Quyết định 60/2004/QĐ-UB

Quyết định 60 /2004/QĐ-UB điều chỉnh Quy định đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" kèm theo Quyết định 145/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND thi công xây dựng công trình thiết yếu bảo vệ kết cấu hạ tầng Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 60/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG “QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO ĐƯỜNG VÀ TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG KHI XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 145/2002/QĐ-UB NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 tháng 2001 ;
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994 ;
Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 ; Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Xét đề nghị của Sở Giao thông công chánh (Công văn số 318/GT-GT ngày 11 tháng 03 năm 2004) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh bổ sung nội dung một số điều của bản “Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” đã được ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1.- Bổ sung Khoản 5 tại Điều 2 - Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Đào đường để lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân.

2.- Điều chỉnh bổ sung Khoản 2 Điều 4:

Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường để lắp đặt công trình nêu tại Điều 2 đều phải lập thủ tục xin cấp phép đào đường. Riêng các việc quy định tại Khỏan 2, 3, 4, 5 Điều 2 của Quy định này không phải xin phép đào đường (ngọai trừ các trường hợp đào trên đường do Trung ương quản lý), nhưng phải thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật có liên quan và những nội dung khác được quy định trong bản Quy định này.

Việc đào đường để xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các đơn vị quản lý công trình điện lực, bưu điện, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, cây xanh .v.v. (Khoản 2 Điều 2) cần phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép nêu ở Khoản 1 Điều này trước khi đào và phải tái lập mặt đường đúng theo Quy định này.

Việc đào đường để lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân (Khoản 5 Điều 2), Công ty Cấp nước thành phố phải lập kế hoạch hàng tuần, liệt kê danh mục các vị trí đào đường để các cơ quan cấp phép (Khu Quản lý giao thông đô thị hoặc Ủy ban nhân dân các quận-huyện) thông qua và được xem như đã cấp giấy phép đào đường. Trước khi đào đường, Công ty Cấp nước thành phố phải thông báo cho Sở Giao thông công chánh (Khu Quản lý giao thông đô thị), Ủy ban nhân dân quận-huyện (Phòng Quản lý đô thị) và Ủy ban nhân dân phường-xã tại chỗ biết để kiểm tra theo dõi việc đào đường và tái lập mặt đường.

Điều 2.- Các nội dung khác không thay đổi và vẫn thực hiện theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng12 năm 2002 Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực UBNDTP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/Thg)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/03/2004
Ngày hiệu lực 27/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/03/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành 17/03/2004
Ngày hiệu lực 27/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/03/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB

Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2004/QĐ-UB đào đường tái lập mặt đường xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn QĐ 145/2002/QĐ-UB