Chỉ thị 01/2010/CT-UBND

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010

Năm 2009, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, là phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra động lực to lớn, cổ vũ các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong năm qua, đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp với các hình thức đa dạng và phong phú; nội dung và mục tiêu thi đua đã bám vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Những vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương được cụ thể hóa thành các nội dung chỉ tiêu để thi đua phấn đấu. Hầu hết các phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo ra động lực cách mạng to lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đề ra.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua phát triển chưa sôi nổi, đồng đều và thường xuyên liên tục. Một số đơn vị, địa phương tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua còn hình thức, do đó hiệu quả giáo dục và tính biểu dương đạt được chưa cao. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp vừa mỏng lại vừa yếu. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban ngành và đoàn thể thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2010 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, đi đôi với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò điều hành quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của khối Mặt trận và Đoàn thể các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2009 cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với kết quả thực hiện các mặt công tác khác như: xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể và việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2007 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 30), để làm cơ sở cho việc bình xét toàn diện.

3. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010 với nội dung đổi mới và các hình thức thi đua đa dạng, phong phú vừa đảm bảo yêu cầu mang tính khái quát, vừa mang tính cụ thể, thiết thực và tiết kiệm; chú ý các hình thức thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn và xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu toàn diện trên từng lĩnh vực để nêu gương và tổ chức tuyên truyền nhân rộng trong Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương vào quý I, quý II và đề cử cho Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba giai đoạn 2005 - 2010 thành phố Cần Thơ vào quý III năm 2010.

4. Nội dung thi đua cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010; đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp thành phố Cần Thơ lần thứ III. Phát huy các nguồn lực xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

5. Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2010.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và bố trí cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở thành phố, quận, huyện và các sở, ban ngành theo hướng là một chuyên ngành độc lập đảm bảo chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

7. Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Giao ước thi đua năm 2009 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2010 (Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng); đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sắp xếp kiện toàn và điều chỉnh hình thức khen thưởng cho các khối thi đua, cụm thi đua trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tiễn theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

8. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và
các quy định về thi đua, khen thưởng. Xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác khen thưởng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nêu gương, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các điển hình tiên tiến; thông tin rộng rãi việc đổi mới các hoạt động và kết quả công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện; đồng thời giao Sở Nội vụ chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ liên quan, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố và kiểm tra, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2010
Ngày hiệu lực21/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành11/01/2010
        Ngày hiệu lực21/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2010/CT-UBND thi đua yêu nước chào mừng ngày lễ lớn 2010 Cần Thơ