Quyết định 198/QĐ-UB

Quyết định 198/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành kim khí xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 198/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH KIM KHÍ XÂY DỰNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
Căn cứ Nghị quyết số 166/HĐBT ngày 15-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản và Thông tư liên bộ số 108/TT–LB, ngày 28-6-1985 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước hướng dẫn việc sắp xếp lại lực lượng và tổ chức lại sản xuất trong xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 166/HĐBT;
Theo đề nghị của các đ/c Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu và thủ công nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy định tạm thời về tổ chức sản xuất và quản lý ngành kim khí xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quyết định trước đây trái với những điều trong bản quy định kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các đ/c ChánhVăn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu-thủ công nghiệp và Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Triết

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH KIM KHÍ XÂY DỰNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 09 tháng 9 năm 1985 của UBND.TP)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Nhằm mục đích phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm các mặt hàng kim khí xây dựng, từng bước đưa tổ chức sản xuất và quản lý ngành kim khí xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch và nhịp độ phát triển của các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên quy mô sản xuất lớn XHCN, đáp ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh khả năng tham gia xuất khẩu, ngành kim khí xây dựng cần được cải tạo và tổ chức sắp xếp lại thành một ngành kinh tế kỹ thuật theo hướng tổ chức chuyên môn hóa về công nghệ và chủng loại sản phẩm, trên cơ sở củng cố lực lượng kinh tế quốc doanh, đồng thời sử dụng các thành phần kinh tế một cách hợp lý.

Điều 1: UBND Thành phố giao cho Sở Xây dựng thành lập Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng, xây dựng cơ cấu sản xuất và tổ chức quản lý ngành sản xuất kim khí xây dựng trên địa bàn thành phố.

Để có cơ sở vững chắc tổ chức Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng, cần phải sắp xếp lại, tăng cường củng cố các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh hiện có để làm được vai trò đầu tàu của toàn ngành kim khí xây dựng; đồng thời phải tăng cường vận động hợp tác hóa, nâng cao tỷ trọng hợp tác hóa trong ngành kim khí khi xây dựng, tập trung vào những mặt hàng quan trọng, củng cố vững chắc các cơ sở tập thể để xây dựng các hợp tác xã mạnh. Trong khi chưa thành lập Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng các xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng đầu đàn có nhiệm vụ phối hợp với Liên hiệp xã tiểu, thủ công nghiệp thành phố và UBND các quận huyện, các sở các ngành khác có cơ sở sản xuất gia công các mặt hàng kim khí xây dựng thực hiện phương án cải tạo, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất ngành kim khí xây dựng để hình thành tổ chức hệ thống quản lý thống nhất xuyên suốt từ quản lý xí nghiệp quốc doanh đến các thành phần kinh tế khác theo nguyên tắc kết hợp quản lý ngành và quản lý theo địa bàn quận, huyện, phường xã.

Điều 2: Với sản phẩm đa dạng, công nghệ phức tạp manh tính chất sản xuất hỗn hợp, linh hoạt của tình hình thực tế hiện nay, ngành kim khí xây dựng được tổ chức thành 4 nhóm sản phẩm chuyên môn hóa:

Nhóm 1 : Đinh, kéo dây, tige lợp, đinh vis, boulon.

Nhóm 2 : Bản lề, ê-ke, chốt cửa, cửa sắt, bông sắt.

Nhóm 3 : Khóa xây dựng các loại. Khóa tay nắm.

Nhóm 4 : Vòi nước, tê, van, coude. Phụ kiện vệ sinh, phòng tắm.

Căn cứ vào 4 nhóm sản phẩm này, các quận huyện, phường xã có thể vận dụng để sắp xếp cho hợp lý trên địa bàn.

Điều 3: Ngành kim khí xây dựng trên địa bàn thành phố được tổ chức lại với các thành phần kinh tế như sau:

- Xí nghiệp quốc doanh ngành và quận, huyện.

- Xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh ngành và quận huyện.

- Kinh tế tập thể (hợp tác xã và tổ hợp sản xuất) quận, huyện, phường, xã.

- Nhóm sản phẩm vệ tinh ( sản xuất cá thể và gia đình) phường xã gắn liền với các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh của ngành và quận, huyện.

Các thành phần kinh tế này phải chịu sự quản lý thống nhất của toàn ngành kim khí xây dựng kết hợp với quản lý trên địa bàn quận, huyện, phường, xã (theo điều 1); các xí nghiệp cơ khí thuộc các sở, ban ngành khác có tổ chức các cơ sở gia công sản phẩm kim khí xây dựng thuộc kế hoạch sản xuất phụ đều chịu sự quản lý của ngành.

Điều 4: Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng, trước mắt là xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng thực hiện phân công phân cấp với các quận huyện, thiết lập và mở rộng các mối liên kết hợp tác sản xuất với các ngành khác, với các tỉnh, huyện bạn, bằng các hình thức thích hợp và phương thức thanh toán hợp lý để phát triển gia công sản xuất, trao đổi sản phẩm kim khí xây dựng, lấy nguyên vật liệu, vật tư, phế liệu phế thải bảo đảm mở rộng tái sản xuất. Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mặt hàng ngày càng phong phú, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu.

Điều 5: Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng trước mắt là xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng thuộc Sở Xây dựng và các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh của các quận huyện do UBND quận huyện quản lý theo quy định quản lý ngành, được phép vận dụng chính sách huy động vốn trong nước và vốn ngoại tệ, thiết bị máy móc chuyên dùng của cá nhân hoặc các tổ chức kiều bào ở nước ngoài theo quyết định số 33/QĐ-UB ngày 17-7-1985 của UBND thành phố, để từng bước trang bị lại, đổi mới quy trình công nghệ, đưa năng lực sản xuất lên ngày một cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm, mở rộng tham gia xuất khẩu ngày càng lớn, lấy xuất khẩu để tạo điều kiện nhập nguyên vật liệu nhằm bảo đảm sản xuất ổn định.

II. SẮP XẾP LẠI SẢN XUẤT VÀ CẢI TẠO TỔ CHỨC LẠI NGÀNH KIM KHÍ XÂY DỰNG:

Điều 6: Sở xây dựng tiến hành tổ chức sắp xếp lại sản xuất trong toàn ngành kim khí xây dựng theo phương án tổ chức liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng. Mỗi quận huyện tổ chức 1 xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh, xây dựng thành cơ sở sản xuất chủ đạo của quận huyện, để kết hợp với Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng (trước mắt là xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng của Sở Xây dựng) làm nhiệm vụ cải tạo tổ chức lại các thành phần kinh tế khác.

Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng, trước mắt là Xí nghiệp quốc doanh kim khí xây dựng kết hợp với các quận huyện và Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp thành phố tiến hành xây dựng khu vực sản xuất tập thể, xã hội chủ nghĩa cho vững mạnh để bảo đảm vai trò nòng cốt trong các nhóm sản phẩm. Phải căn cứ vào tính chất quan trọng và khối lượng sản phẩm của từng nhóm sản phẩm mà nâng cao tỷ trọng hợp tác xã cho phù hợp.

Điều 7: Vận dụng phù hợp các loại hình cải tạo tổ chức lại đối với các thành phần kinh tế tư nhân và cá thể, gia đình, để khuyến khích tay nghề kỹ thuật:

Thực hiện chính sách công tư hợp doanh chia lãi đối với các cơ sở sản xuất tư nhân.

Tổ chức xí nghiệp hợp doanh theo quyết định 80/QĐ-UB đối với những cơ sở sản xuất cá thể quy mô vừa, có tay nghề kỹ thuật giỏi.

Đối với những cơ sở sản xuất cá thể, gia đình nhỏ chuyên sản xuất các mặt hàng kim khí xây dựng, tổ chức vào 4 nhóm sản phẩm chuyên môn hóa vệ tinh cho xí nghiệp đầu đàn. Cơ sở nào sản xuất không chuyên về kim khí xây dựng thì vận động sắp xếp họ tập trung vào sản xuất các mặt hành chính khác.

Điều 8: Việc quản lý theo ngành, kết hợp với quản lý trên địa bàn quận huyện theo nội dung 6 điều sau đây:

1. Quản lý tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật và chất lượng:

Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng phải quy định tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật và chất lượng cho từng mặt hàng kim khí xây dựng trên địa bàn thành phố (quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh, hợp tác xã, cơ sở cá thể và gia đình trong nhóm sản phẩm) đều phải đăng ký chất lượng và nhãn hiệu tại Chi cục tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng thành phố và ngành.

Những mặt hàng sản xuất đem tiêu thụ trên thị trường không có đăng ký chất lượng và nhãn hiệu đều coi là hàng giả, sẽ bị tịch và xử lý theo pháp luật hiện hành. Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng có quy chế thành lập đội quy tắc đi kiểm tra, phối hợp với đội quy tắc quản lý thị trường của thành phố và quận, huyện để tiến hành kiểm tra, kiểm soát.

2. Quản lý giá : Ngành cùng với Ủy ban vật giá thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận huyện (Liên hiệp xã và Phòng công nghiệp, Phòng giá) thống nhất ra khung giá cho các mặt hàng chủ yếu và có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình biến động giá chung: không để ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng.

3. Quản lý hợp đồng kinh tế : Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng và các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh, hợp tác xã do UBND quận huyện quản lý được phép ký hợp đồng gia công sản xuất các mặt hàng kim khí xây dựng theo đúng nội dung quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, quản lý giá cả. Các hợp đồng ký kết đều phải báo cáo cho Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng theo quy định thống quản lý ngành.

4. Quản lý kế hoạch : Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban kế hoạch và Liên hiệp xã TTCN thành phố tổng hợp kế hoạch sản xuất cho toàn ngành trên cơ sở kế hoạch xây dựng từ quận huyện và các ngành có cơ sở sản xuất phụ về kim khí xây dựng (kế hoạch sản xuất, gia công, cân đối vật tư, liên doanh liên kết sản xuất và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm).

Sau khi kế hoạch được Ủy ban kế hoạch thành phố trình UBND Thành phố duyệt, toàn ngành kim khí xây dựng căn cứ vào kế hoạch được duyệt mà phân công phân cấp thực hiện. Ngoài ra khuyến khích các cơ sở trực tiếp tạo thêm việc làm.

5. Quản lý sản phẩm : Đối với kế hoạch và hợp đồng thì giao sản phẩm theo kế hoạch và hợp đồng gia công. Sản phẩm sản xuất từ nguồn vật tư nguyên liệu tự cân đối thì:

- Ưu tiên giao cho thương nghiệp quốc doanh thành phố phân phối.

- Một phần mặt hàng cần thiết giao cho Công ty cung ứng của Sở Xây dựng để đảm bảo cho các công trình.

- Cơ sở sản xuất được giữ một phần sản phẩm để đối lưu vật tư (được ghi trong kế hoạch sản xuất).

- Đối với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (khóa, khóa tay nắm, phụ kiện vệ sinh…) giao cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu và được sử dụng ngoại tệ theo quy định hiện hành để đặt nhập nguyên liệu, thiết bị máy móc cho yêu cầu trang bị, phát triển sản xuất của ngành.

6. Quản lý về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật : Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng thực hiện từng bước thống nhất đầu tư khoa học kỹ thuật, đổi mới kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nhiều sản phẩm có giá trị cung ứng cho xuất khẩu.

Điều 9: Phân cấp quản lý giữa ngành và quận, huyện:

1. Ngành : (Liên hiệp xí nghiệp kim khí xây dựng).

Nắm và điều tiết năng lực sản xuất của các tổ chức sản xuất kim khí xây dựng theo kế hoạch. Nắm kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng và theo quy chế chung vào các mặt hàng then chốt đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu. Quản lý chất lượng và các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật thống nhất nhãn hiệu sản phẩm. Kịp thời giải quyết giá cho sản xuất, kết hợp với quận huyện xây dựng từng bước quy trình sản xuất với dây chuyền công nghệ hợp lý, tiến lên hiện đại hóa.

2. Quận, huyện : (Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp và Phòng công nghiệp) quận, huyện quản lý các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh, hợp tác xã và tổ hợp sản xuất. Quận, huyện giao cho phường xã quản lý cơ sở cá thể, gia đình được tổ chức theo nhóm sản phẩm và phân công gắn với các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh quận, huyện hoặc ngành. Thực hiện việc quản lý về mặt hành chính – kinh tế đối với các cơ sở sản xuất ngành kim khí xây dựng trên địa bàn quận huyện, phường xã theo nội dung sau:

- Kiểm tra và xét cấp giấy phép đăng ký kinh doanh do quận huyện cấp sau khi thống nhất với ngành.

- Phối hợp với ngành và Chi cục tiêu chuẩn – đo lường chất lượng kiểm tra chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất theo định kỳ và bất thường (đội quy tắc của ngành phối hợp với quản lý thị trường quận huyện kiểm tra).

- Duyệt chỉ tiêu định mức sử dụng điện cho cơ sở theo kế hoạch giao sản phẩm.

- Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về quyền lợi của công nhân viên, xã viên và nghĩa vụ của công nhân viên, xã viên thuộc khu vực TTCN.

- Xử lý theo pháp luật hiện hành đối với các đối tượng vi phạm.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Sở Xây dựng, Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp thành phố, Ủy ban vật giá, Sở Thương nghiệp, UBND các quận huyện, phường xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định tạm thời này.

Qua thực tế thực hiện đề xuất với UBND Thành phố và các ngành có liên quan những điều khoản cần chỉnh lý, bổ sung các chế độ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất để hoàn chỉnh quy định và ban hành chính thức.

Điều 11: Quy định tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với các điều, khoản trong bản quy định này đều bãi bỏ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu198/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/1985
Ngày hiệu lực09/09/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu198/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Triết
        Ngày ban hành09/09/1985
        Ngày hiệu lực09/09/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 198/QĐ-UB tổ chức sản xuất quản lý ngành kim khí xây dựng