Quyết định 2395/QĐ-UBND

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành liên quan đến lĩnh vực Đất đai; Xây dựng; Đầu tư còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI; LĨNH VỰC XÂY DỰNG; LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực Đất đai; lĩnh vực Xây dựng; lĩnh vực Đầu tư còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành, bao gồm:

Tổng số 99 văn bản, trong đó có 63 văn bản còn hiệu lực, 36 văn bản hết hiệu lực.

1. Lĩnh vực Đất đai

- 22 Quyết định, Chỉ thị còn hiệu lực thi hành;

- 15 Quyết định, Chỉ thị hết hiệu lực thi hành.

2. Lĩnh vực Xây dựng

- 29 Quyết định, Chỉ thị còn hiệu lực thi hành;

- 12 Quyết định, Chỉ thị hết hiệu lực thi hành.

3. Lĩnh vực Đầu tư

- 12 Quyết định, Chỉ thị còn hiệu lực thi hành;

- 09 Quyết định, Chỉ thị hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm các danh mục văn bản)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

DANH MỤC 1

VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Văn bản còn hiệu lực

1. Quyết định

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

57/1999/QĐ.UBT

21/6/1999

V/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống mốc tọa độ, độ cao địa chính các loại trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

02

29/2005/QĐ-UB

25/4/2005

V/v thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

03

55/2005/QĐ-UB

17/8/2005

V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04

47/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

V/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

05

101/2008/QĐ-UBND

18/12/2008

V/v ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

06

08/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

07

17/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

08

38/2009/QĐ-UBND

14/7/2009

V/v quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

09

49/2009/QĐ-UBND

07/9/2009

V/v quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

10

07/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

11

08/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

12

12/2010/QĐ-UBND

04/02/2010

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13

28/2010/QĐ-UBND

21/7/2010

V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

14

36/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

15

01/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

16

08/2011/QĐ-UBND

28/01/2011

V/v bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

17

15/2011/QĐ-UBND

06/5/2011

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

18

27/2011/QĐ-UBND

09/9/2011

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

19

35/2011/QĐ-UBND

27/12/2011

Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2012

20

04/2012/QĐ-UBND

27/02/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2. Chỉ thị

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

16/2005/CT-UB

17/8/2005

V/v tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TP. Cần Thơ

02

13/2008/CT-UBND

22/9/2008

V/v tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

II. Văn bản hết hiệu lực (Quyết định)

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

07/2007/QĐ-UBND

12/02/2007

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

02

16/2008/QĐ-UBND

28/02/2008

Về lệ phí địa chính

03

30/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

V/v thành lập Sở Tài nguyên Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

04

79/2008/QĐ-UBND

01/9/2008

Về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

05

82/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí địa chính

06

91/2008/QĐ-UBND

22/9/2008

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

07

95/2008/QĐ-UBND

13/11/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

08

102/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPCT

09

103/2008/QĐ-UBND

26/12/2008

V/v ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

10

15/2009/QĐ-UBND

12/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11

46/2009/QĐ-UBND

18/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

12

68/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

V/v ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13

10/2010/QĐ-UBND

27/01/2010

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14

50/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

V/v ban hành mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

15

23/2011/QĐ-UBND

26/8/2011

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

DANH MỤC 2

VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Văn bản còn hiệu lực

1. Quyết định

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

293/2004/QĐ-UB

24/9/2004

Về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị thành phố Cần Thơ

02

302/2004/QĐ-UB

20/10/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

03

01/2005/QĐ-UB

21/01/2005

Về việc ban hành Quy định quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trong địa bàn thành phố Cần Thơ

04

67/2005/QĐ-UBND

01/10/2005

Về việc ban hành Quy trình tổ chức, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

05

01/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

Về việc ban hành Quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

06

33/2006/QĐ-UBND

24/5/2006

Về việc điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại 5 theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm KT - XH, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

07

39/2007/QĐ-UBND

10/02/2007

Về việc cấp biển số nhà

08

13/2007/QĐ-UBND

30/3/2007

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở

09

16/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Về việc quy định các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại Cảng hàng không Cần Thơ

10

19/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

11

56/2008/QĐ-UBND

17/6/2008

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà

12

99/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Về việc ban hành đơn giá cho thầu nhà thuộc sở hữu nhà nước

13

18/2009/QĐ-UBND

19/02/2009

Về cấp phép đối với công trình trạm thu, phát sóng di động

14

23/2009/QĐ-UBND

06/3/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

15

48/2009/QĐ-UBND

01/9/2009

Bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

16

14/2010/QĐ-UBND

10/02/2010

Về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị

17

15/2010/QĐ-UBND

10/02/2010

Về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

18

16/2010/QĐ-UBND

12/3/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

19

20/2011/QĐ-UBND

27/6/2011

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

20

21/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

21

26/2011/QĐ-UBND

08/9/2011

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

22

30/2011/QĐ-UBND

05/10/2011

Ban hành Quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

23

01/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

24

04/2012/QĐ-UBND

27/02/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

25

15/2012/QĐ-UBND

28/6/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

26

22/2012/QĐ-UBND

24/8/2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp

2. Chỉ thị

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

11/2005/CT-UB

17/3/2005

Về công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực trật tự xây dựng dân dụng đô thị và vệ sinh môi trường

02

18/2005/CT-UB

21/9/2005

Về tổ chức lập, thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

03

17/2007/CT-UBND

19/9/2007

V/v triển khai, thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

 

II. Văn bản hết hiệu lực

1. Quyết định

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

46/1999/QĐ-UBT

23/4/1999

Về việc phê duyệt thiết kế Quy hoạch mạng lưới giao thông và phân khu chức năng Khu nam Quốc lộ 91, thị trấn Ô Môn

02

55/2001/QĐ-UB

29/8/2001

Về việc ban hành Quy định về lộ giới tuyến đường Quốc lộ 91B kéo dài đến cảng Cái Cui

03

229/2004/QĐ-UB

29/3/2004

Về việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng

04

281/2004/QĐ-UB

12/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

05

300/2004/QĐ-UB

24/9/2004

Về việc thành lập Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng

06

41/2005/QĐ-UB

23/6/2005

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Viện Kiến trúc Quy hoạch thành phố Cần Thơ

07

02/2006/QĐ-UBND

09/01/2006

Về việc ủy quyền và phân cấp nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

08

31/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

09

03/2009/QĐ-UBND

08/01/2009

Về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

10

04/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng

2. Chỉ thị

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

14/1999/CT.UBT

19/6/1999

Về việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chính sách về nhà, đất

02

16/2003/CT-UB

06/8/2003

Về việc công bố các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

DANH MỤC 3

VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Văn bản còn hiệu lực

1. Quyết định

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

58/2006/QĐ-UBND

13/6/2006

Về việc phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

02

67/2006/QĐ-UBND

17/8/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

03

40/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

04

46/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về phí thẩm định kết quả đấu thầu

05

70/2008/QĐ-UBND

15/8/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố

06

02/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

07

25/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

08

70/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

09

03/2011/QĐ-UBND

05/01/2011

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

10

31/2011/QĐ-UBND

12/10/2011

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11

07/2012/QĐ-UBND

21/3/2012

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020

2. Chỉ thị

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

15/2009/CT-UBND

23/11/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

 

II. Văn bản hết hiệu lực (Quyết định)

STT

Số và ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung văn bản

01

287/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

02

306/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 287/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

03

32/2005/QĐ-UB

04/5/2005

Về việc ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04

76/2005/QĐ-UBND

14/12/2005

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ

05

35/2007/QĐ-UBND

14/11/2007

Về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ

06

41/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ

07

03/2008/QĐ-UBND

10/01/2008

Về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ

08

13/2008/QĐ-UBND

05/02/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

09

25/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2395/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2395/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/09/2012
Ngày hiệu lực 27/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2395/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2395/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 27/09/2012
Ngày hiệu lực 27/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành

  • 27/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực