Chỉ thị 08/CT-UB

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1982 thực hiện các quyết định 28 – 30/HĐBT về áp dụng giá bán buôn vật tư và hoàn chỉnh hệ thống giá bán lẻ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH 28 – 30/HĐBT VỀ ÁP DỤNG GIÁ BÁN BUÔN VẬT TƯ VÀ HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG GIÁ BÁN LẺ

Hội đồng Bộ trưởng vừa ra Quyết định 28/HĐBT ngày 19-9-1982 về việc điều chỉnh một số giá vật tư trong việc áp dụng hệ thống giá buôn mới và Quyết định 30/HĐBT cùng ngày về việc hoàn chỉnh hệ thống giá bán lẻ.

Để thực hiện các Quyết định này của Hội đồng Bộ trưởng, qua đó tăng cường công tác quản lý kinh tế ở thành phố và có cơ sở để quyết toán tài khóa năm 1981, xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1982 từng bước thực hiện hạch toán kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện một số điểm như sau :

1. Các ngành, các cấp và các đơn vị sản xuất – kinh doanh ở thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành thống nhất giá bán buôn vật tư và giá bán lẻ mới điều chỉnh theo tinh thần của các Quyết định 28, 30/HĐBT, không được tùy tiện thay đổi, nếu có vướng mắc phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin hướng giải quyết.

Sở Thương nghiệp, Sở Y tế, Sở Giáo dục, Sở Văn hóa thông tin.. soát xét lại và trao đổi với Ủy ban Vật giá thành phố để Ủy ban Vật giá thành phố kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giá bán lẻ thuộc đơn vị mình kinh doanh theo tinh thần Quyết định 220/CP ngày 28-5-1981 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định 30/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư 39/VGNN-TB ngày 19-2-1982 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

2. Các đơn vị sản xuất – kinh doanh ở thành phố căn cứ vào hệ thống giá bán buôn vật tư mới điều chỉnh và các chế độ quản lý kinh tế hiện hành khẩn trương xây dựng lại giá thành, giá xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, phí lưu thông, chiết khấu lưu thông theo đúng thời gian quy định ghi trong Quyết định 28/HĐBT. Trước mắt tập trung xây dựng giá cho những sản phẩm thuộc phần kế hoạch A, nhưng phải chú trọng đến mối tương quan với các kế hoạch B, C (phân bổ : chi phí, năng lượng, khấu hao tài sản cố định...). Trong việc xây dựng giá phải ưu tiên xây dựng các mặt hàng do Trung ương thống nhất quản lý giá trước.

Về giá xây dựng cơ bản: phải tính lại đơn giá xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và phải công bố bảng đơn giá mới chậm nhất ngày 1-5-1982, trước mắt tạm thời áp dụng Thông tư 09/XDCB của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán và thanh toán sản phẩm xây dựng theo giá bán buôn mới áp dụng 1-1-1982.

3. Ban chỉ đạo xây dựng giá bán buôn và chiết khấu lưu thông thành phố được tăng cường thêm:

- Một đ/c lãnh đạo Sở Y tế

- Một đ/c lãnh đạo Sở Văn hóa thông tin

- Một đ/c lãnh đạo Ngân hàng thành phố

và nay gọi tắt là Ban chỉ đạo cải tiến giá thành phố, có trách nhiệm tiếp tục giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn các ngành, các cấp và các đơn vị sản xuất kinh doanh ở thành phố tổ chức việc xây dựng giá thành, giá xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, phí lưu thông, chiết khấu thương nghiệp và vật tư. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giá bán lẻ ở thành phố, tập trung vào các điểm sau :

a/ Giải quyết ngay những vướng mắc về vốn trong sản xuất kinh doanh khi điều chỉnh giá bán buôn vật tư, giá bán lẻ.

b/ Giải quyết những vướng mắc trong mối quan hệ nguyên liệu, hàng hóa giữa các xí nghiệp thành phố với các đơn vị sản xuất – kinh doanh của Trung ương đóng tại thành phố trong việc tính lại giá bán buôn, để sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố được tiến hành bình thường và việc xây dựng giá bán buôn, chiết khấu lưu thông ở thành phố kịp thời gian quy định.

c) Cử cán bộ tham gia với các sở, các xí nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng phương án giá xí nghiệp, chiết khấu lưu thông và điều chỉnh giá bán lẻ, đi sâu nắm tình hình vướng mắc và những khó khăn, bế tắc từng ngành để bàn bạc giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến giải quyết.

d) Tập trung nỗ lực giải quyết những mặt hàng có yêu cầu bức thiết về giá.

e) Hỗ trợ các sở chủ quản uốn nắn những lệch lạc trong việc tính toán giá thành, giá xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, chiết khấu thương nghiệp và vật tư.

f) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt và công bố giá bán buôn những mặt hàng do thành phố quản lý giá và tập hợp báo cáo gởi đến cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và Ủy ban Vật giá Nhà nước các phương án giá những mặt hàng do Trung ương thống nhất quản lý giá cho kịp thời gian quy định.

4. Các sở có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các đơn vị trực thuộc tổ chức việc xây dựng giá thành để làm giá xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, chiết khấu thương nghiệp và vật tư, điều chỉnh giá bán lẻ theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định của trên, thường xuyên báo cáo cho Ban chỉ đạo cải tiến giá thành phố tình hình thực hiện ở ngành của mình, các vướng mắc khó khăn trong thực hiện và những đề xuất giải quyết. Các sở và từng đơn vị sản xuất – kinh doanh cần tăng cường Ban chỉ đạo cải tiến giá do đồng chí Giám dốc hoặc một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác này.

5. Qua tính lại giá bán buôn, chiết khấu lưu thông và điều chỉnh giá bán lẻ, các ngành tài chánh, ngân hàng kế hoạch khẩn trương phối hợp với các sở chủ quản xác định lại mức vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, sớm tính toán cân đối ngân sách cân đối tiền hàng, tính lại kế hoạch tín dụng, kế hoạch thu chi tiền mặt theo giá mới, quản lý tập trung các nguồn thu, xử lý kịp thời các khoản bù lỗ, bù giá các khoản chênh lệch giữa giá cũ và giá mới trong thời gian từ 1-10-1981 đến 31-3-1982. Trong khi chưa xác định lại vốn phải có biện pháp tạm thời bảo đảm nhu cầu vốn cho xí nghiệp.

6. Ủy ban Kế hoạch thành phố hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông, ban hành bảng giá hiện hành để làm kế hoạch, hướng dẫn việc tính toán lại và tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế quốc dân theo giá mới.

7. Sở Tài Chánh, kết hợp cùng Ủy ban Kế hoạch Ủy ban Vật giá thành phố bàn bạc với các cơ sở sản xuất kinh doanh hướng dẫn tính lại giá trị tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định ở các đơn vị theo hướng dẫn trên đồng thời phù hợp với tình hình thực tế ở thành phố.

8. Các ngành, các cấp phải khẩn trương tổ chức xây dựng giá thành để làm giá xí nghiệp, chiết khấu lưu thông, giá bán buôn công nghiệp và điều chỉnh giá bán lẻ ở thành phố theo kế hoạch và thời gian triển khai làm theo Chỉ thị này. Trong thực tế cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương tiết kiệm của Hội đồng Bộ trưởng xác định các định mức kinh tế - kỹ thuật theo tinh thần nghị định 201/CP ngày 26-5-1981 của Hội đồng Chính phủ.

9. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo cải tiến giá thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Ngân hàng thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/1982
Ngày hiệu lực16/03/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành16/03/1982
        Ngày hiệu lực16/03/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UB triển khai thực hiện các quyết định 28 /HĐBT, 30/HĐBT giá bán buôn vật tư hoàn chỉnh hệ thống bán lẻ