Quyết định 4340/QĐ-UB-NC

Quyết định 4340/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4340/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ;
- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 482 văn bản thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh – kinh tế đối ngoại đã hết thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố và Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC
- Lưu 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH MỤC

BÃI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4340/QĐ-UB-NC NGÀY 21/8/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

206/QĐ-UB

26/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về quản lý phân phối sử dụng điện tại thành phố Hồ Chí Minh

2068/UB

10/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về quy định tạm thời việc mua bán trao đổi hàng hoá của các Công ty thương mại, Trạm thu mua của các tỉnh, thành phố bạn tại thành phố Hồ Chí Minh

28/QĐ-UB

16/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán và lập chứng từ mua bán hàng

2920/QĐ-UB-KT

08/09/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

472/TB-VP

21/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chế độ ưu đãi miễn trừ Hải quan khi xuất nhập cảnh Việt Nam.

2198/UB-KH-CN

16/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sắp xếp, kiện toàn, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

2085/UB-CN

10/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xét duyệt báo cáo KTKT các công trình thuộc nguồn vốn ngoài quốc doanh

1942/UB-CN

04/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp giấy phép dịch vụ du lịch, kiểm tra dịch vụ tư vấn

1848/UB-CN

28/04/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai đợt II thực hiện Nghị định 388/HĐBT

1037/UB-CN

14/03/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty chưa kinh doanh

1804/QĐ-UB

04/12/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức đợt kiểm tra văn phòng đại diện của các tồ chức kinh tế nước ngoài

41/CT-UB

27/08/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục điều tra, kê khai, phân loại nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước

1070/QĐ-UB

13/07/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định thu nộp và sử dụng kinh phí thẩm tra Luận chứng KTKT

353/QĐ-UB

09/03/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động các văn phòng giao dịch thương mại quốc tế

3750/UB-CN

06/08/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thi hành các quy định tổ chức hội thảo, hội nghị và triển lãm quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

2441/QĐ-UB

08/10/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bổ sung bản quy định về xử lý hành chính đối với các vi phạm trong kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 390/QĐ-UB ngày 22/9/1990

2252/QĐ-UB

04/09/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

3204/UB-CN

04/07/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Nghị định 388

2241/UB-NC

17/05/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh và Pháp lệnh trọng tài kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

14/CT-UB

13/04/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố

116/QĐ-UB

12/04/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải

262/UB-CN

19/01/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh tình hình sản xuất kinh doanh thức uống trên địa bàn thành phố

54/CT-UB

13/12/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc củng cố hoạt động của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật của thành phố

79/QĐ-UB

17/03/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Hợp tác xã tín dụng nội thành

1191/UB-TM

14/03/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết cho các đơn vị sản xuất kinh doanh vay Hợp tác xã tín dụng trả nợ các Hợp tác xã tín dụng

5443/UB-CN

03/12/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm tra, thu hồi quyết định và dấu của các xí nghiệp, công ty tư doanh không đổi được giấy phép

06/CT-UB

24/02/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết tồn tại ở các trạm xăng dầu đại lý của Công ty xăng dầu nước ngoài trước đây

48/CT-UB

21/11/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng pháo ở thành phố

139/QĐ-UB

21/01/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân công tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB ngày 21/12/1991

46/CT-UB

10/11/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện đăng ký lại của các đơn vị kinh tế theo Quyết định 268

832/UB-TM

22/02/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về viêc tăng cường kiểm tra chỉ thị công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo QĐ 101/HĐBT.

52/CT-UB

18/12/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức lại hệ thống Hợp tác xã mua bán thành phố

81/QĐ-UB

20/02/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra công nghiệp, vận tải và xây dựng cơ bản ngoài quốc doanh.

45/CT-UB

07/11/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết công nợ của các đơn vị thuộc thành phố với các đơn vị của trung ương và tỉnh thành

39/CT-UB

10/10/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc củng cố, tăng cường nhiệm vụ chống hàng giả cho Ban đặc nhiệm chống buôn lậu trên địa bàn thành phố.

44/CT-UB

02/11/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết những tồn tại về hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố

38/CT-UB

25/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tích cực giải quyết hàng hóa vật tư ứ đọng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố và quận huyện

390/QĐ-UB

22/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành Bản quy định về xử lý hành chính đối với các vi phạm trong kinh doanh công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố

1452/UB-XD

10/04/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm tra nhà nước về hiện trạng khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

37/CT-UB

20/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai xây dựng các dự án tiền khả thi về đầu tư chiều sâu tại các cơ sở quốc doanh thuộc thành phố Hồ Chí Minh

09/CT-UB

08/02/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết những tồn tại về hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố

42/CT-UB

22/10/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện thí điểm trao quyền sử dụng và trách nhiệm bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh cho đơn vị cơ sở quốc doanh thuộc thành phố theo chỉ thị số 316-CT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

360/QĐ-UB

16/10/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập tổ kiểm tra việc giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh, xử lý hàng tồn kho, tài sản cố định không sử dụng và việc chiếm dụng vốn

06/CT-UB

06/02/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường quản lý pháo và xử lý nghiêm hàng gian hàng giả

97/TB-UB

08/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kê khai tồn kho thuốc lá ngoại trên địa bàn thành phố

332/QĐ-UB

29/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố

104/TB-UB

25/09/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đăng ký và hoạt động của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đoàn thể thành lập

606/QĐ-UB

09/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Ban hợp tác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

4437/UB-TM

09/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bán nhượng phương tiện vận tải

428/QĐ-UB

03/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vốn nước ngoài đầu tư

566/QĐ-UB

28/09/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2964/UB

19/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc ký kết hợp đồng đối ngoại và bản ghi nhớ với nước ngoài

30/CT-UB

08/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức quản lý nghề in lụa trên địa bàn thành phố

118/TB-UB

06/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thi hành giá vật tư cước vận tải giá kinh doanh thương nghiệp hàng tiêu dùng

29/CT-UB

03/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh

35/CT-UB

28/09/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh và CTHD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 101/HĐBT ngày 01/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

2637/UB-TM

27/07/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thi hành bảo hiểm xe gắn máy 2 bánh

26/CT-UB

25/07/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh giá tài sản cố định trong các Xí nghiệp công tư hợp doanh

183/QĐ-UB

06/07/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về sử dụng tư thương trong tổ chức kinh doanh xã hội chủ nghĩa

112/QĐ-UB

27/06/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra việc tàng trữ, buôn bán lâm sản không phép trên địa bàn thành phố và việc phá rừng huyện Duyên Hải

2206/UB-NC

21/06/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Tổ chức thực hiện Nghị định 27/HĐBT ngày 09/3/1987 của Hội đồng Bộ trưởng

377/QĐ-UB

15/08/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về việc mở giao dịch, ký kết các loại văn bản kinh tế với các bên nước ngoài và việc cử đoàn ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại

3558/UB-NĐ

08/08/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu lệ phí nhà và đất ở các quận, huyện

20/CT-UB

04/06/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức kiểm tra việc tàng trữ, buôn bán lâm sản không phép trên địa bàn thành phố và việc phá rừng huyện Duyên Hải

442/QĐ-UB

01/08/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Hội đồng xử lý các vụ việc vi phạm kinh tế chưa đến mức truy cứu trách nhệm hình sự

3400/UB-TM

27/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung thuế công thương nghiệp ngày 03/3/1989 của Hội Đồng Nhà Nước

435/QĐ-UB

25/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

30/CT-UB

13/09/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh củng cố tổ chức và hoạt động kinh doanh của hệ thống thương nghiệp hợp tác xã thành phố

351/QĐ-UB

20/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thống nhất quản lý các loại thu lệ phí, phụ phí, phạt vi cảnh trên địa bàn thành phố

19/CT-UB

02/06/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý thép vụn trên địa bàn Thành phố

18/CT-UB

28/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường

144/QĐ-UB

25/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy chế hoạt động của Đội Kiểm soát quản lý thị trường các cấp

15/CT-UB

12/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phát động trồng cây gây rừng phủ xanh đất hoang trống ở thành phố Hồ Chí Minh

49/QĐ-UB

10/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố được xét duyệt luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật các công trình có quy mô vốn đầu tư dưới 100 triệu đồng

3022/UB-CN

08/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Chỉ thị 147/CT

09/CT-UB

15/03/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết

55/QĐ-UB

05/03/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời pháp lệnh sửa đổi về thuế Công thương nghiệp và thuế hàng hóa

2900/UB-ĐN

03/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc Ngân hàng Ngoại thương trực tiếp xét và giải quyết việc bảo lãnh nhập khẩu với các đơn vị kinh tế của thành phố và quận, huyện

05/CT-UB

10/02/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh tổ chức quản lý thu mua tôm mực trên địa bàn thành phố

08/QĐ-UB

14/01/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế - kỹ thuật trực thuộc UBND Thành phố

269/QĐ-UB

26/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành Bản quy định về cơ cấu quản lý và vận dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đối với các nông trường, lâm trường, ngư tường tại huyện Duyên Hải

20/CT-UB

03/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý, chống hàng nước ngoài nhập trái phép về thành phố, bảo vệ hàng sản xuất trong nước

377/QĐ-UB

01/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cử Đoàn đặc nhiệm củng cố cơ sở của thành phố

4533/UB-ĐN

11/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sửa đổi tỉ lệ thu nạp nghĩa vụ ngoại tệ đối với các mặt hàng xuất khẩu

4505/UB-TM

10/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiến hành kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 16/9/1/1986 về việc đăng ký kinh doanh

240/QĐ-UB

07/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp

4379/UB

31/10/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường quản lý thép vụn

302/QĐ-UB

22/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phụ thu các mặt hàng ngoại nhập để bảo vệ nền sản xuất Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp nội địa

228/QĐ-UB

20/04/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định bãi bỏ chế độ xét duyệt HĐKT trên địa bàn thành phố

4175/UB

15/10/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm kê vật tư, hàng hóa, quỹ bằng tiền và công tác quản lý giá ở thành phố

197/QĐ-UB

18/04/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tài sản cố định đưa vào đầu tư

202/QĐ-UB

07/10/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy dịnh về thu thủy lợi phí ở địa bàn Thành phố

210/QĐ-UB

02/10/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo giá ở Thành phố

3952/UB

25/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý kiều hối và hàng quà biếu của Việt kiều trên địa bàn Thành phố

204/QĐ-UB

24/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra giá mua tôm, mực xuất khẩu tại thành phố

3801/UB

17/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Yêu cầu báo cáo vật tư tồn kho ứ đọng

113/TB-UB

16/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về 10 việc phải sửa ngay ở các cửa hàng hợp tác kinh doanh

201/QĐ-UB

15/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức bộ máy quản lý thị trường cấp thành phố, quận, huyện.

3787/UB

15/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện công tác quản lý giá

32/CT-UB

08/09/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường chế độ báo cáo thống kê – kế toán trong tình hình mới

3010/UB

10/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý thu thuế khâu lưu thông

640/QĐ-UB

26/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về thủ tục thành lập các xí nghiệp, công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại dịch vụ

26/CT-UB

10/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách về tiền mặt

639/QĐ-UB

26/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại dịch vụ

25/CT-UB

06/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tư nhân kinh doanh thương nghiệp, ăn uông, dịch vụ

82/TB-UB

06/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 157/QĐ-UB và Chỉ thị 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và hoạt động của Ban kinh tế đối ngoại

169/QĐ-UB

30/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban xử lý và kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng

470/QĐ-UB

24/10/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về kinh doanh than củi và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố

62/QĐ-UB

31/03/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh do thành phố và quận, huyện quản lý

2879/UB

29/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý giá bia và thuốc lá sản xuất trong nước các loại tại Thành phố

21/CT-UB

11/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức và triển khai hoạt động Ban kinh tế đối ngoại Thành phố

118/QĐ-UB

06/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định bổ sung về xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn Thành phố

18/CT-UB

28/05/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về lưu thông hàng hóa, giá cả và quản lý thị trường hiện nay

297/QĐ-UB

19/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phụ thu dịch vụ giải trí

16/CT-UB

11/05/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu của TP.

92/QĐ-UB

30/04/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh suất miễn thu tính thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ

08/CT-UB

16/03/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bán lương thực một giá và bù giá lương thực

296/QĐ-UB

17/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu lệ phí truyền hình trên địa bàn thành phố

08/QĐ-UB

11/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải thủy bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

503/UB

20/02/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các xí nghiệp sản xuất tự túc theo chỉ thị 54/CT-UB

03/CT-UB

06/02/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chăm sóc, bảo vệ, quản lý tốt các công viên cây xanh trong Thành phố

16/QĐ-UB

20/01/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp thẻ kiểm tra Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

321/QĐ-UB

03/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp- thủy lợi huyện”

49/CT-UB

09/12/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường và chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách

28/CT-UB

10/12/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác vận động và quản lý kiều hối, quà biếu trên địa bàn Thành phố

193/QĐ-UB

05/12/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về chấp hành giá và kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm kỹ luật Nhà nước về giá ở Thành phố

208/QĐ-UB

03/12/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về hoạt động mua bán của các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh

192/QĐ-UB

02/12/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về tổ chức quản lý và vận dụng một số chế độ chính sách khuyến khích sản xuất đối với khu vực kinh tế tập thể Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp Thành phố

168/QĐ-UB

29/11/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Hội đồng quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản cấp Thành phố

174/QĐ-UB

22/11/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành thẻ và quy chế sử dụng thẻ kiểm tra nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

43/CT-UB

26/10/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khẩn trương chuyển các cơ sở cưa xẻ gỗ trong nội thành ra vùng quy hoạch ở ngoại thành

3876/UB-TM

19/10/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thi hành các văn bản số 199/CT ngày 12/8/1987, 196/CT ngày 21/6/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

193/QĐ-UB

27/09/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trọng tài Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

281/QĐ-UB

18/05/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh của Bộ tài chính về thành phố quản lý

184/QĐ-UB

23/09/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thương nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

1790/UB-TM

02/05/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung thuế công thương nghiệp ngày 03/03/1989

31/CT-UB

17/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức thực hiện việc thu nộp quỹ Bảo hiểm xã hội

36/CT-UB

10/09/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc huy động, quản lý và chi trả kiều hối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2125/UB

09/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm tại TP.

26/CT-UB

23/10/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiên quyết quản lý giá mua bán thịt heo ở Thành phố trong thời gian trước mắt

2012/UB

30/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện giá cước vận tải trên địa bàn TP.

15/CT-UB

27/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc công bố giá chỉ đạo của Nhà nước và quản lý giá trên địa bàn TP.

162/TB-UB

13/10/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về cuộc họp giải quyết việc tổ chức bán hàng thu ngoại tệ trên địa bàn Thành phố (Theo Chỉ thị 06/CT-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố)

1885/UB

21/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý và sử dụng ôtô con (du lịch) đúng quy định hiện hành.

14/CT-UB

20/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc củng cố và kiện toàn tổ chức Ban cải tạo CTNTD các quận, huyện và các sở, các ngành sản xuất-kinh doanh

1811/UB

10/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 29/01/86 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức quản lý và sử dụng một số chính sách đối với Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp cá thể và gia đình và nghề phụ gia đình

1809/UB

14/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thi hành chế độ thu nộp thuế công thương nghiệp

1803/UB

14/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chỉ thị 48/CT-UB củng cố các cửa hàng hợp tác kinh doanh thương nghiệp

1716/UB

05/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc mua heo và quản lý thịt heo trên địa bàn Thành phố

73/QĐ-UB

22/05/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định bảo vệ hệ thống công trình thủy nông Kênh đông Củ Chi

150/TB-UB

06/09/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong giao ban về việc ổn định tình hình phân phối lưu thông thành phố

72/QĐ-UB

07/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 118/CT ngày 23/4/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

90/TB-UB

09/05/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Cuộc họp về việc tổ chức triển khai Quy định số 553/UB ngày 15-12-1986 của UBND. TP về công tác kiều hối

10/CT-UB

28/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc vận động tiết kiệm điện để không cắt tiết giảm điện luân phiên ban đêm

08/CT-UB

17/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức quản lý thị trường con tôm trên địa bàn Thành phố

09/CT-UB

23/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào nhân dân trồng cây gây rừng, phủ xanh diện tích hoang trống

07/CT-UB

16/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh chăn nuôi heo tại Thành phố

1222/UB

21/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý và sử dụng các quỹ không chia của Xí nghiệp hợp doanh và cửa hàng hợp tác kinh doanh

56/QĐ-UB

15/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 75/QĐ-UB ngày 16/4/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố

55/QĐ-UB

12/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về chế độ quản lý và xử lý vi phạm về kỹ luật giá ở thành phố Hồ Chí Minh

1109/UB

12/04/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu thuế hàng hóa

05/CT-UB

27/03/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc huy động tiền gửi tiết kiệm trong tình hình hiện nay

49/QĐ-UB

24/03/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bãi bỏ các trạm kiểm soát thuế vụ nằm trên các trục giao thông thủy bộ ở thành phố Hồ Chí Minh

03/CT-UB

15/02/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về tăng cường công tác quản lý, phân phối, cung ứng, sử dụng và quyết toán vật tư của Thành phố trong tình hình hiện nay

19/CT-UB

05/08/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quyên góp trong dân

553/QĐ-UB

15/02/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức huy động kiều hối trên địa bàn Thành phố

2400/UB

31/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hạch toán một số khoản chi phí

34/QĐ-UB

29/01/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và một số chính sách khuyến khích sản xuất đối với Cán bộ Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp cá thể, Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp gia đình và nghề phụ gia đình

32/QĐ-UB

27/01/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về quản lý tài chánh giá cả thị trường trong hoạt động kinh doanh tại hội chợ Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh

123/TB-UB

14/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp ngày 26/6/1986 hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện triển khai Quyết định số 34/QĐ-UB và Công văn số 1811/UB về sản xuất Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp cá thể, gia đình và nghề phụ gia đình

246/QĐ-UB

07/12/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về cải tạo, tổ chức sản xuất và quản lý kinh doanh ngành mỹ phẩm Thành phố

239/QĐ-UB

22/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức quản lý ngành cao su Thành phố

216/QĐ-UB

22/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh suất miễn thu để tính thuế lợi tức doanh nghiệp khu vực sản xuất Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp

52/CT-UB

19/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về giá và lương trong xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

209/QĐ-UB

09/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tam thời về cải tạo, tổ chức và quản lý ngành nhựa tại Thành phố

196/TB-UB

24/09/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm tra công tác huy động kiều hối

235/QĐ-UB

15/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý kinh doanh ngành may sẵn thành phố Hồ Chí Minh

194/TB-UB

17/09/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố

44/CT-UB

17/09/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân công đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và kế toán cho các cửa hàng hợp tác kinh doanh và xí nghiệp hợp doanh

198/QĐ-UB

09/09/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành kim khí xây dựng tại Thành phố

2522/UB

27/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU ngày 18/7/1985 của Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh hoàn thành việc cải tạo quy hoạch sắp xếp ngành ăn uống Thành phố

229/QĐ-UB

08/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức và quản lý dịch vụ trên địa bàn Thành phố

156/QĐ-UB

11/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng Kinh tế-Quốc phòng của Thành phố

51/CT-UB

02/11/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cải tao, tổ chức, sản xuất, quản lý kinh doanh 4 ngành thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, dầu thực vật và mía đường thuộc ngành công nghiệp thực phẩm trên địa bàn Thành phố

185/QĐ-UB

14/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ

50/CT-UB

30/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về những biện pháp cấp bách để ổn định sản xuất và phân phối lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

181/QĐ-UB

14/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và quản lý ngành mộc tại thành phố Hồ Chí Minh

1814/UB

27/06/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định suất miễn thu cho các ngành nghề tại Thành phố

182/QĐ-UB

13/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và quản lý ngành cưa xẻ gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh

26/CT-UB

23/05/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá thu mua, giá gia công và thuế công thương nghiệp đối với sản xuất Tiểu thủ công nghiệp

40/CT-UB

12/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tập trung lực lượng tổng hợp đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, quản lý giá

49/CT-UB

26/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh các điểm giữ xe 2 bánh

79/QĐ-UB

08/05/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức và quản lý thị trường mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn Thành phố

219/QĐ-UB

24/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, sản xuất và quản lý ngành giấy

77/QĐ-UB

18/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh

166/QĐ-UB

09/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tam thời việc mua bán, trao đổi, gia công, ký gửi hàng hóa của các đơn vị kinh tế Trung ương, tỉnh, thành phố hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn

217/QĐ-UB

22/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý và kinh doanh ngành ảnh dân dụng trên địa bàn Thành phố

164/QĐ-UB

03/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành nước mắm thành phố Hồ Chí Minh

75/QĐ-UB

16/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về quản lý giá ở thành phố Hồ Chí Minh

48/CT-UB

19/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đổi mới phương thức kinh doanh Cửa hàng hợp tác kinh doanh thương nghiệp

38/CT-UB

03/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bù giá các mặt hàng cung cấp cho cán bộ công nhân viên và người ăn theo ở Thành phố

20/CT-UB

02/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp

80/QĐ-UB

01/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đăng ký đò ngang, đò dọc, ghe vận tải dưới 1 tấn

12/CT-UB

11/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều tra, đăng ký năng lực sản xuất ngành lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố

71/TB-UB

01/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý thị trường các mặt hàng thủy hải sản trên địa bàn Thành phố

35/CT-UB

27/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác cải tạo, quản lý thị trường thu mua, gia công chế biến hàng xuất khẩu trên địa bàn Thành phố

28/QĐ-UB

02/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về khai thác, chế biến, cung ứng, sử dụng phế liệu

12/QĐ-UB

31/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng (tổ) Vật giá Quận, huyện.

22/QĐ-UB

28/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về việc xử lý các vi phạm chế độ bảo hiểm giao thông vận tải

20/QĐ-UB

26/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành thủy tinh thành phố Hồ Chí Minh

02/CT-UB

05/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cung cấp số liệu phục vụ cho công tác lập sơ đồ chung phát triển và phân bố lực lượng sản xuất, lập luận chứng Kinh tế-Kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng trên địa bàn quận, huyện

143/QĐ-UB

15/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định mức tiền công bình quân các ngành nghề sản xuất Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp tại Thành phố

01/CT-UB

05/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cung cấp số liệu hiện trạng và phương pháp quy hoạch ngành phục vụ cho quy hoạch tổng thể Kinh tế-Xã hội và lập luận chứng Kinh tế-Kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng Thành phố

320/QĐ-UB

29/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý và lưu thông vải sợi, các loại hàng vải may sẵn tại Thành phố

56/CT-UB

26/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kết hợp công tác kiểm tra xét cấp giấy phép kinh doanh và tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư doanh trên địa bàn Thành phố

55/CT-UB

26/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc vận động phong trào tiết kiệm, góp vốn để thu mua lương thực

139/QĐ-UB

11/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành hệ số trượt giá vật liệu xây dựng cơ bản

54/CT-UB

24/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức và hoạt động xí nghiệp tự túc tài chính của Đảng, đoàn thể quần chúng và xí nghiệp đời sống gây quỹ cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên

49/QĐ-UB

19/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về giá cho thuê kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh

315/QĐ-UB

19/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về quản lý tài chính, giá cả trong hoạt động kinh doanh của các tỉnh, ngành Trung ương và Thành phố tham gia Hội chợ xuân 1985

43/QĐ-UB

15/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định tạm thời tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

35/QĐ-UB

08/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng thanh lý các kiện hàng, gói hàng từ nước ngoài gửi về, không có người nhận, không thể trả lại người gởi

283/QĐ-UB

15/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống thủy nông huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

23/QĐ-UB

26/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập chương trình phát triển và phân bổ ngành công nghiệp cơ khí và điện tử trên địa bàn thành phố thời kỳ 1986-2000

16/CT-UB

18/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thí điểm bù giá bảo đảm kinh doanh để phục vụ cán bộ công nhân viên ăn gạo tốt thoát dần ra khỏi bao cấp

3142/UB

14/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tỷ lệ làm nghĩa vụ và thụ hưởng quyền sử dụng ngoại tệ của các ngành quận, huyện tham gia ủy thác xuất khẩu cho tổng Công ty Xuất nhập khẩu thành phố

14/CT-UB

12/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc gửi tiền tiết kiệm, góp vốn thu mua lương thực

304/QĐ-UB

07/12/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành dệt thành phố Hồ Chí Minh

51/CT-UB

30/11/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cải tiến công tác thông tin báo giá

75/QĐ-UB

25/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về đăng ký ghe đò và các loại ghe có trọng tải dưới 5 tấn

39/CT-UB

24/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về thi hành Quyết định số 109/HĐBT ngày 23/8/1984 của Hội đồng Bộ trưởng

38/CT-UB

24/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về phương hướng sản xuất và một số biện pháp khuyến khích sản xuất Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp tại Thành phố

290/QĐ-UB

08/11/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và kinh doanh trong ngành thương nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

237/QĐ-UB

24/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban vận động ủng hộ xây dựng tuyến đường bộ Nhà Bè- Duyên Hải

289/QĐ-UB

08/11/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý và kinh doanh thịt heo, trâu, bò, ở thành phố Hồ Chí Minh

36/CT-UB

25/08/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tích cực hạn chế đốt pháo Tết

147/QĐ-UB

08/06/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Trọng tài kinh tế quận, huyện

288/QĐ-UB

08/11/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức hợp tác kinh doanh ngành ăn uống tại thành phố Hồ Chí Minh

21/CT-UB

30/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phát triển chăn nuôi heo, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh

193/QĐ-UB

20/07/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc công nhận Ban chủ nhiệm Liên hiệp Xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp thành phố

19/CT-UB

24/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện triệt để tiết kiệm điện và quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện

204/QĐ-UB

26/06/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp kinh phí và vật tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các Hợp tác xã nông nghiệp

44/CT-UB

11/10/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh công tác cải tạo, tổ chức và quản lý ngành hàng thịt heo, trâu, bò ở Thành phố

14/CT-UB

11/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc quy định thanh toán tiền sử dụng nước được cung cấp cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt

221/TB-UB

01/10/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban nghiên cứu chiến dịch kinh tế - xã hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và chương trình nghiên cứu

13/CT-UB

08/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sử dụng bảng giá cố định mới (giá cố định năm 1982)

114/QĐ-UB

23/04/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức lại ngành chăn nuôi của Sở Nông nghiệp

41/CT-UB

28/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về tăng cường công tác Xuất nhập khẩu Thành phố

84/QĐ-UB

06/04/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định ở thành phố

40/CT-UB

26/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khẩn trương triển khai thực hiện phương án xây dựng vùng lúa năng suất cao ở Thành phố

46/QĐ-UB

12/03/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành Bản quy định tạm thời về chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và cung ứng hàng xuất khẩu

06/CT-UB

07/03/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc lập hồ sơ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể Kinh tế-Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986-2000 (thực hiện chỉ thị số 212/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)

39/QĐ-UB

10/02/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đường bộ thành phố Hồ Chí Minh Duyên hải, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

21/QĐ-UB

24/01/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

32/UB

04/01/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác nông thôn ngoại thành

01/QĐ-UB

02/01/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch thủy lợi thành phố

2933/UB

22/12/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh và nộp thuế của những đơn vị sản xuất, kinh doanh gây quỹ phúc lợi

375/QĐ-UB

27/10/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường quản lý việc mua và giết mổ heo, trâu, bò

67/TB-UB

30/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về thời hạn nộp đơn và xem xét việc cấp sổ tiền, sổ nhận hàng theo Quyết định 151/HĐBT

34/QĐ-UB

26/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng thiết bị, máy móc và sản phẩm các cơ sở đông lạnh xuất khẩu của Thành phố

31/QĐ-UB

19/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ở Thành phố

181/TB-UB

03/08/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về cuộc họp bàn tách lưới điện cho phục vụ sản xuất công nghiệp

55/TB-UB

19/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường của thành phố Hồ Chí Minh

35/CT-UB

30/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh ngày 03/3/1983 của Hội đồng nhà nước về chính sách công nghiệp mới ở Thành phố

44/TB-UB

12/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về thời hạn tiến hành làm đơn xin phép nhận tiền, nhận hàng của thân nhân ở nước ngoài gửi về

08/CT-UB

04/03/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về Xổ số kiến thiết ở Thành phố

50/QĐ-UB

11/02/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về giá xe 2 bánh trong Thành phố

34/CT-UB

23/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm tra vận tải chuyên nghiệp thuộc khu vực tập thể và cá thể

05/CT-UB

10/02/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức lại và quản lý xe xich lô đạp, xe ba gác đạp trên địa bàn Thành phố

21/TB-UB

03/02/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xét cấp giấy kinh doanh cho ngoại kiều và các Công ty, Hội tư nhân

117/QĐ-UB

21/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 của Thành ủy về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngoại thành và ven nội

04/TT-UB

28/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc huy động tiền mặt để mua lương thực

160/TB-UB

12/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp bách cần làm để đẩy mạnh công tác phân vùng quy hoạch trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

02/CT-UB

15/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về điều chỉnh giá nước và định mức nước tiêu thụ trong toàn Thành phố

08/TB-UB

14/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số vấn đề quản lý thị trường

01/TC-UB

12/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cho phép nhận tiền, nhận hàng thường xuyên và không thương xuyên từ nước ngoài gửi về

99/UB

12/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện các biện pháp quản lý về thuế, kết hợp quản lý thị trường, quản lý giá cả, chống đầu cơ lậu thuế

150/TB-UB

06/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về vấn đề đấu tranh quản lý thị trường thịt heo

01/TT-UB

12/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bổ sung Thông tư 14/TT-UB ngày 22/12/1982 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xét duyệt, công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước

27/CT-UB

10/06/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bán xăng giá kinh doanh cho xe máy tư nhân và công tác quản lý, bảo vệ xăng dầu trên địa bàn Thành phố

83/QĐ-UB

09/06/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quyết toán vật tư

25/CT-UB

05/06/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện chế độ quyềt toán vật tư trong các đơn vị kinh tế cơ sở, ngành, quận, huyện có sử dụng vật tư của Nhà nước

74/QĐ-UB

01/06/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất-kinh doanh trên địa bàn Thành phố

137/QĐ-UB

09/05/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương

94/QĐ-UB

01/04/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định 313/QĐ-UB ngày 04/12/1982 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị Trung ương, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố bạn hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn

2441/UB

31/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu thuế doanh nghiệp vào các hợp doanh, liên doanh

14/TT-UB

22/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẩn việc xét duyệt, công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước

2343/UB

17/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cung cấp điện cho sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Thành phố

96/QĐ-UB

23/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định và tổ chức và hoạt động của Sở Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

185/UB

06/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc báo cáo tình hình hợp tác kinh tế với các tỉnh và K

27/CT-UB

14/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Quy hoạch phát triển và phân bổ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

313/QĐ-UB

04/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định mua bán, trao dổi hàng hóa các đơn vị thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc tỉnh, Thành phố bạn tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn

76/QĐ-UB

07/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp

636/QĐ-UB

23/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương

17/CT-UB

21/04/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triệt để tiết kiệm và bảo vệ nguồn điện lực

2163/UB

23/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bổ sung nguyên tắc nhập máy móc, phương tiện thiết bị

15/CT-UB

07/04/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác của cán bộ chuyên quản lý tài chính tại xí nghiệp quốc doanh, công ty hợp doanh của Thành phố và của Trung ương đóng tại Thành phố

622/QĐ-UB

16/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giao cho Sở Thương nghiệp xét duyệt giá kinh doanh thương nghiệp trên địa bàn Thành phố

12/CT-UB

27/03/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở thương ngiệp, dịch vụ, ăn uống

51/QĐ-UB

08/03/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành chiếu cói trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp Thành phố

2023/UB

05/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về nguyên tắc nhập máy móc, phương tiện, thiết bị toàn bộ.

243/QĐ-UB

27/09/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện

1602/UB

11/09/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thay đổi phương thức cấp bù giá khu vực sản xuất kinh doanh

85/QĐ-UB

11/02/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá cước vận tải hàng hoá của xe chạy bằng nhiên liệu than thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

1574/UB

07/09/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục cải tạo và tổ chức lại ngành hàng lương thực và thủy, hải sản ở thành phố Hồ Chí Minh

01/CT-UB

09/01/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tập thể mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng

2004/UB

27/12/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử lý số tiền phạt do vi phạm kỷ luật giá

500/QĐ-UB

23/08/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc Ban hành thực hiện giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong Thành phố theo nhiên liệu giá mới

451/QĐ-UB

14/11/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách trong Thành phố

1491/UB

23/08/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đấu tranh kéo giá đường thị trường tự do trên toàn Thành phố xuống mức hợp lý

162/QĐ-UB

10/08/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Ban quản lý thị trường Thành phố, Ban quản lý thị trường quận, huyện và các đội kiểm soát và quản lý thị trường

26/CT-UB

19/08/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về quản lý, phân phối, sử dụng, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước máy của Thành phố trong tình hình hiện nay

161/TB-UB

20/07/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sơ kết và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lập quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

137/QĐ-UB

14/07/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban kiểm tra và xử lý vật tư, hàng hoá Thành phố

129/QĐ-UB

14/07/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực Thành phố

516/QĐ-UB

11/07/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu lệ phí đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm

12/TT-UB

12/07/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xây dựng Hợp tác xã tín dụng

112/QĐ-UB

21/06/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức Đội kiểm soát quản lý thị trường ở quận, huyện của Thành phố

109/QĐ-UB

16/06/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức quản lý thị trường ở Thành phố

410/QĐ-UB

16/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh tiêu chuẩn lương thực cho cán bộ công nhân viên chức theo quy định thống nhất cả nước

409/QĐ-UB

16/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân phối lương thực theo lứa tuổi cho một bộ phận nhân dân phi nông nghiệp trong Thành phố

718/UB

30/04/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thống nhất mạng lưới thu mua tôm xuất khẩu tại các chợ trong nội thành

390/QĐ-UB

13/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Đăng ký niêm yết giá và chống đầu cơ nâng giá

105/QĐ-UB

04/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

101/QĐ-UB

28/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp ngành mây tre lá trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp Thành phố

299/QĐ-UB

21/04/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức mạng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường

14/CT-UB

17/04/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thuế buôn chuyến

06/CT-UB

04/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc vận động phong trào nhân dân đóng góp tài chính cho những công trình lớn của nhà nước ở các tỉnh phía Nam

24/QĐ-UB

18/02/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của nhóm sản phẩm

06/TT-UB

19/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định tạm thời một số chính sách hổ trợ đối với các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp

15/QĐ-UB

03/02/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

134/QĐ-UB

17/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành thực hiện giá cước bốc xếp thô sơ của Thành phố

33/TT-UB

14/11/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc vận dụng chính sách, Điều lệ thuế công thương nghiệp hiện hành nhằm phục vụ thực hiện Chỉ thị 109/CT-TW của Bộ Chính trị

08/CT-UB

16/03/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai thực hiện các Quyết định 28-30/HĐBT về áp dụng giá bán buôn vật tư và hoàn chỉnh hệ thống giá bán lẻ

50/CT-UB

12/11/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc mở rộng khoán sản phẩm đến người lao động trong Hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp

246/QĐ-UB

29/10/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng

206/TB-UB

16/10/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Huy động đóng góp của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố để xây dựng quỹ phúc lợi chung cho Thành phố

193/QĐ-UB

26/09/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành thiêu trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp Thành phố

28/TT-UB

17/09/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề điện

42/CT-UB

04/09/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá hàng hoá nhập khẩu và quản lý các sản phẩm công nghiệp làm từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

172/QĐ-UB

28/08/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành một số quy định giữ xe hai bánh tại thành phố Hồ Chí Minh

257/QĐ-UB

20/08/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất

21/CT-UB

22/05/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số biện pháp cấp bách nhằm ổn định tình hình lương thực tại Thành phố

36/QĐ-UB

26/03/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về một số chế độ hoạt động đối với chi nhánh cơ quan thương mại Liên xô tại thành phố Hồ Chí Minh

35/CT-UB

21/10/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử lý khoản tiền của khách hàng ký gởi trong hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở Miền Nam Việt Nam trước 30-4-75

12/CT-UB

22/03/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nắm tình hình và đưa vào sản xuất các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vắng chủ

1582/UB

16/10/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc trích nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã

32/QĐ-UB

11/03/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh dự toán do thay đổi giá vật liệu đến hiện trường xây lắp (hệ số khu vực) theo cụm xây dựng trong Thành phố Hồ Chí Minh

09/CT-UB

10/03/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý viện trợ của các tổ chức quốc tế và của Việt kiều

1487/UB

02/10/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu gom 20 loại tài sản giao Sở Tài chính

186/TB-UB

02/10/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh phong trào chăn nuôi gia đình ở Thành phố

383/QĐ-UB

01/10/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phê duyệt nội dung bản thoả thuận phân công, phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận, giữa Gíam đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính

02/TT-UB

29/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc thi hành Chỉ thị 316/TTg ngày 19/9/1979 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

1352/UB

09/09/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định một số điểm áp dụng về thu thuế buôn chuyến và thuế sát sinh tại Thành phố

04/CT-UB

17/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ngành sản xuất xà phòng

32/CT-UB

18/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc mở đợt thảo luận và áp dụng rộng rãi 3 lợi ích trong tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật, tài chính, văn hoá và xã hội để thúc đẩy công cuộc cải tạo, xây dựng CNXH và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân lao động ở Thành phố

126/CT-UB

13/12/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về nguyên tắc, trình tự, phương pháp lập và xét duyệt kế hoạch cấp phát ngoại tệ thuộc quyền sử dụng của Thành phố

1884/QĐ-UB

06/12/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá chỉ đạo thu mua lúa và hoa màu

04/TC-UB

12/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kê khai đăng ký kinh doanh bổ sung

1858/QĐ-UB

30/11/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý việc giết mổ heo và bán thịt heo trong Thành phố

121/CT-UB

05/11/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu mua và gia công thịt heo và heo giống

93/QĐ-UB

02/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành mành trúc trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp-Thủ công nghiệp Thành phố

278/QĐ-UB

03/11/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập tổ chức thu mua ở các huyện ngoại thành

1737/QĐ-UB

25/10/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong Thành phố

1808/UB

04/10/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ đăng ký Công thương nghiệp và phục vụ và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

25/CT-UB

16/06/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác phân phối lương thực tại Thành phố

187/TB-UB

22/09/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác thông tin kinh tế

07/TT-UB

11/06/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về dự trữ vật tư Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh

183/TB-UB

19/09/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác cải tạo và thống nhất quản lý ngành in trong toàn Thành phố

225QĐ-UB

07/06/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định vế một số chế độ hoạt động đối với cơ quan Tổng lãnh sự Cộng hoà Dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh

09/TT-UB

21/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh phong trào làm phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

08/TT-UB

17/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức công trường khai hoang, xây dựng đồng ruộng cơ giới kết hợp lao động thủ công với quy mô lớn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, đúng quy trình kỹ thuật và tận thu sản phẩm

07/TT-UB

16/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cải tạo và tổ chức các cơ sở tư nhân kinh doanh bóng bàn trong Thành phố

2150/QĐ-UB

31/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về kỷ luật giá trong thành phố Hồ Chí Minh

107/CT-UB

13/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khôi phục và phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn, ổn định đời sống ngư dân huyện Duyên Hải

05/TT-UB

09/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tạm thu tiền nhà, điện, nước của cán bộ công nhân viên chức

104/CT-UB

31/07/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra soát xét lại hàng hóa tồn kho, kém, mất phẩm chất, ứ đọng, đẩy mạnh bán ra nhằm thực hiện Chỉ thị 260/CP của Thủ tướng Chính phủ

102/CT-UB

20/07/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nhanh chóng thực hiện những biện pháp cấp bách nhằm tăng sản lượng đánh bắt và cung cấp cá tôm cho Thành phố của các đoàn tàu quốc doanh

37/CT-UB

24/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thi hành Thông tư số 47/HC ngày 10/7/1978 của Bộ Giao thông Vận tải về quy định thời hạn kinh doanh vận tải đường bộ của tư nhân ở các tỉnh thành phố phía nam

32/CT-UB

21/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về những biện pháp cần thực hiện để tăng cường công tác quản lý máy móc, thiết bị và các phương tiện dùng trong sản xuất

30/CT-UB

16/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và văn phòng phẩm đối với khu vực sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp

943/QĐ-UB

07/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành Bản Điều lệ tạm thời về bảo vệ các công trình thủy lợi ở Thành phố

94/CT-UB

22/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân loại và xếp hạng xí nghiệp công nghiệp thuộc Thành phố

28/CT-UB

07/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tự kiểm tra tài chánh nội bộ

100/CT-UB

17/07/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nắm chắc và xử lý kịp thời các cơ sở chủ bỏ trốn để bảo về tài sản, sớm đưa vào sản xuất và ổn định đời sống nhân dân

874/QĐ-UB

31/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời quản lý thống nhất bảo vệ động vật, thực vật rừng

93/CT-UB

14/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ

871/QĐ-UB

29/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng vật tư, vải sợi, điện máy

26/CT-UB

24/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiến hành quy hoạch tổ chức lại sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

68/CT-UB

01/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Đẩy mạnh công tác khai hoang mở rộng diện tích ở ngoại thành

25/CT-UB

24/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thanh lý, thanh toán tài sản của các nhà tư sản thương nghiệp chuyển đi sản xuất

66/CT-UB

31/05/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về trách nhiệm lập dự kiến giá cố định mới các sản phẩm công, nông, lâm, ngư nghiệp

92/QĐ-UB

19/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng Giám định vật tư thiết bị đã kiểm kê trưng mua

23/CT-UB

17/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc khắc phục tình trạng tùy tiện và buông lỏng quản lý kỹ thuật, tăng cường một bước công tác này trong giai đoạn trước mắt, góp phần đưa công tác quản lý kinh tế - tài chính của thành phố Hồ Chí Minh đi vào nề nếp

132/QĐ-UB

24/04/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bổ sung Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp xã Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp Thành phố

54/TB-UB

29/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quyết định thời hạn các nhà tư sản thương nghiệp đi sản xuất

67/TB-UB

05/04/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý và tổ chức phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình trong Thành phố

10/TT-UB

27/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sắp xếp tiểu thương 3 ngành hàng vật tư vải sợi điện máy

953/QĐ-UB

29/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định mức thu nhập bình quân nhân khẩu ở Thành phố để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh loại nhỏ

450/QĐ-UB

13/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về một số chính sách tập thể hóa đối với các tập đoàn sản xuất nông nghiệp

952/QĐ-UB

29/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định mức miễn thu ở Thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp

521/QĐ-UB

12/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

951/QĐ-UB

29/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào hộ kinh doanh nhỏ

950/QĐ-UB

29/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc trích giảm lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng kinh doanh nông nghiệp (không chịu thuế nông nghiệp)

949/QĐ-UB

29/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giảm thuế lợi tức doanh nghiệp đối với hình thức hợp tác thuộc các ngành kinh doanh lương thực, ăn uống, phục vụ, sửa chữa ở Thành phố

45/TB-UB

01/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thi hành chính sách thuế Công thương nghiệp

40/QĐ-UB

28/02/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập các trạm kiểm soát thu thuế Công thương nghiệp tại Thành phố

387/QĐ-UB

31/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ổn định và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng

14/QĐ-UB

18/01/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp Thành phố

371/QĐ-UB

27/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thống nhất cách tính giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong Thành phố

341/QĐ-UB

23/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất

304/QĐ-UB

14/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh giá thu mua lúa và hoa màu

61/CT-UB

25/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện Nghị định 186/CP của Hội đống Chính phủ về ký kết hợp đồng sản xuất và gia công chế biến với chủ tư nhân

56/CT-UB

19/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện

55/CT-UB

14/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử ly vật tư, thiết bị và kho bãi

04/QĐ-UB

04/01/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Sở Nông nghiệp qua Sở Thủy sản Thành phố

09/CT-UB

10/02/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, quản lý tiền tệ, quản lý giá cả

4030/QĐ-UB

26/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xe vận tải của các tỉnh ra vào Thành phố

1790/QĐ-UB

29/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời việc thống nhất quản lý sử dụng và tiết kiệm vật tư gỗ

198/TB-UB

16/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số vấn đề thủ tục cần nghiêm chỉnh chấp hành trong việc đàm phán kinh tế với các tổ chức kinh tế nước ngoài

1789/QĐ-UB

29/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về thống nhất quản lý lâm sản ở thành phố Hồ Chí Minh

69/CT-UB

09/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiểm tra và kiểm kê các cơ sở sản xuất, kho bãi, vật tư, thiết bị, hàng hóa của các ngành thuộc Trung ương và Thành phố đang quản lý chưa hợp pháp

68/CT-UB

07/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hợp pháp hóa tất cả các cơ sở sản xuất, kho tàng, vật tư, thiết bị thuộc diện Nhà nước quản lý

232/QĐ-UB

02/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức và quản lý mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh

187/TB-UB

01/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định tạm thời chế độ thu thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất thủ công nghiệp, sửa chữa, vận tải trong Thành phố

66/CT-UB

29/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triển khai công tác cải tạo và xây dựng hệ thống trạm xăng dầu và lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu

46/CT-UB

11/08/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý chu đáo, cấm di chuyển , tháo dỡ thiết bị máy móc, thay đổi, nhiệm vụ thiết kế của các cơ quan sản xuất đã tiếp quản

3732/QĐ-UB

27/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân công thu mua, thu hồi giấy phế liệu

11/TT-UB

04/08/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ủy quyền cho Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố xét công nhận tư cách pháp nhân các đơn vị sản xuất kinh doanh, sự nghiệp

1532/UB

26/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định những điểm cụ thể về thanh toán tiền điện, nước ở các cơ quan Nhà nước và tập thể

63/CT-UB

17/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm và chống hao hụt, mất mát điện, thực hiện điều hòa công suất sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục

50/TB-UB

22/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về quản lý thị trường

59/CT-UB

09/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường công tác thu hồi, giao nộp, tái sinh và sử dụng lại dầu nhờn phế thải

79/CT-UB

23/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về chủ trương khai hoang thành lập nông trường quốc doanh

221/QĐ-UB

08/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về tỉ lệ lợi nhuận định mức trên giá thành hợp lý được duyệt, áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh của Thành phố

40/CT-UB

22/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân phối và tiêu dùng vải lụa

2775/UB

19/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số mặt hàng tư doanh của thương nghiệp Hợp tác xã

1487/UB

21/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định thủ tục chi tiêu tiền mặt để mua vật tư hàng hóa ngoài thị trường

3480/QĐ-UB

27/10/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ủy quyền cho Sở Tài chính xét duyệt góp vốn vào công tư hợp doanh và hình thức phân phối lãi cho các cổ phần tư nhân trong các xí nghiệp công tư hợp doanh của Thành phố

52/CT-UB

10/10/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành một số quy định nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong Thành phố

36/CT-UB

06/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiết kiệm tiêu dùng giấy và thu hồi giấy phế liệu

1515/QĐ-UB

22/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành một số điều quy định tạm thời về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở Thành phố

135/TB-UB

08/09/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nuôi heo trong Thành phố

70/CT-UB

21/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức triển khai các mặt tiêu chuẩn hóa – đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh

655/QĐ-UB

21/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành các chế độ báo cáo thống kê

11/CT-UB

12/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc phân phối sữa cho trẻ sơ sinh

33/CT-UB

23/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm và tận dụng mọi khả năng lương thực tại chỗ để giải quyết cho nông dân thiếu ăn

477/UB

10/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu mua, trưng mua hàng hóa, vật tư máy móc của các bộ phận đã đăng ký kinh doanh

1293/UB

23/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định cụ thể việc chỉ đạo sản xuất và tiết giảm lương thực

32/CT-UB

22/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giao nộp các loại bán sản phẩm vải, lụa, màn và các loại sản phẩm khác bằng các loại sợi bông, sợi hóa học, sợi tổng hợp

1289/QĐ-UB

22/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý tiêu dùng và phân phối lương thực cho một số đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh

192/QĐ-UB-TC

21/02/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban quản lý hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện thuộc Thành phố

16/UB

27/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc vận động tổ chức phong trào sản xuất cho xuất khẩu quy mô lớn

1241/QĐ-UB

30/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc trích lãi Hợp tác xã mua bán và Hợp tác xã tiêu thụ của phường xã, thị trấn

08/QĐ-UB

14/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Kinh tế Thành phố

957/UB

06/05/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định việc mua bán xe và phụ tùng xe

01/TT-UB

03/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tăng cường quản lý, mua bán và vận chuyển lương thực trong Thành phố

337/QĐ-UB

11/04/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều phối kịp thời vật tư, hàng hóa trưng mua đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân

284/QĐ-UB

31/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thống nhất quản lý và thu mua giấy các loại trong các cơ quan sản xuất và kinh doanh tư nhân

44/QĐ-UB

11/03/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chuyên chở đối với xe 2-3 bánh thô sơ và gắn máy

123/QĐ-UB

25/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

1473/UB-NC

02/05/1996

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc lập kế hoạch xin nhượng bán nhà xưởng dư thừa của các doanh nghiệp Nhà nước

03/TC-UB

30/01/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc vận chuyển, mua bán và giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh

112/CT-UB

11/09/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh xây dựng và tổ chức sản xuất màng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp

13/TB-UB

27/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đăng ký kinh doanh cho các nhà thuốc tây

43/QĐ-UB

04/02/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức thu đổi ngoại tệ trôi nổi trên địa bàn Thành phố

614/UB-ĐN

11/02/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ủy quyền ký giấy phép xuất nhập khẩu

198/QĐ-UB

04/04/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy định về kinh doanh và quản lý mặt hành thịt gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

378/QĐ-UB

01/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Đoàn đặc nhiệm chỉ đạo ngành giao thông vận tải

36/CT-UB-KT

31/10/1997

Văn bản bị bãi bỏ

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

657/QĐ-UB

20/11/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Ủy ban hợp tác và giám định đầu tư thành phố

39/CT-UB

02/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chấn chỉnh công tác thu mua hàng nông sản Xuất khẩu lưu thông trên địa bàn thành phố

30/TB-UB

14/03/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng giá bán lẻ 20 mặt hàng thuốc trị bệnh

250/QĐ-UB

31/08/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về hoạt động kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ trên địa bàn thành phố

2491/UB

09/08/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị 20/CT-UB của UBND. TP

521/QĐ-UB

17/09/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cải tiến một bước chế độ hợp đồng gia công tại Thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4340/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4340/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/1998
Ngày hiệu lực21/08/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4340/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4340/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành21/08/1998
       Ngày hiệu lực21/08/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất