Quyết định 35/2005/QĐ-UB

Quyết định 35/2005/QĐ-UB về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo trợ xã hội người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ

Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2005/QĐ-UB Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2005/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI NGƯỜI TÂM THẦN TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;

Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn một số điều của quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội người tâm thần - thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm bảo trợ xã hội người tâm thần - thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

- Tiếp nhận, tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, điều trị cho đối tượng người tâm thần lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng nuôi dưỡng trong các hoạt động: tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng đối tượng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng xã hội phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, nhân cách; hòa hợp và tái hòa nhập cộng đồng.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Giám đốc và Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, phụ trách các nghiệp vụ chuyên môn.

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

3.2. Biên chế: thuộc khối biên chế sự nghiệp, được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm.

- Về nhân sự làm việc tại Trung tâm: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các hình thức hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

- Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện công tác bố trí, sắp xếp tổ chức, nhân sự của Trung tâm đúng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức - viên chức Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt, giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB)
- TT.TU, TT.HĐND,UBND TP
- UBMTTQ thành phố
- VP.Thành ủy và các Ban của Đảng
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp TP
- UBND quận, huyện
- VP.UBNDTP: 4
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2005
Ngày hiệu lực20/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành10/05/2005
        Ngày hiệu lực20/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2010
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2005/QĐ-UB thành lập chức năng nhiệm vụ trung tâm bảo trợ xã hội