Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành đến năm 2013 hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH ĐẾN NĂM 2013 HẾT HIỆU LỰC VÀ CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành đến năm 2013 hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành, bao gồm:

Danh mục hết hiệu lực: 90 nghị quyết; 428 quyết định và chỉ thị.

Danh mục còn hiệu lực: 68 nghị quyết; 271 quyết định và chỉ thị.

(Đính kèm 02 Danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH ĐẾN NĂM 2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. Nghị quyết Hội đồng nhân dân

SỐ TT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

27/2003/NQ.HĐND

09/01/2003

Về mức thu phí trên địa bàn tỉnh

2

34/2003/NQ-HĐND

11/7/2003

Về mức thu học phí trường THPT hệ bán công và chế độ chi của ngành giáo dục đào tạo từ năm học 2003 - 2004.

3

06/2004/NQ.HĐND

15/01/2004

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp.

4

29/2005/NQ-HĐND

14/7/2005

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ đến năm 2020.

5

30/2005/NQ-HĐND

14/7/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

6

31/2005/NQ-HĐND

14/7/2005

Về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Cần Thơ.

7

44/2005/NQ-HĐND

22/12/2005

Về kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

8

45/2005/NQ-HĐND

22/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020.

9

47/2005/NQ-HĐND

22/12/2005

Về chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010”.

10

75/2006/NQ-HĐND

03/12/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cánh hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ.

11

81/2006/NQ-HĐND

13/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.

12

83/2006/NQ-HĐND

13/12/2006

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

13

04/2007/NQ-HĐND

04/7/2007

Về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí.

14

05/2007/NQ-HĐND

04/7/2007

Về việc bãi bỏ một số điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của HĐND thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị.

15

06/2007/NQ-HĐND

04/7/2007

Về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.

16

07/2007/NQ-HĐND

04/7/2007

Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011).

17

08/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

18

10/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ.

19

11/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đế năm 2010.

20

13/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc thông qua phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

21

14/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ

22

15/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.

23

16/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010.

24

17/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.

25

18/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

26

19/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ.

27

20/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.

28

01/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.

29

02/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008.

30

03/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc phê chuẩn mức bổ sung ngân sách năm 2008 cho quận, huyện.

31

04/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

32

05/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2008.

33

06/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua.

34

07/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ.

35

08/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

36

09/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

37

10/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn.

38

12/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I.

39

13/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

40

14/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ.

41

15/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.

42

16/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

43

17/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí.

44

18/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

45

19/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện.

46

20/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất.

47

21/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao.

48

24/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.

49

01/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.

50

02/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.

51

03/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các quận, huyện do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

52

04/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc phân bổ dự phòng ngân sách năm 2009 cho quận, huyện.

53

05/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.

54

06/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ô tô và phí xây dựng.

55

07/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

56

08/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

57

09/2009/NQ-HĐND

26/6/2009

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn.

58

10/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

59

11/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Cần Thơ.

60

12/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

61

13/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

62

15/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

63

16/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.

64

17/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc quyết định danh mục và mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

65

19/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc đặt tên đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

66

20/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể cấp xã.

67

01/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010.

68

03/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

69

04/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về việc việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố.

70

06/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

71

12/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

72

16/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

73

17/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của HĐND thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

74

20/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.

75

22/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

76

24/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”.

77

25/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

78

04/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

79

05/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí.

80

06/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

81

07/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của HĐND thành phố Cần Thơ

82

10/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc quy định và sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí.

83

13/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện.

84

16/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

85

03/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn.

86

09/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn.

87

12/2012/NQ-HĐND

14/9/2012

Về sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

88

17/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng.

89

05/2013/NQ-HĐND

05/7/2012

Về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng

90

10/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng.

Tổng cộng: 90 Nghị quyết.

2. Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân

SỐ TT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

02/CT.UBT.95

26/01/1995

V/v tổ chức vận động nhân dân ăn muối I-ốt thay cho muối thường

2

08/CT.Ct.UBT.97

24/4/1997

V/v phòng chống bệnh dại

3

03/1998/CT.UB

14/02/1998

V/v quản lý phương tiện cân, đong, đo trong mua bán

4

14/1998/CT.UB

17/7/1998

V/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

5

46/1999/QĐ.UBT

24/4/1999

V/v phê duyệt mạng lưới giao thông và phân khu chức năng khu Nam Quốc lộ 61 - thị trấn Ô Môn

6

10/1999/CT.UBT

10/5/1999

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác dân số trên địa bàn tỉnh

7

15/1999/CT.UBT

28/6/1999

V/v tăng cường pháp chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

8

64/1999/QĐ.UBT

03/7/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô - tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Cái Khế - TP. Cần Thơ

9

65/1999/QĐ.UBT

03/7/1999

V/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, hội chợ triển lãm cồn Cái Khế - TP. Cần Thơ

10

66/1999/QĐ.UBT

10/7/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

11

75/1999/QĐ.UBT

06/9/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết mở rộng khu dân cư trung tâm thương mại Cái Khế - thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ

12

04/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

13

34/2000/QĐ-UB

07/4/2000

V/v ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

14

36/2000/QĐ-UB

11/4/2000

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Cơ khí tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

15

37/2000/QĐ-UB

12/4/2000

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

16

08/2000/CT-UB

12/4/2000

V/v vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

17

45/2000/QĐ-UB

02/6/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng thị trấn Thạnh An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

18

15/2000/CT-UB

28/6/2000

Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa

19

18/2000/CT-UB

26/7/2000

V/v phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch

20

20/2000/CT-UB

21/9/2000

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn

21

57/2000/QĐ-UB

26/9/2000

Về ban hành giá trần đóng mới phương tiện thủy nội địa để làm cơ sở thu dịch vụ đăng kiểm

22

63/2000/QĐ-UB

13/10/2000

V/v phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 – 2010

23

26/2001/QĐ-UB

29/3/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư rạch Tham Tướng, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

24

20/2001/CT-UB

06/6/2001

V/v tăng cường xây dựng phòng đọc sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

25

47/2001/QĐ-UB

22/6/2001

V/v ban hành quy định về quản lý, bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước và việc sử dụng nước máy trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

26

55/2001/QĐ-UB

29/8/2001

V/v ban hành quy định về lộ giới tuyến Quốc lộ 91B kéo dài đến cảng Cái Cui

27

64/2001/QĐ-UB

19/11/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2010 - 2020

28

69/2001/QĐ-UB

3/12/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi thủy sản tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

29

70/2001/QĐ-UB

06/12/2001

V/v ban hành quy chế phối hợp bảo vệ sân bay Cần Thơ

30

74/2001/QĐ-UB

26/12/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dinh dưỡng" của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

31

03/2002/CT-UB

31/01/2002

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả lao động của liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

32

37/2002/QĐ-UB

01/3/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010 và chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2010

33

42/2002/QĐ-UB

14/3/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học, công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

34

08/2002/CT-UB

28/3/2002

Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi

35

62/2002/QĐ-UB

07/5/2002

Ban hành quy chế về tổ chức, quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh Cần Thơ

36

63/2002/QĐ-UB

07/5/2002

V/v phê duyệt "Chiến lược dân số giai đoạn 2001- 2010" của tỉnh Cần Thơ

37

68/2002/QĐ-UB

22/5/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

38

74/2002/QĐ-UB

14/6/2002

V/v phê duyệt quy hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2010

39

12/2002/CT-UB

14/6/2002

Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh

40

14/2002/CT-UB

28/6/2002

V/v triển khai thực hiện chiến lược dân số tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 – 2010

41

82/2002/QĐ-UB

19/8/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thị trấn Thạnh An, huyện Thốt Nốt

42

88/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Ban hành Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Tòa án thụ lý, giải quyết

43

90/2002/QĐ-UB

04/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

44

91/2002/QĐ-UB

08/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghỉ ngơi, ăn uống cồn Cái Khế - thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ

45

94/2002/QĐ-UB

30/10/2002

V/v ban hành quy định về thực hiện một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 – 2010

46

110/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

47

111/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư do Công ty Xây dựng Cần Thơ đầu tư tại xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ

48

119/2002/QĐ-UB

30/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân dụng phía Nam ven sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

49

34/2003/QĐ-UB

20/01/2003

V/v phê duyệt Chiến lược xuất khẩu tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

50

15/2003/CT-UB

14/7/2003

V/v chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

51

54/2003/QĐ-UB

31/7/2003

Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản

52

16/2003/CT-UB

06/8/2003

Về việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

53

66/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

54

76/2003/QĐ-UB

31/12/2003

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 đến 31 tháng 12 năm 2002

55

03/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Phòng Công chứng thành phố Cần Thơ thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

56

24/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

57

27/2004/QĐ-UB

02/01/2004

Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

58

32/2004/QĐ-UB

07/01/2004

Về việc tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

59

41/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

60

44/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

61

45/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

62

46/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

63

47/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

64

48/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về việc thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNN thành phố Cần Thơ

65

51/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ

66

52/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

67

53/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Thông tin – Tư liệu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

68

59/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và Suy dinh dưỡng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

69

60/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm phát triển khu dân cư nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

70

61/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

71

62/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

72

64/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

73

65/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

74

69/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Ban Đăng kiểm đường sông trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ

75

70/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Thủy trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

76

71/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Cái Răng trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

77

72/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

78

73/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

79

74/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Ô Môn trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

80

75/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Phong Điền trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

81

76/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

82

77/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

83

78/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Chẩn đoán y khoa tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ

84

81/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Cần Thơ

85

82/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

86

83/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ

87

86/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm thành phố Cần Thơ

88

87/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Mắt và Răng Hàm Mặt tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

89

88/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Sức khỏe Lao động và môi trường tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Sức khỏe Lao động và môi trường thành phố Cần Thơ

90

89/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ

91

90/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ

92

92/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ

93

93/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 thành phố Cần Thơ

94

94/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Lạc tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Lạc thành phố Cần Thơ

95

95/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Nghiệp thành phố Cần Thơ

96

96/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Phú tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Phú thành phố Cần Thơ

97

97/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Bình Thủy tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Bình Thủy thành phố Cần Thơ

98

98/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm thành phố Cần Thơ

99

99/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Giai Xuân tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Giai Xuân thành phố Cần Thơ

100

100/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Hưng Phú tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Hưng Phú thành phố Cần Thơ

101

101/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Long Hòa tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Long Hòa thành phố Cần Thơ

102

102/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Long Tuyền tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Long Tuyền thành phố Cần Thơ

103

103/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh thành phố Cần Thơ

104

104/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh thành phố Cần Thơ

105

105/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Tân An thành phố Cần Thơ

106

106/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Thới An Đông tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Thới An Đông thành phố Cần Thơ

107

107/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cần Thơ thành Trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ

108

108/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Hòa 1 tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Hòa 1 thành phố Cần Thơ

109

109/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Thới Bình tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Thới Bình thành phố Cần Thơ

110

110/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế thành phố Cần Thơ

111

111/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công An Bình tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công An Bình thành phố Cần Thơ

112

112/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Việt Dũng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Việt Dũng thành phố Cần Thơ

113

113/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Nhơn Ái tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Nhơn Ái thành phố Cần Thơ

114

114/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Ô Môn tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Ô Môn thành phố Cần Thơ

115

115/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ

116

116/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Thạnh An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Thạnh An thành phố Cần Thơ

117

117/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

118

118/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ

119

119/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ

120

120/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ

121

121/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Cần Thơ

122

122/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Giáp tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Giáp thành phố Cần Thơ

123

123/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng thành phố Cần Thơ

124

124/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước thành phố Cần Thơ

125

125/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng thành phố Cần Thơ

126

126/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị thành phố Cần Thơ

127

127/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thạnh An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thạnh An thành phố Cần Thơ

128

128/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thới Lai tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thới Lai thành phố Cần Thơ

129

129/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thới Long tỉnh Cần Thơ thành trường Trung học Phổ thông Thới Long thành phố Cần Thơ

130

130/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

131

131/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Trà Nóc tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Trà Nóc thành phố Cần Thơ

132

132/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Trung An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Trung An thành phố Cần Thơ

133

134/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Dạy trẻ Khuyết tật tỉnh Cần Thơ thành Trường Dạy trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ

134

138/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tây Đô tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tây Đô thành phố Cần Thơ

135

139/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành phố Cần Thơ

136

143/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ

137

160/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ thành Nông trường Sông Hậu thành phố Cần Thơ

138

161/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Phát triển khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển khu công nghiệp thành phố Cần Thơ

139

162/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ

140

166/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây dựng thành phố Cần Thơ

141

167/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ

142

168/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ

143

172/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Công trình đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ

144

176/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập Trung tâm dịch vụ quảng cáo trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

145

207/2004/QĐ-UB

19/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm truyền máu Cần Thơ thành Trung tâm truyền máu huyết học TPCT trực thuộc Sở Y tế TPCT

146

210/2004/QĐ-UB

06/02/2004

V/v thành lập CLB bóng đá Cần Thơ

147

224/2004/QĐ-UB

26/02/2004

V/v phân cấp quản lý các Trường THCS trên địa bàn TPCT (cũ) về UBND quận, huyện quản lý

148

229/2004/QĐ-UB

29/3/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Xây dựng TPCT

149

230/2004/QĐ-UB

29/3/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Y tế TPCT

150

236/2004/QĐ-UB

02/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở LĐTBXH TPCT

151

237/2004/QĐ-UB

07/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở KH&CN

152

238/2004/QĐ-UB

15/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Tài chính TPCT

153

239/2004/QĐ-UB

16/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở GDĐT TPCT

154

240/2004/QĐ-UB

16/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở NN&PTNT

155

241/2004/QĐ-UB

16/4/2004

V/v thành lập Thanh tra bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

156

242/2004/QĐ-UB

16/4/2004

V/v thành lập Thanh tra Chi cục thú y

157

08/2004/CT-UB

23/4/2004

V/v thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố

158

246/2004/QĐ-UB

31/5/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

159

252/2004/QĐ-UB

11/6/2004

Ban hành quy chế báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

160

254/2004/QĐ-UB

16/6/2004

V/v ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

161

12/2004/CT-UB

18/6/2004

V/v quản lý, thu hồi vật liệu cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

162

255/2004/QĐ-UB

29/6/2004

V/v ban hành quy định về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trưởng ấp, Trưởng khu vực

163

256/2004/QĐ-UB

01/7/2004

V/v ban hành Chương trình Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 - 2010

164

279/2004/QĐ-UB

06/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ

165

281/2004/QĐ-UB

12/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

166

16/2004/CT-UB

16/8/2004

V/v tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

167

17/2004/CT-UB

17/8/2004

V/v giải tỏa tình trạng buôn bán hàng rong, bán vé số, xin ăn trong khu vực bến phà Cần Thơ

168

287/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

169

288/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

170

293/2004/QĐ-UB

24/9/2004

Về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị thành phố Cần Thơ

171

20/2004/CT-UB

29/9/2004

Về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

172

296/2004/QĐ-UB

30/9/2004

V/v thành lập các Trạm Thú y và Trạm Kiểm dịch động vật trực thuộc Chi cục Thú y

173

297/2004/QĐ-UB

30/9/2004

V/v thành lập Trạm kiểm dịch thực vật nội địa và các Trạm Bảo vệ thực vật quận, huyện trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật

174

295/2004/QĐ-UB

30/9/2004

V/v thành lập Liên Trạm Thủy sản Ô Môn - Cờ Đỏ và Liên Trạm Thủy sản Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh trực thuộc Chi cục Thủy sản

175

298/2004/QĐ-UB

05/10/2004

Về việc thành lập Ban quản lý Khu đô thị Nam sông Cần Thơ

176

300/2004/QĐ-UB

19/10/2004

V/v thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

177

304/2004/QĐ-UB

25/10/2004

V/v thành lập Trường phổ thông dân lập Việt - Hoa thành phố Cần Thơ.

178

306/2004/QĐ-UB

27/10/2004

V/v sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 287/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

179

308/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

180

310/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

181

313/2004/QĐ-UB

06/12/2004

V/v cấm lưu thông, mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Endosulfan trên địa bàn thành phố Cần Thơ

182

335/2004/QĐ-UB

28/12/2004

V/v thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp

183

01/2005/QĐ-UB

10/01/2005

V/v ban hành Quy định Quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

184

10/2005/CT-UB

15/3/2005

V/v thành lập Tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

185

18/2005/QĐ-UB

17/3/2005

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

186

11/2005/CT-UB

28/3/2005

Về công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực trật tự xây dựng dân dụng đô thị và vệ sinh môi trường

187

20/2005/QĐ-UB

28/3/2005

V/v Ban hành quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

188

21/2005/QĐ-UB

28/3/2005

V/v phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học giai đoạn 2005 - 2010

189

26/2005/QĐ-UB

06/4/2005

V/v chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ

190

31/2005/QĐ-UB

04/5/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ

191

32/2005/QĐ-UB

04/5/2005

Về việc ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần thơ

192

35/2005/QĐ-UB

10/5/2005

V/v thành lập Trung tâm BTXH người tâm thần trực thuộc Sở LĐTBXH TPCT

193

36/2005/QĐ-UB

13/5/2005

V/v ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần trong hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ

194

41/2005/QĐ-UB

01/7/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Viện kiến trúc quy hoạch TPCT

195

45/2005/QĐ-UB

06/7/2005

V/v đổi tên Chi cục bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

196

13/2005/CT-UB

08/7/2005

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi thành phố

197

51/2005/QĐ-UB

09/8/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

198

59/2005/QĐ-UBND

15/9/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ

199

18/2005/CT-UBND

20/9/2005

Về tổ chức lập, thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

200

60/2005/QĐ-UBND

22/9/2005

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2010

201

19/2005/CT-UBND

10/10/2005

Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

202

67/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quy trình, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố

203

68/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

V/v thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

204

69/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

V/v sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 QĐ số 308/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 10 năm 2004 của UBND thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

205

71/2005/QĐ-UBND

01/11/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thư điện tử, Internet trên mạng tin học diện rộng của thành phố Cần Thơ

206

21/2005/CT-UBND

22/11/2005

V/v thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

207

22/2005/CT-UBND

02/12/2005

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của cơ quan Tư pháp cấp huyện và xã

208

76/2005/QĐ-UBND

14/12/2005

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ

209

105/2005/QĐ-UBND

28/12/2005

V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

210

01/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

V/v ban hành Quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

211

02/2006/QĐ-UBND

09/01/2006

V/v ủy quyền và phân cấp nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

212

06/2006/QĐ-UBND

18/01/2006

Về việc phê duyệt đề cương quy hoạch ngành thể dục thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020

213

13/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ

214

14/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở ấp, khu vực

215

19/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ

216

20/2006/QĐ-UBND

12/4/2006

Về việc đặt số hiệu Đường tỉnh và phân cấp quản lý một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

217

06/2006/CT-UBND

12/4/2006

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010

218

21/2006/QĐ-UBND

26/4/2006

V/v quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

219

24/2006/QĐ-UBND

09/5/2006

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

220

59/2006/QĐ-UBND

13/6/2006

Về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ.

221

60/2006/QĐ-UBND

15/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

222

65/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Về việc ban hành Quy chế giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

223

66/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

V/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

224

68/2006/QĐ-UBND

29/8/2006

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

225

69/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

226

70/2006/QĐ-UBND

19/9/2006

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

227

71/2006/QĐ-UBND

03/10/2006

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan

228

13/2006/CT-UBND

13/10/2006

Về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ

229

74/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

V/v ban hành Quy định về Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

230

75/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

V/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan

231

14/2006/CT-UBND

21/11/2006

V/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

232

15/2006/CT-UBND

29/11/2006

Về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

233

16/2006/CT-UBND

19/12/2006

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi thành phố Cần Thơ

234

79/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.

235

07/2007/QĐ-UBND

12/02/2007

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

236

08/2007/QĐ-UBND

22/02/2007

Ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh

237

09/2007/QĐ-UBND

27/02/2007

Về ban hành mức thu phí đấu giá tài sản

238

11/2007/QĐ-UBND

07/3/2007

V/v ban hành Quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

239

07/2007/CT-UBND

04/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng được đặc xá, tha tù.

240

18/2007/QĐ-UBND

18/5/2007

Ban hành Quy chế về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công địa phương

241

19/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

242

20/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

243

21/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

244

22/2007/QĐ-UBND

06/7/2007

Về việc Quy định các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo

245

14/2007/CT-UBND

10/7/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ

246

15/2007/CT-UBND

10/7/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010

247

26/2007/QĐ-UBND

31/7/2007

Về việc quy định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực

248

27/2007/QĐ-UBND

02/8/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

249

16/2007/CT-UBND

27/8/2007

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ

250

30/2007/QĐ-UBND

11/9/2007

Về việc Quy định phương tiện vận tải đường bộ được dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

251

35/2007/QĐ-UBND

14/11/2007

Về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ.

252

38/2007/QĐ-UBND

04/12/2007

Về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

253

39/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về lệ phí cấp biển số nhà

254

40/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về lệ phí cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

255

41/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ

256

45/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

257

46/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về phí thẩm định kết quả đấu thầu

258

47/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

259

48/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Về việc ban hành Quy chế về hoạt động quản lý khai thác, vận chuyển thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

260

50/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Ban hành quy định thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007 - 2011)

261

03/2008/QĐ-UBND

10/01/2008

Về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ

262

05/2008/QĐ-UBND

23/01/2008

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy trên địa bàn thành phố Cần Thơ

263

07/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm nguồn nước, công trình thủy lợi

264

08/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

265

09/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ

266

10/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản

267

12/2008/QĐ-UBND

29/01/2008

Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện; các tổ chức, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

268

13/2008/QĐ-UBND

05/02/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

269

14/2008/QĐ-UBND

21/02/2008

Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010

270

15/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy Cần Thơ

271

16/2008/QĐ-UBND

28/02/2008

Về lệ phí địa chính

272

17/2008/QĐ-UBND

13/3/2008

Về việc Quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

273

06/2008/CT-UBND

27/3/2008

Về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2008

274

18/2008/QĐ-UBND

27/3/2008

Về kinh phí hoạt động hòa giải cơ sở

275

19/2008/QĐ-UBND

08/4/2008

Về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

276

20/2008/QĐ-UBND

18/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

277

23/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

278

24/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

279

25/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

280

26/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

281

27/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

282

28/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

283

29/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

284

30/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

285

31/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

286

32/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

287

33/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

288

34/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

289

35/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

290

36/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

291

37/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

292

38/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

293

39/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều

294

40/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

295

41/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng

296

42/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn

297

43/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt

298

44/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh

299

45/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ

300

46/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền

301

47/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

V/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

302

09/2008/CT-UBND

07/5/2008

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2008

303

50/2008/QĐ-UBND

15/5/2008

Về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

304

51/2008/QĐ-UBND

15/5/2008

Về việc thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

305

52/2008/QĐ-UBND

15/5/2008

Về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

306

53/2008/QĐ-UBND

22/5/2008

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

307

55/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

V/v ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ

308

54/2008/QĐ-UBND

04/6/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

309

57/2008/QĐ-UBND

04/7/2008

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực

310

58/2008/QĐ-UBND

04/7/2008

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn

311

59/2008/QĐ-UBND

04/7/2008

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn

312

60/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

V/v Quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

313

65/2008/QĐ-UBND

11/8/2008

V/v phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

314

66/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

V/v ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

315

67/2008/QĐ-UBND

15/8/2008

Về việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

316

68/2008/QĐ-UBND

15/8/2008

Về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

317

70/2008/QĐ-UBND

15/8/2008

Về việc ban hành quy chế hoạt động thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố

318

71/2008/QĐ-UBND

25/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố

319

73/2008/QĐ-UBND

27/8/2008

V/v ban hành Quy định về mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, cụm thi đua

320

75/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

V/v ban hành Quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

321

76/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

Về lệ phí Hộ khẩu và lệ phí Chứng minh nhân dân

322

77/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

323

78/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

324

79/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

Về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

325

82/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí địa chính

326

84/2008/QĐ-UBND

11/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

327

87/2008/QĐ-UBND

18/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

328

90/2008/QĐ-UBND

18/9/2008

Về phí dự thi, dự tuyển

329

91/2008/QĐ-UBND

22/9/2008

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

330

92/2008/QĐ-UBND

13/10/2008

Về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

331

94/2008/QĐ-UBND

07/11/2008

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi đua và xét khen thưởng trên địa bàn thành phố.

332

14/2008/CT-UBND

11/11/2008

V/v mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

333

95/2008/QĐ-UBND

13/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

334

96/2008/QĐ-UBND

18/11/2008

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông

335

15/2008/CT-UBND

09/12/2008

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

336

102/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

337

103/2008/QĐ-UBND

26/12/2008

Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

338

16/2008/CT-UBND

31/12/2008

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009

339

01/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy

340

02/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

341

03/2009/QĐ-UBND

08/01/2009

Về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

342

04/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Về lệ phí Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng

343

05/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ

344

01/2009/CT-UBND

14/01/2009

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

345

06/2009/QĐ-UBND

01/01/2009

Ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh

346

07/2009/QĐ-UBND

20/01/2009

Về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế

347

10/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao

348

11/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất

349

12/2009/QĐ-UBND

04/02/2009

Về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

350

13/2009/QĐ-UBND

04/02/2009

Về phí dự thi, dự tuyển

351

14/2009/QĐ-UBND

06/02/2009

Về sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

352

15/2009/QĐ-UBND

12/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

353

16/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

354

19/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao

355

20/2009/QĐ-UBND

24/02/2009

Về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

356

04/2009/CT-UBND

09/3/2009

Về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

357

05/2009/CT-UBND

11/3/2009

Về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009

358

06/2009/CT-UBND

17/3/2009

V/v Thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2009

359

07/2009/CT-UBND

20/3/2009

Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

360

26/2009/QĐ-UBND

26/3/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí chợ tại Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

361

27/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

362

08/2009/CT-UBND

24/4/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán

363

10/2009/CT-UBND

22/5/2009

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009

364

11/2009/CT-UBND

01/6/2009

Về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự

365

36/2009/QĐ-UBND

11/6/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

366

37/2009/QĐ-UBND

16/6/2009

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với ô tô, mô tô, phương tiện thủy nội địa và động cơ để áp dụng tính lệ phí trước bạ

367

38/2009/QĐ-UBND

14/7/2009

Về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

368

39/2009/QĐ-UBND

20/7/2009

Về việc quy định mức thu phí thư viện

369

42/2009/QĐ-UBND

5/8/2009

Về việc quy định mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng

370

13/2009/CT-UBND

06/8/2009

Về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

371

44/2009/QĐ-UBND

11/8/2009

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực

372

45/2009/QĐ-UBND

11/8/2009

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn

373

46/2009/QĐ-UBND

18/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

374

52/2009/QĐ-UBND

30/9/2009

Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

375

59/2009/QĐ-UBND

30/10/2009

Về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn

376

60/2009/QĐ-UBND

09/11/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

377

61/2009/QĐ-UBND

09/11/2009

Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc quận Ninh Kiều cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

378

15/2009/CT-UBND

23/11/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

379

16/2009/CT-UBND

22/12/2009

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

380

68/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

381

01/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Về việc sửa đổi Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

382

02/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Sửa đổi Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ

383

01/2010/CT-UBND

11/01/2010

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010

384

06/2010/QĐ-UBND

12/01/2010

Về việc ban hành Quy định việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại

385

07/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

386

08/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

387

10/2010/QĐ-UBND

27/01/2010

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

388

02/2010/CT-UBND

27/01/2010

Về chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản

389

20/2010/QĐ-UBND

16/4/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

390

21/2010/QĐ-UBND

19/4/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

391

28/2010/QĐ-UBND

21/7/2010

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

392

30/2010/QĐ-UBND

28/7/2010

Về việc sửa đổi Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

393

31/2010/QĐ-UBND

30/7/2010

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm

394

34/2010/QĐ-UBND

10/8/2010

Về việc sửa đổi điểm 2, khoản 5, mục B Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chế độ chi hành chính sự nghiệp

395

36/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

396

41/2010/QĐ-UBND

09/11/2010

Về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020

397

42/2010/QĐ-UBND

23/11/2010

Về việc ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

398

43/2010/QĐ-UBND

24/11/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

399

45/2010/QĐ-UBND

29/11/2010

Ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh

400

05/2010/CT-UBND

07/12/2010

Về việc Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

401

50/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

Về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

402

51/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

Về số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xã và chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

403

01/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

404

02/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Về mức thu phí vệ sinh

405

08/2011/QĐ-UBND

28/01/2011

Về việc bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

406

16/2011/QĐ-UBND

09/5/2011

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

407

17/2011/QĐ-UBND

12/5/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

408

18/2011/QĐ-UBND

13/5/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ

409

19/2011/QĐ-UBND

19/5/2011

Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

410

21/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

411

23/2011/QĐ-UBND

26/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

412

24/2011/QĐ-UBND

31/8/2011

Về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

413

25/2011/QĐ-UBND

08/9/2011

Quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

414

26/2011/QĐ-UBND

08/9/2011

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

415

29/2011/QĐ-UBND

28/9/2011

Về việc chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012

416

32/2011/QĐ-UBND

17/10/2011

Về phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và sử dụng lòng đường để đậu xe trên địa bàn quận Ninh Kiều

417

35/2011/QĐ-UBND

27/12/2011

Về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012

418

03/2010/QĐ-UBND

12/01/2012

Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã

419

01/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và Phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

420

09/2012/QĐ-UBND

19/4/2012

Về việc quy định một số nội dung về phí, lệ phí

421

11/2012/QĐ-UBND

23/4/2012

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

422

12/2012/QĐ-UBND

15/5/2012

Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

423

19/2012/QĐ-UBND

31/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012

424

24/2012/QĐ-UBND

01/10/2012

Về việc sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012

425

27/2012/QĐ-UBND

05/11/2012

Về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

426

29/2012/QĐ-UBND

29/11/2012

Về việc quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

427

30/2012/QĐ-UBND

26/12/2012

Về việc quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

428

31/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Sửa đổi Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Tổng cộng: 428 Quyết định và Chỉ thị.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH ĐẾN NĂM 2013 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. Nghị quyết Hội đồng nhân dân

SỐ TT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

19/NQ.HĐ97

10/7/1997

Về việc cho phép vận động nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè, hẻm của các con đường trong thành phố Cần Thơ và các thị trấn trong tỉnh.

2

28/2003/NQ-HĐND

09/01/2003

Về việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

3

22/2004/NQ-HĐND

09/12/2004

Về việc thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh; Quỹ phòng, chống lụt, bão và điều chỉnh, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4

15/2004/NQ-HĐND

13/7/2004

Về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ, thành phố Cần Thơ.

5

16/2004/NQ-HĐND

13/7/2004

Về chủ trương thực hiện việc quản lý và nâng cấp các đường hẻm, xây dựng lại vỉa hè trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ.

6

23/2004/NQ-HĐND

09/12/2004

Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục - Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp.

7

33/2005/NQ-HĐND

14/7/2005

Về việc đổi tên và điều chỉnh quy chỉnh quy mô diện tích xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ, thành phố Cần Thơ.

8

38/2005/NQ-HĐND

14/7/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản.

9

67/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.

10

79/2006/NQ-HĐND

13/12/2006

Về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo.

11

80/2006/NQ-HĐND

13/12/2006

Về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.

12

11/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

13

22/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường của thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

14

23/2008/NQ-HĐND

27/11/2008

Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo.

15

14/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.

16

18/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thực hiện.

17

02/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.

18

05/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

19

07/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

20

08/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

21

09/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020.

22

10/2010/NQ-HĐND

25/6/2010

Về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

23

11/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

24

13/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).

25

14/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ.

26

15/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.

27

18/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh.

28

19/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

29

21/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

30

23/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

31

01/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

32

02/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Quy định về đối tượng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

33

03/2011/NQ-HĐND

19/7/2011

Về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012.

34

08/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.

35

09/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).

36

11/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục 1 của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

37

12/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của HĐND thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua.

38

14/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

39

15/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

40

17/2011/NQ-HĐND

03/12/2011

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020.

41

01/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

42

02/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

43

04/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Cần Thơ.

44

05/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

45

06/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

46

07/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

47

08/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.

48

10/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực.

49

11/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

50

13/2012/NQ-HĐND

14/9/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

51

14/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Quy định mức hỗ trợ chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất.

52

15/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố.

53

16/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.

54

18/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2013 của thành phố Cần Thơ.

55

01/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

56

02/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

57

03/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

58

04/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước.

59

06/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự.

60

07/2013/NQ-HĐND

05/7/2013

Về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn.

61

08/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

62

09/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ

63

11/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non

64

12/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục

65

13/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã

66

14/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2015.

67

15/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển.

68

16/2013/NQ-HĐND

11/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.

Tổng cộng: 68 Nghị quyết

2. Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân

SỐ TT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

14/CT.UBT.94

13/5/1994

V/v cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm

2

08/CT.UBT.95

05/5/1995

V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

3

19/CT.UBT.95

16/11/1995

V/v trang bị, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

4

13/CT.UBT.96

04/10/1996

V/v tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

5

2929/1998/QĐ.UBT

27/10/1998

V/v thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng

6

76/1999/QĐ.UBT

08/01/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm TP. Cần Thơ

7

04/1999/QĐ.UBT

09/02/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, TP. Cần Thơ

8

31/1999/QĐ.UBT

27/3/1999

V/v phê duyệt quy hoạch lũ tỉnh Cần Thơ

9

57/1999/QĐ.UBT

23/6/1999

V/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống mốc tọa độ, độ cao địa chính các loại trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

10

79/1999/QĐ.UBT

12/10/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Cồn ấu - thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

11

80/1999/QĐ.UBT

12/10/1999

V/v ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu du lịch sinh thái Cồn ấu - thành phố Cần Thơ

12

89/1999/QĐ.UBT

30/11/1999

V/v phê duyệt thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu thương mại mở rộng chợ Ô Môn - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ

13

92/1999/QĐ.UBT

20/12/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

14

50/2000/QĐ-UB

31/7/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giai đoạn 1 Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

15

65/2000/QĐ-UB

27/10/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư 91B, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

16

17/2001/CT-UB

21/5/2001

V/v tăng cường công tác tổ chức, quản lý nhà nước đối với Hội quần chúng trong tỉnh Cần Thơ

17

22/2001/CT-UB

10/7/2001

V/v thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

18

58/2001/QĐ-UB

01/10/2001

V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cần Thơ

19

01/2003/CT-UB

20/01/2003

Về việc tổ chức niêm yết giá hàng hóa

20

36/2002/QĐ-UB

25/02/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh

21

51/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

22

70/2002/QĐ-UB

29/5/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức thanh toán cước phí điện thoại di động tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh

23

80/2002/QĐ-UB

29/7/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh

24

89/2002/QĐ-UB

04/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ

25

95/2002/QĐ-UB

30/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông thành phố Cần Thơ

26

107/2002/QĐ-UB

27/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Cần Đô - thuộc cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

27

108/2002/QĐ-UB

28/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xây dựng Miền tây, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

28

113/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ

29

223/2004/QĐ-UB

26/02/2004

V/v đổi tên Ban quản lý KCX tỉnh Cần Thơ thành Ban Quản lý KCX và Công nghiệp thành phố Cần Thơ

30

226/2004/QĐ-UB

04/3/2004

V/v thành lập Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ

31

37/2003/QĐ-UB

24/3/2003

V/v sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Cần Thơ (ban hành theo Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Cần Thơ)

32

10/2003/CT-UB

28/5/2003

V/v tăng cường các nguồn lực khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo

33

234/2004/QĐ-UB

31/3/2004

Về việc phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

34

235/2004/QĐ-UB

31/3/2004

V/v ban hành Nội quy chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

35

07/2004/CT-UB

07/4/2004

V/v tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC

36

243/2004/QĐ-UB

23/4/2004

V/v ban hành mức trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa

37

283/2004/QĐ-UB

18/8/2004

V/v ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi thành phố Cần Thơ

38

19/2004/CT-UB

10/9/2004

V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

39

22/2004/CT-UB

14/10/2004

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

40

301/2004/QĐ-UB

20/10/2004

V/v ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã)

41

302/2004/QĐ-UB

20/10/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

42

23/2004/CT-UB

22/10/2004

V/v tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động dịch vụ và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

43

311/2004/QĐ-UB

11/11/2004

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

44

16/2005/QĐ-UB

16/3/2005

Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt, bão thành phố Cần Thơ

45

23/2005/QĐ-UB

30/3/2005

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp

46

29/2005/QĐ-UB

25/4/2005

V/v thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

47

39/2005/QĐ-UB

10/6/2005

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Phụ lục số 4 của Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

48

43/2005/QĐ-UB

04/7/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô

49

14/2005/CT-UB

02/8/2005

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở quận, huyện và xã, phường, thị trấn

50

16/2005/CT-UB

17/8/2005

V/v tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TPCT

51

55/2005/QĐ-UB

17/8/2005

V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

52

63/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

V/v mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và mức thu phí đấu giá tài sản

53

20/2005/CT-UBND

20/10/2005

V/v tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Thủy sản

54

74/2005/QĐ-UBND

06/12/2005

V/v phê duyệt phương án chuyển đổi tổ chức quản lý từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ loại III sang hình thức Doanh nghiệp quản lý chợ

55

07/2006/CT-UBND

05/5/2006

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

56

33/2006/QĐ-UBND

24/5/2006

V/v điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

57

58/2006/QĐ-UBND

13/6/2006

Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

58

10/2006/CT-UBND

04/8/2006

Về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"

59

67/2006/QĐ-UBND

17/8/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

60

11/2006/CT-UBND

28/8/2006

Về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ

61

72/2006/QĐ-UBND

16/10/2006

Về ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

62

73/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

V/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

63

76/2006/QĐ-UBND

18/12/2006

V/v ban hành Quy định quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Cần Thơ.

64

05/2007/QĐ-UBND

07/02/2007

V/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

65

12/2007/QĐ-UBND

12/3/2007

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

66

13/2007/QĐ-UBND

30/3/2007

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở.

67

05/2007/CT-UBND

18/4/2007

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới

68

16/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Về việc Quy định các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại Cảng hàng không Cần Thơ

69

17/2007/QĐ-UBND

14/5/2007

Về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

70

10/2007/CT-UBND

18/5/2007

Về tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

71

13/2007/CT-UBND

26/6/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố

72

23/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ

73

24/2007/QĐ-UBND

30/7/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

74

25/2007/QĐ-UBND

31/7/2007

Về việc ban hành Qui định quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

75

28/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

76

17/2007/CT-UBND

19/9/2007

Về việc triển khai, thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

77

33/2007/QĐ-UBND

16/10/2007

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

78

34/2007/QĐ-UBND

22/10/2007

Về việc ban hành Quy định về công tác phối hợp trong việc phòng chống tội phạm trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ

79

37/2007/QĐ-UBND

22/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố

80

42/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ

81

43/2007/QĐ-UBND

18/12/2007

V/v quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

82

44/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

83

02/2008/QĐ-UBND

04/01/2008

Về việc Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

84

04/2008/CT-UBND

21/01/2008

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Cần Thơ

85

11/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Về mức thu học phí của Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ

86

48/2008/QĐ-UBND

13/5/2008

Về việc ban hành Quy định về hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

87

56/2008/QĐ-UBND

16/6/2008

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà

88

10/2008/CT-UBND

02/7/2008

Về việc tăng cường quản lý nuôi thủy sản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

89

62/2008/QĐ-UBND

18/7/2008

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

90

63/2008/QĐ-UBND

18/7/2008

V/v ban hành Quy chế phối hợp liên thông trong việc thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, cấp mã số thuế, khắc con dấu, cung cấp điện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp Cần Thơ

91

64/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Cần Thơ

92

72/2008/QĐ-UBND

26/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

93

12/2008/CT-UBND

29/8/2008

Về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc

94

74/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ

95

80/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

96

81/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

97

83/2008/QĐ-UBND

11/9/2008

V/v ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng

98

85/2008/QĐ-UBND

12/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

99

86/2008/QĐ-UBND

12/9/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở

100

88/2008/QĐ-UBND

18/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

101

89/2008/QĐ-UBND

22/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

102

13/2008/CT-UBND

22/9/2008

Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

103

93/2008/QĐ-UBND

03/11/2008

Về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

104

97/2008/QĐ-UBND

25/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

105

98/2008/QĐ-UBND

25/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

106

99/2008/QĐ-UBND

15/12/2008

Về việc ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

107

100/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

108

101/2008/QĐ-UBND

18/12/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

109

104/2008/QĐ-UBND

30/12/2008

Về việc quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và các loại phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố

110

08/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

111

09/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

112

02/2009/CT-UBND

05/02/2009

Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính

113

17/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

114

18/2009/QĐ-UBND

19/02/2009

Về việc quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động

115

21/2009/QĐ-UBND

24/02/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

116

22/2009/QĐ-UBND

25/02/2009

Ban hành Quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

117

03/2009/CT-UBND

26/02/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

118

23/2009/QĐ-UBND

06/3/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

119

24/2009/QĐ-UBND

06/3/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

120

25/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

121

28/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

122

29/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

123

30/2009/QĐ-UBND

23/4/2009

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

124

31/2009/QĐ-UBND

23/4/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

125

09/2009/CT-UBND

04/5/2009

Về việc các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

126

32/2009/QĐ-UBND

07/5/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

127

33/2009/QĐ-UBND

14/5/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

128

34 /2009/QĐ-UBND

29/5/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

129

35/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, làm mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ

130

12/2009/CT-UBND

10/6/2009

Về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ

131

40 /2009/QĐ-UBND

28/7/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

132

41/2009/QĐ-UBND

31/7/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

133

43/2009/QĐ-UBND

06/8/2009

Về mức hỗ trợ cho công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo

134

47/2009/QĐ-UBND

01/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

135

48/2009/QĐ-UBND

01/9/2009

Bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

136

49/2009/QĐ-UBND

07/9/2009

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

137

50/2009/QĐ-UBND

07/9/2009

Ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

138

51/2009/QĐ-UBND

14/9/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

139

14/2009/CT-UBND

25/9/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

140

53/2009/QĐ-UBND

08/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

141

54/2009/QĐ-UBND

08/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

142

55/2009/QĐ-UBND

13/10/2009

Ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ

143

56 /2009/QĐ-UBND

19/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

144

57/2009/QĐ-UBND

20/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

145

58/2009/QĐ-UBND

21/10/2009

Về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn

146

62/2009/QĐ-UBND

10/11/2009

V/v ban hành Quy định về các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu

147

63/2009/QĐ-UBND

11/11/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

148

64/2009/QĐ-UBND

18/11/2009

Về việc ban hành quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

149

65/2009/QĐ-UBND

27/11/2009

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

150

66/2009/QĐ-UBND

30/11/2009

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

151

67/2009/QĐ-UBND

08/12/2009

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố

152

69/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ

153

70/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

154

17/2009/CT-UBND

31/12/2009

Về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

155

04/2010/QĐ-UBND

12/01/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng

156

05/2010/QĐ-UBND

12/01/2010

Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế

157

09/2010/QĐ-UBND

21/01/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

158

11/2010/QĐ-UBND

02/02/2010

V/v ban hành Quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

159

12/2010/QĐ-UBND

04/02/2010

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

160

13/2010/QĐ-UBND

04/02/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

161

14 /2010/QĐ-UBND

10/02/2010

Về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị

162

15 /2010/QĐ-UBND

10/02/2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

163

16/2010/QĐ-UBND

12/3/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

164

17/2010/QĐ-UBND

17/3/2010

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

165

18/2010/QĐ-UBND

08/4/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 279/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị

166

19/2010/QĐ-UBND

09/4/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

167

22/2010/QĐ-UBND

10/5/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

168

23/2010/QĐ-UBND

24/5/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

169

24/2010/QĐ-UBND

03/6/2010

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm

170

25/2010/QĐ-UBND

04/6/2010

Về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

171

03/2010/CT-UBND

15/6/2010

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

172

26/2010/QĐ-UBND

14/7/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

173

27/2010/QĐ-UBND

16/7/2010