Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thời gian qua, công tác bán đấu giá tài sản đã từng bước đi vào nề nếp, hướng tới tính chuyên nghiệp hóa; góp phần phục vụ nhu cầu bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản của tổ chức, cá nhân; tăng nguồn ngân sách địa phương; ổn định trật tự, kỷ cương trong hoạt động bán đấu giá tài sản ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật và thực tiễn hoạt động bán đấu giá tài sản còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; nhiều văn bản ban hành còn chồng chéo, khó tiếp cận và thực hiện ở các cấp, các ngành.

Nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản (thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một phần nội dung Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời gian tới mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hoạt động bán đấu giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Việc bán đấu giá tài sản nhà nước theo Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước phải được thực hiện thông qua hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

c) Đối với tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về bán đấu giá tài sản:

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, cơ quan cấp thành phố ra quyết định tịch thu thì cơ quan ra quyết định tịch thu chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp để bán đấu giá mà không phải ký hợp đồng bán đấu giá tài sản;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện trở xuống ra quyết định tịch thu thì thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để bán đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp.

d) Không thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất, trừ Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt được thành lập theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

đ) Tài sản được xử lý bán thuộc các chương trình, đề án, dự án sử dụng vốn nhà nước, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc hoặc chưa kết thúc nhưng cần xử lý bán thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành thành phố có liên quan thực hiện kiểm tra về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản theo định kỳ, kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan xây dựng văn bản, trình cấp có thẩm quyền quyết định Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; Quy chế phối hợp chuyển giao, bảo quản và tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước.

d) Chỉ đạo Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nếu đồng thời có chức năng thẩm định giá đã tiến hành thẩm định giá tài sản để bán đấu giá thì không được đồng thời tiến hành bán đấu giá tài sản đó;

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp dự thảo văn bản quy định về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Tiến hành rà soát lại việc chuyển giao tài sản nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để quyết định việc xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xác định giá khởi điểm của tài sản đã bị tịch thu để bán đấu giá.

4. Để tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạm thời, đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bán tài sản nhà nước; Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan được giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để tổ chức bán đấu giá, thu tiền nộp ngân sách và thanh toán phí bán đấu giá cho Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố: phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung Chỉ thị này một cách sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân trên các phương tiện, thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 5 (năm) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức, triển khai Chỉ thị này đến các cơ quan, ban, ngành thành phố theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố ;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố;
- VP UBND thành phố (2, 3);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, PKT, Hồng. 60b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/2011
Ngày hiệu lực 03/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 23/06/2011
Ngày hiệu lực 03/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động bán đấu giá