Thông báo 194/TB-UB

Thông báo 194/TB-UB về việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 194/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 1985

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG QUỸ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ

Ngày 4-9-1985, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Võ Danh thay mặt Thường trực UBND Thành phố chủ trì cuộc họp về sử dụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện: Sở Tài chánh, Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố, Sở Thương nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Thành phố, Ngân hàng Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương, Ủy ban Nhân dân Huyện Duyên Hải.

Căn cứ vào báo cáo của Sở Tài chánh, Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố và các đơn vị phát biểu ý kiến việc sử dụng xuất nhập khẩu Thành phố, Thường trực UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

I. Quỹ xuất nhập khẩu thành phố được tạo ra do nguồn vốn vay ngoại tệ nhập chịu nước ngoài nhập nguyên liệu vật tư đưa vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo ra quỹ hàng hóa lưu thông trao đổi cả khu vực. Mục tiêu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố là tập trung cho yêu cầu tạo ra nguồn hàng xuất khẩu cho Thành phố và dành một phần để bù lỗ các hàng xuất khẩu cũng như giải quyết khó khăn, bức bách của Thành phố. Quỹ này phải được quản lý bằng hình thức cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh vay vốn sử dụng một cách có hiệu quả và phát triển nguồn quỹ này ngày càng lớn hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG QUỸ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ: TẬP TRUNG PHỤC VỤ CÁC LĨNH VỰC SAU ĐÂY:

a) Với các đơn vị kinh doanh được vay làm vốn lưu động để tạo ra được quỹ hàng xuất khẩu cho phép các đơn vị nội ngoại thương cấp thành phố (Công ty, Xí nghiệp) và quận huyện (Công ty cung ứng hàng xuất khẩu) được vay sử dụng quỹ này, để hoạt động kinh doanh quay vòng, tạo ra quỹ hàng hóa phục vụ thu mua hàng xuất khẩu cho Thành phố. Trong hoạt động kinh doanh nếu cần có thêm một tỷ lệ tiền mặt hoặc hàng hóa để trao đổi, đơn vị cố thu xếp để đáp ứng cho đơn vị cần.

b) Tăng cường đầu tư vốn, thu hồi sản phẩm sản xuất ở các huyện ngoại thành và các chương trình liên kết hợp tác kinh tế ngắn ngày (quý, 6 tháng) giữa các đơn vị thành phố, quận huyện với các tỉnh đã có quan hệ, tạo ra nguồn hàng xuất khẩu.

c) Trước mắt phục vụ đầu tư các công trình xây dựng, chế biến xuất khẩu mà ngân sách còn thiếu hụt như: nhà máy đồ hộp xuất khẩu, nhà máy thuốc lá, khu chế xuất bến cảng ngoại thương…

Riêng về các công trình đầu tư dài hạn sẽ không sử dụng vốn vay của quỹ này, mà sẽ bàn cách giải quyết cơ bản và phù hợp hơn.

III. VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ:

1. Giao Sở Tài chánh tiếp tục theo dõi và quản lý sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố với nội dung và biện pháp mới thật linh hoạt và phù hợp.

2. Các ngành, các đơn vị thành phố, quận huyện có nhu cầu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu cần lập phương án thuyết minh hiệu quả kinh tế theo mục đích và các yêu cầu nêu trên, Tiểu ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố sẽ xem xét trình Thường trực UBND Thành phố giải quyết việc cho vay sử dụng vốn.

Trước mắt, Sở Tài chánh làm ngay dự thảo quyết định trình Thường trực UBND Thành phố quyết định việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu cho các đơn vị sau đây:

a) Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố sử dụng: 2,2 tỷ đồng để dùng một phần trả nợ vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương cũng như sử dụng vào công tác kinh doanh, đầu tư liên kết hợp tác ngắn hạn và đầu tư chiều sâu của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố.

b) Sở Thương nghiệp được sử dụng ngay: 200 triệu đồng (trên tổng số được sử dụng 500 triệu đồng) để hoạt động kinh doanh quay vòng tạo ra hàng xuất hoặc thu tiền mặt, phục vụ thu mua hàng xuất khẩu cho Thành phố.

c) Ủy ban Nhân dân quận 5 và Huyện Duyên Hải (Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận 5 và huyện Duyên Hải) sớm làm phương án xin sử dụng quỹ xuất nhập khẩu để báo cáo Tiểu ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố để trình Thường trực UBND Thành phố giải quyết trước mắt khoanh trong phạm vi 50 triệu đồng mỗi đơn vị.

d) Dành cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố 10% tổng số quỹ xuất nhập khẩu thành phố để dự bị bù lỗ các mặt hàng xuất khẩu bị lỗ trong năm 1985, Sở Tài chánh và Tổng Công ty xuất nhập khẩu, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương giúp Thường trực Ủy ban chỉ đạo quản lý sử dụng khoản tiền này.

đ) Các ngành, quận huyện khác có nhu cầu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố sớm làm phương án, tờ trình gởi Tiểu ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố để trình Thường trực UBND Thành phố quyết định việc trích sử dụng.

3. Các đơn vị sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố phải mở một tài khoản riêng ở Ngân hàng không được nhập khoản tiền này vào tài khoản hiện có của đơn vị để theo dõi và hạch toán kinh doanh, và giúp đỡ Sở Tài chánh theo dõi quản lý có kết quả.

4. Về lãi suất cho vay sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố:

- Đối với khu vực kinh doanh: lãi suất là 1,5%/tháng, nếu đưa vào doanh số chung của đơn vị thì cộng thêm 0,5%/tháng.

- Đối với khu vực sản xuất: lãi suất là 1%/tháng, nếu đưa vào giá trị tổng sản lượng của đơn vị thì cộng thêm 0,5%/tháng.

5. Lợi nhuận thu được do kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị được phân phối theo chế độ hiện hành cụ thể như sau:

- Đối với khu vực sản xuất:

+ Lợi nhuận kế hoạch nộp ngân sách 50% để lại cho đơn vị 50%.

+ Lợi nhuận vượt kế hoạch nộp ngân sách 40% để lại đơn vị 60%.

6. Ngân hàng thành phố cần phân công bộ phận theo dõi việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu và bàn với Sở Tài chánh, Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố, các ngành định ra quy chế nộp và rút tiền mặt trong tài khoản của các đơn vị sử dụng quỹ xuất nhập khẩu để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tài chánh tổ chức ngay một bộ phận để theo dõi quản lý sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố trên cơ sở cho vay và thu hồi vốn nhanh để nguồn vốn này ngày một phát triển tăng lên.

2. Trong phạm vi kế hoạch vay vốn được Thường trực UBND thành phố duyệt, các đơn vị được quyền rút tiền vay một lần hay nhiều lần tùy mức độ yêu cầu, lãi suất được tính, kể từ số tiền vay được chuyển váo tài khoản của đơn vị.

3. Giao Ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố (Thường trực là Sở Tài chánh) kiểm tra, theo dõi việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố, điều hòa vốn của đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu sau khi thỏa thuận với đơn vị.

Thường trực Tiểu ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố (Sở Tài chánh) báo cáo kết quả và tình hình sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố cho Thường trực UBND Thành phố theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Thường trực UBND Thành phố xin thông báo các ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị tổ chức thực hiện.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/TB-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu194/TB-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1985
Ngày hiệu lực17/09/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/TB-UB

Lược đồ Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu194/TB-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành17/09/1985
        Ngày hiệu lực17/09/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 194/TB-UB sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố