Quyết định 6700/QĐ-UB-NC

Quyết định 6700/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6700/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 29 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW (Bộ Tư pháp)
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB: PVP/NC, Tổ CNN
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LÃNH VỰC KHOA HỌC- KỸ THUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN 31/12/1996
(Bãi bỏ theo Quyết định 6700/QĐ-UB-NC ngày 14/12/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh )

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

01

Công văn

733/UB

09-4-1977

Về một số vấn đề bảo vệ môi sinh

Cả văn bản

Có luật bảo vệ môi trường quy định

 

02

Quyết định

337/QĐ

11-4-1977

Về việc áp dụng tiêu chuẩn địa phương về chất lượng sản phẩm trong ngành xe đạp.

Bỏ các tiêu chuẩn sau:

 

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.5-77: ổ lái xe đạp

Có TCVN 3841-93 thay thế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.12-77: chốt đùi (kavet)

Có TCVN 3843-88 thay thế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.16-77: thắng (phanh)

Có TCVN 3847-88 thay thế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.18-77: Yên và vấu yên

Có TCVN 3836-93 thay thế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.19-77: Cọc yên

Có TCVN 3837-88 thay thế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.28-77: Bao xích (gạc đề sên)

Không còn phù hợp với thực tế

 

 

 

 

 

 

-53-TCV.30-77: Mạ kền, crôm trên mặt sản phẩm ống thép

Có TCVN 3832-88 thay thế

 

03

Chỉ thị

21/CT-UB

14-5-1977

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bổ túc cho công nhân kỹ thuật

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

04

Quyết định

396/QĐ-TC

03-6-1977

Về công tác tổ chức và quản lý hoạt động cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại TP. HCM

Cả văn bản

Có Nghị định 31CP ngày 31-1-1981 ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế quy định.

 

05

Quyết định

1187/QĐ-UB

13-9-1977

Về công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh

Cả văn bản

Có Pháp lệnh đo lường năm 1990; Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa quy định.

 

06

Chỉ thị

70/CT-UB

21-11-1977

Về việc tổ chức triển khai các mặt công tác tiêu chuẩn hóa- đo lường- kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của TP HCM.

Cả văn bản

Có Pháp lệnh đo lường năm 1990; Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa quy định.

 

07

Công văn

940/UB

25-5-1979

Về nhượng máy cho các tỉnh.

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

08

Công văn

1130/UB

25-6-1979

Về việc quản lý, tháo gỡ, di chuyển máy móc, thiết bị

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

09

Quyết định

1488/QĐ-UB

14-8-1979

Về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tàu vị yểu

Cả văn bản

Có: TCVN 1763-86

TCVN 5107-93

TCVN 5526-91

TCVN 1265-72

TCVN 1764-75 thay thế

 

10

Quyết định

1490/QĐ-UB

14-8-1979

Về việc ban hành các tiêu chuẩn địa phương về muối ăn

Cả văn bản

Có TCVN 3974-84 thay thế

 

11

Quyết định

12/QĐ-UB

16-01-1980

Về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

12

Công văn

39/UB

06-01-1982

Về việc quản lý ghi và phát hành bằng băng từ (Video Tapcs Recorder) nhập vào thành phố

Cả văn bản

Có công văn 1284/UB ngày 24-7-1982 quy định

 

13

Thông báo

26/TB-UB

10-02-1982

Bổ sung công văn số 39/UB ngày 06-01-1982

Cả văn bản

Có công văn 1284/UB ngày 24-7-1982 quy định

 

14

Công văn

937/UB

01-6-1982

Về tăng cường quản lý băng ghi hình

Cả văn bản

Có công văn 1284/UB ngày 24-7-1982 quy định

 

15

Chỉ thị

25/CT-UB

19-8-1982

Về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm Giảng Võ

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

16

Thông báo

239/TB-UB

22-11-1982

Về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật xây dựng trên địa bàn thành phố

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

17

Quyết định

67/QĐ-UB

28-5-1983

Về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu hạ lưu sông Đồng Nai và Sàigòn thuộc UBND thành phố

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

18

Quyết định

420/QĐ-UB

16-12-1983

Về việc ban hành Tiêu chuẩn địa phương về nước tương

Cả văn bản

Có TCVN 1763-86 thay thế

 

19

Quyết định

422/QĐ-UB

16-12-1983

Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn địa phương về kem đánh răng

Cả văn bản

Có TCVN 5816-94 thay thế

 

20

Quyết định

240/QĐ-UB

01-9-1984

Về việc Ban hành Quy định tạm thời về chất lượng bánh trung thu, bánh in,

Bỏ: QĐ tạm thời về chất lượng của:

 

 

 

 

 

 

bánh dẻo, bánh ngọt, kẹo đậu phụ.

- Bánh in

Có TCV 144-88 thay thế (theo QĐ 363/QĐ-UB ngày 24-11-1988)

 

 

 

 

 

 

- Bánh dẻo

- Có TCV 143-88 thay thế (theo QĐ 363/QĐ-UB ngày 24-11-1988)

 

 

 

 

 

 

- Bánh ngọt

- Có TCVN 5909-95 thay thế

 

21

Quyết định

286/QĐ-UB

07-11-1984

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chất lượng nước ngọt

Cả văn bản

Có TCV 140-88 thay thế (theo QĐ 372/QĐ-UB ngày 25-11-1988)

 

22

Quyết định

19/QĐ-UB

28-01-1985

Về việc ban hành 5 bản Quy định tạm thời về chất lượng của 5 sản phẩm cao su

Bỏ: QĐ Tạm thời về chất lượng của:

- Vỏ xe gắn máy

- Có TCVN 5721-93 thay thế

 

 

 

 

 

 

- Ruột xe gắn máy

- Có 64 TCN 44-88 thay thế

 

23

Quyết định

163/QĐ-UB

17-7-1985

Về việc ban hành tiêu chuẩn về đồ chơi trẻ em-yêu cầu về an toàn sử dụng (53 TCV 57-85)

Cả văn bản

Có TCVN 6238- 1,2,3,4,6-97 và TCVN 5682-92 thay thế

 

24

Chỉ thị

12/CT-UB

12-6-1986

Về việc tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ 3

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

25

Quyết định

79/QĐ-UB

17-6-1986

Về việc thành lập Hội đồng thẩm tra luận chứng kinh tế-kỹ thuật

Cả văn bản

Có Nghị định 42/CP ngày 16-7-1996 và Thông tư 09 ngày 21-9-1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định

 

26

Thông báo

25/TB-UB

10-3-1987

Kết luận của Chủ tịch UBND/TP về quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học năm 1987 và những năm tới

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

 

27

Chỉ thị

50/CT-UB

12-12-1988

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa

Cả văn bản

Có Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 quy định

 

28

Quyết định

758A/QĐ-UB

15-5-1993

Ban hành Quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường thành phố

Bỏ chương IV xử lý các trường hợp vi phạm

Có Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh và các Nghị định mới quy định

 

29

Quyết định

09/QĐ-UB

09-01-1993

Về việc ban hành các Quy định về

- Đăng ký chất lượng hàng hóa

- Danh mục hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng

Cả văn bản

Có Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995, quy định của các Bộ liên quan ban hành sau này

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6700/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6700/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1998
Ngày hiệu lực14/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6700/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6700/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành14/12/1998
       Ngày hiệu lực14/12/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6700/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực khoa học kỹ thuật do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           • 14/12/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực