Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài Khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 40/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Xem xét, ký cấp mới, cấp thay đổi và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng Việt Nam thuộc loại đăng ký được quy định tại Điều 42, Điều 43 và Điều 44 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Xem xét, ký cấp mới, cấp thay đổi và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

3. Xem xét, ký cấp mới, cấp thay đổi và thu hồi Giấy đăng ký Văn phòng hoạt động của nhà thầu nước ngoài thực hiện công tác tư vấn, thi công tại địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2008
Ngày hiệu lực20/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành10/01/2008
        Ngày hiệu lực20/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý HCNN lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài KCN Cần Thơ