Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/QU ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tại Tờ trình số 02/TTr-VP ngày 23 tháng 01 năm 2014 và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Tờ trình số 142/TTr-TCKH ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2014.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận và ngân sách quận, chương trình công tác năm 2014 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014.

Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. TIẾP TỤC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN QUAN TRỌNG KHÁC:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 36 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, 6 Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và các đề án quan trọng giai đoạn 2011 - 2015 để tập trung thực hiện trong năm 2014. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong tháng 01 năm 2014.

II. TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA CHẶT CHẼ, TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM; PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU HÀNG HÓA; TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ trì:

Phối hợp với Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước Bình Tân tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều hành dự toán chi ngân sách quận năm 2014 theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các đơn vị.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập quận theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013, xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận rà soát, xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách quận.

Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách các đơn vị sử dụng ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước... để tăng cường sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức công tác hậu kiểm về thực hiện sắp xếp nhà, đất.

Phối hợp với Đội Quản lý thị trường Bình Tân, Phòng Kinh tế quận và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý giá; theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị trường, kịp thời nắm thông tin thị trường về giá, tham mưu UBND quận báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá.

2. Chi Cục thuế quận chủ trì:

Nghiên cứu, thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Hướng dẫn thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế trong năm 2014.

Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế; đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế; thanh tra, kiểm tra chuyên đề doanh nghiệp hoạt động liên kết; theo chuyên ngành; tổ chức đôn đốc thu nợ thuế, đảm bảo chỉ tiêu thu nợ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

3. Phòng Kỉnh tế quận chủ trì:

Phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giới thiệu mặt bằng cho các đơn vị tham gia chương trình bình ổn để phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp Sở Công thương thành phố, Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức thực hiện Chương trình bình ổn thị trường; thường xuyên kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện Kế hoạch tạo nguồn hàng và cung ứng hàng hóa của các đơn vị tham gia Chương trình, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn quận; theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận đề xuất thành phố biện pháp nhằm ổn định thị trường, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa cục bộ, tăng giá đột biến.

Phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

III. TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH:

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận vốn; triển khai các chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh:

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và công bố các chương trình, dự án cần thu hút đầu tư.

b) Phòng Kinh tế chủ trì:

Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ, các chương trình liên kết ngành, vùng, tham gia vào chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các đối tượng tham gia.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp mặt gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn quận theo định kỳ hàng quý trong năm 2014.

Tiếp tục cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định, cập nhật thông tin để theo dõi xử lý vi phạm của doanh nghiệp. Phối hợp Chi cục thuế quận kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở theo đăng ký, thực hiện công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư đối với các dự án trên địa bàn quận.

Phối hợp Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố, các Sở ngành có liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua tiếp tục triển khai Chương trình "Phiên chợ hàng Việt” tại các khu công nghiệp, khu vực có đông công nhân trên địa bàn quận.

c) Chi cục thuế quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc, trông giữ trẻ, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định.

IV. ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TÉ, CHUYỂN ĐỎI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ:

1. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược: cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

a) Phòng Nội vụ:

Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 10 phường tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, có cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Tham mưu triển khai Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo phòng, ban chuyên môn gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Thành phố. Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác đảm bảo sát thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và bộ ngành Trung ương, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì:

Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện tạo nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2010 -2015 thực hiện trong năm 2014. Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp với từng loại đối tượng, từng cấp học; đặc biệt quan tâm đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy. Nghiên cứu đề xuất các chế độ hỗ trợ cho giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc thù.

Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại; tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao.

Tiếp tục triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động giáo dục giai đoạn 2011 - 2015; đẩy mạnh phát triển giáo dục ngoài công lập cả về số lượng và chất lượng nhằm giảm áp lực cho giáo dục công lập; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, đảm bảo công bằng về điều kiện học tập cho học sinh.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh tổng hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục. Tăng cường kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hệ thống chính trị địa phương với phụ huynh học sinh nhằm thực hiện tốt các chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng quyền lợi học tập của trẻ em trên địa bàn quận.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động xuất khẩu lao động. Phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện để người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở thị trường các nước nhằm tăng thu nhập và nâng cao tay nghề lao động khi làm việc ở nước ngoài.

Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dạy nghề quận thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, kết hợp triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

d) Trung tâm Dạy nghề quận chủ trì:

Phối hợp các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp, thông tin hoạt động dạy nghề, kết quả đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường. Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm Dạy nghề quận; nâng cao hiệu quả dạy nghề, nhất là cho lao động nông thôn.

Phối hợp các đơn vị liên quan ưu tiên đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm đối với người bị thu hồi đất nông nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bổ sung các hình thức đào tạo chuyên sâu, đào tạo qua internet. Bảo đảm chương trình đào tạo, dạy nghề sát thực tiễn, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh chính sách xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển hoạt động đào tạo nghề. Khuyến khích các đơn vị đào tạo nghiên cứu các chương trình tiên tiến của nước ngoài để hợp đồng sử dụng, vận dụng xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả hơn.

e) Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì:

Tổ chức công bố các khu vực kêu gọi đầu tư để định hướng cho nhà đầu tư, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/QU ngày 19 tháng 11 năm 2012 về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Quyết định của UBND thành phố về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn.

Tiếp tục công khai hóa quy hoạch tổng thể và các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của quận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp với thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định và xây dựng dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục liên quan.

f) Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì:

Phối hợp thực hiện Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông giai đoạn 2011 - 2015”; Quyết định số 5867/QĐ- UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quận; thí điểm áp dụng chữ ký số và vận hành chính thức liên thông kết nối hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc, chỉ đạo điều hành từ Ủy ban nhân dân quận đến các đơn vị khi có hướng dẫn của thành phố. Tăng cường ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu: đầu tư công; phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới:

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bình Tân và các đơn vị liên quan.

Tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân quận bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Tham mưu UBND quận kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2014 theo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm; nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức kiểm tra các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để kiến nghị thu hồi hoặc đề xuất chuyển giao cho chủ đầu tư khác theo quy định.

c) Phòng Kinh tế chủ trì:

- Chủ trì phối hợp Hội Doanh nghiệp quận và các đơn vị liên quan khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, chế biến; đổi mới công nghệ nhất là công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, các đơn vị có liên quan khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020, 2025. Hoàn thành và triển khai các quy hoạch chuyên ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ nông dân qua hoạt động khuyến nông, vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho nông dân.

- Phối hợp với Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường, Trạm Thú y quận chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý chặt chẽ giết mổ gia súc; kiểm tra các sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về thành phố đi qua địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thảnh ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

V. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì:

Phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác rà soát, thống kê tình hình lao động mất việc, thiếu việc làm, kết nối cung - cầu lao động để tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Chú trọng đến Chương trình tự tạo việc làm qua các dự án phát triển sản xuất kinh doanh tại hộ gia đình cho lao động khu vực nông thôn, lao động nghèo, lao động yếu thế thông qua việc tập trung hỗ trợ tín dụng từ các nguồn tín dụng ưu đãi.

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội quận tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nhanh chóng, kịp thời chính sách bảo hiểm cho người lao động thôi việc, mất việc làm. Đảm bảo người lao động chưa tìm được việc làm sẽ được hưởng ngay trợ cấp thất nghiệp, đồng thời tích cực hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động cũng như tư vấn cho lao động thất nghiệp được học nghề.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của Bộ Luật lao động tại các doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện mô hình hoạt động cơ chế ba bên giữa đại diện người sử dụng lao động, đại diện người lao động và cơ quan chính quyền trên địa bàn quận.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ gia đình người có công phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các hộ trong diện nghèo, diện di dời, tái định cư. Tập trung huy động, vận động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; trợ giúp người khuyết tật; triển khai thực hiện nghề công tác xã hội; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; tập trung người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận. Vận động các mạnh thường quân tham gia công tác chăm sóc cho đối tượng tập trung, tại cộng đồng. Phát triển mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về cung cấp dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em.

2. Trung tâm Dạy nghề quận chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt dự án đào tạo nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo và hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm cho hộ có đất bị thu hồi theo quy định.

3. Phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận:

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và triển khai có hiệu quả Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế về Đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đầu tư ứng dụng kỹ thuật mới trong công tác điều trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế. Củng cố và nâng cao chất lượng y học cổ truyền, phối hợp giữa đông - tây y trong công tác điều trị.

Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Phát triển đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo số lượng, chất lượng đào tạo theo mục tiêu đề ra.

Củng cố, tăng cường phát triển mạng lưới y tế cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng, hoàn thiện hệ thống cảnh báo dịch bệnh. Tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xã hội hóa các nguồn lực đầu tư đối với các lĩnh vực y tế.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì:

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của dân tộc. Triển khai đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận đẩy mạnh các phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao ở các cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thể thao, các cơ sở thể thao ngoài công lập. Chú trọng thể thao thành tích cao; chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu cấp cao ở một số bộ môn trọng điểm của quận tham gia thi đấu các giải đỉnh cao.

VI. QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG:

1. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì:

Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện trong năm 2014; thường xuyên cập nhật các văn bản của cấp trên nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

Phối hợp với Sở, ngành thành phố hoàn chỉnh việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Giải quyết nhanh các hồ sơ cấp phép xây dựng trên địa bàn quận; đồng thời nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn, báo cáo các khó khăn vướng mắc cho UBND quận.

Phối hợp với các đơn vị kiểm tra các trường hợp vi phạm quy hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết dứt điểm các dự án "treo" trên địa bàn quận.

Triển khai và thực hiện kế hoạch cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn quận theo chỉ tiêu đề ra trong năm 2014.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2014 đạt hiệu quả cao. Xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập.

2. Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận tham mưu Hội đồng bồi thường các dự án, Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chính sách tái định cư cho các hộ dân không đủ điều kiện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 10 phường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm xây dựng.

4. Ban An toàn giao thông quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); giảm các vụ ùn tắc giao thông về số vụ, thời gian ùn tắc.

VII. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên, môi trường và chất lượng nước trên địa bàn quận.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền Sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong năm 2014 hoàn thành chỉ tiêu quy định. Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quận.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các kiến thức về biến đổi khí hậu, các hành động phòng tránh khi xảy ra sự cố.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2014. Giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, đặt trọng tâm đối với các khu công nghiệp và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, giảm chất thải.

Phối hợp với Công ty Môi trường đô thị thành phố triển khai thí điểm mô hình thu gom chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở nhỏ nằm xen trong các khu dân cư.

2. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận đến năm 2020; kiểm tra phát hiện sớm các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất sau thiên tai. Tham mưu đầu tư cải tạo, bảo dưỡng, nâng cao, đổi mới quản lý các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu suất sử dụng của các công trình.

VIII. ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện và xử lý tham nhũng. Đề cao trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt, thất thoát.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Thanh tra quận:

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống tham nhũng của quận.

Xây dựng Chương trình công tác thanh tra năm 2014 và triển khai các Đoàn thanh tra theo quy định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời tại cơ sở. Chủ động giải quyết ngay các vụ việc tố cáo đối với lãnh đạo, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp.

3. Phòng Tư pháp quận chủ trì:

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, giảm bớt các khiếu nại, tố cáo, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Triển khai đưa công tác tư pháp gắn kết sâu rộng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề quan trọng của thành phố và những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động Thừa phát lại.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức và sự hiểu biết pháp luật của các tầng lớp xã hội.

IX. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI:

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì:

Phối hợp với Công an quận tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 170/KH-UBND- TM ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới ở quận Bình Tân; Chương trình hành động số 42/CTr-UBND-M ngày 27 tháng 4 năm 1011 của UBND quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo lập thế trận lòng dân thực sự vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong hoàn cảnh mới, triển khai thế trận phòng thủ theo Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Củng cố xây dựng lực lượng bộ đội địa phương và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt; đội ngũ cán bộ quân sự phải được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn theo quy định; chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ, công an và các lực lượng khác trên địa bàn trong việc bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện bảo đảm thực hiện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cử cán bộ, đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đề án: Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ quận giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015, đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Công an quận chủ trì:

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 170/KH-UBND-TM ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới ở quận Bình Tân; Chương trình hành động số 42/CTr-UBND-M ngày 27 tháng 4 năm 1011 của UBND quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ chiến sĩ và các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham gia xử lý giải quyết các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh nội bộ; ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa từ bên trong của các cơ quan đặc biệt nước ngoài.

Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán người; Chương trình phòng, chống ma túy.

Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, Ủy ban nhân dân 10 phường tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng, chống tội phạm đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của từng người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tạo thành sức mạnh tổng hợp tấn công tội phạm; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh nội bộ, an ninh thông tin; ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại an ninh và văn hóa tư tưởng.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin quận, Ủy ban nhân dân 10 phường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ - văn hóa dễ phát sinh các loại tệ nạn xã hội.

4. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận chủ trì:

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trang bị các phương tiện kỹ thuật để xử lý các tình huống khẩn cấp trong trường hợp xảy ra các thảm họa.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tham mưu UBND quận Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm 2014. Đồng thời tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, nhằm kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa quận.

X. TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TẠO ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Ủy ban nhân dân 10 phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thông tin tuyên truyền. Bảo đảm nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân. Chủ động thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý của mình. Tăng cường kỷ luật phát ngôn.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân. Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý đối với hoạt động thông tin truyền thông. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân quận tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của quận. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ nội dung Quyết định này và chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân quận, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan Nhà nước.

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hoạt động năm 2014 của các cơ quan, đơn vị trong tháng 01 năm 2014.

2. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường; hàng tuần tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Phòng Nội vụ quận hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2014 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của quận. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 05 tháng 11 năm 2014, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo quy định./.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Chủ trì

Thời gian trình

Phối hợp

Hình thức văn bản

1.

Kế hoạch tổ chức họp mặt gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn quận.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2014.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

4.

Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ vốn vay cho các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp và hộ cá thể.

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

5.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã.

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

6.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà cho thuê để ở.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

7.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2014.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

8.

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng Nội vụ quận

Kế hoạch

9.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ; trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án, khu dân cư.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

10.

Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận năm 2014.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

11.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM năm 2014.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

12.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh năm 2014.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

13.

Chuơng trình phát triển dịch vụ; phát triển công nghiệp và nông nghiệp đô thị.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

14.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

15.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi.

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

16.

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Phòng Kinh tế

Quý 1

Phòng ban quận

Kế hoạch

17.

Kế hoạch thực hiện Chương trình tạo vốn tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

18.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

19.

Kế hoạch thực hiện dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng Quản ]ý Đô thị

Kế hoạch

20.

Quyết định phân bổ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn phân cấp)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

10 ngày sau khi thành phố giao vốn

Ban Quản lý Đầu - tư xây dựng công trình, các chủ đầu tư, UBND 10 phường

Quyết định

21.

Báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý, sắp xếp lại nhà - đất công sản.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị, Phòng - Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo

22.

Kế hoạch tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Đội Quản lý Thị trương Bình Tân

Kế hoạch

23.

Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách cho 10 phường năm 2014.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định

24.

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách quận niên độ năm 2013.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Báo cáo

25.

Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình dân dụng năm 2014.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

26.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quý, 6 tháng, 9 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm 2014.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tháng 3, 6, 9/2014

Phòng ban quận

Báo cáo

27.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2014, Kế hoạch thực hiện năm 2015.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tháng 12/2014

Phòng ban quận

Báo cáo

28.

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước định kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, ước cả năm 2014)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hàng quý

Phòng ban quận

Báo cáo

29.

Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản định kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, ước cả năm 2014)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hàng quý

Phòng ban quận

Báo cáo

30.

Kế hoạch chỉnh trang hẻm năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thi

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kế hoạch

31.

Kế hoạch cấp nước sạch năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 10 phường

Kế hoạch

32.

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý khai thác đất công viên cây xanh - thể dục thể thao tại dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 10 phường

Kế hoạch

33.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thị

Ọuý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

34.

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thi

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

35.

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp số nhà năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

36.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận, Công an quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

37.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2011­2015, phân kỳ năm 2014.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận, Công an quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

38.

Kế hoạch rà soát, kiểm tra phần diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thi

Kế hoạch

39.

Kế hoạch thực hiện chuyên đề di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa năm 2014.

Ban Chỉ đạo di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Quý 1

Phòng-ban quận, UBND P.BHH, BHH A

Kế hoạch

40.

Kế hoạch triển khai công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

41.

Kế hoạch triển khai công tác quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường năm 2014.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

42.

Kế hoạch khai thác, sử dụng đất xen cài trong khu dân cư.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị, UBND 10 phường

Kế hoạch

43.

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất; hợp thức hóa nhà xưởng giai đoạn 2011 - 2015 năm 2014.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

44.

Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

45.

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

46.

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.

Phòng Tư pháp

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

47.

Kế hoạch triển khai Chương trình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của UBND quận - phường.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

48.

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

49.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận năm 2014

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

50.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

51.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2011-2015), trong đó phân kỳ giai đoạn 2014

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

52.

Kế hoạch kiểm tra công vụ.

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

53.

Kế hoạch triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

54.

Kế hoạch triển khai Chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý 1

Phòng ban quận

Kế hoạch

55.

Kế hoạch triển khai Chương trình giải quyết việc làm mới cho người trong độ tuổi lao động năm 2014.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

56.

Kế hoạch triển khai Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá năm 2014.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

57.

Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

58.

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện nguồn nhân lực năm 2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

59.

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

60.

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2011 - 2015 năm 2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

61.

Kế hoạch đầu tư xây dựng trương lớp năm 2014 (Kế hoạch đầu tư các công trình thuộc khối văn hóa - xã hội)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

62.

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động y tế.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

63.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ cán bộ y tế năm 2014.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

64.

Quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2025.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

65.

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2014.

Trung tâm Y tế Dự phòng

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

66.

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dán đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

67.

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

68.

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phường văn hóa năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

69.

Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng chống một số tệ nạn xã hội năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

70.

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

71.

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

72.

Kế hoạch thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao và tuyển chọn, đào tạo, vận động viên năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2011 -2015 năm 2014.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

73.

Kế hoạch về quản lý trật tự xây dựng năm 2014

Đội Quản lý trật tự đô thị

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

74.

Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014.

Đội Quản lý Thị trương Bình Tân

Quý I

 

Kế hoạch

75.

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

76.

Quyết định phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2014.

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

77.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

78

Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước quận năm 2014.

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

79.

Kế hoạch phôi họp phòng, chông trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính.

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

80.

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ; thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014.

Ban Chỉ huy Quân sự

Quý II, III

Phòng ban quận

Chỉ thị, Kế hoạch

81.

Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2014 và khoanh tuyển phòng cháy chữa cháy năm 2014.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

82.

Kế hoạch tiếp xúc giữa cán bộ chủ chốt của quận và nhân dân trên địa bàn năm 2014.

Văn phòng UBND quận

Quý I, III

Phòng ban quận

Kế hoạch

83.

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận năm 2014

Văn phòng UBND quận

Tháng 12/2014

Phòng ban quận

Báo cáo

84.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo

Văn phòng UBND quận

Định kỳ hàng tháng

Phòng ban quận

Báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2014
Ngày hiệu lực30/01/2014
Ngày công báo15/03/2014
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành23/01/2014
        Ngày hiệu lực30/01/2014
        Ngày công báo15/03/2014
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND điều hành phát triển kinh tế xã hội quận Bình Tân năm 2014