Chỉ thị 06/CT-UB

Chỉ thị 06/CT-UB năm 1982 về việc vận động phong trào nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn của nhà nước ở các tỉnh phía nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH LỚN CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

Công trình xây dựng nhà máy thủy điện Trị An và những công trình khác (công trình xây dựng đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho, mở rộng nhà máy xi măng Hà Tiên..) là những công trình trọng điểm mang tính chất khu vực, có tầm quan trọng lớn đối với kinh tế, đời sống vật chất và văn hóa cũng như quốc phòng của nhiều tỉnh miền Nam. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 190/CT ngày 12-10-1981 về việc xây dựng nhà máy thủy điện Trị An ; Các công trình phụ của thủy điện Trị An đã bắt đầu khởi công xây dựng. Các công trình khác cũng đang được tích cực chuẩn bị về mặt thiết kế. Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân thành phố ta đã có nghị quyết về việc động viên nhân dân thành phố cùng với Trung ương và nhân dân các tỉnh bạn, đóng góp sức người sức của cho công trình này.

Để biến ý chí và quyết tâm tràn đầy của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân thành phố thành hành động cụ thể, trưc tiếp và thiết thực của mỗi người đối với các công trình lớn nói trên, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm : Trung ương, địa phương và nhân dân cùng làm “, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Các cấp chánh quyền và tất cả các ban, ngành, sở, các đơn vị Trung ương và địa phương phát động một phong trào hành động cách mạng trong đông đảo quần chúng nhân dân ở các khối phố, ấp, phường, xã, trong cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, trong lao động tập thể, cá thể, và mọi tầng lớp nhân dân trong thành phố cũng như kiều bào của thành phố ở nước ngoài cùng nhau thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm về các mặt, tạo ra nguồn tài chánh để đóng góp vào việc xây dựng các công trình lớn của Nhà nước ở các tỉnh phía Nam.

Trong năm 1982, toàn thể nhân dân thành phố phấn đấu để có thể đóng góp được 200 triệu đồng cho các công trình này. Sang những năm sau, khi kinh tế và đời sống của nhân dân ta được nâng lên thì mục tiêu phấn đầu thể hiện ở mức huy động tài chánh cũng sẽ được nâng lên.

2. Về các hình thức và biện pháp vận động : các cấp, các ngành cần vận dụng hình thức vận động thật linh hoạt cho phù hợp với từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, từng tầng lớp nhân dân và từng người (già trẻ, gái trai, lương giáo, đơn vị sản xuất, kinh doanh, đơn vị hành chánh, sự nghiệp v.v...) làm cho mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của các công trình xây dựng, phát huy sáng kiến, nô nức tham gia đóng góp vào các công trình, coi đây là hành động thiết thực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước.

Trước mắt, tổ chức huy động tài chánh dưới các hình thức sau đây :

a/ Tổ chức lạc quyên ủng hộ công trình xây dựng : mọi người dân (bao gồm đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ng oài ) và tập thể đều có thể đóng góp tiền, chủ yếu trích từ số tiền tiết kiệm của cá nhân và gia đình, từ các khoản thu do tăng năng suất, lao động thêm giờ, tổ chức các buổi lao động xã hội chủ nghĩa, và các hoạt động kinh tế và văn hóa khác, tùy hoàn cảnh và tính chất của từng cơ quan, đơn vị, để gây quỹ ủng hộ các công trình.

b/ Vận động đơn vị, cá nhân và tập thể, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp dưới hình thức cho vay mượn vốn. Số tiền vay mượn sau này sẽ được hoàn trả lại.

c/ Tổ chức những đợt xổ số kiến thiết đặc biệt, mở rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lấy tiền đóng góp cho các công trình.

Dù vận dụng hình thức huy động nào cũng phải thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện đóng góp, không gò ép về mức đóng góp và hình thức đóng góp.

Các đơn vị quốc doanh tuyệt đối không được lấy quỹ của Nhà nước để đóng góp dưới bất cứ hình thức nào.

3. Tổ chức đóng góp và thu nhận :

- Tất cả các tập thể, đơn vị ở các quận nội thành trực tiếp liên hệ, đóng góp tại địa điểm giao dịch thống nhất của thành phố đặt ở cơ quan Sở Tài chánh thành phố (số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Riêng ở 6 huyện ngoại thành, để thuận tiện cho đồng bào đi lại, Ban Tài chánh Huyện tổ chức một nơi tiếp nhận tiền đóng góp.

Các đơn vị quốc doanh, tập thể, có thể đóng góp bằng séc chuyển khoản hoặc séc định mức, các cơ quan thu nhận chịu trách nhiệm làm thủ tục cần thiết.

4. Thành lập “Ban Vận động đóng góp xây dựng các công trình lớn của Nhà nước ở các tỉnh phía Nam”. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trên cơ sở hiệp thương với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Ban Vận động ở cấp thành phố với các thành phần sau :

Đại diện Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc thành phố làm Trưởng Ban vận động, đại diện Ban chấp hành các đoàn thể, Liên hiệp Công đoàn thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Liên lạc công thương, Hội trí thức yêu nước, Ban Liên lạc Công giáo, Phật giáo, Ban Liên lạc Việt kiều của thành phố ; lãnh đạo các ngành: Tài chánh, Ngân hàng, Văn hóa thông tin, Sở Ăn uống và Khách sạn, Bộ Tư lệnh quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố.

Trên cơ sở hiệp thương với Ủy ban Mặt trận và Ban Chấp hành các đoàn thể cấp quận, huyện, phường, xã (chú ý mời một số cá nhân tiêu biểu của ngành, giới) Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã ra quyết định thành lập Ban vận động với những thành phần tương tự ở cấp quận, huyện, phuờng, xã.

Danh sách Ban vận động ở cấp thành phố và quận, huyện, phường, xã phải được công bố cho nhân dân địa phương rõ.

Ở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp Trung ương trên địa bàn thành phố và các cơ quan đơn vị của địa phương thuộc các sở, ban, ngành, và đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách tổ chức cuộc vận động trên cơ sở phối hợp với các đoàn thể và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, không thành lập Ban vận động.

Sở Tài chánh chịu trách nhiệm dự thảo bản hướng dẫn hoạt động cụ thể củ Ban vận động ở cấp thành phố và quận, huyện, phường, xã đảm bảo thực hiện đúng các điểm 1, 2 và 3 của chỉ thị này. Nội dung bản hướng dẫn phải lưu ý nêu cao yêu cầu động viên, giáo dục quần chúng về tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, phấn khởi với tiền đồ xán lạn của đất nước để các cá nhân và tập thể thi đua tự giác tự nguyện đóng góp ; đảm bảo có biên nhận cho từng cá nhân hoặc tập thể tham gia đóng góp ; có biện pháp đề phòng những phần tử xấu phá rối cuộc vận động dưới các hình thức : quy định các hình thức kiểm tra, kiểm soát hoạt động quyên góp ở các địa phương và đơn vị cơ sở, cũng như phải quy định những hình thức khen thưởng kịp thời và công bố kết quả đóng góp của các cá nhân và tập thể để động viên phong trào. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bản hướng dẫn hoạt động kèm theo quyết định thành lập Ban vận động.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quán triệt tinh thần chỉ thị này, coi đây là một cuộc vận động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động để mọi công dân thể hiện được lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia đóng góp phần mình vào công trình tập thể lớn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và thiết thực.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/1982
Ngày hiệu lực04/03/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành04/03/1982
        Ngày hiệu lực04/03/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UB vận động nhân dân đóng góp tài chánh cho những công trình lớn nhà nước các tỉnh phía nam