Chỉ thị 16/2003/CT-UB

Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt đã được thay thế bởi Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2003/CT-UB

Cần Thơ, ngày 06 tháng 8 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐƯỢC DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

Thời gian qua, công tác lập quy hoạch và quản lý theo qui hoạch được duyệt ngày càng được Nhà nước quan tâm nhất là các khu đô thị, số lượng quy hoạch gia tăng ngày một nhiều hơn và đến nay các đồ án quy hoạch chung xây dựng gần như phủ kín toàn bộ các đô thị, cụm, tuyến, điểm dân cư tập trung. Ngoài ra, các đồ án quy hoạch chi tiết cũng được triển khai rộng khắp hầu hết các đô thị lớn của tỉnh cũng như các cụm kinh tế - xã hội và trung tâm xã.

Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt, nhiều địa phương đã tiến hành công bố đồ án quy hoạch bằng nhiều hình thức như xây dựng pano tại các nút giao thông hay khu vực công cộng hoặc công khai bản vẽ quy hoạch tại các điểm tiếp dân nhằm mục đích truyền tải các thông tin về nội dung quy hoạch được duyệt để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Tuy nhiên, số lượng đồ án quy hoạch được công bố chỉ chiếm tỷ lệ thấp, phần lớn việc công bố quy hoạch ở mỗi nơi thực hiện khác nhau, với nội dung mang tính hình thức nhiều hơn, chưa truyền tải được những thông tin cơ bản của đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1/- Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt phải được công bố công khai và rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Thời gian công bố quy hoạch xây dựng sẽ được tổ chức thực hiện không quá 60 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch.

2/- Khi công bố quy hoạch xây dựng, phải truyền tải tất cả những thông tin cơ bản của nội dung đồ án quy hoạch được duyệt, như :

- Tên dự án quy hoạch, quyết định quy hoạch.

- Qui mô và phạm vi giới hạn khu đất lập quy hoạch.

- Mục đích và tính chất của dự án quy hoạch.

- Chức năng sử dụng các lô đất, đặc tính các công trình dự kiến xây dựng, các quy định xây dựng, những vùng hạn chế hoặc cấm xây dựng (nếu có).

- Qui mô mặt cắt các tuyến giao thông và chỉ giới xây dựng.

3/- Phương thức công bố quy hoạch xây dựng được duyệt sẽ truyền tải trên phương tiện thông tin đại chúng như báo chí hoặc truyền thanh, truyền hình; phải xây dựng pano hoặc tổ chức họp.

4/- Giao Sở Xây dựng:

- Có trách nhiệm cung cấp cho UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện (gọi tắt là UBND cấp huyện) hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng do UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho UBND cấp huyện công bố quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Chủ trì phối hợp công bố những đồ án quy hoạch xây dựng có phạm vi lập quy hoạch liên quan đến địa giới quản lý hành chính của 2 hoặc nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, các quy hoạch xây dựng do tỉnh quản lý.

- Phối hợp với UBND cấp huyện hoặc chủ đầu tư dự án quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng việc tổ chức công bố quy hoạch xây dựng của UBND cấp huyện và chủ đầu tư dự án quy hoạch.

- Rà soát lại các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được tổ chức công bố, thì có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp huyện hoặc chủ đầu tư dự án quy hoạch thực hiện việc công bố theo đúng quy định.

5/- Giao UBND cấp huyện:

- Chủ trì tổ chức triển khai việc công bố các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới quản lý hành chính do địa phương quản lý.

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chủ đầu tư dự án quy hoạch thực hiện việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng, thuộc phạm vi địa giới hành chính do địa phương quản lý.

- Chỉ đạo các Phòng (Ban) nghiệp vụ chuyên môn phúc đáp các thông tin về quy hoạch trên địa bàn hành chính do địa phương quản lý cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Đo đạc, cắm mốc xác định tim đường, lộ giới, chỉ giới xây dựng để có cơ sở quản lý xây dựng.

6/- Giao Chủ đầu tư thực hiện dự án quy hoạch:

- Phối hợp với UBND cấp huyện, xã và các ngành chức năng tổ chức triển khai việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt do mình đầu tư.

- Có trách nhiệm phúc đáp các vấn đề liên quan đến dự án quy hoạch do mình đầu tư khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

7/- Cắm cọc mốc ranh đất lập quy hoạch:

- Đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch có trách nhiệm cắm mốc ranh khu đất do mình lập quy hoạch.

- UBND phường, xã, thị trấn có liên quan hoặc chủ đầu tư dự án quy hoạch (nếu có) có trách nhiệm phối hợp, tiếp nhận, bảo vệ và quản lý cọc mốc ranh khu đất quy hoạch.

8/- Nguồn kinh phí phục vụ tổ chức công bố quy hoạch:

a)- Nguồn vốn ngân sách:

- Những đồ án quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất chi tiết có tỉ lệ 1/1000 trở lên hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (do cấp thẩm quyền quyết định lập quy hoạch, nhưng chưa xác định chủ đầu tư). Kinh phí phục vụ cho việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và phải được lập dự toán chi tiết.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước để thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2620/QĐ-CTUB ngày 14/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ. Hằng năm có kế hoạch ghi vốn cho cơ quan, đơn vị được nêu tại điểm 4 và 5 của Chỉ thị này để thực hiện công bố quy hoạch được duyệt.

b) Nguồn vốn của nhà đầu tư:

Đối với các dự án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 đã có chủ đầu tư, thì kinh phí phục vụ việc tổ chức công bố quy hoạch do chủ đầu tư của dự án chi trả.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND cấp huyện, chủ dự án quy hoạch xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. CP, Bộ XD
- Bộ Tư pháp
- TV.TU, TT.HĐND tỉnh
- Thành viên UBND tỉnh
- VP.TU và các Ban Đảng
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- VP.UBT (2E, 4)
- UBND TPCT, TXVT, các huyện
- UBND phường, xã, thị trấn
- Cơ quan báo, đài tỉnh
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2003
Ngày hiệu lực06/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành06/08/2003
        Ngày hiệu lực06/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt