Chỉ thị 32/2014/CT-UBND

Chỉ thị 32/2014/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 12/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 32/2014/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; TUYỂN SINH QUÂN SỰ; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN - SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2015

Năm 2014, Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Công tác tuyển sinh quân sự và công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo đảm theo yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị; Điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015; Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Bộ Tư lệnh Thành phố có văn bản hướng dẫn cho Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Công tác tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân nghĩa vụ quân sự và tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2015. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

2. Công an Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn Công an quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; Tổ chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phố có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung Lễ giao nhận quân và Hội trại tòng quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Công tác tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Phòng Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Có kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, cán bộ y tế phường, xã, thị trấn; Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị và sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thành lập Tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho 100% số công dân đạt sức khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn Thành phố cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện đúng thời gian theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự.

5. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc.

6. Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác động viên quân đội và công tác tuyển sinh quân sự theo quy định.

7. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thực hiện tốt việc tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

10. Đề nghị Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn cho quận, huyện đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kết nạp Đoàn cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú và đề nghị xem xét kết nạp Đảng, tạo nguồn cử tuyển Đảng viên nhập ngũ năm 2015. Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố chỉ đạo cho quận, huyện đoàn phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng thống nhất nội dung, chương trình Hội trại tòng quân và triển khai thực hiện theo quy định của Quân khu và Thành phố.

11. Đề nghị các thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức tuyên truyền vận động công dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu; Thực hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương quân đội; Giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, tự giác nêu gương của gia đình, tuổi trẻ Thành phố tham gia nghĩa vụ quân sự, Công an, ... góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó, không bù đổi; Nâng cao chất lượng giao quân về tỉ lệ cử đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Công văn số 3503/UBND-PCNC ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014; Đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra các bước đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. Giao quân chất lượng cao có tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên (có thời gian kết nạp trên 6 tháng); trình độ học vấn phấn đấu tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 25% trở lên, các huyện ngoại thành đạt từ 20% trở lên, riêng huyện Cần Giờ đạt từ 15% trở lên; Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên. Thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Công an cùng cấp thực hiện tốt công tác tổng điều tra Lực lượng dự bị động viên và công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định; kịp thời chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là những gia đình thật sự khó khăn có con em đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công an Thành phố rà soát, tuyển chọn số chiến sĩ công an sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn đủ tiêu chuẩn để báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố tuyển dụng vào ngành công an theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an; “để báo cáo”
- Bộ Quốc phòng; “để báo cáo”
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7; “để báo cáo”
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- VP II Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các Đoàn thể;
- Các Ban Thành ủy;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Các sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Báo, Đài;
- VPUB: CPVP; Phòng PCNC, THKH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (NC/Di) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực10/01/2015
Ngày công báo01/02/2015
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành31/12/2014
        Ngày hiệu lực10/01/2015
        Ngày công báo01/02/2015
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/2014/CT-UBND gọi công dân nhập ngũ lực lượng dự bị động viên năm 2015 Hồ Chí Minh