Quyết định 51/2010/QĐ-UBND

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xã và chế độ chính sách áp dụng cho đối tượng quy định tại Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND thành phố Cần Thơ

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã đã được thay thế bởi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỐ LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THƯỜNG TRỰC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2010/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 58/2010/NĐ-CP">85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về số lượng dân quân tự vệ thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn

1. Bố trí tại các quận, huyện 01 Tiểu đội (09 người) dân quân luân phiên thường trực;

2. Bố trí tại những xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh (theo danh sách phê duyệt của Tư lệnh Quân khu hàng năm) 01 Tiểu đội (từ 07 đến 10 người) dân quân thường trực.

Điều 2. Chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và đăng Báo Cần Thơ theo quy định của pháp luật;

Bãi bỏ Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và Điều 3 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã.

2. Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị, địa phương có khó khăn vướng mắc, tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Võ Thành Thống
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã

Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện xã