Quyết định 307/QĐ-UBND

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 307/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 111/TT-STP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, trong đó:

- Có 14 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành.

- Có 34 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.

(Đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thực hiện

Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

02

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

25/06/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

01/01/2015

03

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND

25/06/2010

Về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

01/01/2015

04

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

01/01/2015

05

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

19/07/2011

Quy định về đối tượng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

06

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

01/01/2015

07

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND

05/07/2012

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

08

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND

05/07/2012

Quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

01/8/2014

09

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND

05/07/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

10

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

11

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố thay thế

21/7/2014

12

Chỉ thị

22/2001/CT-UB

10/07/2001

Về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/7/2014

13

Quyết định

234/2004/QĐ-UB

31/03/2004

Về việc phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế

01/01/2014

14

Chỉ thị

23/2004/CT-UB

22/10/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động dịch vụ và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/7/2014

15

Quyết định

301/2004/QĐ-UB

20/10/2004

Về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã)

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

02/11/2014

16

Quyết định

55/2005/QĐ-UB

17/08/2005

Về việc quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

05/12/2014

17

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

10/07/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/11/2014

18

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ

01/01/2015

19

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

26/8/2014

20

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND

15/5/2008

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

03/12/2014

21

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND

18/7/2008

Về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

12/4/2014

22

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

26/8/2008

Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực

01/01/2014

23

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/9/2014

24

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

07/09/2009

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

05/12/2014

25

Quyết định

58/2009/QĐ- UBND

21/10/2009

Về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/10/2014

26

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

04/02/2010

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/11/2014

27

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

17/01/2011

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/11/2014

28

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

22/02/2011

Về việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mới

01/01/2015

29

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

06/05/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/11/2014

30

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

19/08/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

08/10/201

31

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

09/09/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

05/12/2014

32

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

12/10/2011

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

16/9/2014

33

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

23/02/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mới

01/01/2015

34

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

06/06/2012

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/12/2014

35

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

26/07/2012

Quy định tạm thời mức thu một số dịch vụ kỹ thuật mới và mức thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

13/12/2014

36

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

03/10/2012

Về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/11/2014

37

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

05/02/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

15/12/2014

38

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

16/7/2013

Về việc quy định số lượng và hợp đồng đối với nhân viên bảo vệ thực vật trên địa bàn cấp xã

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

24/10/2014

39

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

25/09/2013

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

26/8/2014

40

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Quy định mức giá các loại đất năm 2014

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế

01/01/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

11/7/2014

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung

15/12/2014

02

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015

Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung

21/7/2014

03

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi

01/8/2014

04

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

04/01/2008

Về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi

03/11/2014

05

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

17/01/2011

Ban hành bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi

25/11/2014

06

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

05/10/2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi

21/3/2014

07

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

18/02/2013

Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành sửa đổi, bổ sung

03/11/2014

08

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

15/8/2014

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành sửa đổi, bổ sung

01/01/2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/01/2015
Ngày hiệu lực 22/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 307/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 307/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Lê Văn Tâm
Ngày ban hành 22/01/2015
Ngày hiệu lực 22/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 307/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 307/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ

  • 22/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực