Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND về sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 về chế độ chi hành chính sự nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ Học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 05/2010/NQ-HĐND

Cn Thơ, ny 25 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2004/NQ.HĐND6 NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

n cLut Tchc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 m 2003;

n c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 m 2004;

n c Ngh đnh s 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 m 2007 ca Chính ph vchính sách trgp các đi tưng bo trxã hi;

n c Ngh đnh số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tng 02 năm 2010 ca Chính ph vsa đổi, b sung mt s điều của Ngh định s 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 m 2007 của Chính ph v chính sách tr giúp c đối tưng bảo tr xã hội;

Theo Tờ tnh số 33/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của y ban nhân dân thành phvviệc sa đi Nghquyết s06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 m 2004 ca Hi đng nhân dân thành phCn Thơ vchế đ chi nh chính sự nghip;

Sau khi nghe o o thẩm tra của Ban n a - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biu Hi đng nhân dân thành ph,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Sa đi điểm 2 khon 5 mc B Phlc số 2 ban hành kèm theo Nghquyết s06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hi đồng nhân n thành ph Cần Thơ vchế đchi nh chính sự nghiệp, như sau:

Chi h tr tin ăn cho hc sinh trưng dy tr khuyết tật t năm học 2010 - 2011 là 450.000 đng/hc sinh/tháng.

Điều 2.

Giao y ban nhân n thành ph t chức triển khai và ch đạo thc hiện Ngh quyết y theo chc năng, nhim vụ, quyn hn được pháp lut quy định.

Giao Thưng trực Hi đng nn dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đi biu Hi đồng nhân dân thành ph tăng ng kim tra, giám sát việc thực hiện Ngh quyết này.

Ngh quyết này có hiệu lc sau mười ngày k t ngày Hi đng nhân dân thành phCần Thơ ka VII, khp thmười m thông qua và được phbiến trên các phương tin thông tin đi chúng theo quy đnh ca pháp lut./.

 

 

CHTCH
Nguyễn Tn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực05/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Quyên
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực05/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 Cần Thơ