Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đã được thay thế bởi Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN - KIỂM TRA SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU NĂM 2008

Trong những năm qua, Quận đã thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và động viên quân đội, liên tục nhiều năm hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, bảo đảm số lượng và chất lượng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy vậy trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót làm ảnh hưởng đến kết quả của công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo Quyết định số 449/QĐ-UBND-M ngày 26 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 118/QĐ-UBND-M ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận chỉ thị cho các cơ quan, ban - ngành, Ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 15 phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận hướng dẫn cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 15 phường về quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam trong độ tuổi 17 năm 2008 đúng luật định. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự để chọn lực lượng cán bộ trẻ đạt tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng để bổ sung nguồn cho quân đội. Phối hợp chặt chẽ với Công an tổ chức phúc tra rà soát, đăng ký, nắm chắc danh sách, số lượng quân nhân dự bị - phương tiện kỹ thuật được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên có hộ khẩu tại địa phương. Không để sai sót trong quản lý và phải thường xuyên cập nhật những thông tin, di biến động của quân nhân dự bị - phương tiện kỹ thuật. Đồng thời có kế hoạch phối hợp, hướng dẫn các ban - ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng võ trang nhân dân để mọi người dân (nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ) hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận.

2. Giao Trưởng Công an quận chỉ đạo Công an 15 phường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự phường thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2008 và công tác đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Tham gia xét duyệt và chịu trách nhiệm về xác minh lý lịch chính trị của gia đình và đạo đức của thanh niên; quản lý chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ. Đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị không chấp hành lệnh gọi huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo Nghị định số 151/CP của Chính phủ quy định.

3. Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an quận rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật Nghĩa vụ quân sự (được sửa đổi) trong nhân dân.

4. Phòng Y tế quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Bệnh viện quận củng cố, kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận và có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn cho các thành viên Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận và y tế 15 phường về các tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và thanh niên thuộc diện điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

5. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội để phục vụ cho công tác đăng ký, khám tuyển và giao nhận quân; phối hợp với cơ quan Quân sự quận tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên tham gia quân đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ cho công tác phúc tra, đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, công tác động viên và giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo cho quân nhân dự bị an tâm tham gia huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

7. Quận đoàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự quận tổ chức tuyên truyền vận động cho thanh niên nhận thức sâu sắc Luật Nghĩa vụ quân sự, tình nguyện đăng ký dự thi tuyển vào các trường quân đội. Chấp hành nghiêm lệnh gọi đăng ký, khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ. Tổ chức kết nạp đoàn cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu và phát triển Đảng.

8. Phòng Giáo dục phối hợp với cơ quan Quân sự quận tổ chức rà soát, kiểm tra số lượng thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ có trình độ học vấn từ lớp 7 trở xuống loại ra khỏi danh sách khám sức khỏe, tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận gọi công dân nhập ngũ được chính xác, đúng pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân 15 phường củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, không đào ngũ, bỏ ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2008. Mỗi phường tuyển chọn 01 đảng viên trẻ nhập ngũ (có thời gian sinh hoạt Đảng từ 6 tháng trở lên). Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Công an và các ban - ngành, đoàn thể thực hiện chặt chẽ các bước phúc tra, phân công các thành viên phối hợp với cơ quan Quân sự xuống từng khu phố, tổ dân phố, đến từng nhà để tìm hiểu, nắm bắt tình hình tư tưởng và hoàn cảnh của từng quân nhân dự bị có lệnh gọi tập trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu để kịp thời động viên và giúp đỡ anh em an tâm, tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về, sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những gia đình có con em tại ngũ gặp khó khăn, để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự quận nắm chắc hoàn cảnh gia đình và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để tham mưu kịp thời cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận trong công tác xét duyệt các danh sách.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và chỉ tiêu gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2008./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Công Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo01/04/2008
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Công Nghĩa
        Ngày ban hành13/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo01/04/2008
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2008/CT-UBND đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS gọi QNDB tập trung huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu