Quyết định 79/QĐ-UB

Quyết định 79/QĐ-UB năm 1985 ban hành Quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức và quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 79/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẢI TẠO, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản thành phố và của đồng chí Trưởng Ban Cải tạo Công thương nghiệp tư doanh thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bản Quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức và quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.

Điều 2.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẠI VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH.

Thủy, hải sản (tươi sống, khô…) là mặt hàng thiết yếu của nhân dân có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho xuất khẩu. Nhà nước phải thống nhất quản lý kinh doanh, quản lý thị trường. Nhằm thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời quy định công tác cải tạo, tổ chức lại và quản lý kinh doanh, quản lý thị trường đối với mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu trên địa bàn Thành phố như sau:

Điều 1.- Công tác quản lý kinh doanh, quản lý thị trường các mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu (tươi sống, khô v.v…) được tập trung và thống nhất. Chỉ đạo công tác này do Ban Chỉ đạo công tác quản lý kinh doanh và quản lý thị trường các mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu (gọi tắt là Ban chỉ đạo) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Ban Chỉ đạo của thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo công tác cải tạo, tổ chức lại những thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố;

Quản lý thị trường mua bán, kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố về giá mua bán và quản lý giá mua bán theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; phân phối và điều hòa hợp lý các sản phẩm mua được cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phố để chế biến mặt hàng xuất khẩu.

Tại địa bàn một số quận, huyện lâu nay có thị trường thu mua thủy hải sản xuất khẩu (các Quận 1, 3, 5, 6, 8, các Huyện Nhà Bè, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh) thành lập ở mỗi đơn vị một Ban Chỉ đạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo quận huyện như của Ban Chỉ đạo Thành phố trong phạm vi quận, huyện và hoạt động theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thành phố.

Điều 3.- Ban Chỉ đạo của thành phố do Giám đốc Sở Thủy sản thành phố làm Trưởng ban và một số ngành liên quan sau đây là thành viên của ban:

- Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố, Phó Ban thường trực.

- Ủy ban Vật giá.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.

- Ban quản lý thị trường.

- Công an Thành phố.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Trưởng Ban Chỉ đạo của các quận, huyện được phân công thu mua thủy hải sản xuất khẩu.

Ban Chỉ đạo của quận huyện do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện (phụ trách phân phối lưu thông) làm Trưởng Ban và cũng có đại diện các ngành liên quan của quận huyện tham gia như cơ cấu của Ban chỉ đạo của thành phố.

Điều 4.- Những thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố (các thương lái và tiểu thương chân rít), muốn được tiếp tục hành nghề phải đăng ký hành nghề và được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân các quận, huyện có thị trường thu mua thủy hải sản như đã nói ở điều 2 trên đây. Trước khi cấp giấy phép hành nghề, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cần trao đổi với Ban Chỉ đạo thành phố về danh sách các thương lái, tránh trường hợp một người được phép hành nghề trên nhiều địa bàn Quận, Huyện.

Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận, huyện (thuộc các địa bàn nói trong điều 2 trên đây) được thành lập Cửa hàng hợp tác kinh doanh làm nhiệm vụ thu mua thủy hải sản xuất khẩu trực thuộc công ty. Cửa hàng hợp tác kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo đúng quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành (số: 290/QĐ-UB ngày 8-11-1984) đối với các ngành hàng thương nghiệp.

Cửa hàng hợp tác kinh doanh nói trên thu hút số thương lái “đầu đàn” thành các cổ đông, góp vốn và tay nghề cùng làm ăn với cửa hàng, lời cùng chia – lỗ cùng chịu. Cũng có thể sử dụng họ làm đại lý thu mua hưởng hoa hồng hoặc sử dụng tay nghề hưởng thu nhập theo chế độ khoán sản phẩm.

Đối với một số thương lái không thu hút vào cửa hàng hợp tác kinh doanh thì được sử dụng làm đại lý thu mua cho Cửa hàng hợp tác kinh doanh hưởng hoa hồng hoặc theo chế độ sử dụng tay nghề khoán công theo sản phẩm.

Đối với tiểu thương chân rít được tổ chức thành tổ thu mua cho cửa hàng hợp tác kinh doanh hưởng hoa hồng. Cửa hàng hợp tác kinh doanh có thể tuyển chọn số có tay nghề giỏi và làm ăn đúng đắn vào làm công cho cửa hàng, hưởng chế độ khoán theo sản phẩm.

Điều 5.- Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện thuộc diện nói ở điều 2, chịu trách nhiệm tổ chức thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn quận huyện, thông qua việc sử dụng màng lưới thu mua của mình như quy định ở điều 4

Công ty phải giao nộp đầy đủ các sản phẩm thu mua được cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phố theo sự phân công của Ban Chỉ đạo của thành phố. Xí nghiệp đông lạnh được phân công nhận nguyên liệu ở đâu, phải cử cán bộ của mình đến trực tiếp cùng phối hợp kiểm tra chất lượng và đưa hàng thẳng về xí nghiệp.

Đối với những hàng thủy hải sản thu mua được nhưng xí nghiệp đông lạnh không tiếp nhận vì không đủ tiêu chuẩn chất lượng, Công ty hợp đồng tiêu thụ qua màng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa của quận, huyện.

Điều 6.- Căn cứ giá mua nguyên liệu theo khung giá mà Hội đồng Bộ trưởng đã quy định cho các xí nghiệp đông lạnh ở thành phố, Ban Chỉ đạo của Thành phố nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua khung giá thu mua và căn cứ vào khung giá này, Ban Chỉ đạo quy định cụ thể giá thu mua cho từng loại mặt hàng theo chủng loại, phẩm chất. Sở Thủy sản có trách nhiệm hướng dẫn quy cách phẩm chất mặt hàng thủy hải sản thu mua để chế biến xuất khẩu.

Điều 7.- Chánh sách thuế công thương nghiệp đối với mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu được vận dụng như sau:

- Tạm thời chưa thu thuế doanh nghiệp trên giá thu mua hàng thủy hải sản giao nộp sản phẩm cho xí nghiệp đông lạnh làm hàng xuất khẩu. Đối với những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chế biến hàng xuất khẩu phải nộp thuế doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành và do Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu Quận, Huyện nộp.

- Cửa hàng hợp tác kinh doanh thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu được hưởng các chế độ thuế công thương nghiệp như quyết định số 290/QĐ-UB ngày 8-11-1984 của Uỷ ban nhân dân thành phố .

- Các đại lý thu mua, tổ thu mua của tiểu thương chân rít thuộc mạng lưới của Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện, hưởng thu nhập theo chế độ hoa hồng hoặc khoán công theo sản phẩm phải nộp thuế môn bài theo chế độ hiện hành, thuế doanh nghiệp sẽ do công ty thu mua nộp thay như nói ở phần trên và tạm thời chưa thu thuế lợi tức doanh nghiệp.

Điều 8.- Đối với số ngoại tệ tạo được từ hàng thủy hải sản xuất khẩu, được phân phối như sau:

- Tổng số ngoại tệ thu được do nguồn nguyên liệu mà các Công ty cung ứng hàng xuất khẩu giao nộp cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phố chế biến và tiêu thụ được, sau khi đã trừ mọi khoản về chi phí (chi phí về chế biến, về xuất nhập… và trích nộp về Trung ương theo quy định chung) số còn lại được phân phối :

- 40% cho các quận, huyện tính trên số nguyên liệu mà mỗi đơn vị đã giao nộp.

- 30% cho xí nghiệp đông lạnh, chế biến hàng xuất khẩu.

- 30% nộp về thành phố.

Điều 9.- Kể từ ngày ban hành quyết định này:

- Tất cả các quận, huyện trừ những đơn vị được phân công như nói ở điều 2, các xí nghiệp đông lạnh của thành phố cũng như ở Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các cơ sở kinh tế của tất cả các tỉnh đóng trên địa bàn thành phố, không được phép tổ chức thu mua mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức nói trên, nếu trước đây có sử dụng các tư thương làm nhiệm vụ thu mua mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu cho đơn vị mình, phải ngưng hoạt động và chuyển giao danh sách số tư thương này cho các Quận Huyện được giao nhiệm vụ làm công tác cải tạo, tổ chức lại như nói ở điều 4 trên đây.

- Tất cả các thương nhân chuyên buôn bán hàng thủy hải sản xuất khẩu đều được tổ chức, sắp xếp lại, khuyến khích đem vốn và tay nghề đi vào làm ăn với Nhà nước như quy định tại điều 4 trên đây. Những thương nhân không chấp nhận việc tổ chức sắp xếp này phải đình chỉ kinh doanh; nếu còn lén lút hoạt động sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 10.- Căn cứ các quy định nói trong văn bản này, Ban Quản lý thị trường thành phố, Công an Thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các Quận Huyện, phục vụ đắc lực cho việc cải tạo, tổ chức lại công tác quản lý kinh doanh, quản lý thị trường đối với việc thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu:

- Có phương án riêng phục vụ cho công tác này.

- Tổ chức một lực lượng cán bộ chuyên phục vu cho công tác này, hỗ trợ công tác cải tạo, tổ chức lại các thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu; nghiêm trị số thương nhân không chấp nhận chủ trương cải tạo tiếp tục làm ăn lén lút; tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm khắc các đơn vị cơ quan không được phép kinh doanh thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu vẫn tiếp tục sử dụng trái phép số thương nhân để đẩy giá tranh mua hàng thủy hải sản xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ chuyên trách công tác quản lý thị trường đối với mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu, cho phép tính vào giá thành sản phẩm của các xí nghiệp đông lạnh một khoản chi phí cho công tác quản lý thị trường. Ban chỉ đạo của thành phố tính toán trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt định mức cụ thể.

Điều 11.- Quy định này thi hành tạm thời, các Huyện có tổ chức sản xuất đánh bắt thủy hải sản (như Duyên Hải…) không nằm trong quy chế này.

Ban Chỉ đạo của Thành phố có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cụ thể; quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị bổ sung hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét ban hành quy định chính thức.

Điều 12.- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, những quy định ban hành trước đây trái với những điều trong bản quy định này đều bãi bỏ.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/1985
Ngày hiệu lực08/05/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành08/05/1985
        Ngày hiệu lực08/05/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/QĐ-UB Quy định tạm thời cải tạo, tổ chức quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu