Chỉ thị 02/2001/CT-UB

Chỉ thị 02/2001/CT-UB thực hiện 12 Chương trình và Công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 - 2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2001/CT-UB tổ chức thực hiện 12 Chương trình Công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001 - 2005 kế hoạch Năm trật tự đô thị năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 12 CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ TRONG GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “NĂM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ” TRONG NĂM 2001.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII đã thông qua 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2001 - 2005 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ IV, khóa VI đã xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm ; đồng thời, chọn năm 2001 là “Năm trật tự đô thị”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

I.- Triển khai tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm :

A) Mười hai chương trình và công trình trọng điểm là những nhiệm vụ, mục tiêu rất rộng lớn, có tính cơ bản và cũng rất cấp bách. Có những vấn đề đã định hướng, định hình cụ thể, phải thực hiện trong thời gian vài ba năm ; nhưng cũng có những vấn đề chỉ mới định hướng và sau 5 năm phấn đấu hoàn thành cơ bản. Do đó, đòi hỏi việc tổ chức chỉ đạo thực hiện phải hết sức khẩn trương, tập trung với kế hoạch toàn diện, chặt chẽ và tiến độ cụ thể. Ủy ban nhân dân thành phố phân công từng thành viên Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành và giao cho Thủ trưởng các sở-ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện (đính kèm biểu kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện) như sau :

1- Chương trình công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ cao, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2- Chương trình phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố làm đồng thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 6 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

3- Chương trình củng cố và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, đồng chí Trần Ngọc Côn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm thường trực và phối hợp với Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước thành phố, các Tổng Công ty 90 của thành phố, các sở-ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện ; tháng 3 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

4- Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành :

4.1- Nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu đô thị mới, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Giao thông công chánh thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 4 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

4.2- Nước sạch nông thôn kết hợp vệ sinh môi trường nông thôn, đồng  chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 4 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

5- Chương trình xử lý rác, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Giao thông công chánh thành phố làm thường trực và phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, sở-ngành tổ chức thực hiện ; tháng 3 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

6- Chương trình chống kẹt xe nội thị, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện, giao sở Giao thông công chánh thành phố và Công an thành phố làm đồng thường trực và phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, sở-ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 3 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

7- Chương trình chống ngập nước nội thị trong mùa mưa, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Giao thông công chánh thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 3 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

8- Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 5 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

9- Chương trình di dời và tái định cư 10 ngàn hộ dân sống trên và ven kênh rạch, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Địa chính-Nhà đất thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 4 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

10- Chương trình thực hiện mục tiêu 3 giảm (giảm ma túy, mại dâm và tội phạm), đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao Công an thành phố làm thường trực và phối hợp với các sở-ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện chương trình giảm tội phạm (tháng 4 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện) ; giao sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm thường trực và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các Đoàn thể, các sở-ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện chương trình giảm ma túy, mại dâm ; tháng 4 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố  kế hoạch thực hiện.

11- Công trình Đại lộ Đông Tây và đường hầm Thủ Thiêm, đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao sở Giao thông công chánh thành phố làm thường trực và phối hợp với Ban Quản lý dự án tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư, xây dựng ngay khu tái định cư, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để khởi công trong năm 2001 và tổ chức thực hiện những năm tiếp theo.

12- Công trình khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao Tổng Công ty Du lịch Sàigòn làm thường trực và phối hợp với sở Văn hóa và Thông tin thành phố, các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ; tháng 5 năm 2001 khởi công và tháng 6 năm 2001 thông qua Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện.

B) Để chỉ đạo, điều hành thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm đúng theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh :

1- Giao sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định cấp vốn đầu tư theo đúng tiến độ triển khai thực hiện 12 chương trình và công trình. 

2. Hàng tháng họp giao ban theo từng chương trình và công trình, 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

II.- Kế hoạch và giải pháp thực hiện “năm trật tự đô thị” :

Vấn đề trật tự đô thị bao gồm nội dung rất rộng lớn, liên quan  đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, quan hệ đến quyền và nghĩa vụ công dân, đến sự tự giác của mọi người và được thực hiện lâu dài. Do đó, năm trật tự đô thị năm 2001, chỉ giới hạn những nội dung có tính đột phá như : Trật tự giao thông, lòng lề đường, xây dựng dân dụng, quảng cáo ngoài trời và vệ sinh đường phố.

1- Yêu cầu và nội dung :

1.1- Về trật tự giao thông, có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, vận động về ý thức và chấp hành luật giao thông và trật tự đô thị một cách thường xuyên, nền nếp và toàn diện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong trường học, đoàn thể, phường-xã, khu phố, ấp. Phát động phong trào nhân dân toàn thành phố tích cực hưởng ứng “Năm trật tự đô thị” kết hợp phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và an ninh-trật tự, an toàn xã hội tại  phường-xã, khu phố, ấp. Tổ chức các đợt cao điểm huy động lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, thanh niên xung phong tổ chức các ngày an toàn giao thông, chấp hành luật giao thông, trật tự đô thị, ngày vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

1.2- Xây dựng kế hoạch và  tổ chức thực hiện lập lại trật tự, giải tỏa không cho buôn bán  bằng bất kỳ hình thức nào trên lòng đường và khu vực  cầu (như họp chợ, bán hàng rong, các loại xe bán hàng trên đường phố, v.v...).

1.3- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lập lại trật tự, chống ùn tắc xe, giải tỏa lấn chiếm lề đường ; trước tiên, thực hiện trên các tuyến đường: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Pasteur, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sỹ, Ba Tháng Hai, Hùng Vương, An Dương Vương, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ,  Lý Thái Tổ,  Phan Đăng Lưu, Nguyễn  Chí Thanh,  Nguyễn  Tri  Phương, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Tất Thành (30 tuyến đường). Đồng thời, mỗi quận-huyện chọn ít nhất 2 tuyến đường trên địa bàn quận-huyện ngoài các tuyến đường đã nêu trên để tập trung chỉ đạo thực hiện ; phối hợp Sở Thương mại thành phố tổ chức sắp xếp lại hệ thống chợ và tụ điểm buôn bán trên địa bàn từng quận-huyện để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

1.4- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy theo Nghị định số 36/CP, số 39/CP và số 40/CP ; xử phạt hành chánh thật nghiêm, kể cả truy tố trước pháp luật các trường hợp vi phạm như đua xe, chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.

1.5- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lập lại trật tự quảng cáo  nơi công cộng, qui hoạch quảng cáo chung.

1.6- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lập lại trật tự trong lãnh vực xây dựng, phòng chống xây dựng trái phép ; giải tỏa lấn chiếm và xây dựng trên đất công, trên và ven kênh rạch, trong khu quy hoạch.

2- Biện pháp tổ chức thực hiện :

2.1- Phân công đồng chí Vũ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện ; giao Công an thành phố và Sở Giao thông công chánh thành phố làm đồng thường trực và phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

2.2- Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai “Năm trật tự đô thị” để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 3 năm 2001. Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” phải được chuẩn bị khẩn trương, bao gồm nội dung, chương trình kế hoạch cụ thể, bộ phận chỉ đạo, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện, biện pháp huy động các lực lượng cùng phối hợp thực hiện, đặc biệt là những biện pháp chống tái diễn việc vi phạm về trật tự đô thị, dự toán kinh phí hoặc vốn đầu tư, tiến độ thực hiện (phân làm các giai đoạn, các bước thực hiện, mỗi giai đoạn mỗi bước cần phải có kết quả, đánh giá cụ thể, sơ kết rút kinh nghiệm).

2.3- Về điều hành thực hiện, hàng tuần giao ban với các sở-ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện, cơ quan, đơn vị liên quan ; hàng quý sơ kết 6 tháng tổng hợp báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

III.- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì và chỉ đạo các đoàn thể từ thành phố đến quận-huyện và phường-xã, cùng các sở-ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động tuyên truyền, phát động phong trào rộng khắp để toàn thể nhân dân thành phố cùng hưởng ứng và thực hiện ; huy động sức mạnh tổng hợp của các giới đồng bào thành phố thực hiện tích cực 12 chương trình, công trình trọng điểm giai đoạn 2001 - 2005 và Năm trật tự đô thị của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này ; trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận :
- TT/TU - TT/HĐND.TP (để báo cáo)
- UBND.TP - UBMTTQ. TP
- VP. Thành ủy - VP HĐND. TP
- Liên đoàn LĐ. TP - Thành đoàn TNCS. TP
- Viện ĐH Quốc gia TP - Viện Kinh tế TP
- Ban Đổi mới QLDN Nhà nước của TP
- Các Sở-Ngành TP - UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài (để đưa tin, tuyên truyền)
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
 Tổ TH (2b)
- Lưu (TH).
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2001
Ngày hiệu lực16/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/2001/CT-UB tổ chức thực hiện 12 Chương trình Công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001 - 2005 kế hoạch Năm trật tự đô thị năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2001/CT-UB tổ chức thực hiện 12 Chương trình Công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001 - 2005 kế hoạch Năm trật tự đô thị năm 2001
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành16/03/2001
        Ngày hiệu lực16/03/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/2001/CT-UB tổ chức thực hiện 12 Chương trình Công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001 - 2005 kế hoạch Năm trật tự đô thị năm 2001

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2001/CT-UB tổ chức thực hiện 12 Chương trình Công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001 - 2005 kế hoạch Năm trật tự đô thị năm 2001

              • 16/03/2001

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/03/2001

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực