Quyết định 383/QĐ-UB

Quyết định 383/QĐ-UB phê duyệt nội dung bản thỏa thuận, phân công phân cấp cho UBND quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận, giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 383/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BẢN THỎA THUẬN, PHÂN CÔNG PHÂN CẤP CHO UBND QUẬN 5 QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THƯƠNG NGHIỆP BÁN LẺ CỦA SỞ THƯƠNG NGHIỆP ĐANG PHỤC VỤ NHU CẦU CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG QUẬN, GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG NGHIỆP, CHỦ TỊCH UBND QUẬN 5 VÀ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Để thực hiện chủ trương phân công, phân cấp quản lý ngành thương nghiệp cho quận, huyện;
– Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5, Giám đốc Sở Tài chánh và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê duyệt nội dung bản thỏa thuận giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 ngày 14-9-1980 về việc phân công, phân cấp cho Ủy ban Nhân dân quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bản lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận (kèm thoe quyết định này).

Điều 2. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG NGHIỆP, GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÁNH VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

“Về việc phân công, phân cấp cho Ủy ban Nhân dân quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp hiện đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận”.

Thi hành chủ trương của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân công, phân cấp quản lý giữa thành phố và quận, huyện; Sở Thương nghiệp, Sở Tài chánh và ủy ban Nhân dân quận 5 nhấtt trí đề nghị Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về nguyên tắc và nội dung phân công, phân cấp quản lý và giao nhận các đơn vị thương nghiệp bán lẻ đang hoạt động trên địa bàn quận cho Ủy ban nhân dân quận 5 trực tiếp quản lý toàn diện như sau:

I. – NGUYÊN TẮC CHUNG VÈ PHÂN CÔNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ:

1) Việc phân công, phân cấp quản lý là nhằm đảm bảo cho lực lượng thương nghiệp thành phố và quận đều mạnh, nắm được nhiều hàng, nhiều tiền, nhanh chóng mở rộng trận địa thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, thu hẹp lực lượng thương nghiệp tư nhân, đẩy lùi thị trường không có tổ chức, trước mắt trên những mặt hàng chủ yếu phục vụ sản xuất và đời sống, tiến tới làm chủ thị trường xã hội.

2) Tiến hành phân công, phân cấp quản lý và giao nhận trên cơ sở hiện có, bao gồm toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, vật tư, hàng hóa, vật rẻ tiền mau hư, bao bì, trang thiết bị, tiền vốn, công nợ đã phát sinh trước đây, tài sản, phương tiện kinh doanh, cán bộ công nhân viên (đặc biệt là cửa hàng trưởng, phó, kế toán trưởng) của các đơn vị được giao nhận, tạo thuận lợi cho nhau trong quá trình giao nhận và sau khi giao nhận, các cơ sở của thành phố hay quận quản lý vẫn hoạt động được bình thường.

3) Để đảm bảo các điều kiện cần thiết trong việc phân công, phân cấp và giao nhận:

* Về phần quận: Chủ động chuẩn bị về tổ chức, cán bộ và trao đổi ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng ban tổ chức chánh quyền thành phố để sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ theo chế độ phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước.

* Về phần Sở và các Công ty thuộc Sở: khẩn trương giúp quận tiếp nhận nhanh, gọn, đảm bảo các nguyên tắc, thủ tục và đúng thời gian quy định.

4) Về thời điểm và thời gian giao nhận: lấy mốc thời gian 0 giờ ngày 1-10-1980 và đã quyết toán 6 tháng đầu năm và quý 3/1980 để làm căn cứ bàn giao. Để việc xác định trị giá hàng hóa, vật tư… trong bàn giao, bắt đầu từ 20-9-1980 Sở và Quận chỉ đạo các đơn vị thuộc diện giao nhận tiến hành kiểm kê hàng hóa tài sản bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất như đã nói trên và tiến hành đối chiếu số liệu giữa các quận với các bộ môn nghiệp vụ của Sở, để việc giao nhận được tiến hành đúng thời điểm 1-10-1980.

5)Đối với những vấn đề có liên quan đến việc xác định vốn cho thương nghiệp quốc doanh quận:

* Về tiền vốn: Những hàng hóa, vật tư, phương tiện kinh doanh, vận tải, nhiên, nguyên liệu, tài sản cố định hoặc trang thiết bị, vật rẻ tiền mau hư, bao bì… thuộc của Sở hoặc của Công ty cấp 2 giao theo nguyên tắc giao vốn không phải thanh toán, bên giao hạch toán giảm vốn, bên nhận hạch toán tăng vốn.

* Về hàng hóa trưng mua của tư sản thương nghiệp: còn tại kho Công ty bách hóa bán lẻ quận 5 hiện nay, sau khi kiểm kê định giá cụ thể số hàng này, ngoài số cần phải điều hòa phục vụ nhu cầu chung của thành phố, số còn lại Sở Thương nghiệp giao cho quận 5 bán ra và nộp ngân sách Nhà nước, sau khi trừ chiết khấu thương nghiệp 6%.

* Riêng về nguyên liệu, vật tư của các Công ty cấp thành đang gia công, hoặc mới tổ chức gia công, thì tách ra không tính vào quỹ hàng hóa chung. Nếu để quận tiếp tục thực hiện các hợp đồng gia công đó, thì sau này quận sẽ giao lại cho Công ty cấp thành theo chỉ tiêu quy định của Sở Thương nghiệp.

Trong quá trình giao nhận, nếu phát sinh những vấn đề mới, Quận và Sở cùng nhau tích cực giải quyết để thanh lý, thanh toán dứt điểm trong thời gian ngắn nhất theo đúng chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước.

II – NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ GIAO NHẬN:

Dựa vào nguyên tắc chung trên, nội dung cụ thể về phân công, phân cấp quản lý và giao nhận như sau:

A – MÀNG LƯỚI KINH DOANH:

1) Đối với Công ty bách hóa tổng hợp bán lẻ:

Là đơn vị kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Sở Thương nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận 5, nay Sở Thương nghiệp giao về quận 5 trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống tổ chức kinh doanh của Công ty gồm: nhà cửa, kho tàng, màng lưới cửa hàng bán lẻ, trạm gia công thu mua, cơ sở may đo, cơ sở sửa chữa, trang thiết bị, phương tiện kinh doanh, vật tư, hàng hóa, tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương theo số liệu kiểm kê 0 giờ ngày 1-10-1980 và đã quyết toán 6 tháng đầu năm và quý 3/1980.

Về kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, nhứt là chỉ tiêu mặt hàng còn lại đến cuối năm, Sở Thương nghiệp chỉ đạo các Công ty cấp thành tiếp tục rót hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho cấp quận gia công nắm hàng.

Sau khi giao nhận xong, Ủy ban Nhân dân quận 5 sẽ làm đầy đủ thủ tục cần thiết, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Công ty tổng hợp cấp quận để Công ty có cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh theo nội dung nhiệm vụ mới được giao.

2) Đối với các cửa hàng: Vật liệu xây dựng, chất đốt, rau quả, thực phẩm 1, thực phẩm 3 trực thuộc các Công ty chuyên doanh của Sở đang phục vụ tại quận 5:

Sở Thương nghiệp giao các cửa hàng nói trên về quận 5 quản lý toàn diện theo hướng tổ chức và hoạt động như sau:

* Công ty chất đốt bàn giao toàn bộ cửa hàng, màng lưới kho tàng, hàng hóa, vật tư, cán bộ, lao động, tiền lương theo những nguyên tắc trên, thuộc phạm vi cửa hàng của mình cho Công ty Bách hóa tổng hợp quận 5 trực tiếp quản lý kinh doanh (theo quyết định số 176/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố).

* Công ty Vật liệu xây dựng bàn giao toàn bộ cửa hàng, màng lưới, kho tàng, hàng hóa, vật tư, cán bộ, lao động, tiền lương theo những nguyên tắc trên cho Ủy ban Nhân dân quận 5 thông qua Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5 tiếp nhận.

Cửa hàng vật liệu xây dựng là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5.

Các Công ty rau quả, Thực phẩm 1, thực phẩm 3 bàn giao toàn bộ cửa hàng, màng lưới, kho tàng, vật tư, cán bộ, lao động tiền lương theo những nguyên tắc trên thuộc phạm vi cửa hàng của Công ty mình cho Chủ nhiệm cửa hàng thực phẩm Tổng hợp quận 5 trực tiếp quản lý kinh doanh.

Cửa hàng thực phẩm tổng hợp là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như Công ty cấp quận và Ủy ban Nhân dân quận 5 sẽ là đủ thủ tục cần thiết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định thành lập cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận 5 để đơn vị này có cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh.

Với tổ chức như trên, hệ thống thương nghiệp quốc doanh (chưa kể hệ ăn uống) của quận 5 gồm có:

+ Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, kinh doanh những ngành hàng: bách hóa, vải sợi, may mặc, kim khí điện máy, sửa chữa, chất đốt.

+ Cửa hàng thực phẩm tổng hợp là đơn vị hạch toán kinh tế đọc lập, kinh doanh các ngành hàng: rau quả, thủy sản, thịt và gia cầm, thực phẩm công nghệ.

+ Cửa hàng Vật liệu xây dựng là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập kinh doanh các mặt hàng vật liệu về xây dựng.

3) Về quan hệ chỉ đạo và lề lối làm việc giữa quận và thành phố:

– Ủy ban Nhân dân quận 5 chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chỉ đạo và quản lý toàn diện các Công ty và cửa hàng thương nghiệp nói trên, thông qua Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5.

– Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp, cửa hàng vật liệu xây dựng phải chịu sự chỉ đạo của Sở Thương nghiệp về chính sách và kế hoạch kinh doanh, về các định mức tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong ngành thương nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo thống kê, kế toán theo quy định của Nhà nước và của ngành. Quan hệ chặt chẽ với các Công ty cấp thành trong việc thực hiện chỉ tiêu nhận hàng và giao nộp sản phẩm thu mua, gia công theo các hợp đồng kinh tế và theo chỉ tiêu điều động của Sở.

– Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, cửa hàng vật liệu xây dựng ngoài thực hiện mối quan hệ giữa cấp thành và cấp quận theo chế độ ủy thác thu mua cho thành phố như trên, còn phải tổ chức kinh doanh khiai thác mọi tiềm năng sản xuất và nắm hàng tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp trong quận, để trao đổi với các nơi nhằm nắm nhiều nguồn nguyên liệu, hàng hóa, mở rộng thị trường xã hội chủ nghĩa, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống và cải tạo thị trường xã hội.

B – VỐN HOẠT ĐỘNG

Định mức vốn lưu động của Công ty Công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng vật liệu xây dựng được xác định theo vị trí giá tổng mức lưu chuyển hàng hóa theo kế hoạch năm 1980. Sở thương nghiệp căn cứ định mức vốn lưu động này giao cho Ủy ban Nhân dân quận 5, để Ủy ban Nhân dân quận 5 cấp lại cho các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận hoạt động.

Trường hợp vốn tự có và coi như tự có của Công ty và Cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, Cửa hàng Vật liệu xây dựng, tính đến ngày giao nhận so với vốn định mức còn thấp và thiếu, Sở Thương nghiệp sẽ giao thêm, thừa thì Sở sẽ rút bớt điều cho các đơn vị khác trong ngành.

Về vốn cố định, lấy số liệu kiểm kê 0 giờ ngày 1-10-1980 để làm căn cứ giao nhận.

C – VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH, TÀI CHÁNH, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG:

1) Quản lý kinh doanh:

Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, Cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, cửa hàng vật liệu xây dựng, cần dựa vào số kiểm tra của cấp trên và của quận, kết hợp với nhau phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong đơn vị mà xây dựng kế hoạch kinh doanh và các kế hoạch biện pháp của đơn vị mình và trực tiếp bảo vệ các kế hoạch trước Ủy ban Nhân dân quận.

Ủy ban Nhân dân quận căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho quận với ý kiến đề xuất của Ban Kế hoạch, Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận mà duyệt các chỉ tiêu kế hoạch của các Công ty và cửa hàng quận.

Để thực hiện nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch ở quận, Sở Thương nghiệp sẽ thông báo kịp thời cho Ủy ban Nhân dân quận (thông qua Ban Vật tư – thương nghiệp- đời sống) về chủ trương phương hướng phát triển kinh doanh của ngành với các chỉ tiêu hướng dẫn về những mặt hàng cụ thể để Ủy ban Nhân dân quận có cơ sở xét duyệt các chỉ tiêu và chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy mạnh kinh doanh nguồn hàng ngoài kế hoạch.

2) Về quản lý tài chánh:

Các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận được Sở Thương nghiệp giao vốn và vay vốn Ngân hàng Nhà nước để hoạt động. Các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả kinh tế và tích lũy cho Nhà nước. Số tích lũy tiền tệ thu được trong kinh doanh phải nộp đầy đủ và kịp thời vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

3) Về quản lý lao động – tiền lương và cán bộ

Chỉ tiêu về lao động tiền lương của Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp, cửa hàng vật liệu, xây dựng, do Ủy ban Nhân dân quận phân bố (dựa trên nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty và cửa hàng và các tiêu chuẩn định mức của ngành dọc).

Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty và cửa hàng do Ủy ban Nhân dân quận quản lý. Riêng việc bổ nhiệm, điều động hoặc cách chức đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Kế toán trưởng Công ty, Cửa hàng (đơn vị hạch toán kinh tế độc lập) thì Ủy ban Nhân dân quận có sự thống nhất ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp. Riêng về Kế toán trưởng, phải có sự thống nhất ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh. Quận chịu trách nhiệm tập huấn bồi dưỡng cán bộ ngắn ngày, Sở chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ từ cửa hàng trưởng, phó trở lên theo chương trình toàn diện dài hạn.

III. – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để việc bàn giao được nhanh gọn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị thương nghiệp cấp thành và quận, cần tiến hành khẩn trương một số công tác cụ thể sau đây:

1) Các Phòng chức năng cảu Sở Thương nghiệp như kế toán tài vụ, cán bộ, tổ chức, lao động tiền lương, cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể hướng dẫn các Công ty chuyên doanh chuẩn bị đầy đủ cơ sở giao nhận.

2) Ủy ban Nhân dân quận cần chuẩn bị đầy đủ về tổ chức cán bộ, trước hết là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, kế toán trưởng, cửa hàng trưởng và phó, nắm chắc tình hình, chuẩn bị số liệu đối chiếu, sẵn sàng cho việc giao nhận theo các nguyên tắc chug đã nêu ở trên.

– Trước mắt Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 5 cần tăng cường cán bộ cho Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận, củng cố các bộ môn giúp việc cho Ban để đủ sức tham mưu cho Quận ủy và Ủy ban Nhân dân về quản lý hành chánh kinh tế và chỉ đạo kinh doanh các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận.

3) Sau khi có quyêt định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức phân công phân cấp và giao nhận các đơn vị của Sở cho Ủy ban Nhân dân quận 5, đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp và Ủy ban Nhân dân quận 5 giao cho các phòng chức năng của Sở và Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5 quan hệ với các Công ty và cửa hàng điều hòa công việc chung trong phạm vi bàn giao và xây dựng lịch bàn giao cụ thể.

– Về phía Sở Thương nghiệp do đồng chí Lê Công Thơ, Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo cụ thể công việc bàn giao.

– Về phía Ủy ban Nhân dân quận 5 do đồng chí Vương Thanh Năm Trưởng Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5 chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận và hoạt động theo phương hướng trên.

4) Ngoài các vấn đề nêu trên, để việc tổ chức phân công phân cấp quản lý và bàn giao được thuận lợi, chúng tôi đề nghị Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành hữu quan thực hiện những phần việc của ngành theo mục tiêu này.

Ngoài ra, quận 5 kiến nghị khi đã phân công, phân cấp quản lý cho quận, việc đảm bảo ổn định đời sống cho 8.000 cán bộ cong nhân viên quận 5 và lối 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội (nếu ngành dọc cung cấp không đủ tiêu chuẩn định lượng), cần giải quyết 2 vấn đề:

a) Hàng tháng đến ngày 15, Sở Thương nghiệp thông báo chính thức cho quận biết số hàng hóa cung cấp theo tiêu chuẩn định lượng với giá cung cấp cho cán bộ công nhân viên quận 5 được bao nhiêu, mặt hàng gì. Nếu được đầy đủ là rất tốt. Nếu thiếu, quận sẽ bổ sung cho đủ bằng hiện vật với giá cung cấp, nếu những hàng này là hàng thu mua và trao đổi hai chiều theo giá đảm bảo kinh doanh, thì phần chênh lệch do quận tự bù đắp bằng số lời kinh doanh ngoài kế hoạch, nếu còn thiếu thì Sở Thương nghiệp cấp bù cho đủ theo chế độ chung của Nhà nước.

b) Cùng với việc phân công phân cấp và giao nhận với Sở Thương nghiệp, đề nghị Ủy ban kế hoạch thành phố giao toàn bộ chỉ tiêu lao động và quỹ tiền lương, chỉ tiêu nhiêu liệu và các chỉ tiêu khác tương ứng của các đơn vị giao nhận về Ủy ban Nhân dân quận 5 quản lý và phân bổ.

(Làm tại Ủy ban Nhân dân quận 5 ngày 14-9-1980).

 

GĐ SỞ THƯƠNG NGHIỆP

Đã ký và đóng dấu

Trần Tấn

UBND QUẬN 5

Đã ký và đóng dấu

Trang Tấn Khương

GĐ SỞ TÀI CHÁNH

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 383/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu383/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/1980
Ngày hiệu lực01/10/1980
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 383/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu383/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành01/10/1980
        Ngày hiệu lực01/10/1980
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 383/QĐ-UB bản thỏa thuận, phân công phân cấp ủy ban nhân dân quận 5 quản lý đơn vị thương nghiệp bán lẻ