Chỉ thị 70/CT-UB

Chỉ thị 70/CT-UB năm 1977 triển khai công tác tiêu chuẩn hóa – đo - lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 70/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC MẶT CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA – ĐO - LƯỜNG - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 13-9-1977, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ra quyết định ban hành văn bản : “Quy định tạm thời về 3 mặt công tác : tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh” : tổ chức thực hiện đầy đủ những điều đã quy định trong văn bản này là điều kiện thiết yếu để đưa công tác quản lý kinh tế - kỹ thuật của Thành phố vào nề nếp. Vì vậy tất cả các ban, ngành, sở, quận, huyện, các cơ sở trực thuộc phải bảo đảm có kế hoạch từng bước tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung văn bản quy định tạm thời về 3 mặt công tác này.

Để thống nhất chỉ đạo việc triển khai các mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa trong toàn Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ban, ngành, sở, quận, huyện, các công ty, các cơ sở trực thuộc thực hiện các công việc sau đây:

1) Từ nay đến 15-12-1977 phải hoàn thành việc phổ biến rộng rãi quyết định của Ủy ban về công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đến tận cơ sở. Ban lãnh đạo các cấp cần tổ chức nghiên cứu kỹ bản “Quy định tạm thời về 3 mặt công tác” để nắm chắc nội dung và có biện pháp tổ chức thực hiện.

2) Từ nay đến tháng 12 năm 1977, phải tiến hành điều tra tổng hợp một số tình hình sau đây để phục vụ cho việc tổ chức triển khai 3 mặt công tác tiêu chuẩn hóa-đo lường-kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa :

a. Điều tra về tình hình tổ chức bộ máy thực hiện 3 mặt công tác (xem biểu mẫu số 1 kèm theo).

b. Điều tra về mặt hàng sản xuất và số lượng sản phẩm có áp dụng tiêu chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng (xem biểu mẫu số 2 kèm theo).

c. Điều tra về số cơ sở phân tích thí nghiệm và khả năng của các cơ sở đó (xem biểu mẫu số 3 kèm theo).

d. Điều tra về tình hình thiết bị dụng cụ đo lường ở các cơ sở (xem biểu mẫu số 4 kèm theo).

3) Từ nay đến hết qúy I năm 1978, phải hoàn thành việc xây dựng bộ máy tổ chức thực hiện 3 mặt công tác từ các ban, ngành, sở, quận, huyện đến cơ sở theo đúng tinh thần và nội dung của văn bản quy định về 3 mặt công tác, cụ thể là phải cử cán bộ, thành lập tổ chức, định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho tổ chức đó, bố trí những cán bộ có năng lực phụ trách tổ chức này.

Trong Ban lãnh đạo của các ban, ngành, sở, quận, huyện, công ty và các cơ sở sản xuất, nhất thiết phải phân công một đồng chí phụ trách về công tác tiêu chuẩn hóa-đo lường-kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

4) Trong năm 1978, các ban, ngành, sở, quận, huyện..., phải phối hợp chặt chẽ với Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố lập kế hoạch từng bước triển khai 3 mặt công tác :

+ Về tiêu chuẩn hóa : tổ chức chỉ đạo các cơ sở sản xuất trong ngành, địa phương xây dựng xong các tiêu chuẩn xí nghiệp (hoặc quy định mức chất lượng) cho tất cả các sản phẩm ghi trong kế hoạch mà chưa có tiêu chuẩn của Nhà nước, của ngành và địa phương ; tham gia xây dựng tiêu chuẩn địa phương cho các sản phẩm có nhiều cơ sở cùng sản xuất ; đồng thời tổ chức xây dựng đủ quy trình định mức kỹ thuật để làm căn cứ cho việc quản lý kỹ thuật trong sản xuất.

+ Về đo lường : cố gắng trang bị đủ thiết bị, dụng cụ đo lường cần thiết cho các cơ sở sản xuất từ khâu phân phối vật tư, chuẩn bị sản xuất đến khâu kiểm tra xuất xưởng sản phẩm. Xây dựng các cơ sở sửa chữa dụng cụ đo, bảo đảm sửa chữa, hiệu chỉnh kịp thời các dụng cụ đo sai hỏng. Tổ chức kiểm định toàn bộ dụng cụ đo hiện có theo quy định của Nhà nước.

+ Về kiểm tra chất lượng sản phẩm : đưa chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thành chỉ tiêu pháp lệnh trong sản xuất. Phải tổ chức kiểm tra xét duyệt việc thực hiện chỉ tiêu chất lượng sản phẩm song song với chỉ tiêu số lượng. Phải xây dựng đầy đủ quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cho tất cả các sản phẩm ghi trong kế hoạch sản xuất đã được duyệt. Phải tổ chức hệ thống kiểm tra để kiểm tra đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm gồm :

- kiểm tra nguyên vật liệu và bán thành phẩm,

- kiểm tra thành phẩm,

- kiểm tra việc phân loại sản phẩm theo cấp chất lượng.

5) Các cấp cần tiến hành kiểm tra thường xuyên cấp dưới mình về việc tổ chức thực hiện các mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa, phải kịp thời tuyên dương khen thưởng những nơi làm tốt, xử lý, uốn nắn, giúp đỡ những nơi làm chưa tốt. Các ban, ngành, sở, quận, huyện, công ty, xí nghiệp... phải tổ chức cho cán bộ, công nhân viên học tập nắm vững để thực hiện các quy định kỹ thuật có liên quan tới công việc đang làm, học xong phải có kiểm tra đánh giá. Đối với công nhân trong các kỳ thi nâng bậc tay nghề phải đồng thời kiểm tra việc nắm vững các quy định kỹ thuật có liên quan. Các ban, ngành, sở, quận, huyện phải lập báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện 3 mặt công tác theo quy định định kỳ của Nhà nước gởi về Ban Khoa học và kỹ thuật để Ban Khoa học và kỹ thuật tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

6) Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chọn các đơn vị : Sở Công nghiệp, Quận 11, Huyện Củ Chi làm nơi chỉ đạo thí điểm về tổ chức triển khai thực hiện 3 mặt công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Giao cho Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố giúp các đơn vị thí điểm triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ và theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện, để báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

7) Trong năm 1978, Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố phải phối với các ban, ngành, sở, quận, huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo phụ trách 3 mặt công tác và cán bộ làm công tác nghiệp vụ về 3 mặt công tác của các ban, ngành, sở, quận, huyện...

- Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức, bao gồm chương trình, nội dung, cán bộ giảng dạy, địa điểm, chi phí tổ chức, in tài liệu, v.v...

- Các ban, ngành, sở, quận, huyện... chịu trách nhiệm cử cán bộ đi học đầy đủ, đúng đối tượng và cấp chi phí mua tài liệu học tập.

8) Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố, Ban Pháp chế Thành phố, Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp Thành phố, Sở Công an Thành phố cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp vạch kế hoạch triển khai việc thực hiện 3 mặt công tác trong khu vực kinh tế tư nhân.

9) Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố là cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn chỉ đạo toàn bộ công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của Thành phố.

Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố phải khẩn trương xây dựng cơ xưởng, phòng thí nghiệm để phục vụ yêu cầu công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Ủy ban Kế hoạch Thành phố, Sở Tài chánh, Công ty Vật tư tổng hợp Thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố trong việc xây dựng cơ xưởng và phòng thí nghiệm.

Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố phải thường xuyên báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố biết tình hình thực hiện 3 mặt công tác của các cơ quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh do Thành phố quản lý.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Biểu 1


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

BIỂU TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN CÔNG TÁC
 TIÊU CHUẨN HÓA – ĐO LƯỜNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA

Tổng số cơ sở sản xuất trực thuộc

số cơ sở có bộ máy tổ chức thực hiện ba mặtcông tác

HÌNHTHỨC TỔ CHỨC

Số lượng cán bộ đầu tư cho ba mặt công tác

TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ

GHI CHÚ

Phòng

Ban

Tổ

Cán bộ chuyên trách

Đại học

Trung cấp

Công nhân

Số lượng

Ngành nghề

Số lượng

Ngành nghề

Số lượng

Ngành nghề

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

 

Biểu 2


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

Xí nghiệp, (trại cơ sở…) :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VỀ CÁC MẶT HÀNG SẢN XUẤT THEO
 YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HÓA VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tổng số mặt hàng sản xuất

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn Nhà nước

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn ngành

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn địa phương

Số lượng mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn xí nghiệp

Số lượng mặt hàng sản xuất  theo quy định mức chất lượng tạm thời

Số lượng mặt hàng sản xuất có thiết kế kỹ thuật

Số lượng mặt hàng sản xuất có qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

 

Biểu 3


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở (ban, ngành, quận, huyện…) :

Công ty :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC CƠ SỞ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Số thứ tự

Tên cơ sở phân tích tích nghiệm

Địa chỉ

Khả năng phân tích thí nghiệm

Điều kiện phối hợp công tác

ThờI gian phân tích thí nghiệm cho 1 loại mẫu

Lệ phí

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ----tháng -----năm 197—

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu70/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/1977
Ngày hiệu lực21/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu70/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành21/11/1977
        Ngày hiệu lực21/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 70/CT-UB tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn hóa đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh