Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản đã được thay thế bởi Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp thẩm quyền quyết định mua săm tài sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị bằng vốn nhà nước như sau:

1. Đối với cấp thành phố:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định mua sắm tài sản ngoài dự toán chi ngân sách đã giao của các cơ quan, đơn vị;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định mua sắm tài sản trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp để phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiện lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiện thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( HN-TPHCM);
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.TU,TT.HĐND thành phố,
- TV.UBND thành phố;
- Sở ,ban, ngành;
- HĐND, UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- VP. UBND thành phố (3B,5);
- TT Công báo;
- Lưu VP, TTTL.NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành25/01/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản