Quyết định 58/2009/QĐ-UBND

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên thú y xã, phường, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND mức phụ cấp nhân viên thú y bảo vệ thực vật xã phường thị trấn Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2009/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên thú y xã, phường, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 58/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 87/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y của xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

1. Số lượng:

Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 (một) nhân viên thú y.

2. Mức phụ cấp:

Mỗi nhân viên thú y được hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 1 so với mức lương tối thiểu hiện hành và được điều chỉnh khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất năm ngày, kể từ ngày ký; đồng thời thay thế Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y cấp xã và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);  
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND, TV.UBND TP;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;    
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- VP Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo Cần Thơ; Đài PTTH thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.NTH.65

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2009
Ngày hiệu lực31/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2009/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên thú y xã, phường, thị trấn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 58/2009/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên thú y xã, phường, thị trấn