Quyết định 535/QĐ-UBND

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014-2018)

Nội dung toàn văn Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 05 NĂM (2014 - 2018)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014 - 2018), tổng cộng 607 văn bản quy phạm pháp luật (159 Nghị quyết, 405 Quyết định, 43 Chỉ thị), cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014 - 2018); tổng số 295 văn bản (86 Nghị quyết, 209 Quyết định).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014 - 2018); tổng số 239 văn bản (48 Nghị quyết, 148 Quyết định, 43 Chỉ thị).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014 - 2018); tổng số 15 văn bản (05 Nghị quyết, 10 Quyết định).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm (2014 - 2018); tổng số 58 văn bản (20 Nghị quyết, 38 Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 05 NĂM (2014 - 2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐND ngày 13/7/2004

Về chủ trương thực hiện việc quản lý và nâng cấp các đường hẻm, xây dựng lại vỉa hè trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ

13/7/2004

 

2

Nghị quyết

22/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004

Về việc thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh; Quỹ Phòng, chống lụt, bão và điều chỉnh, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/01/2005

 

3

Nghị quyết

23/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004

Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục - Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp

09/12/2004

 

4

Nghị quyết

38/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản

24/7/2005

 

5

Nghị quyết

79/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006

Về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo

23/12/2006

 

6

Nghị quyết

80/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006

Về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo

23/12/2006

 

7

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 18/6/2008

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

28/6/2008

 

8

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008

Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo

07/12/2008

 

9

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế

19/12/2009

 

10

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

05/7/2010

 

11

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010

Về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020

05/7/2010

 

12

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

01/01/2011

 

13

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

29/7/2011

 

14

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục số I của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008

01/01/2012

 

15

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng

01/01/2012

 

16

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn

01/8/2012

 

17

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực

01/8/2012

 

18

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND 07/12/2012

Quy định mức hỗ trợ chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất

01/01/2013

 

19

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015)

15/7/2012

 

20

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

01/01/2013

 

21

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

15/7/2013

 

22

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước.

01/8/2013

 

23

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự.

01/8/2013

 

24

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn.

01/8/2013

 

25

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non

11/12/2013

 

26

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã

11/12/2013

 

27

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển

01/01/2014

 

28

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù

01/01/2014

 

29

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện thực hiện

21/7/2014

 

30

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với Cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Dân số - kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

21/7/2014

 

31

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức hỗ trợ Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

21/7/2014

 

32

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các Hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ

15/12/2014

 

33

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

15/12/2014

 

34

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về đặt tên đường và công trình công cộng

15/12/2014

 

35

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật

15/12/2014

 

36

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức hỗ trợ học sinh trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ

15/12/2014

 

37

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2020

15/12/2014

 

38

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Cần Thơ

15/12/2014

 

39

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải cơ sở

15/12/2014

 

40

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

15/12/2014

 

41

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

15/12/2014

 

42

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

20/7/2015

 

43

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về đặt tên đường, đổi tên đường

20/7/2015

 

44

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự

20/7/2015

 

45

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về hỗ trợ kinh phí mua đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

20/7/2015

 

46

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

20/7/2015

 

47

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2015 - 2020

20/7/2015

 

48

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

20/7/2015

 

49

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016 - 2020)

14/12/2015

 

50

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ

14/12/2015

 

51

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về đặt tên đường và công trình công cộng

14/12/2015

 

52

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội

01/01/2016

 

53

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về mức hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ và cụm, khối thi đua

01/01/2016

 

54

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về hỗ trợ tiền ăn đối với người già; hỗ trợ nhân viên làm việc tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ

01/01/2016

 

55

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

14/12/2016

 

56

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng

08/01/2016

 

57

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ

12/12/2016

 

58

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

12/12/2016

 

59

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Sửa đổi Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực

01/01/2017

 

60

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh

01/01/2017

 

61

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

 

62

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

01/01/2017

 

63

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương

01/01/2017

 

64

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

08/01/2017

 

65

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng

08/01/2017

 

66

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí

08/01/2017

 

67

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

08/01/2017

 

68

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

Về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

11/01/2017

 

69

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

Về việc quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

11/01/2017

 

70

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

11/01/2017

 

71

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

01/01/2018

 

72

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

Về mức hỗ trợ đối với viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

11/01/2017

 

73

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017

Về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

11/01/2017

 

74

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

01/01/2018

 

75

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo

01/01/2018

 

76

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ đối với chi phí chuẩn bị và chi phí quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 các xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/01/2018

 

77

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý

01/8/2018

 

78

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về việc đặt tên đường

01/8/2018

 

79

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2018 - 2019

01/8/2018

 

80

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/8/2018

 

81

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực

01/8/2018

 

82

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu

07/12/2018

 

83

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

01/01/2019

 

84

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách

01/01/2019

 

85

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

01/01/2019

 

86

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã

01/01/2019

 

87

Quyết định

2929/1998/QĐ.UBT ngày 27/10/1998

V/v thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng

27/10/1998

 

88

Quyết định

76/1999/QĐ. UBT ngày 08/01/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thành phố Cần Thơ

08/01/1999

 

89

Quyết định

57/1999/QĐ. UBT ngày 23/6/1999

V/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống mốc tọa độ, độ cao địa chính các loại trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

08/7/1999

 

90

Quyết định

31/1999/QĐ. UBT ngày 27/7/1999

V/v phê duyệt quy hoạch lũ tỉnh Cần Thơ

27/3/1999

 

91

Quyết định

89/1999/QĐ. UBT ngày 30/11/1999

V/v phê duyệt thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu thương mại mở rộng chợ Ô Môn, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

30/11/1999

 

92

Quyết định

92/1999/QĐ. UBT ngày 20/12/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

20/12/1999

 

93

Quyết định

50/2000/QĐ-UB ngày 31/7/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giai đoạn 1 Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

31/7/2000

 

94

Quyết định

65/2000/QĐ-UB ngày 27/10/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư 91B, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

27/10/2000

 

95

Quyết định

58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001

V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cần Thơ

01/10/2001

 

96

Quyết định

36/2002/QĐ-UB ngày 25/02/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/02/2002

 

97

Quyết định

51/2002/QĐ-UB ngày 23/4/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

23/4/2002

 

98

Quyết định

70/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức thanh toán cước phí điện thoại di động tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh

29/5/2002

 

99

Quyết định

80/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh

29/7/2002

 

100

Quyết định

95/2002/QĐ-UB ngày 30/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: Đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông thành phố Cần Thơ

30/10/2002

 

101

Quyết định

107/2002/QĐ-UB ngày 27/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Cần Đô - thuộc cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

27/11/2002

 

102

Quyết định

108/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xây dựng Miền tây, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

28/11/2002

 

103

Quyết định

113/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002

V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ

09/12/2002

 

104

Quyết định

37/2003/QĐ-UB ngày 24/3/2003

V/v sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Cần Thơ (ban hành theo Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ)

01/01/2003

 

105

Quyết định

223/2004/QĐ-UB ngày 26/02/2004

V/v đổi tên Ban quản lý Khu chế xuất tỉnh Cần Thơ thành Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Cần Thơ

26/02/2004

 

106

Quyết định

226/2004/QĐ-UB ngày 04/3/2004

V/v thành lập Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ

04/3/2004

 

107

Quyết định

235/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004

V/v ban hành Nội quy chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

15/4/2004

 

108

Quyết định

302/2004/QĐ-UB ngày 20/10/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

20/10/2004

 

109

Quyết định

23/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp

01/01/2005

 

110

Quyết định

39/2005/QĐ-UB ngày 10/6/2005

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Phụ lục số 4 của Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

20/6/2005

 

111

Quyết định

63/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005

V/v mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản

13/10/2005

 

112

Quyết định

74/2005/QĐ-UBND ngày 06/12/2005

V/v phê duyệt phương án chuyển đổi tổ chức quản lý từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ loại III sang hình thức Doanh nghiệp quản lý chợ

16/12/2005

 

113

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

V/v điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

24/5/2006

 

114

Quyết định

58/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006

Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

23/6/2006

 

115

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006

Về ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

26/10/2006

 

116

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

V/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

17/02/2007

 

117

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở

09/4/2007

 

118

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 12/3/2007

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

23/3/2007

 

119

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 24/4/2007

Về việc Quy định các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại Cảng hàng không Cần Thơ

04/5/2007

 

120

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

Về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

24/5/2007

 

121

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

09/8/2007

 

122

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

31/8/2007

 

123

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Về việc ban hành Quy định về công tác phối hợp trong việc phòng chống tội phạm trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/11/2007

 

124

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố

02/12/2007

 

125

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008

Về việc Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

14/01/2008

 

126

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà

27/6/2008

 

127

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

V/v ban hành Quy chế phối hợp liên thông trong việc thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, cấp mã số thuế, khắc con dấu, cung cấp điện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp Cần Thơ

31/7/2008

 

128

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

Về việc ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

25/12/2008

 

129

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

23/02/2009

 

130

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

23/4/2009

 

131

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND ngày 07/5/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

17/5/2009

 

132

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

08/6/2009

 

133

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

10/8/2009

 

134

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

Về mức hỗ trợ cho công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo

16/8/2009

 

135

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

24/9/2009

 

136

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

Ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ

23/10/2009

 

137

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc ban hành quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

28/11/2009

 

138

Quyết định

65/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

07/12/2009

 

139

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố

18/12/2009

 

140

Quyết định

69/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

31/12/2009

 

141

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, huyện thực hiện

22/01/2010

 

142

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế

22/01/2010

 

143

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị

20/02/2010

 

144

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

12/3/2010

 

145

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 279/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị

18/4/2010

 

146

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 09/01/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

19/4/2010

 

147

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/6/2010

 

148

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 04/7/2010

Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

14/7/2010

 

149

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

26/7/2010

 

150

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Về việc quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ và các loại xe tương tự khác tham gia giao thông đường bộ

31/7/2010

 

151

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

09/9/2010

 

152

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

09/9/2010

 

153

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

27/9/2010

 

154

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

30/10/2010

 

155

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 28/3/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi

16/12/2010

 

156

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

15/01/2011

 

157

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

22/01/2011

 

158

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

07/7/2011

 

159

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

Ban hành Quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

15/10/2011

 

160

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

Quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

12/11/2011

 

161

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với ôtô, môtô, phương tiện thủy nội địa

13/11/2011

 

162

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ

07/01/2012

 

163

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

04/3/2012

 

164

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012

Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ

05/4/2012

 

165

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

V/v bãi bỏ Chỉ thị số 14/1998/CT-UB ngày 17/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

21/6/2012

 

166

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

08/7/2012

 

167

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2012

 

168

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

19/8/2012

 

169

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

31/8/2012

 

170

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực

15/10/2012

 

171

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực

30/01/2013

 

172

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

30/01/2013

 

173

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Về mức chi hỗ trợ khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất

31/01/2013

 

174

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013

Về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm

11/3/2013

 

175

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013

Về việc bãi bỏ Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

16/6/2013

 

176

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013

Về việc bãi bỏ Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

25/6/2013

 

177

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

25/6/2013

 

178

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu vực

11/7/2013

 

179

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013

Về việc mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước; quy định số lượng và mức hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

15/8/2013

 

180

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

19/10/2013

 

181

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản

21/11/2013

 

182

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị và các hoạt động liên quan đến chiếu sáng đô thị

22/12/2013

 

183

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

01/01/2014

 

184

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 21/02/2014

Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang

21/02/2014

 

185

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

Sửa đổi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực

21/3/2014

 

186

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Về việc quy định quản lý hoạt động khoáng sản

11/4/2014

 

187

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Về việc hỗ trợ đầu tư

15/9/2014

 

188

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp, tiền công đối với nhân viên thú y và nhân viên bảo vệ thực vật ở xã, phường, thị trấn

24/10/2014

 

189

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

Sửa đổi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

31/10/2014

 

190

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy định về quản lý và bảo hệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương

01/11/2014

 

191

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13/11/2014

 

192

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

23/11/2014

 

193

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ

04/12/2014

 

194

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Về việc quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/12/2014

 

195

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/12/2014

 

196

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Quy định tạm thời mức thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước

13/12/2014

 

197

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất
mặt nước

13/12/2014

 

198

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

05/01/2015

 

199

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ

29/01/2015

 

200

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

31/01/2015

 

201

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

12/02/2015

 

202

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng

16/02/2015

 

203

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước

20/02/2015

 

204

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015

Phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

07/3/2015

 

205

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015

Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi

15/3/2015

 

206

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015

Quy định mức thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

16/3/2015

 

207

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015

Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ

16/3/2015

 

208

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Cần Thơ

20/3/2015

 

209

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015

Ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhận lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2020

20/3/2015

 

210

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015

05/4/2015

 

211

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

08/6/2015

 

212

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

25/7/2015

 

213

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ địa phương

03/8/2015

 

214

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Ban hành Quy định về phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ

16/8/2015

 

215

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng cáp treo thông tin

28/9/2015

 

216

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

02/10/2015

 

217

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

20/10/2015

 

218

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/10/2015

 

219

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015

Quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/11/2015

 

220

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

03/11/2015

 

221

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

28/12/2015

 

222

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

28/12/2015

 

223

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

28/12/2015

 

224

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

28/12/2015

 

225

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

30/12/2015

 

226

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

04/01/2016

 

227

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

05/01/2016

 

228

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng Ngân sách Nhà nước

04/01/2016

 

229

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

15/02/2016

 

230

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Về việc quy định bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá

26/02/2016

 

231

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

29/02/2016

 

232

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

07/3/2016

 

233

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/3/2016

 

234

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

10/3/2016

 

235

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

08/3/2016

 

236

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016

Về việc quy định khung giá chung về quản lý vận hành nhà chung cư

10/3/2016

 

237

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

05/4/2016

 

238

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

22/4/2016

 

239

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

04/5/2016

 

240

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

06/6/2016

 

241

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

24/6/2016

 

242

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

11/7/2016

 

243

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ

15/7/2016

 

244

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

22/7/2016

 

245

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

Quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn

22/7/2016

 

246

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

25/7/2016

 

247

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp

28/7/2016

 

248

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

24/8/2016

 

249

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động

01/9/2016

 

250

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ

22/9/2016

 

251

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức

10/10/2016

 

252

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

10/10/2016

 

253

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

07/10/2016

 

254

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

17/10/2016

 

255

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

Sửa đổi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

24/10/2016

 

256

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

05/11/2016

 

257

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

31/10/2016

 

258

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

05/12/2016

 

259

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016

Về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng

05/12/2016

 

260

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí

06/12/2016

 

261

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông

05/12/2016

 

262

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

30/12/2016

 

263

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/01/2017

 

264

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/01/2017

 

265

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

05/02/2017

 

266

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

04/4/2017

 

267

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2018

V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

10/4/2017

 

268

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/7/2017

 

269

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

16/10/2017

 

270

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

15/11/2017

 

271

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

21/11/2017

 

272

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn

01/12/2017

 

273

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe

01/12/2017

 

274

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Quy định giá tính thuế tài nguyên

01/12/2017

 

275

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke

01/12/2017

 

276

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

19/01/2018

 

277

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/02/2018

 

278

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà

22/02/2018

 

279

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

26/3/2018

 

280

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

26/3/2018

 

281

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018

Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

01/4/2018

 

282

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

20/4/2018

 

283

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

02/5/2018

 

284

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 23/4/2018

Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

15/5/2018

 

285

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/7/2018

 

286

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

16/7/2018

 

287

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018

Quy định về tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

15/7/2018

 

288

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

25/7/2018

 

289

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

25/7/2018

 

290

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

10/8/2018

 

291

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

Về công tác thi đua khen thưởng

18/8/2018

 

292

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

Bãi bỏ một số điểm Quyết định số 05/2016/ QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27/8/2018

 

293

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

Quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

20/11/2018

 

294

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

20/11/2018

 

295

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

04/12/2018

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 05 NĂM (2014 - 2018)
(Ban hành kèm theoQuyết định số 535/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

67/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27/3/2015 bãi bỏ

27/3/2015

2

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thực hiện

Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

3

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 25/06/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố

Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 thay thế

01/01/2015

4

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

 

5

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND
ngày 25/6/2010

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 thay thế

01/01/2016

6

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010

Về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 thay thế

01/01/2015

7

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015)

Hết thời hạn có hiệu lực

 

8

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách)

Hết thời hạn có hiệu lực

 

9

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ

Hết thời hạn có hiệu lực

 

10

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

 

11

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh thành phố Cần Thơ

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

12

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thay thế

01/8/2017

13

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 thay thế

01/01/2015

14

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 19/07/2011

Quy định về đối tượng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

21/7/2014

15

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011

Về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012

Hết thời hạn có hiệu lực

 

16

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

 

17

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách)

Hết thời hạn có hiệu lực

 

18

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 thay thế

01/01/2016

19

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 thay thế

01/01/2015

20

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 03/12/2011

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 bãi bỏ

05/12/2014

21

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 thay thế

01/8/2018

22

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

21/7/2014

23

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thay thế

01/8/2017

24

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

01/8/2014

25

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 thay thế

01/8/2018

26

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 thay thế

01/11/2017

27

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 thay thế

01/11/2017

28

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HDDND ngày 09/12/2016 thay thế

01/01/2017

29

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2013 của thành phố Cần Thơ

Hết thời hạn có hiệu lực

 

30

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

21/7/2014

31

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

21/7/2014

32

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 thay thế

21/7/2014

33

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ

Hết thời hạn có hiệu lực

 

34

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

 

35

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

36

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định về hỗ trợ đầu tư

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

01/01/2019

37

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

38

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 thay thế

01/11/2017

39

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thay thế

01/8/2017

40

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu các dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thay thế

01/8/2017

41

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 bãi bỏ

01/8/2016

 

42

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức hỗ trợ nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 bãi bỏ

01/01/2019

43

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

44

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 bãi bỏ

01/8/2018

45

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 04/02/2018

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 bãi bỏ

01/8/2018

46

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 bãi bỏ

01/8/2018

47

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

48

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 bãi bỏ

01/8/2017

49

Quyết định

04/1999/QĐ.UBT ngày 09/02/1999

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, TP. Cần Thơ

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 bãi bỏ

14/01/2009

50

Quyết định

79/1999/QĐ.UBT ngày 12/10/1999

Về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Cồn ấu - thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 bãi bỏ

02/3/2016

51

Quyết định

80/1999/QĐ.UBT ngày 12/10/1999

Về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu du lịch sinh thái Cồn ấu - thành phố Cần Thơ

Quyết định 526/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 bãi bỏ

02/3/2016

52

Quyết định

89/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ

Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 bãi bỏ

04/7/2017

53

Quyết định

234/2004/QĐ-UBND ngày 31/3/2004

Về việc phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

01/01/2014

54

Quyết định

243/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004

Về việc ban hành mức trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

55

Quyết định

283/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004

Về việc ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi thành phố Cần Thơ

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 thay thế

16/8/2015

56

Quyết định

301/2004/QĐ-UB ngày 20/10/2004

Về việc ban hành Quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã)

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 thay thế

02/11/2014

57

Quyết định

311/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

58

Quyết định

16/2005/QĐ-UBND ngày 16/3/2005

Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố Cần Thơ

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 bãi bỏ

25/7/2018

59

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND ngày 25/4/2005

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

60

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND ngày 04/7/2005

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

61

Quyết định

55/2005/QĐ-UB ngày 17/8/2005

Về việc quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 thay thế

05/12/2014

62

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

63

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006

Về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

64

Quyết định

76/2006/QĐ-UBND ngày 18/10/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

65

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

Về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

25/12/2018

66

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 thay thế

24/11/2014

67

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND 31/7/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 thay thế

09/4/2015

68

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đê về tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

69

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007

Về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 bãi bỏ

01/01/2015

70

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

Về việc quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 thay thế

04/01/2016

71

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 thay thế

01/10/2013

72

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về mức thu học phí của Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 thay thế

20/8/2010

73

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008

Ban hành Quy định về hoạt động nuôi thủy sản

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 bãi bỏ

31/10/2016

74

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 thay thế

03/12/2014

75

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 thay thế

12/4/2014

76

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Cần Thơ

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 bãi bỏ

05/02/2017

77

Quyết định

72/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 thay thế

23/10/2015

78

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

79

Quyết định

80/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 thay thế

07/3/2016

 

80

Quyết định

81/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 thay thế

20/10/2015

81

Quyết định

83/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 thay thế

16/02/2015

82

Quyết định

85/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

83

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

84

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 thay thế

25/7/2016

85

Quyết định

89/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 thay thế

04/01/2016

86

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

Về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

87

Quyết định

97/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 thay thế

03/11/2015

88

Quyết định

98/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

89

Quyết định

100/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

90

Quyết định

101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước Cần Thơ

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 bãi bỏ

05/12/2016

91

Quyết định

104/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Về việc quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và các loại phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 thay thế

15/3/2015

92

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 thay thế

25/7/2015

93

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

94

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

Về việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 bãi bỏ

01/9/2016

95

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

28/12/2015

96

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Ban hành Quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 thay thế

24/02/2015

97

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 06/3/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 thay thế

07/3/2016

98

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 06/3/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 thay thế

05/4/2016

99

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 3 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

07/10/2016

100

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

07/10/2016

101

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

22/4/2016

102

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 14/5/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 thay thế

28/12/2015

103

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo làm mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 bãi bỏ

03/7/2018

104

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 thay thế

24/8/2016

105

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

28/12/2015

106

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 thay thế

07/3/2016

107

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 thay thế

05/12/2014

108

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009

Ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 thay thế

30/12/2015

109

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

110

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

111

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

112

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 thay thế

31/01/2015

113

Quyết định

58/2009/QĐ- UBND ngày 21/10/2009

Về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 thay thế

24/10/2014

114

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Ban hành Quy định về liên kết các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 bãi bỏ

31/10/2016

115

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

116

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 thay thế

20/10/2015

117

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 thay thế

06/6/2016

118

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 thay thế

24/02/2015

119

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010

Về việc ban hành Quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 bãi bỏ

02/3/2015

120

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 thay thế

24/11/2014

121

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

122

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 thay thế

15/02/2016

123

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 thay thế

03/8/2015

124

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

125

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010

Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 bãi bỏ

25/7/2018

126

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 04/6/2010

Về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 thay thế

28/9/2015

127

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 thay thế

10/02/2015

128

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 thay thế

10/02/2015

129

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

 

130

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

Ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 thay thế

20/3/2015

131

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 thay thế

24/02/2015

132

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 thay thế

08/6/2015

133

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 bãi bỏ

21/7/2015

134

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011

Về bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 thay thế

14/5/2016

135

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 bãi bỏ

01/01/2017

136

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 thay thế

29/01/2015

137

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

Về việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mới

01/01/2015

138

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mới

01/8/2017

139

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011

Ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ

Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 bãi bỏ

30/3/2016

140

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2014 thay thế

10/5/2015

141

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 thay thế

10/02/2015

142

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 thay thế

19/01/2015

143

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 thay thế

24/11/2014

144

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 thay thế

08/10/2014

145

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 thay thế

05/12/2014

146

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

Bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 thay thế

24/02/2015

147

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 thay thế

15/9/2014

148

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/02/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 bãi bỏ

05/12/2016

149

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 bãi bỏ

26/3/2018

150

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 bãi bỏ

12/02/2018

151

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020

Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 thay thế

24/8/2015

152

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 23/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 thay thế

04/5/2016

153

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 thay thế

15/12/2014

154

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Về việc quy định mức thu phí chợ đối với chợ không đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ninh Kiều

Không còn phù hợp

01/01/2017

155

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Quy định tạm thời mức thu một số dịch vụ kỹ thuật mới và mức thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 thay thế

13/12/2014

156

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 thay thế

10/4/2017

157

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Về quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố có quy định khác

01/8/2014

158

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 thay thế

24/11/2014

159

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký, kê khai giá

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 thay thế

26/02/2016

160

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 thay thế

15/12/2014

161

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 bãi bỏ

15/7/2018

162

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 thay thế

04/12/2018

163

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 bãi bỏ

15/7/2016

164

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

Về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép tạm

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 thay thế

01/12/2017

165

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

Về việc quy định số lượng và hợp đồng đối với nhân viên bảo vệ thực vật trên địa bàn cấp xã

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 thay thế

24/10/2014

166

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 thay thế

29/02/2016

167

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 bãi bỏ

30/12/2016

168

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 bãi bỏ

21/3/2016

169

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 bãi bỏ

26/3/2018

170

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 thay thế

26/8/2014

171

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 thay thế

08/3/2016

172

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

 

173

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 thay thế

10/10/2016

174

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Về việc quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 bãi bỏ

09/5/2016

175

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 thay thế

10/10/2016

176

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 bãi bỏ

07/10/2016

177

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Sửa đổi Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 thay thế

07/3/2016

178

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

Quy định mức giá các loại đất năm 2014

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 thay thế

01/01/2015

179

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Sửa đổi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 bãi bỏ

30/12/2016

180

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 23/4/2014

Tiếp tục chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Căn cứ hết hiệu lực

01/7/2014

181

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Căn cứ hết hiệu lực

01/01/2017

182

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 bãi bỏ

03/7/2017

183

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 bãi bỏ

15/7/2018

184

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 về bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 thay thế

14/5/2016

185

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 thay thế

20/11/2018

186

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Quyết định số 36/2016/QĐ- UBND ngày 23/11/2016 bãi bỏ

06/12/2016

187

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 bãi bỏ

20/4/2018

188

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Quy định quản lý thu phí, lệ phí

Căn cứ hết hiệu lực

01/01/2017

189

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 thay thế

02/5/2018

190

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 thay thế

20/11/2018

191

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Về Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 thay thế

17/10/2016

192

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Căn cứ hết hiệu lực

01/01/2017

193

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Sửa đổi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 thay thế

02/5/2018

194

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 bãi bỏ

10/8/2018

195

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Quy định tính thuế tài nguyên

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 thay thế

01/12/2017

196

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí

Quyết định số 36/2016/QĐ- UBND ngày 23/11/2016 bãi bỏ

06/12/2016

197

Chỉ thị

08/CT.UBT.95 ngày 05/5/1995

V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

02/6/2016

198

Chỉ thị

13/CT.UBT.95 ngày 16/11/1995

Về việc trang bị, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

199

Chỉ thị

17/2001/CT-UBND ngày 21/5/2001

Về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý nhà nước đối với Hội quần chúng trong tỉnh Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

200

Chỉ thị

22/2001/CT-UB ngày 10/7/2001

Về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/7/2014

201

Chỉ thị

01/2003/CT-UB ngày 20/01/2003

Về việc tổ chức niêm yết giá hàng hóa

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

202

Chỉ thị

10/2003/CT-UB ngày 28/5/2003

Về việc tăng cường các nguồn lực khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

203

Chỉ thị

07/2004/CT-UB ngày 07/4/2004

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

204

Chỉ thị

19/2004/CT-UB ngày 10/9/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

205

Chỉ thị

22/2004/CT-UB

ngày 14/10/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

206

Chỉ thị

23/2004/CT-UB ngày 22/10/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động dịch vụ và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 07/7/2014 thay thế

15/7/2014

207

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND ngày 20/10/2005

Về việc tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Thủy sản

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

208

Chỉ thị

14/2005/CT-UB ngày 02/8/2005

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở quận, huyện và xã, phường, thị trấn

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

209

Chỉ thị

16/2005/CT-UB ngày 17/8/2005

Về việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TPCT

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

210

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 05/5/2006

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

211

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND ngày 04/8/2006

Về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

212

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND ngày 28/8/2006

Về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

213

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND ngày 18/4/2007

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

214

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND ngày 18/5/2007

Về tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

215

Chỉ thị

17/2007/CT-UBND ngày 19/9/2007

Về việc triển khai, thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

216

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND ngày 26/6/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

217

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 21/01/2008

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

218

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 02/7/2008

Về việc tăng cường quản lý nuôi thủy sản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

219

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND ngày 26/8/2008

Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực

01/01/2014

220

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND ngày 22/9/2008

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

10/7/2014

221

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND ngày 29/8/2008

Về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

222

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND ngày 05/02/2009

Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 bãi bỏ

15/11/2017

223

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND ngày 26/02/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

224

Chỉ thị

09/2009/CT-UBND ngày 04/5/2009

Về việc các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

225

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND ngày 10/6/2009

Về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

226

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND ngày 06/8/2009

Chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

30/12/2016

227

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 25/9/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

228

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND ngày 31/12/2009

Về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

229

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định

22/7/2016

230

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

231

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND ngày 13/5/2011

Về việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

232

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 23/6/2011

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

233

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 05/01/2012

Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 bãi bỏ

15/11/2017

234

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND ngày 13/3/2012

Về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

235

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 20/7/2012

Về quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

236

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012

Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

237

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012

Về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

238

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 11/6/2013

Về tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

239

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND ngày 20/12/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Không còn phù hợp

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 05 NĂM (2014 - 2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục số I của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008

Một số chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

01/01/2013

2

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015)

Khoản 2 Điều 1

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2015

3

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật

01/01/2015

4

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Điểm h khoản 2 Mục III Điều 1

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

20/12/2016

5

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương

Khoản 2 Điều 1

Hết thời hạn có hiệu lực

 

6

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ

Khoản 1 Điều 5; Khoản 1, khoản 2 Điều 7

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

 

7

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực

Khoản 2 Điều 9; Điều 13

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

21/3/2014

8

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 về quản lý hoạt động khoáng sản

Khoản 2 Điều 3; Điều 5

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

24/6/2016

9

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Điều 3; Điều 10; khoản 2 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 16; khoản 2, khoản 5 Điều 18; Điều 23

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

22/7/2016

10

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 quy định mức giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Một số nội dung tại các Phụ lục về mức giá các loại đất

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

10/3/2016

11

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 quy định mức giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Điều chỉnh bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

21/11/2017

12

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Điểm a khoản 6 Điều 2

Sửa đổi bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

24/10/2016

13

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2; khoản 2 Điều 3

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

19/01/2018

14

Quyết định

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm i khoản 2, điểm h khoản 3 Điều 3

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

27/8/2018

15

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 quy định mức thu giá dịch vụ

- Dịch vụ trông giữ xe;

- Mục 3 Phụ lục mức giá dịch vụ

- Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

- Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

01/12/2017

22/02/2018

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 05 NĂM (2014 - 2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày
06 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Nghị quyết

19/NQ.HĐ97 ngày 10/7/1997

Về việc cho phép vận động nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè, hẻm của các con đường trong thành phố Cần Thơ và các thị trấn trong tỉnh

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

 

Năm 2019

2

Nghị quyết

28/2003/NQ-HĐND ngày 09/01/2003

Về việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

Sở Giao thông vận tải

Năm 2019

3

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐND 13/7/2004

Về chủ trương thực hiện việc quản lý và nâng cấp các đường hẻm, xây dựng lại vỉa hè trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ.

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Sở Giao thông vận tải

Năm 2019

4

Nghị quyết

22/2004/NQ-HĐND 09/12/2004

Về việc thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh; Quỹ phòng, chống lụt, bão và điều chỉnh, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

Sở Tài chính

Năm 2019

5

Nghị quyết

23/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004

Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục - Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

6

Nghị quyết

38/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản

Bãi bỏ

Không còn phù hợp

Sở Tài chính

 

7

Nghị quyết

79/2006/NQ-HĐND 13/12/2006

Về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Thanh tra thành phố

Năm 2019

8

Nghị quyết

80/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006

Về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

9

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008

Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Sở Y tế

Năm 2019

10

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

11

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND 25/6/2010

Ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

12

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục số I của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008

Thay thế

Không còn phù hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

13

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Thay thế

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

Sở Nội vụ

Năm 2019

14

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn

Thay thế