Chỉ thị 01/CT-UB

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1981 về việc cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/CT-UB cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ VÀ TẬP THỂ MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỞI TẠI NGÂN HÀNG

Thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ (số 316/CP ngày 1-10-1980) và theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Uỷ ban Nhân dân thành phố qui định diện các hộ tư nhân và các tổ chức tập thể sản xuất kinh doanh được cấp giấy phép kinh doanh theo nghị định 119/CP ngày 9-4-1980 của Hội đồng Chính phủ phải mở tài khoản tiền gởi tại Ngân hàng Nhà nước như sau :

1. Các tổ chức sản xuất kinh doanh tập thể (hợp tác xã, tổ hợp, tập đoàn…),

2. Các hộ tư nhân kinh doanh ngành thương nghiệp, ăn uống có doanh thu bình quân một tháng từ 10.000 đồng (mười ngàn) trở lên, các hộ tư nhân kinh doanh các ngành nghề khác (như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…) có doanh thu bình quân một tháng từ 6.000 đồng (sáu ngàn) trở lên.

3. Ngoài ra, các hộ tư nhân không thuộc diện nói ở điểm 2, nhưng nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có quan hệ giao dịch hợp đồng có giá trị từ 20.000 đồng (hai mươi ngàn) trở lên (tổng cộng giá trị các hợp đồng trong một năm) với các đơn vị kinh tế quốc doanh, hợp tác xã thì phải mở tài khoản tiền gởi ở Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt đang ký kinh doanh quận, huyện có nhiệm vụ thông báo cho các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải mở tài khoản nói ở điểm 1, 2 và 3 trên đây, đến cơ quan Ngân hàng ở địa phương mình để mở tài khoản, đồng thời lập và gởi cho Ngân hàng đồng cấp bản kê các cơ sở kinh doanh thuộc diện nói trên đã được cấp giấy phép kinh doanh để theo dõi đôn đốc các cơ sở thực hiện việc mở tài khoản tiền gởi ở ngân hàng.

Trong thời gian 2 tháng kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh, các cơ sở kinh doanh nói trên không mở tài khoản, hoặc đã mở tài khoản mà tài khoản không hoạt động, Ngân hàng quận, huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh đồng cấp để giải quyết theo điều lệ đăng ký kinh doanh quy định.

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán, Ngân hàng quận, huyện có trách nhiệm phát hiện các cơ sở kinh doanh nói ở điểm 3 để buộc họ phải mở tài khoản ở Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước thành phố có nhiệm vụ soát xét lại các thủ tục, thể lệ hiện hành về việc mở tài khoản tiền gởi tại Ngân hàng, kịp thời bổ sung, sửa đổ (hoặc kiến nghị lên cấp trên) nhưng quy định xét không phù hợp, không tạo thuận lợi, không khuyến khích người có tiền mở tài khoản gởi Ngân hàng. Mặt khác, cần xác định và công bố ngay chế độ trách nhiệm vật chất( khen thưởng, kỷ luật,…) đối với cơ quan Nhân hàng cũng như cá nhân cán bộ làm công tác tín dụng, thanh toán, để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Thuộc tính văn bản 01/CT-UB
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/1981
Ngày hiệu lực 09/01/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 01/CT-UB

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 01/CT-UB cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 01/CT-UB cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/CT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành 09/01/1981
Ngày hiệu lực 09/01/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất