Chỉ thị 02/2010/CT-UBND

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận 3 năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2010/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/CT-UBND

Quận 3, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2011

Thực hiện Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2011; trên cơ sở dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng - ban – ngành quận, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Giám đốc công ty Dịch vụ công ích quận 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 của cơ quan, đơn vị và địa phương mình với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2011

I. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 3 năm 2011

Năm 2011 có vị trí, vai trò quan trọng trong giai đoạn 2011 – 2015, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 – 2020). Để quận 3 tiếp tục phát triển toàn diện, xứng tầm một quận trung tâm của thành phố, tạo đà cho các năm kế tiếp, mục tiêu chủ yếu của năm 2011 là “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân”.

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 là:

Về kinh tế:

Ổn định và phát triển cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại - sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển các lĩnh vực có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao như : tài chính, ngân hàng, chứng khoán; dịch vụ tư vấn; bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; giao dịch bất động sản; hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, khu phố chuyên doanh có quy mô hiện đại và chất lượng cao. Sắp xếp, tạo điều kiện hình thành, phát triển những khu vực, tuyến đường với những ngành hàng đặc trưng. Gắn phát triển với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, phấn đấu khu vực thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của quận.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo điều kiện phát huy vai trò Liên hiệp hợp tác xã thương mại quận, các hợp tác xã phường, liên phường; phát triển nhanh mạng lưới bán buôn và bán lẻ; hoàn tất việc phá sản xí nghiệp May xuất khẩu quận, tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp đối với công ty Trilimex, và lập thủ tục giải thể công ty EPCO.

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng và cải tạo, chỉnh trang đô thị; rà soát tổng thể các dự án mời gọi đầu tư chỉnh trang đô thị trên địa bàn, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải tỏa, tái định cư…tạo điều kiện đưa công trình, dự án đi vào triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi bộ mặt đô thị của quận.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, huy động trong nhân dân, trong đó ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đề ra; tăng cường theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn trong tất cả các khâu: quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn công khai, minh bạch.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân phường trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn; phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là ngành thuế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và thu hút các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đầu tư vào quận; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao hàng năm, phân bổ chi ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

2. Về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác:

2.1 Về phát triển khoa học và công nghệ:

Phấn đấu tăng dần tỷ trọng đầu tư hàng năm đối với công tác khoa học và công nghệ; tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước.

2.2 Về giáo dục - đào tạo, dạy nghề:

Nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy ở các bậc học, cấp học theo quy định của Bộ và Sở; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học trên địa bàn quận đến năm 2020; phân kỳ đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

2.3 Về bảo đảm an sinh xã hội:

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, tạo việc làm thông qua kế hoạch quản lý và khai thác hiệu quả cung, cầu lao động trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực chăm lo cho diện chính sách, thương binh, liệt sĩ, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đẩy mạnh tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình 3 giảm gắn với việc đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Thường xuyên rà soát, tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; ngăn chặn và hạn chế tối đa tỷ lệ tái nghiện ma túy, tăng cường các giải pháp quản lý giáo dục và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện hồi gia

2.4 Về y tế:

Thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nâng cao chất lượng hệ thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyền truyền, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đối với người thuộc diện chính sách có công với Nước, người nghèo.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào lĩnh vực y tế; từng bước bổ sung bác sỹ và đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng các trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp, mở rộng bệnh viện quận 3; tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động y dược tư nhân, chất lượng và giá thuốc trên địa bàn.

2.5 Về văn hóa, thể dục thể thao:

Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội bằng nhiều biện pháp, hình thức thích hợp, có hiệu quả; tiếp tục các hoạt động thực hiện chủ đề nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hoàn thành quy hoạch ngành văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện điều chỉnh quy hoạch ngành nghề kinh doanh lĩnh vực nhạy cảm, quy hoạch về quảng cáo; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, đảm bảo các hoạt động văn hóa theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân; thực hiện tốt chương trình đào tạo thế hệ trẻ, nhất là lực lượng vận động viên năng khiếu của các môn thể thao đỉnh cao; củng cố và nâng cao hiệu quả đào tạo, giữ vững thành tích trong thi đấu tại các giải của thành phố, quốc gia, quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao; đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư hoạt động văn hóa và thể dục thể thao.

2.6 Về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:

Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Xây dựng lực lượng Công an, Quân đội vững mạnh toàn diện, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp quận - phường. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng sát với thực tế, chất lượng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối; tăng cường quản lý và tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị; phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố; tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trụ sở Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; triển khai đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; duy trì công tác kiểm tra thường xuyên nhằm làm thông thoáng tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải tỏa, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả về 3 mặt (số vụ, số người chết và bị thương).

3. Về quản lý đô thị và bảo vệ môi trường:

3.1 Về quản lý đô thị:

Quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị, xây dựng.

Hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; quy hoạch sử dụng đất đến 2015, định hướng đến năm 2020 đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Chủ động cung cấp, định hướng cho các chủ đầu tư các tiêu chí quy hoạch kiến trúc như: các quy định về bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa dân tộc, khu vực cảnh quan biệt thự; các chỉ tiêu dân số, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình . . .

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó tập trung ở lĩnh vực giao thông, cải tạo nâng cấp vỉa hè, vận động nhân dân mở rộng hẻm, phủ mảng xanh các điểm sinh hoạt công cộng và các tuyến đường trọng điểm, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, cải tạo và nâng cấp các chung cư hư hỏng, xuống cấp.

3.2 Về bảo vệ tài nguyên và môi trường:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, tăng cường kiểm soát và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và chất thải nguy hại, chất thải y tế; hoàn thiện chương trình chuyển đổi thời gian thu gom rác dân lập từ ngày sang đêm; có những giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương về thu phí vệ sinh và phí môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chống và xóa ngập nước; kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên địa bàn quận; tăng cường phát triển nguồn và mạng cấp nước đô thị, đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho nhân dân.

4. Về cải cách hành chính:

Thực hiện cải cách hành chính trên 4 lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính và quản lý tài sản công, đồng thời gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trọng tâm của công tác cải cách hành chính là tiếp tục đề xuất với sở, ngành thành phố về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông” giữa quận và 14 phường, đảm bảo và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của công dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước; công khai các quy trình, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp thông qua Website quận 3; đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa các ngành, các cấp với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, công tác quản lý Nhà nước về tình hình án dân sự, công tác hộ tịch.

Tổ chức tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu nại tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện đông người trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn và tài sản của Nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội; kết hợp thanh, kiểm tra với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, tổng hợp, đánh giá và đề xuất biện pháp khắc phục tại các cơ quan tổng hợp, cơ quan chuyên môn của quận để làm cơ sở điều chỉnh linh hoạt, kịp thời các chính sách và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận.

5. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011:

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011 được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X thông qua, mỗi phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường cần rà soát các yêu cầu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để có biện pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách quận 3 năm 2011:

Năm 2011 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách, là cơ sở báo cáo và giải trình với thành phố về số giao ổn định dự toán ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo. Đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 phải bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao cho năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng dự toán theo hướng tích cực, khai thác hết các nguồn thu hợp pháp, đảm bảo đầy đủ nhu cầu chi theo các chế độ, chính sách hiện hành và theo yêu cầu thực tế của địa phương, trong đó cần chú ý:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2010; các chính sách chế độ hiện hành, các chế độ chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành năm 2011. Dự toán thu phải đảm bảo tính tích cực, tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo đúng quy định; bám sát các giải pháp trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý các khoản nợ đọng thuế. Dự toán thu tăng tối thiểu 17% so với đánh giá ước thực hiện năm 2010.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 được xây dựng trong phạm vi nguồn thu quận được hưởng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong thời kỳ ổn định ngân sách mới; theo các tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011; trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2010, các quy định về chính sách, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán, trong đó:

2.1 Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường có trách nhiệm đánh giá, rà soát các chính sách, chế độ, định mức hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Khi đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức cần nắm chắc số lượng đối tượng, dự kiến nhu cầu kinh phí; tính toán lồng ghép giữa các chế độ sửa đổi hoặc ban hành mới với các chế độ hiện hành; phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tính toán khả năng cân đối nguồn ngân sách thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Khi xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cần Lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng của các chế độ, nhiệm vụ cần thực hiện để chủ động trong thực hiện, đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu của cơ quan, đơn vị trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

2.2 Khi bố trí dự toán chi ngân sách cần chú ý:

a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 5 năm 2011 – 2015, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, trong đó cần:

- Bố trí chi đầu tư phát triển phải đảm bảo tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011, các dự án, công trình trọng điểm, có hiệu quả và các công trình cấp bách khác; hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch ngân sách năm 2011 và các năm trước chưa thu hồi; thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình thuộc nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước.

- Hạn chế bố trí vốn cho các công trình, các dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng.

b) Xây dựng chi sự nghiệp kinh tế theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông và các dịch vụ công ích khác.

c) Xây dựng chi phí phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường, quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội…theo đúng chính sách, chế độ.

d) Tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Khi có chỉ đạo của Thành phố sẽ thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

e) Bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch theo đúng quy định, đảm bảo trong năm 2011 hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch phát triển thời kỳ 2011 – 2020.

f) Bố trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

g) Tiếp tục chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn chi cải cách tiền lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và Bộ Tài chính hướng dẫn (nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên, không kể lương và các khoản có tính chất lương; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ; 50% tăng thu ngân sách địa phương - không kể tăng thu tiền sử dụng đất; các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết - nếu có).

h) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tình hình thực hiện dự toán chế độ hiện hành, xây dựng dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở đó đề nghị ngân sách thành phố bổ sung cho ngân sách quận để thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2011, các phòng, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2010, giai đoạn 5 năm 2006 – 2010 và giai đoạn 10 năm 2001 – 2010.

4. Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả; phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo dự toán ngân sách được xây dựng đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả.

5. Các phòng, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường phải tổng hợp, báo cáo đầy đủ các nhu cầu chi theo quy định hiện hành; thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 theo từng đơn vị thực hiện, từng nội dung và từng nhiệm vụ cụ thể. Đối với các nội dung hiện nay chế độ chưa quy định, nhưng thực tế tại quận có phát sinh, cần phải được thuyết minh và lập dự toán cụ thể để quận có cơ sở làm việc với các sở, ngành thành phố.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. Nội dung:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận cần được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện.

2. Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quận 6 tháng đầu năm, dự ước cả năm 2010 và các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, từng phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường cần:

a) Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 3.

b) Đánh giá khách quan, trung thực các kết quả đạt được trong năm 2010 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 đã đề ra, đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX.

c) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của đơn vị mình. Báo cáo đánh giá phải nêu rõ những mặt làm được, mặt chưa làm được, những khó khăn tồn tại, phân tích đầy đủ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; đề xuất những biện pháp, giải pháp thực hiện và các kiến nghị.

II. Tiến độ thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân quận chủ trì tổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 cho các phòng - ban - ngành, phường, công ty Dịch vụ công ích trước ngày 21 tháng 8 năm 2010.

2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo số kiểm tra chi năm 2011, hướng dẫn biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 trước ngày 21 tháng 8 năm 2010.

3. Các phòng - ban - ngành, phường, công ty Dịch vụ công ích khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011, gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 30 tháng 8 năm 2010.

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Chi Cục thuế quận 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 tổng hợp nội dung báo cáo của các phòng - ban - ngành, phường, công ty Dịch vụ công ích để dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2011, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét thông qua, chuẩn bị làm việc với các sở, ngành của thành phố trước ngày 05 tháng 9 năm 2010.

5. Căn cứ kết quả thảo luận dự toán ngân sách quận với các sở, ngành thành phố, giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2011 trình Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xem xét.

6. Căn cứ nhiệm vụ thu chi ngân sách do Ủy ban nhân dân thành phố giao, Ủy ban nhân dân quận 3 giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Giám đốc công ty Dịch vụ công ích quận 3 tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2010
Ngày hiệu lực24/08/2010
Ngày công báo01/09/2010
Số công báoSố 73
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2010/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2010/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Ngọc Hữu
        Ngày ban hành17/08/2010
        Ngày hiệu lực24/08/2010
        Ngày công báo01/09/2010
        Số công báoSố 73
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2010/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2010/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

           • 17/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực