Quyết định 246/QĐ-UB

Quyết định 246/QĐ-UB năm 1981 về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 246/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÁC RẠP CHIẾU BÓNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ quyết định số 52/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân thành phố ngày 19-3-1981 về việc phân công, phân cấp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thuộc thành phố;
- Để triễn khai thực hiện phân công, phân cấp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thuộc thành phố;
- Để triễn khai thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành chiếu bóng thuộc Sở Văn hoá và thông tin cho quận, huyện;
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và Trưởng ban Tổ chức chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay quy định về nguyên tắc việc phân cấp quản lý ngành chiếu bóng cho Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện như sau:

1) Việc phân cấp rạp chiếu bóng được thực hiện trên nguyên tắc là Sở Văn hoá và thông tin (quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng) chỉ giữ lại một số rạp lớn, trung tâm của ngành ở các quận 1, 3 và 5 và có sự thoả thuận giữa 2 bên (Sở và Uỷ ban Nhân dân Quận).

2) Số rạp chiếu bóng còn lại ở địa bàn quận, huyện nào thì Sở Văn hoá và thông tin giao cho quận, huyện đó trực tiếp quản lý.

Điều 2. – Sau khi thoả thuận và hoàn thành việc bàn giao các rạp chiếu bóng giữa Sở Văn hoá và thông tin (Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng) và Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện , Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thành lập quốc doanh chiếu bóng quận, huyện theo quy định dưới đây.

1) Quận, huyện nào được phân cấp quản lý từ hai (2) rạp chiếu bóng trở lên, hoặc có một rạp đồng thời có cả bãi chiếu và đội chiếu bóng lưu động thì được thành lập quốc doanh chiếu bóng.

Quốc doanh chiếu bóng quận, huyện đặt trực thuộc Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện (do Ban Văn hoá và thông tin giúp Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo và quản lý) đồng thơi chịu sự lãnh đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Quốc doanh Phát hành phim và chiếu bóng thành phố.

Quốc doanh chiếu bóng quận, huyện là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện , trên cơ sở quyết định này, ra quyết định thành lập quốc doanh chiếu bóng quận, huyện. Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷ nhiệm cho Sở Văn hoá và thông tin cùng với Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện , trên cơ sở hướng dẫn Bộ Văn hoá và thông tin thảo văn bản và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của quốc doanh chiếu bóng quận, huyện.

2) Đối với các quận, huyện chỉ quản lý có một bãi chiếu và một đội chiếu bóng lưu động thì không thành lập quốc doanh chiếu bóng. Bãi chiếu và đội chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu, đặt trực thuộc Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện. Trong hoạt động thu chi tài chính sử dụng tài khoản của Ban Văn hoá và thông tin như trước đây.

Điều 3. – Phân công trách nhiệm, quyền hạn quản lý và mối quan hệ giữa Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện với Sở Văn hoá và thông tin (quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng) trong việc phân ngành chiếu bóng:

1) Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ chiếu bóng đối với các quốc doanh chiếu bóng quận, huyện nhằm thực hiện các quy định, chế độ quản lý chuyên môn của ngành và Uỷ ban Nhân dân thành phố đã ban hành, cụ thể như sau:

- Quy chế tuyên truyền thuyết minh phim, công tác tổ chức khán giả.

- Quy trình quy phạm kỹ thuật chiếu bóng.

- Chế độ hạch toán và thống kê chiếu bóng

- Tiêu chuẩn và kế hoạch hoá việc xây dựng rạp chiếu bóng tại thị trấn, bãi chiếu bóng.

- Tô chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho các quốc doanh chiếu bóng quận, huyện.

- Cung ứng vật tư chuyên ngành, cung cấp các loại ấn phẩm như : các loại vé xem phim, tài liệu tuyên truyền.

2) Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện thông qua Ban Văn hoá và thông tin và Quốc doanh chiếu bóng quận, huyện, quản lý toàn bộ ngành chiếu bóng thuộc quận, huyện. Chịu trách nhiệm về xét duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch như: chỉ tiêu buổi chiếu, lượt xem phim, doanh thu chiếu bóng, chỉ tiêu lao động quỹ tiền lương, xét duyệt cấp kinh phí và vay ngân hàng để phát triễn chiếu bóng. Xét thưởng hoàn thành kế hoạch của quốc doanh chiếu bóng quận, huyện.

3) Ban Văn hoá và thông tin chỉ đạo quốc doanh chiếu bóng quận, huyện trong việc quản lý các đơn vị chiếu bóng về các mặt: chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch do Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện giao, các chế độ, các chánh sách về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Uỷ ban Nhân dân thành phố , chấp hành quy chế về chiếu bóng do Sở văn hoá và thông tin ban hành.

4) Uỷ ban Nhân dân và Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện cần tôn trọng và thực hiện các chủ trương cụ thể và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và thông tin và Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng thành phố. Trong trường hợp có vấn đề quan trọng không nhất trí giữa Sở và quận, huyện thì 2 bên phải báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố xin ý kiến giải quyết.

Điều 4. - Trên cơ sở quyết định này, Sở Văn hoá và thông tin cùng với Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện bàn bạc nhất trí và tiến hành triễn khai việc bàn giao các đơn vị chiếu bóng thuộc Quốc doanh Phát triển phim và chiếu bóng thành phố cho từng quận, huyện. Việc bàn giao giữa cơ sở và quận, huyện được tiến hành theo đúng thể lệ quy định của Nhà nước và theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức chính quyền thành phố (văn bản số 123/TCCQ ngày 6-5-1981).

Điều 5. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố , Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Chủ Nhiệm Uỷ ban kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và chủ nhiệm Quốc doanh Phát hành phim và chiếu bóng thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/1981
Ngày hiệu lực29/10/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu246/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành29/10/1981
        Ngày hiệu lực29/10/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-UB phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng