Quyết định 185/QĐ-UB

Quyết định 185/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về tổ chức và quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 185/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ XE CHUYÊN DÙNG VẬN CHUYỂN GỖ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
Căn cứ Quyết định số 68/HĐBT ngày 20-02-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý thống nhất ô-tô chuyên dùng vận chuyển gỗ và các cơ sở cưa xẻ gỗ dân dụng vào ngành Lâm nghiệp;
Theo đề nghị của các đ/c Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Trưởng Ban quản lý thị trường thành phố, Trưởng ban tổ chức chính quyền,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về tổ chức và quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ ngành Lâm nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; những quyết định trước đây trái với những điều trong bản quy định kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các đ/c ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lâm nghiệp và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CẢI TẠO TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH CƯA XẺ GỖ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 14-8-1985 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Nhằm mục đích sử dụng hợp lý và có hiệu quả các phương tiện vận chuyển gỗ để thực hiện tốt kế hoạch khai thác vận chuyển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố và nhu cầu của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thời về việc cải tạo sắp xếp và quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ trên địa bàn thành phố như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Tất cả xe cơ giới chuyên dùng vận xuất, vận chuyển gỗ chuyên ngành Lâm nghiệp, hiện do các ngành của thành phố và quận huyện quản lý được cải tạo tổ chức lại theo hai hình thức sở hữu: quốc doanh và CTHD chia lãi.

Điều 2: Ngành Lâm nghiệp thống nhất quản lý các phương tiện vận chuyển gỗ có sự phân công phân cấp với các ngành, quận, huyện còn cho phép quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ, vừa bảo đảm tính thống nhất ngành theo nguyên tắc, vừa bảo đảm tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Sở Lâm nghiệp là cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các ngành kinh tế khác có xe chuyên dùng vận chuyển gỗ, thực hiện công tác cải tạo tổ chức lại lực lượng xe vận xuất, vận chuyển gỗ hình thành hệ thống tổ chức quản lý ngành.

Điều 4: Sau khi cải tạo tổ chức lại, các xe chuyên dùng vận xuất, vận chuyển gỗ sẽ hình thành hệ thống tổ chức quản lý như sau:

1. Ủy ban Nhân dân quận huyện đang có xe chuyên dùng tổ chức lại thành 1 đội xe quốc doanh hoặc Công ty hợp doanh chia lãi do Ủy ban Nhân dân quận huyện quản lý.

2. Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở QLNĐ, và CTCC Sở Điện lực, Công ty Vật tư tổng hợp và Cảng Sài Gòn được quản lý số xe chuyên dùng “loại xe bàn” hiện có phục vụ nhu cầu của ngành.

1) Lực lượng Thanh niên xung phong được giao nhiệm vụ khai thác gỗ được quản lý các loại xe vận xuất, vận chuyển gỗ xe bàn hiện có.

3. Các xe chuyên dùng vận chuyển gỗ hiện nay do các cơ quan khác của Thành phố đang quản lý (trừ các ngành nói ở điều 2) đều chuyển giao lại Sở Lâm nghiệp để thống nhất việc quản lý sử dụng.

Về khối lượng gỗ nhu cầu của những đơn vị đã chuyển giao xe cho Sở Lâm nghiệp, Sở Lâm nghiệp có trách nhiệm đảm bảo kế hoạch cung ứng tại chỗ theo các hợp đồng kinh tế.

Điều 5:

1) Sau khi tổ chức lại các xí nghiệp quốc doanh, CTHD của ngành phải xây dựng đề án sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư theo chiều sâu: tổ chức cơ khí sửa chữa và chế tạo phụ tùng, tổ chức bến bãi, hậu cần nhằm duy trì và tăng cường lực lượng vận chuyển đảm bảo phục vụ cho yêu cầu kế hoạch.

Xí nghiệp quốc doanh, CTHD xe chuyên dùng được áp dụng chế độ chánh sách xe chuyên dùng do Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành cho ngành giao thông vận tải.

2) Về chánh sách: đối với các xí nghiệp quốc doanh, CTHD thực hiện chính sách chung theo quy định của ngành giao thông vận tải.

a) Đối với xí nghiệp quốc doanh thực hiện chế độ khoán sản phẩm, nghiên cứu vận dụng một cách hợp lý các biện pháp của ngành giao thông vận tải vào thực tiễn của ngành lâm nghiệp.

b) Đối với xí nghiệp CTHD được áp dụng quản lý theo hình thức chia lãi thí điểm do ngành Lâm nghiệp chỉ đạo, kết luận trình Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định, hoặc áp dụng chế độ bao khoán theo Văn bản số 1433/UB ngày 09-7-1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÀNH

Điều 6: Tất cả các xe vận xuất, vận chuyển gỗ hiện hành đóng mới hoặc phục hồi đều phải thông qua Sở Lâm nghiệp về quản lý ngành, Sở Giao thông vận tải, ngành Công an thành phố để cấp giấy phép lưu thông.

Các cơ sở cơ khí động lực hoặc cơ khí giao thông vận tải, đóng mới hay phục hồi xe chuyên dùng vận chuyển gỗ được quyền ký hợp đồng với cơ quan tỉnh bạn hoặc đơn vị có nhu cầu và tiến hành các thủ tục như quy định trên.

Điều 7: Tư nhân trong nước hoặc Việt kiều ở nước ngoài được quyền đầu tư xe chuyên dùng với ngàng lâm nghiệp được tổ chức theo dạng CTHD chia lãi.

Điều 8: Không cho phép việc mua bán sang nhượng xe chuyên dùng lâm nghiệp.

Tư nhân có xe vận xuất vận chuyển gỗ, có hộ khẩu tại thành phố đã đưa xe về các tỉnh, chưa được thành phố cho chuyển vùng, hoặc với lý do xin hồi hương đã chuyển vùng phương tiện nhưng không cắt chuyển hộ khẩu, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Sở Lâm nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố làm việc cụ thể từng xe một, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố giải quyết.

- Tất cả các xe chuyên dùng vận xuất, vận chuyển gỗ thuộc Sở Lâm nghiệp và các ngành được quy định ở điều 4 trên đây và các xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản quận, huyện quản lý đều phải gắn biểu tượng “chuyên dùng vận chuyển gỗ”.

- Việc xét cấp biểu tượng chuyên dùng này cho từng xe do Sở Lâm nghiệp và Công an giao thông thực hiện.

Điều 9: Sở Lâm nghiệp xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt và hướng dẫn kiểm tra thực hiện. Sở Lâm nghiệp có trách nhiệm giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất và cân đối nhiên liệu vật tư phù hợp với năng lực thiết bị cho các xí nghiệp vận chuyển gỗ do Sở trực tiếp quản lý.

Đối với các xe thuộc quận huyện và các ngành chuyên dùng sử dụng quản lý, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ủy ban kế hoạch thành phố, sau khi tham khảo ý kiến của Sở Lâm nghiệp, cân đới nhiên liệu vật tư theo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất được giao cho các ngành chuyên dùng và các xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản quận huyện.

Điều 10: Các ngành được quản lý xe, do tính chất sản xuất của ngành mình, đảm nhận chỉ tiêu vận chuyển gỗ được phân bổ cho ngành, nếu thừa năng lực được quyền nhận vận chuyển hỗ trợ cho các ngành và các tỉnh theo hợp đồng kinh tế giữa hai bên. Hợp đồng phải thông qua Sở Lâm nghiệp để làm chức năng quản lý ngành về nguồn gỗ.

Đối với những kế hoạch vận chuyển tập trung cấp bách của trung ương và thành phố, Sở Lâm nghiệp trình UBND Thành phố xét duyệt cho phép huy động các phương tiện vận chuyển gỗ của các ngành khác và quận huyện.

Điều 11: Những đoàn xe chở gỗ của các tỉnh đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiệm vụ vận chuyển gỗ cho tỉnh mình, khi ký hợp đồng vận chuyển gỗ thuê cho các cơ quan ban, ngành của Thành phố phải thông qua Sở Lâm nghiệp để quản lý các định mức kinh tế - kỹ thuật và nguồn gốc gỗ.

Điều 12: Các ngành lực lượng thanh niên xung phong và quận huyện quản lý xe chuyên dùng vận xuất, vận chuyển gỗ có nhu cầu vật tư kỹ thuật, phục vụ sửa chữa, thay thế lập kế hoạch hàng năm gởi Sở Lâm nghiệp tổng hợp để xin Bộ Lâm nghiệp và Ủy ban Kế hoạch thành phố duyệt cấp theo Nhiệm vụ, kế hoạch khai thác vận chuyển gỗ hàng năm.

Chỉ tiêu kế hoạch vật tư được duyệt cấp sẽ giao thẳng cho các ngành quận, huyện có quản lý xe chuyên dùng.

Các ngành, lực lượng thanh niên xung phong và quận huyện có xe chuyên dùng cũng được quyền tự lo vật tư kỹ thuật theo nguyên tắc 4 nguồn Nhà nước cho phép.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Bản quy định tạm thời này được áp dụng thống nhất cho các ngành quản lý xe chuyên dùng chở gỗ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lâm nghiệp, Ban Cải tạo TCNTD Thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các Ban, Ngành, Sở liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của văn bản này, đồng thời theo dõi bổ sung, chỉnh lý các điều khoản cần thiết, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành chính thức.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu185/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/1985
Ngày hiệu lực14/08/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu185/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Triết
        Ngày ban hành14/08/1985
        Ngày hiệu lực14/08/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 185/QĐ-UB tổ chức quản lý xe chuyên dùng vận chuyển gỗ