Quyết định 3258/QĐ-UBND

Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3258/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VÀ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm

2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 96 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, bao gồm 68 quyết định và 28 chỉ thị.

 (Đính kèm Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hùng Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng, năm

Trích yếu văn bản

1.

Chỉ thị

03/1998/CT.UB ngày 14/02/1998

V/v quản lý phương tiện cân, đong, đo trong mua bán

2.

Chỉ thị

10/1999/CT.UBT ngày 10/5/1999

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác dân số trên địa bàn tỉnh

3.

Chỉ thị

15/1999/CT.UBT ngày 28/06/1999

V/v tăng cường pháp chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

4.

Quyết định

66/1999/QĐ.UBT ngày 10/7/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành Công nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

5.

Chỉ thị

04/2000/CT-UB ngày 25/02/2000

V/v thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

6.

Chỉ thị

08/2000/CT-UB ngày 12/4/2000

V/v vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

7.

Quyết định

15/2000/CT-UB ngày 28/06/2000

V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa

8.

Chỉ thị

18/2000/CT-UB ngày 26/07/2000

V/v phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch

9.

Quyết định

34/2000/QĐ-UB ngày 07/4/2000

V/v ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

10.

Quyết định

36/2000/QĐ-UB 11/4/2000

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Cơ khí tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

11.

Quyết định

63/2000/QĐ-UB ngày 13/10/2000

V/v phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

12.

Chỉ thị

20/2001/CT-UB ngày 06/6/2001

V/v tăng cường xây dựng phòng đọc sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

13.

Quyết định

74/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dinh dưỡng" của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

14.

Chỉ thị

03/2002/CT-UB ngày 31/01/2002

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả lao động của liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

15.

Chỉ thị

12/2002/CT-UB ngày 14/6/2002

V/v nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh

16.

Chỉ thị

14/2002/CT-UB ngày 28/6/2002

V/v triển khai thực hiện chiến lược dân số tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

17.

Quyết định

74/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2002

V/v phê duyệt quy hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2010

18.

Quyết định

62/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002

Ban hành Quy chế về tổ chức quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh Cần Thơ

19.

Quyết định

63/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002

V/v phê duyệt "Chiến lược dân số giai đoạn 2001-2010" của tỉnh Cần Thơ

20.

Quyết định

82/2002/QĐ-UB ngày 19/8/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thị trấn Thạnh An, huyện Thốt Nốt

21.

Quyết định

88/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002

Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Tòa án thụ lý, giải quyết

22.

Quyết định

110/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

23.

Quyết định

119/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân dụng phía Nam ven sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

24.

Quyết định

34/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003

V/v phê duyệt Chiến lược xuất khẩu tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

25.

Chỉ thị

15/2003/CT-UB ngày 14/7/2003

Về việc chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

26.

Quyết định

66/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

27.

Quyết định

121/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Cần Thơ

28.

Quyết định

160/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ thành Nông trường Sông Hậu thành phố Cần Thơ

29.

Quyết định

161/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Phát triển khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển khu công nghiệp thành phố CầnThơ

30.

Quyết định

162/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TPCT

31.

Quyết định

166/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây dựng thành phố Cần Thơ

32.

Quyết định

167/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ

33.

Quyết định

168/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ

34.

Quyết định

172/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Công trình đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ

35.

Quyết định

210/2004/QĐ-UB ngày 06/02/2004

V/v thành lập CLB bóng đá Cần Thơ

36.

Quyết định

224/2004/QĐ-UB ngày 26/02/2004

V/v phân cấp quản lý các Trường THCS trên địa bàn TPCT (cũ) về UBND quận, huyện quản lý

37.

Chỉ thị

08/2004/CT-UB ngày 23/04/2004

V/v thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố

38.

Quyết định

252/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004

Ban hành quy chế báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

39.

Quyết định

256/2004/QĐ-UB ngày 01/7/2004

V/v ban hành Chương trình Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 - 2010

40.

Chỉ thị

17/2004/CT-UB ngày 17/8/2004

V/v giải tỏa tình trạng buôn bán hàng rong, bán vé số, xin ăn trong khu vực bến phà Cần Thơ

41.

Quyết định

293/2004/QĐ-UB ngày 24/9/2004

Về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị thành phố Cần Thơ

42.

Chỉ thị

20/2004/CT-UB ngày 29/9/2004

Về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

43.

Quyết định

304/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004

V/v thành lập Trường phổ thông dân lập Việt - Hoa thành phố Cần Thơ.

44.

Quyết định

313/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004

V/v cấm lưu thông, mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Endosulfan trên địa bàn thành phố Cần Thơ

45.

Chỉ thị

10/2005/CT-UB ngày 15/3/2005

V/v thành lập Tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

46.

Quyết định

21/2005/QĐ-UB ngày 28/3/2005

V/v phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học giai đoạn 2005 - 2010

47.

Quyết định

18/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

48.

Chỉ thị

11/2005/CT-UB ngày 28/3/2005

Về công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực trật tự xây dựng dân dụng đô thị và vệ sinh môi trường

49.

Quyết định

20/2005/QĐ-UB ngày 28/3/2005

Ban hành quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

50.

Chỉ thị

13/2005/CT-UB ngày 08/7/2005

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi thành phố

51.

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND ngày 22/11/2005

V/v thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

52.

Quyết định

67/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005

V/v điều chỉnh BS QĐ số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND TPCT về việc ban hành Quy định quy trình, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố

53.

Quyết định

71/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

Ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thư điện tử, Internet trên mạng tin học diện rộng của thành phố Cần Thơ

54.

Chỉ thị

22/2005/CT-UBND ngày 02/12/2005

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của cơ quan Tư pháp cấp huyện và xã

55.

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

56.

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND thành phố về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

57.

Quyết định

66/2006/QĐ-UBND ngày 16/08/2006

V/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

58.

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

59.

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND ngày 21/11/2006

V/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

60.

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND ngày 29/11/2006

Về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

61.

Quyết định

79/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.

62.

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 19/12/2006

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi thành phố Cần Thơ

63.

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007

Về ban hành mức thu phí đấu giá tài sản

64.

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

V/v ban hành Quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố

65.

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007

Ban hành Quy chế về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công địa phương

66.

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007

Quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

67.

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND ngày 10/7/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010

68.

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND ngày 02/8/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

69.

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND ngày 27/8/2007

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ

70.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy trên địa bàn thành phố Cần Thơ

71.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản

72.

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008

Về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

73.

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

V/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

74.

Quyết định

65/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

V/v phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

75.

Quyết định

68/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

Về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

76.

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND ngày 11/11/2008

V/v mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

77.

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND ngày 14/01/2009

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

78.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009

Về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

79.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009

Về phí dự thi, dự tuyển

80.

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009

Về sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

81.

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND ngày 09/3/2009

Về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

82.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

83.

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009

Về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

84.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Về việc quy định mức thu phí thư viện

85.

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009

Về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn

86.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010

V/v sửa đổi Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

87.

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND ngày 11/01/2010

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010

88.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010

Sửa đổi Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ

89.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về việc ban hành Quy định việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại

90.

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010

Ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh

91.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011

Về mức thu phí vệ sinh

92.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

Về việc bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

93.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

94.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Về việc chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012

95.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Về phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và sử dụng lòng đường để đậu xe trên địa bàn quận Ninh Kiều

96.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3258/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2013
Ngày hiệu lực 21/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành 21/10/2013
Ngày hiệu lực 21/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ

  • 21/10/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực