Chỉ thị 22/2001/CT-UB

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ">22/2001/CT-UB

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Sau hơn 8 năm thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ, Thông tư số 03/TT-BNV ngày 27/3/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Chỉ thị số 26/CT.UBT ngày 23/6/1993 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý các loại nghề kinh doanh đặc biệt, ngành Công an và các cấp, các ngành có liên quan trong tỉnh đã kịp thời triển khai và quán triệt thực hiện quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, qua đó tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc diễn biến khá phức tạp; bọn tội phạm lợi dụng sự sơ hở và quản lý lỏng lẻo trong hoạt động ngành, nghề kinh doanh đặc biệt để hoạt động trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từ thực trạng này, ngày 22/02/2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP nhằm thực hiện đồng bộ và kiện toàn cơ chế quản lý có hiệu quả đối với một số ngành, nghề kinh doanh đặc biệt. Để các quy định của Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ được nghiêm chỉnh thi hành, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1/- Giao Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung tổng kết thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ và Thông tư số 03/TT-BNV ngày 27/3/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc quản lý các nghề, kinh doanh đặc biệt; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ và Thông tư số 08/2001/NĐ-CP">02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP đến các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

Sau hội nghị tổng kết và triển khai ở cấp tỉnh, UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện tiến hành tổng kết và triển khai trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2/- Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật, các loại giấy phép của địa phương có liên quan đến việc thi hành quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục duy trì cho phù hợp; tiến hành rà soát các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đang hoạt động tại địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tiếp tục xem xét cấp mới, cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; hướng dẫn và tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện cam kết thực hiện điều kiện về an ninh trật tự, đúng theo quy định của Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các cơ sở thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm tạo ý thức tự quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi của tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3/- Định kỳ 6 tháng và một năm, các ngành, các cấp phải báo cáo kết quả thực hiện quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh). Giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị này và tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ để UBND tỉnh báo cáo về Bộ, ngành Trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.CP (HN-TP.HCM),
- Bộ Công an,
- Bộ Tư lệnh Quân khu 9,
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh,
- TAND và VKSND tỉnh,
- Sở, Ban, ngành tỉnh,
- VP.TU và các Ban của Đảng,
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể,
- TT.HĐND và UBND TP-TX-H,
- Lưu VP (HC, Nội chính)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2001/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 22/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2001
Ngày hiệu lực 10/07/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/07/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 22/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Cần Thơ
Người ký Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành 10/07/2001
Ngày hiệu lực 10/07/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/07/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh điều kiện Cần Thơ