Quyết định 15/QĐ-UB

Quyết định 15/QĐ-UB năm 1982 sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 2252/QĐ-UB kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 04/09/1992.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 2 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị định số 24/HĐBT ngày 10-8-1981 của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung một số điểm về tổ chức Trọng tài Nhà nước về kinh tế và các Thông tư ngày 17-9-1981 số 17/PC-TT 18/PC-TT của Trọng tài kinh tế nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 24-HĐBT và bộ máy tổ chức Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố ;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trọng tài kinh tế thành phố và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm quyết định này, bản Quy định sửa đổi, bổ sung một số điểm về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

BẢN QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 03-2-1982 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Điều 1.- Hội đồng Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nay đổi tên gọi là “Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2.- Từ nay bãi bỏ chế độ thành viên kiêm chức ở Trọng tài kinh tế Thành phố.

Điều 3.- Trọng tài kinh tế thành phố do một Chủ tịch phụ trách và một Phó Chủ tịch giúp việc.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố do Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước bổ nhiệm và bãi miễn theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm và bãi miễn sau khi thoả thuận với Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước.

Điều 4.- Thành lập ngạch trọng tài viên thuộc Trọng tài kinh tế Thành phố, căn cứ Nghị định 24/HĐBT ngày 10-8-1981 của Hội đồng Bộ trưởng, Trọng tài kinh tế Thành phố sẽ có từ 3 đến 5 trọng tài viên.

A-NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

1. Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước về các điều quy định về hợp đồng kinh tế xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế theo sự phân công của Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên ký hợp đồng kinh tế. Xử phạt vi phạm hợp đồng kinh tế và buộc bên vi phạm bồi thường thiệt hại gây ra.

Trong trường hợp cần thiết, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm đối với những tổ chức và cá nhân phạm lỗi gây ra vụ vi phạm hợp dồng kinh tế, làm thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa.

2. Thanh tra việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế ở đơn vị kinh tế cơ sở và các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kinh tế cơ sở nhằm phòng ngừa các vụ vi phạm kỷ luật hợp đồng kinh tế.

Kiến nghị với Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố xét xử những vụ vi phạm nghiêm trọng chế độ hợp đồng kinh tế được phát hiện qua thanh tra.

3. Thông qua công tác xét xử và thanh tra, phát hiện những thiếu sót của đơn vị kinh tế cơ sở, của các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kinh tế cơ sở và của các cơ quan khác có liên quan trong việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách chế độ quản lý kinh tế, tìm nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục, ngăn ngừa thiếu sót trong ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, hướng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng luật pháp của Nhà nước.

4. Khi xét xử hoặc thanh tra, trọng tài viên phải tuân thủ nghiêm túc luật pháp Nhà nước và các quy định của Nhà nước về công tác xét xử và thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

5. Các quyết định của trọng tài viên đều có hiệu lực pháp lý buộc các bên đương sự, các cơ quan có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không đồng ý với quyết định của trọng tài viên, các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định nhưng khi chờ giải quyết vẫn phải chấp hành quyết định đó.

6. Khi tiến hành xét xử, thanh tra, trọng tài viên có quyền :

a/ Được sử dụng cán bộ, phương tiện cơ quan phục vụ cho nhu cầu công tác theo quy định của Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố.

b/ Yêu cầu các bên đương sự, các đơn vị được thanh tra, các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cơ sở và các cơ quan khác cung cấp tài liệu, văn bản, chứng lý cần thiềt, có liên quan đến vụ việc xét xử hoặc thanh tra để làm sáng tỏ sự việc.

c/ Chỉ định Ban giám định để giám định các vấn đề có liên quan đến vụ việc tranh chấp hợp đồng kinh tế.

d/ Triệu tập các bên đương sự, mời đại diện các cơ quan có liên quan đến dự phiên họp xét xử.

Yêu cầu các cơ quan liên quan cử cán bộ cùng tham gia việc thanh tra. Yêu cầu đơn vị được thanh tra sửa chữa những thiếu sót do mình gây ra, đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên có biện pháp sửa chữa những thiếu sót đó.

d/ Thừa lệnh Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố ký các công văn về các việc làm ở điểm b, c, d trên đây và nhân danh Trọng tài kinh tế Thành phố ký biên bản quyết định xét xử và biên bản thanh tra.

Những công văn về việc xét xử hoặc thanh tra gởi đến cơ quan cấp trên hoặc cơ quan đồng cấp của Trọng tài kinh tế Thành phố đều do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Trọng tài kinh tế Thành phố ký tên.

B- TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI VIÊN

Trọng tài viên thuộc Trọng tài kinh tế thành phố là cán bộ cấp sở hoặc tương đương, là người trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất chính trị tốt, liêm khiết, công minh, có kiến thức pháp lý và kiến thức quản lý kinh tế cần thiết, hiểu biết về nghiệp vụ trọng tài kinh tế và có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

C- BỔ NHIỆM VÀ BÃI MIỄN TRỌNG TÀI VIÊN :

- Trọng tài viên thuộc Trọng tài kinh tế thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm và bãi miễn sau khi thoả thuận với Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước.

- Trọng tài viên có thể bị bãi miễn khi không đảm đương được nhiệm vụ, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nhà nước, hoặc vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn của trọng tài viên.

Điều 5.- Bộ máy tổ chức của Trọng tài kinh tế thành phố gồm có hai phòng :

- Phòng tổng hợp.

- Phòng hành chánh quản trị.

A- PHÒNG TỔNG HỢP :

Có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố.

1. Lập chương trình công tác hàng năm, qúy, tháng và hàng tuần của cơ quan. Theo dõi việc thực hiện chương trình công tác đó.

2. Làm công tác thống kê trọng tài, qua đó tổng hợp phân tích tình hình nguyên nhân gây nên vi phạm luật pháp kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những biện pháp ngăn ngừa, khắc phục những thiếu sót.

3. Làm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước.

4. Thu nhập và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác trọng tài kinh tế phục vụ công tác xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế và thanh tra việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế.

5. Làm thư ký trọng tài, ghi chép biên bản thanh tra biên bản xét xử và viết các quyết định xét xử.

6. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành chế độ hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế trong phạm vi thành phố theo yêu cầu của Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố.

7. Sưu tầm hệ thống hóa, bảo quản các văn bản, pháp luật về hợp đồng kinh tế, trọng tài kinh tế, về quản lý kinh tế cung cấp cho nhu cầu công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các trọng tài viên.

8. Tuyên truyền phổ biến chế độ hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế trong nội bộ cơ quan trọng tài kinh tế và theo yêu cầu của các cơ quan khác thuộc thành phố.

Tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hợp đồng kinh tế ở các đơn vị cơ sở và các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cơ sở.

9. Xem xét tính đúng đắn các kết luận trong biên bản thanh tra, biên bản xét xử, các quyết định xét xử và các kiến nghị của trọng tài viên gởi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cán bộ phòng tổng hợp phải có sự hiểu biết về luật pháp, có kiến thức về quản lý kinh tế, có sở trường về công tác của mình, có khả năng ghi chép và soạn thảo văn bản.

B- PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ :

Có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Trọng tài kinh tế về :

- Công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ.

- Công tác quản trị, kế toán, tài vụ.

- Công tác tổ chức và cán bộ, bảo vệ cơ quan.

Cán bộ nhân viên phòng hành chánh quản trị phải có hiểu biết và thông thạo các nghiệp vụ hành chánh quản trị.

Biên chế của Phòng tổng hợp và Phòng hành chánh quản trị do Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố bàn bạc thoả thuận với Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố trên cơ sở những quy định chung của Nhà nước, bảo đảm đủ số cán bộ nhân viên cần thiết phục vụ tốt công tác của cơ quan.

Điều 6.- Các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế ở cấp thành phố và ở cấp quận, huyện được xử lý theo Quyết định 06/CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Điều 7.- Để giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo công tác Hợp đồng kinh tế và giải quyết các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế trong phạm vi quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận, huyện cần bố trí 2 – 3 cán bộ (tùy theo yêu cầu công tác) chuyên trách hình thành tổ trọng tài kinh tế trong Ban kế hoạch quận, huyện (theo Quyết định số 152/CP ngày 9-4-1981 của Hội đồng Chính phủ), tổ trọng tài kinh tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố.

- Cán bộ trọng tài kinh tế quận, huyện phải là người có phẩm chất chính trị, có đạo đức xã hội chủ nghĩa, am hiểu luật pháp, có kiến thức về quản lý kinh tế và công tác hợp đồng kinh tế. Việc điều động, bố trí cán bộ trọng tài kinh tế quận, huyện phải được Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố thoả thuận.

- Tổ trọng tài kinh tế quận, huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

1. Trên cơ sở số kiểm tra kế hoạch hoặc kế hoạch chính thức được giao, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các đơn vị kinh tế của quận, huyện ký kết hợp đồng kinh tế, điều chỉnh hợp đồng kinh tế khi chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế đã ký kết, việc thi hành những quyết định của cơ quan trọng tài kinh tế.

2. Tuyên truyền, phổ biến chế độ hợp đồng kinh tế và chính sách chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước có liên quan đến công tác hợp đồng kinh tế trong phạm vi quận, huyện.

3. Hướng dẫn các đơn vị kinh tế của quận, huyện thương lượng giải quyết các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế.

4. Tiếp nhận hồ sơ, đơn khiếu nại về hợp đồng kinh tế, thu thập tài liệu, chứng lý, yêu cầu đương sự và các cơ quan liên quan cung cấp các tài liệu văn bản có liên quan đến vụ tranh chấp Hợp đồng kinh tế, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết các vụ tranh chấp đó trên tinh thần hòa giải.

Chuyển hồ sơ lên Trọng tài kinh tế thành phố những vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế mà Ủy ban nhân dân quận, huyện hòa giải không có kết quả hoặc không đủ thẩm quyền giải quyết, hoặc chuyển hồ sơ cho Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện đối với những vụ vi phạm hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân quận, huyện.

Khi thực hiện các nghiệm vụ nêu trên, tổ trọng tài kinh tế quận, huyện phải theo đúng những quy định của Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ của Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố.

5. Được mời tham dự các cuộc hội nghị của Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan ban, ngành trong quận, huyện bàn các vấn đề có liên quan dến công tác trọng tài kinh tế.

6. Thường kỳ làm báo cáo tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong công tác hợp đồng kinh tế gởi lên Ủy ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch trọng tài kinh tế thành phố.

Điều 8.- Bản quy định này sửa đổi bổ sung điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài kinh tế thành phố ban hành kèm theo quyết định 08/QĐ-TC ngày 14-1-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố. Những điều quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây về tổ chức và hoạt động của trọng tài kinh tế trái với những quy định này đều được bãi bỏ.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố chịu trách nhiệm ra văn bản hướng dẫn thi hành bản quy định này.

Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/1982
Ngày hiệu lực03/02/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/1992
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành03/02/1982
        Ngày hiệu lực03/02/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/1992
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-UB sửa đổi tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Hồ Chí Minh