Quyết định 1667/QĐ-UBND

Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016ND-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 440/TTr-TP ngày 24 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2014 - 2018 bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTVB);
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- HĐND qu
n (PCT);
- UBND qu
n (CT, các PCT);
- Ban Pháp chế HĐND quận;
- VP HĐND và UBND qu
n;
- UBND 15 phường;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CH TCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

01

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

04/10/2012

 

02

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

06/10/2012

 

03

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Phú Nhuận.

02/5/2013

 

04

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

05

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

06

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

07

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

08

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

09

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

10

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

11

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận.

30/5/2013

 

12

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

06/11/2013

 

13

Quyết định

Số 1/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

10/01/2014

 

14

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận.

10/01/2014

 

15

Quyết định

Số 03/2014QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị quận Phú Nhuận.

10/01/2013

 

16

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

20/10/2016

 

17

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

20/10/2016

 

18

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

19

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

20

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận.

15/01/2018

 

21

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận.

29/01/2018

 

22

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/6//2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận.

11/6/2018

 

23

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Phú Nhuận.

10/10/2018

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

01

Quyết định

Số 168/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007

Về thực hiện chuyển đổi từ chế độ khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/02/2007

 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC

01

Quyết định

Số 554/2008/QĐ-UBND 30/6/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

08/7/2008

 

IV. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

01

Chỉ thị

Số 02/2008/CT-UBND ngày 13/3/2008

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập trung hun luyện - kiểm tra sẵn sàng năm 2008

19/3/2008

 

02

Quyết định

số 325/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Quyết định về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Phú Nhuận

22/4/2008

 

V. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO - BI DƯỠNG

01

Quyết định

số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND 15 phường của quận Phú Nhuận.

10/3/2011

 

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, T CÁO

01

Quyết định

Số 733/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007

Ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn quận Phú Nhuận

23/8/2007

 

02

Quyết định

Số 01/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

03

Quyết định

Số 02/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

04

Quyết định

S03/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận.

09/4/2015

 

VI. LĨNH VỰC KHÁC

01

Chỉ thị

Số 03/2003/CT-UBND ngày 22/7/2003

Về việc quản lý và bảo vệ cây xanh trên đường phố thuộc địa bàn quận Phú Nhuận

28/7/2003

 

02

Chỉ thị

Số 03/2004/CT-UBND ngày 07/4/2004

Chấn chỉnh công tác văn bản, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo, hội họp trên địa bàn quận

14/4/2004

 

03

Chỉ thị

Số 03/2003/CT-UBND ngày 22/7/2003

Về việc quản lý và bảo vệ cây xanh trên đường phố thuộc địa bàn quận Phú Nhuận

28/7/2003

 

04

Chỉ thị

S03/2004/CT-UBND ngày 07/4/2004

Chấn chỉnh công tác văn bản, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo, hội họp trên địa bàn quận

13/4/2004

 

05

Chỉ thị

Số 04/2004/CT-UBND ngày 20/4/2004

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đăng kỳ phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

27/4/2004

 

06

Chỉ thị

Số 04/2004/CT-UBND ngày 20/4/2004

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đăng kỳ phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

27/4/2004

 

07

Quyết định

Số 414/2005/QĐ-UBND ngày 23/6/2005

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc UBND 15 phường

30/6/2005

 

08

Quyết định

Số 379/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007

Ban hành Quy chế thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

27/4/2007

 

09

Quyết định

S 794/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Ban hành quy định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Phú Nhuận

20/9/2007

 

10

Quyết định

Số 300/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

Ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn quận Phú Nhun

24/4/2008

 

11

Quyết định

Số 340/2008/QĐ-UBND 25/4/2008

Ban hành quy chế và chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin quận Phú Nhuận.

25/4/2008

 

12

Quyết định

S 04/2009/QĐ-UBND ngày 24/08/2009

Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và hoạt động của cơ sở tín ngưỡng dân gian.

01/9/2009

 

13

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 28/04/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

28/4/2009

 

14

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Về việc ban hành quy chế tm thời phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại quận, phường.

19/6/2009

 

15

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đi với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

02/6/2010

 

16

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

22/7/2010

 

17

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

Về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội quận Phú Nhuận năm 2011

18/01/2011

 

18

Chỉ thị

Số 03/2011/CT-UBND ngày 04/3/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận

11/3/2011

 

19

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng.

09/8/2011

 

20

Chỉ thị

Số 01/2012/CT-UBND ngày 05/4/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn quận Phú Nhuận

12/4/2012

 

21

Quyết định

số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định về Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận

12/7/2012

 

22

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND ngày 18/12/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013

25/12/2012

 

23

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 03/4/2013

Về bãi bỏ văn bản

11/4/2013

 

24

Quyết định

S12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về bãi bỏ văn bản.

14/10/2013

 

25

Quyết định

Số 04/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

Về bãi bỏ văn bản.

24/01/2014

 

26

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 12/2/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận.

20/01/2014

 

27

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

Về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

 

28

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018

Bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn “kiểm soát thủ tục hành chính” của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

01/4/2018

 

29

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2018

 

Tổng số: 61 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số: 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lc, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

01

Quyết định

Số 325/2008/QĐ- UBND ngày 22/4/2008

Quyết định về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Phú Nhuận

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Quân sự quận

Quý 1/2019

02

Quyết định

Số 168/2007/QĐ- UBND ngày 09/02/2007

Về thực hiện chuyển đi từ chế độ khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Phòng Nội vụ quận

Quý 1/2019

03

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận

Quý 1/2019

04

Quyết định

Số 01/2017/QĐ- UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

Sửa đổi, bổ sung

Bổ sung chức năng nhiệm vụ “Kiểm soát thủ tục hành chính” theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, theo đó quy định chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng HĐND - UBND quận.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

Quý 2/2019

05

Quyết định

Số 05/2012/QĐ- UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

Sửa đổi, bổ sung

Nhiệm vụ, quyền hạn về du lịch hiện nay thuộc thẩm quyền của phòng Kinh tế quận

Phòng Kinh tế quận

Quý 2/2019

06

Quyết định

Số 11/2013/QĐ- UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận.

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

- Luật Xây dựng 2014 (có hiệu lực năm 2015)

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận

Quý 2/2019

07

Quyết định

S 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Trung tâm Văn hóa quận

Quý 2/2018

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định s 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Chỉ thị

Số 03/2003/CT-UBND ngày 22/7/2003

Về việc quản lý và bảo vệ cây xanh trên đường phthuộc địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

02

Chỉ thị

Số 03/2004/CT-UBND ngày 07/4/2004

Chấn chỉnh công tác văn bản, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo, hội họp trên địa bàn quận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

03

Chỉ thị

Số 04/2004/CT-UBND ngày 20/4/2004

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đăng kỳ phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

04

Quyết định

Số 414/2005/QĐ-UBND ngày 23/6/2005

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc UBND 15 phường

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 vbãi bỏ văn bản

24/01/2014

05

Quyết định

Số 812/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005

Ban hành quy trình giải quyết giấy tờ hành chính cho dân

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

06

Quyết định

Số 733/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007

Ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

07

Quyết định

Số 794/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Ban hành quy định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

08

Chỉ thị

Số 02/2008/CT-UBND ngày 13/3/2008

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyn sinh quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập trung hun luyện - kiểm tra sẵn sàng năm 2008

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

12/10/2018

09

Quyết định

Số 300/2008/QĐ- UBND ngày 17/4/2008

Ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

10

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Về việc ban hành quy chế tạm thời phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại quận, phường.

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

11

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

12

Quyết định

số 06/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

13

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

Về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội quận Phú Nhuận năm 2011

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

14

Chỉ thị

Số 03/2011/CT-UBND ngày 04/3/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

15

Quyết định

số 05/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng.

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

16

Chỉ thị

Số 01/2012/CT-UBND ngày 05/4/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

17

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định về Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

18

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

Đã được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

19/10/2016

19

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND ngày 18/12/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

20

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013

Về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận Phú Nhuận năm 2013

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

24/01/2014

21

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận

Đã được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận

16/5/2017

22

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2013

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

Đã được thay thế bằng Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

19/10/2016

23

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

Đã được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

15/5/2017

24

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận

15/6/2018

Tổng số: 24 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B

Tổng số: 00 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tng số: 00 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tng số: 00 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiu lực, ngưng hiệu lc

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Quyết định

S 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

01/4/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 văn bản

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014 chưa công bố

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 00 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

06/10/2012

 

2

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Phú Nhuận.

02/5/2013

 

3

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

4

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

5

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

6

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

7

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

8

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

9

Quyết định

Số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội quản lý trật tđô thị quận Phú Nhuận.

13/01/2013

 

10

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

20/10/2016

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

20/10/2016

 

12

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

13

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

14

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận.

15/01/2018

 

15

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận.

29/01/2018

 

16

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận.

11/6/2018

 

17

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Phú Nhuận.

10/10/2018

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

01

Quyết định

Số 168/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007

Về thực hiện chuyển đổi từ chế độ khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/02/2007

 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC

01

Quyết định

Số 554/2008/QĐ-UBND 30/6/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

08/7/2008

 

IV. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

01

Quyết định

Số 325/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Quyết định về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Phú Nhuận

22/4/2008

 

V. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

01

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND 15 phường của quận Phú Nhuận.

10/3/2011

 

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, T CÁO

01

Quyết định

Số 01/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

02

Quyết định

Số 02/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

03

Quyết định

Số 03/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận.

09/4/2015

 

VI. LĨNH VỰC KHÁC

01

Quyết định

Số 379/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007

Ban hành Quy chế thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

28/4/2007

 

02

Quyết định

Số 340/2008/QĐ-UBND 25/4/2008

Ban hành quy chế và chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin quận Phú Nhuận.

25/4/2008

 

03

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 24/08/2009

Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và hoạt động của cơ sở tín ngưỡng dân gian.

01/9/2009

 

04

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 28/04/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

28/4/2009

 

05

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 27/08/2010

Về ban hành Quy ước mẫu Tổ dân phố và quy trình thẩm định Quy ước Tổ dân phố

05/09/2010

 

06

Quyết định

S 02/2013/QĐ-UBND ngày 03/4/2013

Về bãi bỏ văn bản

11/4/2013

 

07

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về bãi bỏ văn bản.

14/10/2013

 

08

Quyết định

Số 04/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

Về bãi bỏ văn bản.

24/01/2014

 

09

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 12/2/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận.

20/01/2014

 

10

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

Về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

 

11

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018

Bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn “kiểm soát thủ tục hành chính” của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

01/4/2018

 

12

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2018

 

Tổng số: 36 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1667/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Ánh Nguyệt
       Ngày ban hành27/12/2018
       Ngày hiệu lực27/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1667/QĐ-UBND 2018 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phú Nhuận Hồ Chí Minh

           • 27/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực