Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 58/2009/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn (cấp xã) được bố trí 01 (một) nhân viên thú y, không tính vào số biên chế được giao.

2. Thời điểm thực hiện:

a) Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 đến hết tháng 12 năm 2007, phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã là 450.000 đồng/người/tháng;

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã bằng hệ số 1 (một) so với mức lương tối thiểu hiện hành là 540.000 đồng/người/tháng.

3. Kinh phí được chi từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y cấp xã và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TPHCM); 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố CT;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố (1ABCD);
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT.HĐND quận, huyện;        
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- Công báo;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT.TN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2008
Ngày hiệu lực23/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành13/03/2008
        Ngày hiệu lực23/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Cần Thơ