Quyết định 64/2017/QĐ-UBND

Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 củ`a Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ sáu về việc bãi bỏ văn bản.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bãi bỏ 11 văn bản (Danh mục đính kèm) của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP ĐĐBQH.TP;
- VP và các Ban HĐND TP;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (KT/Cg) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ/UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định

964/QĐ-UB ngày 24/12/1991

Về việc điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng…

Bãi bỏ vì không thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố

2

Quyết định

190/2004/QĐ-UB ngày 30/07/2004

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ;

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

3

Quyết định

245/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì không thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007

Về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ;

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

5

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008

Về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo quy định của Luật phí và lệ phí thì phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường không còn được quy định là phí;

- Nội dung này thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Do đó, quyết định này về nguyên tắc phải hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

6

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

Về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ vì:

- Theo quy định của Luật phí và lệ phí thì phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ không còn được quy định trong Danh mục phí, lệ phí và Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Do đó, về nguyên tắc phải hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

7

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo quy định của Luật phí và lệ phí thì phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ không còn được quy định trong Danh mục phí, lệ phí và Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Do đó, về nguyên tắc phải hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

8

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ;

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ;

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

9

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ;

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

10

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

Bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ;

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ;

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

11

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ vì:

- Theo Luật phí và lệ phí, nội dung này không thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính;

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó có quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Vĩnh Tuyến
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh

        • 20/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực