Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2014/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Ngày 30 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số 7001/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 813/BC-KTNS ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chịu phí:

- Phương tiện xe mô tô bao gồm xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi tắt là xe mô tô, không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số xe tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Không thu phí tương ứng với thời gian đã nộp phí đối với các trường hợp chủ phương tiện có biên lai chứng minh đã nộp phí tại các địa phương khác.

2. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) thuộc đối tượng chịu phí quy định tại Khoản 1 Điều này là người nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Các trường hợp miễn phí:

- Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định về mức chuẩn hộ nghèo hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Về mức thu:

Đơn vị tính: 1.000 Đồng/xe/năm

Số TT

Loại xe chịu phí

Mức thu

1

Loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3

50

2

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 100cm3 đến 175cm3

100

3

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 175cm3

150

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này;

2. Quy định chi tiết thời gian thực hiện việc khai, nộp phí đối với xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thu phí đối với xe mô tô phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo công tác quản lý, kê khai, thu phí công bằng, chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

4. Về quản lý và sử dụng phí:

a) Tỷ lệ để lại phục vụ công tác thu phí: Mức tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí áp dụng theo mức tối đa được quy định tại mục 2, Điều 9 của Thông tư số 133/2014/TT-BTC cụ thể:

- Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

- Đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

b) Số thu phí còn lại sau khi đã khấu trừ cho đơn vị thu phí để lại 100% đối với các huyện và quy định cụ thể tỷ lệ để lại cho các quận phù hợp với điều kiện từng quận.

c) Cơ quan thu phí chịu trách nhiệm khai, nộp, quyết toán phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức tập huấn cho lực lượng thu phí thống nhất phương pháp thực hiện trên địa bàn.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố và kiến nghị Chính phủ để có điều chỉnh cho phù hợp thực tế của Thành phố.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Thường trực UB. MTTQVN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực09/01/2015
Ngày công báo01/02/2015
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành30/12/2014
        Ngày hiệu lực09/01/2015
        Ngày công báo01/02/2015
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh