internet, tổ chức kiểm tra, kiểm soát đường dây truyền thông, thông tin, hệ thống wifi của khu vực xung quanh Hội đồng in sao đề thi để đảm bảo an toàn, bí mật; chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo - đài Thành phố thông tin tuyên truyền, đưa tin về các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phổ thông, đặc biệt là việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học viên ở các trường, các trung tâm giáo dục - chữa bệnh của Thành phố.

h) Sở Y tế: chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Hội đồng thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những trường hợp bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

i) Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố: có kế hoạch bố trí trực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi và đưa các học sinh dự thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

l) Sở Tài chính: đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố.

k) Sở Giao thông vận tải: phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến Hội đồng thi đúng giờ quy định.

m) Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các kỳ thi tại địa phương theo đúng kế hoạch và quy chế thi; bố trí lực lượng phối hợp giữ gìn ổn định trật tự trước cổng trường và xung quanh khu vực Hội đồng thi.

4. Thủ trưởng Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông năm học 2014 - 2015, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND. TP;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Báo - Đài Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo01/06/2014
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo01/06/2014
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2014/CT-UBND thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hồ Chí Minh