Quyết định 139/2007/QĐ-UBND

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 190/2004/QĐ-UB về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 139/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 190/2004/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Giao thông - Công chính tại Tờ trình số 11687/LSTC-GTCC ngày 13 tháng 11 năm 2007 về phương án điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2008 - 2010
,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được quy định tại điểm b khoản 1.1 Điều 1 của Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

Đối tượng sử dụng nước

Đơn vị

Mức thu phí

2008

2009

2010

1. Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt trong định mức 4m3/người/tháng

đ/m3

300

350

400

2. Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt vượt định mức

đ/m3

600

700

800

3. Sản xuất

đ/m3

700

800

900

4. Kinh doanh dịch vụ

đ/m3

950

1500

2000

5. Cơ quan hành chính sự nghiệp

đ/m3

600

700

800

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; mức thu phí được điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 vào ngày 01 tháng 01 mỗi năm đến năm 2010.

Các nội dung không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, Giám đốc các đơn vị cung cấp nước sạch và các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.
TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy; 
- Các Ban
Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPHĐ-UB: Các PVP; 
- Các Phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Th) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu139/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu139/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Hữu Tín
     Ngày ban hành20/12/2007
     Ngày hiệu lực01/01/2008
     Ngày công báo15/01/2008
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh