Chỉ thị 05/2015/CT-UBND

Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 12/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Năm 2014, các ngành, các cấp của Thành phố phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương; chăm lo chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ Thành phố, góp phần để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng địa phương, trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở. Vẫn còn có những quan điểm cho rằng công tác quốc phòng là nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị quân đội và cơ quan quân sự địa phương.

Để tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2015 theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Thông tri của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Giao Bộ Tư lệnh Thành phố:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa phương năm 2015:

a) Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

- Trên cơ sở quyết tâm phòng thủ của Thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt năm 2014. Hoàn thiện hệ thống văn kiện nhóm “A” cấp thành phố và quận, huyện. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm “B” theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 821/KH-UBND-M ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện quy chế về kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trong khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch bảo vệ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại Việt Nam; kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước: 40 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước... Triển khai thực hiện Đề án tổ chức sử dụng dân quân thường trực xử lý tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn.

- Sẵn sàng phối hợp với Công an diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; diễn tập chiến đấu - trị an; diễn tập phòng chống thảm họa, thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sẵn sàng tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp thành phố, quận, huyện; từng bước triển khai xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, tập trung vào xây dựng Sở Chỉ huy Thống nhất Thành phố, trận địa Pháo 85mm trên địa bàn huyện Cần Giờ, 03 trận địa Pháo phòng không của Dân quân quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, các chốt Kiểm soát Quân sự trên các ngõ ra vào Thành phố.... Mua sắm bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại chuyên dùng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ ở các cấp; củng cố, nâng cấp trang thiết bị, hoạt động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thành phố.

b) Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh:

- Tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới ở các cấp.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ quốc phòng và Quân khu triệu tập; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020 theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng dạy và học của Trường Quân sự Thành phố.

c) Công tác xây dựng lực lượng:

- Củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng thường trực của Thành phố, quận, huyện, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUQSTW ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Kết luận số 41-KL/TW ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Chỉ đạo tổng kiểm tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; Tổng điều tra lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015”, “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015” và “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo, trinh sát Thành phố giai đoạn 2009 - 2015”; triển khai thực hiện Đề án của Quân khu về xây dựng Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao giai đoạn 2015 - 2020 và Đề án xây dựng lực lượng Tự vệ Công ty Pouyen Việt Nam. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, tổ chức tổng kết theo phân cấp 03 Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015”, “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

- Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1321/HD-BTL ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang theo Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Tư lệnh Quân khu 7.

d) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở 3 cấp, chất lượng giao quân cao hơn năm 2014. Ưu tiên gọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang công các trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước (trong độ tuổi gọi nhập ngũ) vào quân đội, tạo sự công bằng xã hội.

đ) Công tác huấn luyện và đào tạo:

- Tiếp tục xây dựng thao trường huấn luyện theo chỉ đạo của Quân khu; làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang. Tổ chức huấn luyện, hợp luyện các lực lượng tham gia duyệt binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 70 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1, 3, 4, 8, Tân Bình, Phú Nhuận huy động, huấn luyện và tham gia diễn tập có bắn đạn thật cùng Trung đoàn Gia Định; sẵn sàng tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt thành tích cao.

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án số 332/QĐ-UBND-M ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục phối hợp Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2) tổ chức mở lớp thứ 2 liên kết đào tạo liên thông cao đẳng vừa làm vừa học ngành Quân sự cơ sở theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tổ chức đào tạo Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị, lớp học tiếng Hoa và tiếng Campuchia cho cán bộ lực lượng vũ trang Thành phố.

e) Công tác chính sách hậu phương quân đội:

Phối hợp các sở, ngành thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 532-CT/QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015; tham mưu tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Thành phố.

g) Công tác bảo đảm hậu cần, sản xuất và tài chính:

- Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức diễn tập, kiểm tra quân, dân y kết hợp trong hoạt động phòng thủ.

- Triển khai xây dựng các dự án đã được phê duyệt, chú trọng hoàn chỉnh phê duyệt quy hoạch Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố để triển khai thực hiện đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng theo kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất các dự án liên quan đến công tác quốc phòng địa phương theo chỉ đạo của Quân khu, Bộ Quốc phòng; chú trọng củng cố doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty Minh Thành bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, trùng tu chiến khu Rừng Sác và khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định, kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

h) Công tác bảo đảm kỹ thuật:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn, vật liệu nổ. Phối hợp Công an Thành phố thu hồi, quản lý, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn đúng quy định.

i) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

Phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết đất quốc phòng bị chiếm dụng trái phép. Tiến hành thanh tra theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và thanh tra công tác Quốc phòng địa phương.

2. Đối với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Công an Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; luyện tập, diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

b) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; các lực lượng có liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập kiểm tra các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các tình huống về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ.

c) Bộ đội Biên phòng Thành phố:

- Chủ trì phối hợp với ngành lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tham mưu, đề xuất thực hiện Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về huy động lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 821/KH-UBND-M ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trong khu vực phòng thủ Thành phố.

đ) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ngành bảo đảm đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, đại học Luật, Cao cấp lý luận Chính trị, lớp dạy tiếng Hoa, tiếng Campuchia; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự phường, xã, thị trấn; giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh.

e) Sở Tài chính:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm kinh phí theo chế độ và hỗ trợ khác cho hoạt động công tác quốc phòng địa phương.

g) Sở Công Thương:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố hướng dẫn và thực hiện khảo sát động viên công nghiệp theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; tham mưu quy hoạch bố trí cụm công nghiệp gắn thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

h) Sở Ngoại vụ:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện công tác đối ngoại quân sự theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

i) Sở Y tế:

Sẵn sàng phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức huy động, huấn luyện, diễn tập quân, dân y kết hợp theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn quận, huyện thực hiện tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ tham gia các lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở, kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị tập trung huấn luyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tế quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố xây dựng, huấn luyện và hoạt động của các đơn vị tự vệ chuyên ngành y tế bảo đảm cho các hoạt động của khu vực phòng thủ Thành phố.

k) Sở Thông tin Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố và Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phản ánh công tác quốc phòng địa phương.

l) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo hệ thống các trường trung học phổ thông, cao đẳng và dạy nghề thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các trường theo quy định của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. Tập trung tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập.

- Chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020 theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

m) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định của Đảng, Nhà nước; có biện pháp hiệu quả giới thiệu, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ. Tập trung tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở dạy nghề trực thuộc Sở quản lý.

n) Sở Tư pháp:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các văn bản luật liên quan đến công tác quốc phòng địa phương.

o) Sở Văn hóa và Thể thao:

Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Thành phố, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa-nô, áp phích về lực lượng vũ trang Thành phố nhân ngày lễ hội quốc phòng toàn dân; phối hợp, giúp Bộ Tư lệnh Thành phố định hướng chỉ đạo câu lạc bộ võ thuật, bơi lặn của lực lượng vũ trang hoạt động nề nếp và hiệu quả; tuyển chọn lực lượng, phân công cán bộ huấn luyện đội tuyển vận động viên Thành phố tham gia hội thao thể dục thể thao toàn quân đạt thành tích cao.

p) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng, gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giúp lực lượng vũ trang Thành phố về tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao đời sống lực lượng vũ trang Thành phố. Nắm chắc lực lượng, phương tiện hoạt động trên biển và sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về huy động lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

- Phát huy vai trò Phó ban Thường trực, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão, tìm, kiếm cứu nạn, cứu hộ Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Phối hợp tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ biển; diễn tập kiểm tra trình độ chỉ đạo điều hành và khả năng huy động lực lượng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về thực hiện phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

q) Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao Thành phố: Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức khảo sát, nghiên cứu thành lập Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

3. Đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Tổ chức diễn tập chiến đấu - trị an cho 100% phường, xã, thị trấn còn lại chưa diễn tập trong nhiệm kỳ. Quận 1, 3, 4, 8, Tân Bình, Phú Nhuận huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật cùng Trung đoàn Gia Định. Chỉ đạo huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia duyệt binh, diễu hành Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Thành phố.

b) Tuyên truyền thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; cử cán bộ đối tượng 2 và 3 tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu được giao; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo phân cấp và các đối tượng khác theo yêu cầu của địa phương.

c) Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành các chỉ tiêu giao quân ở cả 2 cấp, bảo đảm chất lượng theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và tổ chức hội nghị tổng kết 03 Đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác dân quân tự vệ: “Nâng cao chất lượng lực lượng dân quân giai đoạn 2011 - 2015”, “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, “Đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát, thành lập Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thành phố.

đ) Bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng địa phương theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Công văn số 2797/CVLTBQP-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương. Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện thu, chi quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 12/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh">33/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố đúng mục đích.

e) Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh và giải quyết dứt điểm trong năm 2015 về việc xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Thành ủy và Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

g) Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương và các Hội nghị sơ, tổng kết chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thành phố.

Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội/TP Hồ Chí Minh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Thành ủy, các Ban Thành ủy;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng PCNC, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (PCNC/Di) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/01/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành 02/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/01/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương 2015 Hồ Chí Minh